Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститутСкачати 70.72 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір70.72 Kb.
#12261
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 1. Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут.

1. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових

понять теми дослідження.

2. Підготувати реферат „Характеристика методу моделювання”.


Тема 2. Наука і освіта.

1. На основі аналізу статей журналу „Дитячий садок”, збірників наукових праць визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти.

2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.
Тема 3. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

1. Сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання до теми курсової, бакалаврської роботи.


МОДУЛЬ II. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 4. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт. Рецензування науково-дослідних робіт.
1. Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

2. Провести одну з форм опитування та узагальнити результати.


Тема 5. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.
1. Підібрати матеріали до обраної студентом проблеми дослідження з Інтернет.
Тема 6. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.
1. Скласти список філософських, психологічних, педагогічних, соціологічних теорій, які можуть бути методологічною основою дослідження курсової роботи студента.
Тема 7. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи.
1. Підготувати виступ за результатами дослідження.
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА


Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)

МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. Історичні передумови виникнення історичної науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут.

Індивідуальне заняття

10

І-ІІ

Тема 2. Наука і освіта.

Семінарське заняття,

модуль­ний контроль10

ІІ-ІІІ

Тема 3. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

Семінарське заняття, модуль­ний контроль

5

ІІ-ІІІ

МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Тема 4. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

Індивідуальне заняття

10

ІV-V

Тема 5. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових робіт. Рецензування науково-дослідних робіт.

Семінарське заняття, модуль­ний контроль

5

V- VІ

Тема 6. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.

Семінарське заняття, модульний контроль

5

ІХ-Х

Тема 7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.

Семінарське заняття, модульний контроль

5

ІХ-Х

Разом: 36 год.

Разом: 50 балів


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентом ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ:

Пошуковий проект «Педагогічні умови морального виховання дітей дошкільного віку в освітньому процесі ДНЗ». Колективний проект.Орієнтовна структура проекту – мета: обґрунтувати та розробити систему методів морального виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання: з’ясувати поняття «мораль», «моральне виховання», «моральний еталон», «моральні цінності» в теоретичних джерелах;   • розробити методику дослідження стану морального виховання в освітньому процесі ДНЗ;

   • виокремити і обґрунтувати педагогічні умови морального виховання дітей молодшого дошкільного віку;

   • підготувати кейс-фоліо (індивідуальне завдання);

   • презентація результатів.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Чіткість визначення та формування мети проекту

4 бали

2.

Відповідність завдань меті

2 бали

3.

Логічність структури проекту

4 бали

4.

Науковість викладу змісту проекту

4 бали

5.

Адекватність методів меті і завданням проекту

4 бали

6.

Повнота виконання та презентація результатів

5 балів

7.

Презентація проекту кейс-фоліо

7 балів

Разом

30 балів


Шкала оцінювання ІНДЗ

Таблиця 7.2.

Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

29-30

Відмінно

Достатній

24-25

Добре

Середній

19-20

Задовільно

Низький

14

Незадовільно

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи наукових дослідження».Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
DOCUMENTS -> Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
DOCUMENTS -> Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
DOCUMENTS -> Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
DOCUMENTS -> Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)
DOCUMENTS -> Програма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання

Скачати 70.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка