Тема 10 Облік доходів, витрат І фінансових результатів банку питання, що розглядаються у теміСторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3

Інвестиційна діяльність банку охоплює операції, пов’язані з придбанням або продажем цінних паперів зі строком перебування у портфелі банку більше ніж один рік, а також довгострокових вкладень в асоційовані та дочірні компанії й операції з їх продажу.

За результатами інвестиційної діяльності банк визнає такі доходи (витрати): за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії; за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи; від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів.Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які ведуть до зміни власного та субординованого (позикового) капіталу і спрямовані на підтримання адекватності та достатності капіталу банку.

Результатами операцій, пов’язаних із фінансовою діяльністю банку є:

- доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

- доходи (витрати) за субординованим боргом;

- дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

- доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу [38].

Основні види доходів і витрат, їх оцінка і документування відображено у таблиці 10.2. Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (зі змінами).

Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються: за умови перевищення доходів над витратами – на рахунок 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»; за умови перевищення витрат над доходами – на рахунок 5041 А «Збиток звітного року, що очікує затвердження». Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7 (Табл. 10.3).


Tаблиця 10.2- Основні види доходів, їх оцінка та документування


Вид доходів (витрат)

Оцінка

Документ

1

2

3

Процентні доходи і витрати

Процентні витрати (доходи) за депозитами (кредитами):

1) метод “факт/факт” — при нарахуванні відсотків виходять з фактичної кількості днів у році та місяці;

2) метод “факт/360” — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році приймають умовно за 360;

3) метод “30/360” — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360.

Амортизація дисконту (премії):


  1. Дисконтують грошові потоки:

PV=FV/(1+d)n

  1. Побудова графіку амортизації премії (дисконту)

Депозитний (кредитний) договір, реєстр електронних розрахункових платежів, приходний (видатковий) касовий ордер, електронний розрахунковий документ, меморіальний ордер

Графік амортизації премії (дисконту)Комісійні доходи і витрати

Фіксована сума чи ставка

Прибутковий касовий ордер, реєстр електронних розрахункових платежів

Витрати на формування спеціальних резервів банку

По наданим кредитам:

Загальні резерви – 2% від суми заборгованості;

Спеціальні:

- 5% по кредитам під контролем

- 20% - по субстандартним

- 50% - по сумнівним;

- 100% - по безнадійним.

РК – 25% СК+ 5% від прибутку щорічно.Розрахунок бухгалтерії

Продовження таблиці 10.2

1

2

3

Загальні адміністративні витрати

Амортизація ОЗ: нарахування за обраним методом згідно з обліковою політикою;

Заробітна плата:По тарифу:

Тариф за од. * К-ть фактично виконаної роботиВідпускні:

(З/п нарахована за 12 міс. *К-ть календ.днів відпустки)/(365-10).Лікарняні:

((З/п за 6міс.*К-ть робочих днів хвороби) *% допомоги)/ (100%* к-ть робочих днів за 6 місяців)

Утримання з заробітної плати)

ЄСВ – 3,6%

НДФО – 15%(17%)


Договір,Акт виконаних робіт, рахунок, розрахунок бухгалтерії, Акт виведення з експлуатації, Акт введення в експлуатацію відремонтованих об’єктів, розрахунково-платіжна відомість, особовий лист оборотна відомість, інвентарні картки об’єктів ОЗ, Лікарняний лист, Табель обліку робочого часу

Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7. Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця – лише активні або пасивні відповідно


Таблиця 10.3 - Структура 6-го класу «Доходи» та 7-го класу «Витрати» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків [96, c.296]

Розділи 6-го класу

Назви розділів

Розділи 7-го класу

60

Процентні доходи/витрати

70

61

Комісійні доходи/витрати

71

62

Результат від торговельних операцій

72

63

Інші операційні доходи/витрати

73

64

Інші доходиЗагальні адміністративні витрати

74

67

Повернення списаних активіВідрахування у резерви

77

Повноту відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку досягають при формуванні бухгалтерського проведення, в основі якого лежить кореспонденція між рахунками. Схематично взаємозв’язки між балансовими рахунками зображено на рис.2 [43, c.441].10.2. ОБЛІК ДОХОДІВ БАНКУ
У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди. Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

Доходи банку відображають у бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 «Доходи» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Рахунки третього порядку (групи) дають інформацію і порівняння про доходи за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовує банк [96, c.298].

Залишки за рахунками доходів відображають наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закривають: за умови перевищення доходів над витратами – на рахунок 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»; за умови перевищення витрат над доходами – на рахунок 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Облік нарахованих доходів здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками 6-го класу. Процентні доходи за кредитними операціями підлягають відображенню в бухгалтерському обліку: через рахунки нарахованих доходів; якщо отримані банком доходи належать до періодів існування активу, наступних за місяцем, у якому кошти фактично отримано, вони вважаються доходами майбутніх періодів і враховуються на рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів», з якого амортизуються на відповідні рахунки шостого класу методом прямого віднесення [96, c.299]

Бухгалтерський облік комісійних доходів можна вести в такому порядку:

1) за одночасного дотримання таких умов: дата нарахування у фінансовому обліку і дата сплати клієнтом винагороди банку збігаються; на рахунку, відкритому в банку (клієнтському або внутрішньобанківському), є кошти, призначені для сплати комісійної винагороди; у банку є підстави та право безспірного списання (стягнення) належної йому комісійної винагороди;
Рис 10.3 - Взаємодія рахунків доходів і витрат з балансовими рахунками інших класів [43, c.438]
Типова кореспонденція рахунків з нарахування процентних доходів відображена у таблиці 10.4.

2) або таких умов: дата нарахування у фінансовому обліку та дата сплати клієнтом винагороди банку збігаються; клієнт сплачує комісійну винагороду самостійно, готівкою або шляхом безготівкового перерахування коштів; комісійна винагорода може відображатися в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6-го класу.

Типова кореспонденція з відображення комісійних доходів відображена у таблиці 10.5.


Таблиця 10.4 - Кореспонденція рахунків з відображення процентних доходів

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів класу 1- 3

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6

2

Нарахування процентних доходів в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3
3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 63

Амортизація дисконту за фінансовими активами в національній валюті

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6

4

Амортизація дисконту за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції
на суму гривневого еквівалента

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6


Амортизація премії за фінансовими активами в національній валюті

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами
Амортизація премії за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції
на суму гривневого еквівалента

3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»
Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами

3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»Таблиця 10.5- Кореспонденція рахунків з відображення комісійних доходів

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахування комісійних та інших доходів за операціями в національній валюті

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6

2

Нарахування комісійних та інших доходів за операціями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції

Одночасно на суму гривневого еквівалентаРахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3
3801 АП «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

3800 АП «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»
Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6

4

Отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

5

Отримання коштів у сумі, більшій, ніж визнано за рахунками нарахованих доходів на певну дату

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3

3600 П «Доходи майбутніх
періодів» (на суму доходів, що отримані авансом та належать до

майбутніх звітних періодів)6

Сума доходу, що належить до звітного періоду

3600 П «Доходи майбутніх періодів»

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6

7

Надходження коштів за операціями, за якими визнання доходу та отримання коштів відбувається на дату балансу

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за класом 6

Продовження таблиці 10.5

1

2

3

4

8

У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів


Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо отримання компенсації за дебіторською заборгованістю. Типова кореспонденція відображена у таблиці 10.6.


Таблиця 10.6 - Кореспонденція рахунків з відображення формування резервів під дебіторську заборгованістьп/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Формування резервів дебіторської заборгованості за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами)

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами

2

Сторнування суми резерву в разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської заборгованості

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами

Рахунки для обліку відрахувань у резерви

3

Списання дебіторської заборгованості як безнадійної за рахунок сформованих резервів

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами
991 «Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98»

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банкуПозабалансові рахунки

Банк здійснює бухгалтерські проводки після закінчення строку позовної давності за безнадійною дебіторською заборгованістю, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за позабалансовими рахунками. У разі якщо на дату надання банком послуги принаймні одна із зазначених вище умов не виконується, суми комісійних доходів відображують на рахунках нарахованих доходів; у разі отримання (списання) від клієнтів відповідні кошти відносять на погашення заборгованості за нарахованими доходами [96, c.300]. Узагальнена інформація щодо рахунків обліку доходів і операцій з відображення доходів наведена в табл. 10.7 та на рис. 10.4 [43, c.448 - 449].


Рис.10.4 - Бухгалтерські проведення щодо відображення нарахування доходів банку [43, c.438]
Таблиця 10.7- Балансові рахунки для відображення доходів банку [43, c.448]

Назва згрупованих рахунків

Перелік номерів рахунків

Рахунки для обліку нарахованих доходів

1208, 1218, 1408, 1418, 1428, 1438, 1448, 1508,1518,1528,1607,2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2108, 2118, 2228, 2607, 2657, 3008, 3018, 3108, 3118, 3218, 3570, 3578, 3904

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів

1419, 1429, 1509,1519, 1529, 2029, 2039,2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 2229, 3119, 3219, 3579

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами

1780, 2480, 3589

Продовження таблиці 10.7

1

2

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами

1790, 2490, 3599

Рахунки для обліку процентних доходів

Групи 600-605, 608

Рахунки для обліку комісійних доходів

Групи 610,611,618

Рахунки для обліку результатів від торговельних операцій

Група 620

Рахунки для обліку інших доходів

Групи 630,631, 638, 639,649

Рахунки для обліку доходів майбутніх періодів

350010.3. ОБЛІК ВИТРАТ БАНКУ
Синтетичні рахунки для обліку витрат згруповані в сьомому класі. В основу побудови синтетичних рахунків покладено ті самі ознаки, з урахуванням яких була здійснена класифікація витрат і виділені об’єкти обліку. Це дозволяє забезпечити деталізований облік доходів і витрат у балансі, що дає можливість накопичувати і одержувати інформацію для оцінки фінансового стану банку та ефективності окремих напрямів його діяльності.

Рахунки з обліку нарахованих витрат розташовані в першому, другому та третьому класах балансу. Вони розміщені в групах платних пасивів, які застосовують банки як фінансові інструменти. За своїм характером рахунки для обліку нарахованих витрат – пасивні (нараховані, але не виплачені грошові кошти можна вважати кредиторською заборгованістю).

Для дотримання принципу відповідності (з урахуванням принципу обачності) під час визнання витрат необхідно: узгодити витрати з доходами, для отримання яких вони здійснені. За можливості одночасно (в одному звітному періоді) з визнанням/здійсненням витрат визнають відповідні доходи (якщо суму таких доходів точно визначити неможливо, доходи визнають у сумі здійснених витрат); якщо неможливо узгодити витрати з доходами, для отримання яких вони здійснені, необхідно встановити період, до якого належать ці витрати. Якщо дата фактичного здійснення витрат збігається з датою нарахування (у фінансовому обліку), то витрати можна відображувати на рахунках сьомого класу методом прямого віднесення. Якщо фактична сплата коштів відбудеться після дати нарахування, витрати відображують у бухгалтерському обліку через рахунки нарахованих витрат.

Типова кореспонденція рахунків з нарахування процентних витрат відображена у таблиці 10.8.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка