Тема 10 Облік доходів, витрат І фінансових результатів банку питання, що розглядаються у теміСторінка3/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3

Таблиця 10.8 - Кореспонденція рахунків з нарахування процентних витрат

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нарахування процентних витрат за фінансовими інструментами

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7

Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3

2

Нарахування процентних витрат в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції

Одночасно на суму гривневого еквівалента3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»3

Амортизація дисконту за фінансовими зобов’язаннями в національній валюті

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов’язаннями

4

Амортизація дисконту за фінансовими зобов’язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції
Одночасно на суму гривневого еквівалента

3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов’язаннями

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»5

Амортизація премії за фінансовими зобов’язаннями в національній валюті

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов’язаннями

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7

6

Амортизація премії за фінансовими зобов’язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції
Одночасно на суму гривневого еквівалента

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов’язаннями

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банк. металів»3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7Кореспонденція рахунків з відображення комісійних витрат відображена у таблиці 10.9.

Таблиця 10.9- Кореспонденція рахунків з відображення комісійних витрат

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нарахування комісійних та інших витрат за операціями в національній валюті

Рахунки для обліку витрат за класом 7

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класом 3

2

Нарахування комісійних та інших витрат за операціями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції
Одночасно на суму гривневого еквівалента

3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3
3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

3

Сплата коштів відповідно до умов договору на дату платежу

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

4

Сплата коштів за операціями, за якими визнання витрат та сплата коштів відбуваються на дату балансу

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

5

Витрати за операціями в іноземній валюті, за якими визнання витрат та сплата коштів відбуваються на дату балансу

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7
3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки6

Попередня оплата (аванс) комісійних та інших витрат

3500 А «Витрати майбутніх періодів»

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

7

Сума витрат, що належить до звітного періоду

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7

3500 А «Витрати майбутніх періодів»

Відображення в бухгалтерському обліку попередньої оплати та порядок визнання витрат за отримані запаси матеріальних цінностей здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 625 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за № 1650/10249; за послуги, виконані роботи здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за № 40/11914, та інших нормативно-правових актах Національного банку України.

Якщо договором передбачено передоплату послуг, то використовують рахунки дебіторської заборгованості або рахунок 3500 «Витрати майбутніх періодів» (у разі, коли кошти сплачуються у звітному періоді, що передує періодам, до яких вони фактично належать).

За неможливості дотримання вказаних умов слід віднести витрати на відповідні рахунки сьомого класу в тому періоді, коли вони фактично здійснені.

Якщо комісійні витрати можна пов’язати з отриманням конкретного доходу, такі витрати сплачують безпосередньо з рахунків 7-го класу та одночасно з цим визнають (нараховують) пов’язані з ними доходи. Якщо термін сплати інших комісій відповідно до умов договору припадає на місяць, у якому послуги отримано, такі комісії можна сплачувати безпосередньо з рахунків сьомого класу. Якщо термін сплати банком комісій настає в періоди, наступні після місяця, в якому отримано послуги, то відповідні витрати підлягають відображенню на рахунках сьомого класу через рахунки нарахованих витрат. Якщо банк здійснює передоплату послуг, які він отримає в майбутніх періодах, то такі витрати відображують як дебіторську заборгованість або витрати майбутніх періодів.

Збитки від торговельних операцій відображують безпосередньо на рахунках сьомого класу або за дебетом відповідних рахунків шостого класу за умови завершення операцій купівлі-продажу фінансових інструментів.

Витрати на формування спеціальних резервів відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли резерви формуються, методом прямого віднесення.Адміністративні витрати – це витрати, пов’язані з отриманням послуг або виконанням робіт, а тому, як правило, їх відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли надано відповідні послуги (виконано роботи). У разі попередньої оплати послуг (робіт), що будуть надані (виконані) в одному з наступних періодів, використовують рахунки дебіторської заборгованості, а кошти, які необхідно сплатити після дати визнання витрат, відображують на рахунках кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку. Якщо адміністративні витрати належать до наступних періодів, сплачені наперед кошти відображують на рахунку 3500 «Витрати майбутніх періодів», з якого відносять на рахунки сьомого класу частинами, які відповідають звітним періодам.

Податок на прибуток відображується в обліку через рахунок 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток» (3520 «Дебіторська заборгованість за податком на прибуток») у тому звітному періоді, до якого належить податкове зобов’язання (податковий актив), як правило, коригувальними проведеннями [96, c.305].


4. ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ
Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються мето­дом накопичення, тобто записи за рахунками класів 6 і 7 ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються на рахунок обліку фі­нансового результату діяльності банку. Формування показників проміжної звітності про результати діяльності банку, а також що­денного балансу відбувається на технічному рахунку 5999 «Фінансові результати поточного року». Техніка записів за цим рахунком полягає в тому, що наприкінці кожного дня доходи порівнюються з витратами, при цьому рахунки доходів і витрат не закриваються. Залишок на рахунка 5999 подається у зві­тності, але фактичні проведення за цим рахунком не виконуються. Механізм визначення поточного (проміжного) фінансового резуль­тату є таким самим, як і при визначенні результату за рік. Зрозумі­ло, що в тому разі, коли потрібно уточнити записи, які стосуються звітного періоду, роблять коригувальні проведення з метою забез­печення реальності відображення фінансового результату діяльнос­ті банку.

Отже, в останній робочий день року залишки за рахунками до­ходів і витрат, нагромаджені з початку року, закриваються:

— за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок

5040 П « Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

— за умови перевищення витрат над доходами — на рахунок

5041 (активний) «Збиток звітного року, що очікує затвердження».


За своїм характером рахунок № 5040 пасивний. Рахунок № 5041 активний і належить до виду контрпасивних рахунків. Рахунки 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» та 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження» діють до дати проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних збо­рах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений.

Після закінчення кожного фінансового року Правління банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподі­лу отриманого прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку [8, c.195].

Методика формування чистого прибутку банку зображена на рис. 10.5.

Відмінності між фінансовим та податковим обліком призводять до виникнення різниці між обліковим і податковим прибутком (збитком).Обліковий прибуток (збиток) — це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) — сума прибутку (збитку), визначена згідно з податковим законодавством України об’єктом оподаткування за звітний період. Більш детально порядок розрахунку прибутку з метою оподаткування був розглянутий у розділі 9.Рис.10.5 - Методика формування прибутку банку
Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується так: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на роз­мір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відраху­вань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законо­давством. До офіційних резервів належать: резервний фонд загаль­ний резерв.

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не менше ніж 25 % від суми сплаченого акціонерного (уставного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку піс­ля оподаткування. Після досягнення запровадженого розміру резе­рвного фонду відрахування можуть здійснюватися на підставі від­повідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов'язань банку при не­можливості забезпечити їх виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунка № 5021 «Резе­рвні фонди». Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних до­кументів Національного банку України, а також якщо це передба­чено Статутом банку або ж регламентовано спеціальними постано­вами загальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунка № 5020 «Загальні резерви» [8, c.196].

На рівні аналітичного обліку в системі фінансового обліку банк на свій розсуд може відкривати окремі рахунки за видами активів, які забезпечуються повністю або частково власними коштами. Наприклад, це може бути фонд надання позик своїм працівникам тощо [44, c.380].

Типова кореспонденція рахунків відображення операцій з роз­поділу прибутку наведена в таблиці 10.10.


Таблиця 10.10 - Кореспонденція рахунків з відображення розподілу прибутку банку


п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Відрахування до резервного фонду

5040

5021

2

Відрахування до зага­льного резерву

5040

5020

3

Нарахування дивіде­ндів акціонерам

5040

3631

4

Виплата дивідендів акціонерам грошима

3631

1001

1200


5

Облік підтвердженого прибутку, який при­значено на капіталізацію, тобто на розширення, банківського бізнесу

5040

5030

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ЗА ТЕМОЮ


 1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і витрат.

 2. Назвіть і охарактеризуйте види доходів банку.

 3. Які види витрат банку вам відомі?

 4. У чому складається сутність і призначення правил обліку доходів і витрат?

 5. Дайте визначення поняттю «нараховані доходи і витрати».

 6. Дайте визначення поняттю «доходи і витрати майбутніх періодів».

 7. У чому складається порядок закриття рахунків для обліку доходів і витрат.

 8. Охарактеризуйте сутність і методику визначення фінансового результату від діяльності банку.

 9. Перелічить напрямки використання чистого доходу після оподатковування.

 10. Роз’ясніть методику обліку розподілу прибутку і створення резервів.

 11. Охарактеризуйте особливості синтетичного та аналітичного обліку доходів і витрат банку.Тестові завдання за темою


 1. Доходи та витрати відображаються в банку з урахуванням принципу:

а) достовірності;

б) автономності;

в) нарахування та відповідності;

г) незмінності вхідного залишку.2. До складу операційної діяльності банку не належать

а) доходи від повернення раніше списаних активів;

б) доходи за операціями з цінними паперами власного боргу;

В) загальні адміністративні витрати;

г) витрати на формування спеціальних резервів банку.

3. До складу доходів від операційної діяльності не відносять:

а) процентні доходи від депозитів, розміщених в інших банках;

б) комісійні доходи за розрахунково – касове обслуговування;

в) повернені раніше списані безнадійні кредити;

г) дивіденди від емісії інструментів власного капіталу.

4. Які види надходжень не визнаються доходами?

а) амортизація дисконту;

б) зміна в оцінці інвестицій;

в) надходження від первинного розміщення цінних паперів;

г) Загальних адміністративних витрат.

5. Групування доходів і витрат за звітний період здійснюють у:

а) Балансовому звіті;

б) Звіті про фінансові результати;

в) Звіті про рух грошових коштів;

г) Звіті про власний капітал.

6. До складу витрат від операційної діяльності не входять:

а) витрати на утримання персоналу;

б) витрати на сплату податку на прибуток;

в) комісійні витрати;

г) дивіденди, що сплачені.

7. Який із зазначених методів не використовують для розрахунку процентних доходів та витрат банку:

а) «факт/факт»;

б) «факт/360»;

в) «30/365»;

г) «30/360».

8. За умови перевищення доходів над витратами в кінці звітного фінансового року залишки за рахунками доходів і витрат переносяться на рахунок:

а) 5030;


б) 5040;

в) 5031;


г) 5041.

9. Витрати на амортизацію необоротних активів відображають у розділі Плану рахунків:

а) 63;


б) 64;

в) 73;


г) 74.

10. В яких випадках дохід не визнається?

а) якщо дохід не може бути достовірно оцінений;

б) якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість;

в) якщо здійснюється обмін неподібними активами, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

г) в усіх перерахованих вище випадках.

11. Які доходи і витрати можуть визнаватися без відображення за рахунками нарахованих доходів і витрат?

а) комісійні доходи (витрати) за одноразовими послугами;

б) процентні доходи (витрати);

в) дивіденди;

г) комісійні доходи (витрати) за безперервними послугами.

12. Які грошові надходження в банк не визнаються доходами?

а) проценти за користування кредитами, що були надані банком;

б) сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг;

В) надходження від первинного розміщення цінних паперів;

г) надходження, що належать іншим особам.

13. Які види доходів і витрат використовуються для визначення чистого доходу?

а) прибутки і збитки від реалізації торгових цінних паперів;

б) прибутки і збитки від реалізації цінних паперів з портфеля на продаж;

в) результат від торгівля іноземною валютою і банківськими металами;

г) усі перераховані вище.

14. Якою бухгалтерською проводкою відображається операція із нарахування заробітної плати банківським працівникам протягом місяця?

а) Дт 3559 Кт 3652;

б) Дт 3652 Кт 2625;

в) Дт 7400 Кт 3654;

г) Дт 7400 Кт 3652.

15. Якою бухгалтерською проводкою відображається операція із нарахування заробітної плати банківським працівникам протягом місяця?

а) Дт 3559 Кт 3652;

б) Дт 3652 Кт 2625;

в) Дт 7400 Кт 3654;

г) Дт 7400 Кт 3652.

Відповіді на тестові питання:

1в, 2б, 3г, 4в, 5б, 6г, 7в, 8б, 9г, 10г, 11а, 12г, 13г, 14г, 15г

ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
Приклад 10.1

Упродовж дня банком було нараховано процентні доходи та витрати, окремі з яких наведено нижче:

1) нараховано процентні доходи у сумі 345000 грн. за коштами, що знаходяться на кореспондентському рахунку, який відкритий в іншому банку;

2) нараховано процентні доходи у сумі 1780 грн. за розміщеним міжбанківським депозитом овернайт;

3) нараховано відсотки у сумі 663 грн. за кредитом, наданим на поточні потреби фізичній особі;

4) нараховано процентні доходи у сумі 2456 грн за кредитом, наданим в поточну діяльність підприємству;

5) нараховано процентні витрати у сумі 870 грн. за строковими коштами суб’єкта господарювання;

6) нараховано процентні витрати за строковими коштами фізичної особи у сумі 790 грн.;

7) нараховано заробітну плату працівникам банку у сумі 198525 грн.; 8) нараховано утримання із заробітної плати банківського працівника Петришина С. В. у сумі 500 грн.;

9) нараховано матеріальна допомога банківському працівнику Борисову Б.Б. у сумі 4550 грн.

10) нарахований знос комп’ютера у розмірі 300грн.

11) нарахована орендна плата за оренду приміщення у розмірі 12000грн.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями, нарахувати податок на прибуток і визначити чистий прибуток банку, нарахувати дивіденди у розмірі 40% від чистого прибутку банку, зробити відрахування до резервного фонду у розмірі 5% від чистого прибутку.Таблиця 10.11 - Порядок вирішення


п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нараховано процентні за коштами, що знаходяться на кореспондентському рахунку, який відкритий в іншому банку

1508

6010

345000

2

Нараховано процентні доходи за розміщеним міжбанківським депозитом овернайт

1518

6011

1780

3

Нараховано відсотки за кредитом, наданим на поточні потреби фізичній особі

2208

6042

663

4

Нараховано процентні доходи за кредитом, наданим в поточну діяльність підприємству

2068

6026

2456

5

Нараховано процентні витрати за строковими коштами суб’єкта господарювання

7021

2618

870

6

Нараховано процентні витрати за строковими коштами фізичної особи

7041

2638

790

7

Нараховано заробітну плату працівникам банку

7400

3652

198525

8

Нараховано утримання із заробітної плати банківського працівника Петришина С. В

7401

3622

500

9

Нараховано матеріальна допомога Борисову Б.Б.

7403

3652

4550

10

Нарахований знос комп’ютера

7423

4309

300

11

Нарахована орендна плата за оренду приміщення

7421

3615

12000


 1. Розрахуємо суму доходів:

345000+ 1780+ 663+ 2456= 349899(грн.)

 1. Розрахуємо суму витрат:

870+ 790+ 198525+ 500+4550+300+ 12000= 216745(грн.)

 1. Розрахуємо попередній результат до коригування

349899 – 216745 = 133154(грн.)

 1. Оскільки в умові не надається інформація про постійні і тимчасові різниці у базі оподаткування, то сума податку на прибуток по фінансовому і податковому обліку буде однакова і дорівнюватиме:

133154 *0,21 = 27962,34(грн.)

 1. Чистий прибуток:

133154 – 27962,34 = 105191,66(грн.)

Розрахуємо суму відрахувань до резервного фонду

105191,66 * 0,05 = 5259,58(грн.)

Розрахуємо суму дивідендів, що підлягає сплаті акціонерам:

105191,66 * 0,4 = 42076,66(грн.)

Відобразимо інформацію на рахунках обліку.


Таблиця 10.12 – Бухгалтерські записи

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нарахування податку на прибуток

7900

3620

27962,34

2

Закриті рахунки на технічному рахунку:

- доходи


- витрати

6010


6011

6042


6026
5999

5999

7021

7041


7400

7401


7403

7423


7421

7900

345000

1780


663

2456
870

790

198525


500

4550


300

12000


27962,34

3

Закритий технічний рахунок і визначений прибуток банку

5999

5400

105191,66

4

Зроблені відрахування до резервного фонду

5040

5021

5259,58

5

Нараховані дивіденди акціонерам


5040

3631

42076,66


Завдання для самоперевірки знань

Завдання 10.1

Упродовж дня банком було нараховано процентні доходи та витрати, окремі з яких наведено нижче:

1) нараховано процентні доходи у сумі 48000 грн. за коштами, що знаходяться на кореспондентському рахунку, який відкритий в іншому банку;

2) нараховано процентні доходи у сумі 13000 грн. за розміщеним міжбанківським депозитом овернайт;

3) нараховано 700 грн. за кредитом, наданим на поточні потреби фізичній особі;

4) нараховано процентні доходи у сумі 3600 грн за кредитом, наданим в поточну діяльність підприємству;

5) нараховано процентні витрати у сумі 860 грн. за строковими коштами суб’єкта господарювання;

6) нараховано процентні витрати за строковими коштами фізичної особи у сумі 1000 грн.;

7) нараховано заробітну плату працівникам банку у сумі 19850 грн.;

8) нараховано утримання із заробітної плати банківського працівника Петришина С. В. у сумі 700 грн.;

9) нараховано матеріальна допомога банківському працівнику у сумі 450 грн.

10) нарахований знос комп’ютера у розмірі 300грн.

11) нарахована орендна плата за оренду приміщення у розмірі 12000грн.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями, нарахувати податок на прибуток і визначити чистий прибуток банку, нарахувати дивіденди у розмірі 30% від чистого прибутку банку, зробити відрахування до резервного фонду у розмірі 5% від чистого прибутку.

Завдання 10.2

Упродовж дня банком було визнано в бухгалтерському обліку такі доходи та витрати:

1) нараховано проценти за депозитом фізичної особи у сумі 4500 грн;

2) нараховані комісійні доходи за розрахунково – касове обслуговування у сумі 460 грн.;

3) нарахована заробітна плата працівникам банку у сумі 12000 грн.;

4) нараховано поштові витрати банку у сумі 4600;

5) нараховані процентні доходи за кредитами, наданими органам місцевого самоврядування у сумі 11000грн.

6) нараховані доходи по акціям у зв’язку з отриманням від емітента інформації про сплату дивідендів у сумі 49000 грн;

7) нараховані дивіденди акціонерам 68000 грн.;

8) здійснені перерахування до резервного фонду у сумі 47000;

9) нарахований податок на прибуток банку у сумі 125000;

10) нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ 700 грн.11) відображено формування резерву під прострочену сумнівну заборгованість за нарахованими доходами у сумі 470 грн.

Скласти бухгалтерські проводки
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка