Тема 10 Облік доходів, витрат І фінансових результатів банку питання, що розглядаються у теміСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3Тема 10

Облік доходів, витрат і фінансових результатів БАНКУ
Питання, що розглядаються у темі
10.1. Сутність і класифікація доходів і витрат банку

10.2. Облік доходів банку

10.3. Облік витрат банку

10.4. Облік фінансового результату та розподілу прибутку банку


Після вивчення теми студент повинен знати:
- сутність і класифікацію доходів і витрат банку;

- нормативно – правове забезпечення порядку формування доходів, витрат і фінансових результатів;

- порядок визнання доходів і витрат банку і правила їх обліку;

- механізм обчислення фінансового результату і розподілу прибутку;

- особливості синтетичного та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів.
Ключові слова: доходи, витрати, принципи обліку, фінансовий результат, прибуток, процентні доходи і витрати, комісійні доходи і витрати, результат від торговельних операцій, операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність.
Рекомендована література:


 1. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб, [для студ. вищ. навч. закл.] /1. А. Волкова, О. Ю. Калініна; — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

 2. Литвин Н. Б. «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)»: Підручник. — К.: «Хай&Тек Прес», 2010. — 608 с.

 3. Облік і аудит у банку: Навч.посібник/ За редакцією проф. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630с.

 4. Облік і аудит у банках: Навч.посібник/ Коренєва О.Г., Слав’янська Н.Г., Євченко Н.Г.; За редакцією О.Г.Коренєвої, Н.Г. Славянської. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 493с

 5. Облік і аудит. Навчальний посібник/ Сімаков К.І., Каменська О.О., Нікіта А.Ю.- Краматорськ: ДДМА,2011 – 196с.

 6. Податковий Кодекс України від 02.01.2010 № 2755-VI зі змінами і доповненнями // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 №255


10.1 Сутність і класифікація доходів і витрат банку
В умовах ринкової економіки отримання прибутку є необхідним чинником існування будь-якого суб'єкта підприємництва. Прибуток характеризує стійкість кредитної установи. Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.

Значення банківського прибутку важко переоцінити. Він важливий для всіх учасників економічного життя і залежить від ряду чинників від отриманих та сплачених процентів за банківськими операціями; від питомої ваги непроцентних доходів; від поточних витрат; від структури активів і пасивів.

Резерви зростання дохідності звичайно знаходять у підвищенні ефективності використання активів через збільшення питомої ваги дохідних активів та скорочення питомої ваги недохідних активів.

Банк як комерційна структура спрямовує свою діяльність на максимізацію прибутку. Прибуток (збиток) банку визначають зіставленням доходів і витрат, що обумовлює органічний зв'язок бухгалтерських процедур доходів, витрат і фінансового результату кредитної установи [43].

Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка й визначає об’єкти обліку.

Методологічні засади відображення у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат визначаються Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003р. №255, які розроблені відповідно до законів України і ґрунтуються на основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку [36]. Питання, пов’язані із визнанням, оцінкою та розкриттям інформації про доходи та витрати на міжнародному рівні регламентуються Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів, а також значною кількістю МСФЗ, зокрема: МСБО 1 «Подання фінансових звітів»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 12 «Податки на прибуток»; МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 17 «Оренда»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; МСБО 38 «Нематеріальні активи»; МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»; МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Така значна кількість МСФЗ пояснюється тим, що вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття інформації про різні види доходів та витрат розглядаються в різних стандартах. Наприклад, вимоги щодо обліку доходів, які виникають в результаті продажу товарів, надання послуг та використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди містяться у МСБО 18 «Дохід»; вимоги щодо обліку доходів та витрат, пов’язаних із лізинговими операціями визначені МСБО 17 «Оренда»; вимоги щодо обліку прибутків та збитків від переоцінки фінансових активів та фінансових зобов’язань до справедливої вартості містяться у МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; облік доходів та витрат, пов’язаних з необоротними активами регламентується МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи» і т.д.

Методика бухгалтерського обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 3.10.2005 р. № 358.

Методика бухгалтерського обліку доходів і витрат, пов’язаних з необоротними активами банку, у тому числі за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов’язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків [38].

Узагальнена інформація про нормативне забезпечення обліку доходів і витрат зображена у Таблиці 10.1.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення за рахунок внесків акціонерів).

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

Різниця між доходами і витратами банку становить фінансовий результат його діяльності: якщо доходи перевищують витрати – прибуток, якщо витрати перевищують доходи – збиток.Прибуток – це збільшення власного капіталу в результаті фінансово – господарської діяльності, крім внесків засновників у капітал.

Збиток – це зменшення власного капіталу у результаті фінансово – господарської діяльності, крім вилучень частки засновників із капіталу[44].

Таблиця 10.1- Нормативно – правове забезпечення обліку доходів і витрат банку


Міжнародні стандарти фінансової звітності

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Закони і постанови НБУ

 • МСБО 1 «Подання фінансових звітів»

 • МСБО 2 «Запаси»;

 • МСБО 12 «Податки на прибуток»;

 • МСБО 16 «Основні засоби»;

 • МСБО 17 «Оренда»;

 • МСБО 18 «Дохід»;

 • МСБО 19 «Виплати працівникам»;

 • МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії»;

 • МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;

 • МСБО 38 «Нематеріальні активи»;

 • МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»;

 • МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність»;

 • МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

 • П(с)БО 1

 • П(с)БО 15 «Доход»

 • П(с)БО 16 «Витрати»

 • П(с)БО 7 «Основні засоби»

 • П(с)БО 8 «Нематеріальні активи»

 • П(с)БО 9 «Запаси»

 • П(с)БО 26 «Виплати працівникам»

 • П(с)БО 17 «Податок на прибуток»

 • П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

 • П(с)БО 11 «Зобов’язання»

 • П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»

 • П(с)БО 13 «Фінансові інструменти»

 • П(с)БО 14 «Оренда»

- ЗУ «Про банки і банківську діяльність»

- ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

- Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003р. №255

- Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 3.10.2005 р. № 358

- Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р

- Положення про організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківських установах №566 від 30.12.1998

- Положення про формування коригуючи проводок, що здійснюються банками України №427 від 09.10.2001р.

- Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків №221 від 16.06.2005


Основними принципами бухгалтерського обліку доходів і витрат є:-нарахування: доходи і витрати відображують у бухгалтерському обліку на час їх виникнення, а не на час надходження або сплати грошей, тобто обліковують у періоді, до якого вони належать;

- відповідності: для визначення результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів;

- здійснені витрати й отримані доходи, що належать до майбутніх звітних періодів, обліковуються як відстрочені витрати і доходи.

Основною вимогою до фінансової звітності банку в розрізі доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюють з метою отримання таких доходів (витрати визнають витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені).

Звітним періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені банком, заробленим доходам оцінюється за результатами діяльності за місяць.

Доходи і витрати банку визнають, нараховують і відображують у бухгалтерському обліку відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України та в порядку, визначеному обліковою політикою банку.

Нарахування є методом визнання доходів і витрат. Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності банку з дотриманням таких умов:

- щодо активів і зобов’язань – є реальна заборгованість (доходи/витрати за процентами),

- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінено і при цьому є домовленість про надання (отримання) послуг та/або документи, що підтверджують їх повне (часткове) надання (комісійні доходи/витрати, результат торговельних операцій, адміністративні витрати).

У разі невиконання цих умов принципи нарахування та відповідності застосовують у межах принципу обережності, згідно з яким неприпустиме як перебільшення вартості активів або доходів банку, так і недооцінка його зобов’язань і витрат, а тому доходи/витрати банку визнаються за умови фактичного надходження/сплати коштів[96].

Доходи і витрати визнаються за таких умов:


 • Визнання реальної заборгованості за активами за зобов’язаннями банку;

 • Фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Критерії визнання доходу і витрат застосовують окремо до кожної операції банку. Особливості визнання банка доходів і витрат за послугами зображено на рис.10.1.

Рис.10.1 - Відображення в банківському обліку доходів і витрат за наданими та отриманими послугами [43, c.440]
У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди. Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід. За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

- покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на активи;

- банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

- сума доходу може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід банку;

- витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню. Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2 – 3 дні місяця (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:


 • сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;

 • сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

 • сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо;

 • надходження, що належать іншим особам;

 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;

 • сума податку на додану вартість, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів.

Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

 • попередня (авансова) оплата послуг, товарів тощо;

 • погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;

Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

Класифікація доходів і витрат банку може здійснюватися за низкою критеріїв. З метою формування фінансової звітності є доцільним розмежовувати доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку (рис.2)[ 46, с.174]

Основою бухгалтерського обліку в банках є операційна діяльність. Операційна діяльність банку — це сукупність технологічних процесів, пов’язаних з документуванням інформації за операціями банку, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками. Основні вимоги до організації операційної діяльності банків регламентуються Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Правління НБУ від 16.06.2003 р. № 254.

До операційної діяльності банку включають операції, які приносять банку дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.Операційна діяльність — це така основна діяльність, завдяки якій банк заробляє та нагромаджує грошові кошти і витрачає їх на поточні потреби. Операційні грошові потоки генерують операції з залучення коштів у депозити, з надання кредитів, купівлі та продажу цінних паперів та іноземної валюти. Кінцевим результатом операційних грошових потоків є формування касового грошового прибутку.

У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

- процентні доходи і витрати;

- комісійні доходи і витрати;

- прибутки (збитки) від торговельних операцій;

- дохід у вигляді дивідендів;

- витрати на формування спеціальних резервів банку;

- доходи від повернення раніше списаних активів;

- інші операційні доходи і витрати;

- загальні адміністративні витрати;

- податок на прибуток.

Процентні доходи і витрати – операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. До них належать: доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків); доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами; доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).

Комісійні доходи і витрати (далі – комісії) – операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є фіксованою. Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов’язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

А) комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать такі комісії:

- комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов’язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

- комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов’язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

- комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов’язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов’язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, включають: комісії за оцінку фінансового стану позичальника; комісії за оцінку гарантій, застав; комісії за обговорення умов інструменту; комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов’язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов’язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов’язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами).

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;

Б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

- комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

- комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

- комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов’язання;

- комісії за управління інвестицією тощо;

В) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо.Прибутки (збитки) від торговельних операцій – результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк визнає прибутки та збитки: від реалізації фінансових інвестицій; від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості; від результату переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів).

Дохід у вигляді дивідендів – дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

Витрати на формування спеціальних резервів банку – це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів.

Доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.


Рис.10.2 - Класифікація доходів і витрат банку [46, c.174]
Інші операційні доходи і витрати – доходи і витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема: доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди); витрати за послуги аудиту; витрати на інкасацію; неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше.

Загальні адміністративні витрати – операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

Податок на прибуток – операційні витрати банку, пов’язані із сплатою податку відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка