Тема 10. Механізми реалізації політичної ідеологіїСкачати 104.95 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір104.95 Kb.
Тема 10. Механізми реалізації політичної ідеології.

 1. Поняття механізму та засобів реалізації державної ідеології.

 2. Історичний досвід реалізації механізму державної ідеології.

 3. Механізм функціонування ідеології білоруської держави (як приклад)
 1. Поняття механізму та засобів реалізації державної ідеології.

Механізм реалізації державної ідеології становить сукупність осіб, інститутів, організацій та установ, покликаних займатися формуванням державної ідеології, її систематизацією, нормативно-правовим закріпленням, відтворенням і поширенням серед членів політичної спільноти, а також матеріалізованих засобів її вираження.

До таких засобів відносяться: • тексти конституції і законів держави,

 • політичні маніфести, програми і доктрини загальнонаціональної значущості,

 • символіка держави (герб, прапор, гімн, девіз),

 • державні свята,

 • історичні пам'ятники,

 • монументально-архітектурні споруди та меморіальні комплекси,

 • грошові знаки,

 • твори літератури і мистецтва т.п.

Як не може бути держави без державної ідеології, так не може бути і державної ідеології без механізму, що забезпечує її створення, відтворення і поширення серед членів спільноти.


 1. Історичний досвід реалізації механізму державної ідеології.

Досвід ХХ століття показав: можливі два варіанти механізму реалізації державної ідеології: централізований державний ідеологічний апарат і ідеологічний механізм держави без зовнішніх ознак централізованості.

Перший варіант механізму державної ідеології був реалізований в Радянському Союзі і низці інших не до західних країн. Тут ідеологічний апарат створювався рішеннями вищих властей. Він фактично становив частину системи органів державної влади і управління, хоча формально і не мав власне владними повноваженнями.

Деякі елементи ідеологічного механізму СРСР:

- Головним ідеологічним органом був Центральний Комітет КПРС (ЦК КПРС). У складі апарату ЦК був спеціальний секретар по ідеології, під керівництвом якого працювало кілька відділів: пропаганди, науки і культури, що займалися в тій чи іншій мірі питаннями ідеології. Аналогічні підрозділи були на всіх щаблях організаційної структури партії, а також в союзі молоді (ВЛКСМ), армії, ограни внутрішніх справ і державної безпеки.

- Мережа спеціальних ідеологічних установ: Інститут марксизму-ленінізму і Академія суспільних наук при ЦК КПРС, вищі партійні та комсомольські школи, будинки і кабінети політичної освіти.

- На підприємствах і установах діяли «школи», «гуртки» і «семінари», в яких практично все доросле населення країни освоювало зміст офіційної ідеології.

- Засоби масового поширення ідеологічного ресурсу: преса, кіно, телебачення, література, мистецтво і спорт.Другий варіант - механізм державної ідеології в західних країнах складався, як правило, без спеціальних рішень влади і не відокремлюються у вигляді централізованої системи осіб і установ, діяльність яких спрямовувалася б з єдиного центру. Він формувався там як складова функція певних установ держави та інститутів громадянського суспільства. Так, французький філософ Л.П. Альтюсер (1918 - 1990) розглядав інструменти впровадження в життя пануючої ідеології і визначив їх як «ідеологічні апарати держави». До них він відносив:

-релігійні установи (система різних церков);

- освітні (система громадських і приватних шкіл);

- смію;


- юридичні установи;

- політичні (система політичних інститутів, включаючи партії);

- профспілковий;

- комунікаційні (преса, радіо, телебачення та ін.);

- культурні (література, мистецтво, спорт та ін.).

Кожен з названих соціальних інститутів, діє в рамках політичної спільноти, об'єктивно є провідником ідей, що відображають не тільки приватні інтереси, а й інтереси всієї спільноти. Одночасно і пануючі політичні сили на всіх етапах суспільного розвитку прагнуть використовувати дані інститути як інструмент проведення в життя власної ідеології. Тому, хоча в умовах західних суспільств (особливо в постіндустріальну епоху) їх роль як елементів механізму державної ідеології не настільки очевидно, як це було, наприклад, в Радянському Союзі, все ж вони об'єктивно виступають як такі.


Таким чином, в нових незалежних державах, до числа яких належить і Республіка Білорусь, механізм державної ідеології повинен формуватися з урахуванням як одного, так і другого досвіду: його слід створювати навмисно, але без елементів примусовості.

Практично у всіх сучасних демократичних країнах найважливішими складовими елементами механізму реалізації державної ідеології є:

- вибори, референдуми та інші форми вираження інтересів і волевиявлення громадян;

- вищі посадові особи держави як офіційні виразники загальнонаціональних інтересів і розробники стратегічних цілей і насущних завдань розвитку суспільства;

- інститути і органи державної влади і управління - парламент, уряд, суди та інші правоохоронні органи, структури місцевого управління і самоврядування, покликані виявляти існуючі в суспільстві інтереси, забезпечувати нормативно-правове закріплення і приведення в дію суспільно значущих ідей, цінностей, принципів і цілей ;

- конституція, закони та інші нормативні акти як форми юридичного закріплення ідей, цінностей принципів і уявлень, покладених в основу організації та діяльності даного товариства та держави;

- державно-політичні документи - маніфести, декларації, програми, концепції, доктрини, директиви і т.п., - в яких закріплюються ті чи інші положення ідеології цієї держави;

- спеціалізовані науково-дослідні установи, найважливішою функцією яких є забезпечення теоретико-концептуального оформлення ідеології держави і доведення її змісту до свідомості різних категорій громадян;

- установи національної системи освіти і культури, покликані брати участь у поширенні змісту державної ідеології, передачі членам спільноти соціокультурних ідеалів і цінностей народу і формуванні у них громадянських якостей;

- засоби масової інформації - друк, радіо, телебачення, - які покликані відбивати існуючі в суспільстві інтереси, пропагувати ідеали і цінності народу і сприяти консолідації нації;

- матеріальні об'єкти і нематеріальні прояви людської творчості - твори літератури, різних видів мистецтва, архітектури, пам'ятники національним діячам, монументальні споруди і меморіальні комплекси, державні символи і ритуали, грошові і пам'ятні знаки, музеї і т.п., зміст яких відображає історію, ідеали, цінності, цілі, інтереси і устремління даного народу.Створення ефективного ідеологічного механізму держави в усі часи на ряду з розробкою самої ідеології є найважливішим завданням політичної спільноти. У сьогоднішньому перехідному суспільстві потребу в ідеології велика, як ніколи, бо:

- Серед культурних чинників нового часу все більшої значущості досі знаходили чинники, що сформувалися в епоху утвердження капіталізму;

- Сталось видиме ослаблення переконливою і мобілізуючої сили класичних ідеологій;

- Публічна значимість релігії, за деякими винятками (наприклад, Польща, ісламський культурний ареал), проявляється тільки там, де ці релігії не підносить себе як трансцендентно орієнтовані, але самі пристосовують себе до політики (наприклад, теологія революції, християнські пацифізм і соціалізм);

- Прискорення процесу перетворень в західних суспільствах і процеси структурного розпаду в країнах, що розвиваються збільшують потенціал дезорієнтації.

Про існування і реальне значення ідеології в сучасному світі говорять деякі колишні і нинішні впливові державні діячі США. Після 11 вересня 2001 р Сполучені Штати Америки оголосили світову війну проти тероризму, на захист американського способу життя і глобальних інтересів країни. Ця війна оцінюється перш за все як ідеологічна: на це вказує колишній міністр оборони США Вільям Коен. Підводячи теоретичне обґрунтування під планетарний характер нового американського експансіонізму, він прямо заявляє, що нова війна - це війна ідеологічна (як війна з фашизмом і комунізмом. Міністр оборони Д. Рамсфелд підкреслював, що ця нова світова війна - саме війна ідеологій, війна на захист американського способу життя.Нині роль ідеології якраз і полягає в забезпеченні цілісності політичної спільноти, в забезпеченні інтеграції. Яким чином і наскільки успішно буде проходити подальший розвиток нашого суспільства, в кінцевому рахунку залежить від ступеня розробленості політичної соціалізації кожного громадянина, від політичної волі, цінностей та ідеалів «рядової» особистості, від того, наскільки вона є суб'єктом політичної діяльності. У цьому сенсі ідеологія є тим змістовним (смисловим) компонентом політичного управління1.


 1. Механізм функціонування ідеології білоруської держави

Приклад:

Ступінь впливу на процес формування та реалізації ідеології білоруської держави багато в чому визначається тими повноваженнями і функціями, якими володіє той чи інший орган державної влади і управління.Особливе місце в системі державних органів займає Президент Республіки Білорусь. Ст. 79 Конституції Республіки Білорусь визначає, що Президент Республіки Білорусь є главою держави і гарантом Конституції Республіки Білорусь, прав і свобод людини і громадянина. Президент Республіки Білорусь вживає заходів з охорони суверенітету республіки, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади Республіки Беларусь.

У реалізації всіх цих функцій Президент Республіки Білорусь може використовувати тільки закріплені за ним конституційні повноваження, діяти в рамках Конституції.

Президент визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави. Як глава держави Президент представляє Республіку Білорусь всередині країни і в міжнародних відносинах.

Президент володіє великими повноваженнями в нормотворчої сфері: видає декрети, укази і розпорядження, підписує закони. Він наділений важливими повноваженнями з призначенням на високі державні посади, має низку владних повноважень щодо забезпечення внутрішнього порядку і безпеки держави.Парламент - це загальнодержавний представницький орган, головна функція якого полягає в здійсненні законодавчої влади. У Республіці Білорусь вищим законодавчим і представницьким органом є Парламент - Національні збори Республіки Білорусь, що складається з двох палат - Ради Республіки і Палати представників. Палата представників представляє все населення республіки, а Рада Республіки є палатою територіального представництва кожної області і міста Мінська.

Реальна можливість впливу парламенту на формування та реалізацію ідеології білоруської держави складаються в законодавчому сприянні створенню необхідних об'єктивних і суб'єктивних умов, що сприяють формуванню адекватних традиціям і новим завданням білоруського суспільства ідей, цінностей, поглядів, моделей поведінки. Саме через законотворчу діяльність парламент може ефективно впливати на ідеологічні процеси. Ідеологічним цілям служать і численні зустрічі депутатів зі своїми виборцями, їх виступи в засобах масової інформації, в трудових колективах і регіонах. Важливою функцією парламенту є контроль за діяльністю виконавчої влади через контроль за виконанням бюджету, звітів членів уряду, дозвіл на призначення тих чи інших посадових осіб.Система органів виконавчої влади Республіки Білорусь складається з двох основних елементів:

- Уряд - Ради Міністрів Республіки Білорусь, який є центральним органом державного управління Республіки Білорусь, який здійснює відповідно до Конституції виконавчу владу і керівництво системою підконтрольних йому органів державного управління та інших органів виконавчої влади;

- Система органів місцевого управління як форми організації і діяльності місцевих виконавчих і розпорядчих органів для вирішення питань місцевого значення виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення, що проживає на відповідній території: обласні, районні, міські, селищні та сільські виконавчі комітети і місцеві адміністрації.

Стосовно до виконавчої влади ідеологічна діяльність розглядається в двох аспектах. По-перше, це практична робота республіканських і місцевих виконавчих органів з реалізації функцій, покладених на них Конституцією Республіки Білорусь, законами, актами Президента. Під ідеологією стосовно виконавчих органів влади слід розуміти перш за все комплекс поділюваних більшістю суспільства і підтримуваних державою цінностей, а також практичну діяльність, спрямовану на задоволення насущних потреб громадян.

Другий аспект ідеологічної роботи виконавчої гілки влади - організація інформаційно-пропагандистської роботи, спрямованої на формування громадської думки, формування у громадян позитивного ставлення до вирішення головних економічних, соціальних, ідеологічних проблем. Виконавча влада здійснює цю діяльність за допомогою усної та друкованої інформації, науки, освіти і культури. У республіці повсюдно створені інформаційно-пропагандистські та консультативні групи, проводяться єдині дні інформування, найчастіше за єдиною тематикою. Як правило, в ході цих акцій керівники одночасно проводять прийом громадян, уточнюються і вирішуються питання, що піднімаються в письмових і усних зверненнях громадян. Повсюдно діють групи доповідачів, які є важливим інструментом інформування людей, формування громадської думки і одночасно ефективним засобом вироблення і реалізації вміння керівників різного рівня цілеспрямовано і аргументовано впливати на мотиваційну сферу людей.

Важливу роль у формуванні і поширенні державної ідеології відіграють засоби масової інформації (ЗМІ). ЗМІ - сукупність засобів поширення інформації за допомогою технічного інструментарію (преса, довідники, радіо, телебачення, кіно-і звукозапис і т.д.).Ідеологічні функції ЗМІ:

Інформаційна - інформування населення про соціально-політичної, економічної і т.п. ситуацій в країні і світі, характеристика відносин між суб'єктами політичних, а отже, і ідеологічних, процесів;

- Кореляційна - аналіз, пояснення, коментування і інтерпретація інформації, перш за все в інтересах офіційної і легітимної влади, виходячи з домінуючих політичних і ідеологічних принципів і норм;

- Континуїтивна (безперервна) - поширення панівної в житті суспільства культури і підтримка спільності соціальних цінностей і норм моралі;

- Ідеологічна - вплив на світоглядні основи та ціннісні орієнтації населення, на самосвідомість людей, їх ідеали та прагнення, включаючи мотивацію поведінки;

- Розважальна - орієнтована на згладжування соціальних протиріч і ослаблення соціально-політичної напруженості в суспільстві (ЗМІ як клапан для випускання пари »);

- Мобілізаційна - формування у людей мотивів до тих чи інших дій, активну участь в проведенні політичних кампаній;- Рекламно-довідкова - задоволення практичних запитів у зв'язку зі світом захоплень різних верств населення (сад-город, туризм, спорт, колекціонування і т.п.).

1 Механизм реализации государственной идеологии / Електронний ресурс. – назва з екрана. – Режим доступу: http://www.smartpolitic.ru/smapos-149-1.html (27.02.2017).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка