Тема 1: предмет, завдання та методи психології мета заняттяСкачати 308.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір308.84 Kb.
  1   2   3
ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
Мета заняття: з’ясувати предмет дослідження та положення основних напрямків психології; встановити їх внесок у розвиток психологічної науки, класифікувати основні завдання та методи психологічних досліджень, характеризувати їх.


 1. Психологія – це________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У першому стовпці зазначені етапи розвитку психології як науки, у другому

– особливості певного етапу. Знайдіть відповідності між двома стовпцями, з’єднавши їх лінією.
До XVII століття система уявлень як про психічні явища, так і про поведінку людини
XVII століття тільки наука про душевні якості
ХХ століття намагання виключити душевні явища із практики пояснення людей та обмеження тільки знаннями про організм
3.Знайдіть відповідності, з’єднавши їх лініями.
наука про запахи сукупність душевних явищ, наука про слово

які притаманні людині та

вищим тваринам

наука, наука, що описує

про поведінку «ПСИХОЛОГІЯ»-це психічні явища

Те, що не є матеріальним, наука про фізичне здоров’я

відрізняє один від одного

людей, які мають одне

й те ж фізичне тіло або стан.
4. Душа – це______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Прочитайте текст. Знайдіть і підкресліть характеристику, яка відрізняє живе від неживого.


З того часу, як в історії людства виникла науково-філософська думка, увесь світ у свідомості найбільш розсудливих людей розділився на живе і неживе, між якими досі існує непрохідна прірва. (Нікому ще не вдавалося синтезувати живе (із живого – такого, яке ніколи не було живим). У живому, на відміну від неживого, присутній, як вважають, дух або душа, а в неживому її немає.
6. Як офіційно називається наука про душу із середини ХІХ століття?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Психічні явища - це:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Напишіть сутність основного психічного закону.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


9. Свідомість –це:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. До сфери безсвідомого відносять:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Поведінкою називають:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Як взаємопов’язані між собою психологія людини та її вчинки?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Психіка характеризується такими особливостями:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14.Психологічний аналіз діяльності полягає в:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


15. Назвіть особливості діяльності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


16. Які дисципліни пов’язані із сучасною психологією?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


17. Що досліджує медична психологія?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18. Об’єктом спостереження є:

_____________________________________________________________________________


19. Що розглядає соціальна психологія?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20. Де знаходять практичне застосування психологічні знання?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Основними компонентами діяльності є:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.Різновидом діяльності є:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Різновидом біхевіоризму є:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


24. Навчальна діяльність – це:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. З якою теорією тісно пов'язаний психоаналіз?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


26. Дайте психологічну характеристику діяльності

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


27. Як використовується додатковий метод у психології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ключові поняття теми: психологія, психічні стани, рефлекторна природа психіки, біхевіоризм, неофрейдизм, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, психіка, рефлекс, безумовні рефлекси, збудження, гальмування, аналізатор, перша сигнальна система, друга сигнальна система, свідомість, сенсорна психіка, перцептивна психіка, стадія інтелекту, несвідоме, медична психологія, педагогіка, методи психології, експеримент, тест, бесіда, анкета.
Теми рефератів:

 1. Зв’язок психології з педагогікою.

 2. Додаткові методи дослідження психології.

 3. Зв'язок психології з медичними науками.

 4. Галузі психологічних знань.

 5. Інтроспективна психологія.


Література:

 1. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. Петровского.- М.: Изд. Центр «Академия», 1996.

 2. Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. - К.: Здоров’я, 1994.

 3. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М.: Просвещение, 1986.

 4. Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. – К., 2000.

 5. Климов Е. Общая психология. Общеобразовательный курс. – 1999.

 6. Крутецкий А. В. Психология. – М.: Просвещение, 1986.

 7. Максименко С. Д. Общая психология. – К., 1999.

 8. Немов Р. С. Психология. – М., 1995.

 9. Общая психология / Под ред. В. В. Богословского. – М., 1981.

 10. Основи загальної психології / За ред.. С. Д. Максименка. – К., 1998.

 11. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1996.

 12. Психологія. Підручник / За ред.. Ю. Л. Трофімова – Київ: Либідь, 1999.

 13. Психология. Словарь / Под ред.. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского – М., 1990.

 14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989.

 15. Годфруа Ж. Что такое психология? . – М., 1990.

 16. Ждан А. Н. История психологии. – М., 1990.

 17. Карвасарский Б. Психотерапевтическая энциклопедия. – М., 1998.

 18. Максименко С. Д. Проблема метода в науке. – Киев: Знание, 1982.

 19. Петровский А. В. Основы теоретической психологии. Учебник. – М., 1999.

 20. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1990.

 21. Шульц Д. История современной психологии. – М., 1998.

 22. Ярошевский М. История психологии. Учебное пособие. – М., 1997.


Тема 2. Особистість та діяльність
Мета заняття: проаналізувати психологічну структуру особистості, уміти розрізняти типове й індивідуальне в структурі особистості, виокремлювати

біологічне й соціальне в розвитку особистості, розрізняти навички й уміння, знати різновиди діяльності.
1. Термін «особистість» використовують такі науки:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Дайте визначення поняттям:

Людина – це_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Особистість – це _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Індивідуальність – це_____________________________________________


3.Особистість формується___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Біологічна теорія особистості виникла ще в ______________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Пошуки єдиних для тварин і людини біологічних основ поведінки стимулював_____________________________________________________________________________________________________________________

6. Біологічна теорія особистості була витіснена такими теоріями, як:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Соціологічна теорія основні ідеї запозичила з_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Одним з відомих варіантів соціологічної теорії особистості стала теорія____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Під нормами розуміється__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Гуманістична теорія особистості в психології виникла_______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Структура особистості (за С. Л. Рубінштейном) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Концепція динамічної функціональної особистості К. К. Платонова

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Назвіть етапи формування особистості, описані Е. Еріксоном.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________

14. У процесі життя і пізнавальної діяльності набуваються ____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Індивідуально-типологічні властивості особистості реалізуються в

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Е. Кречмер, ураховуючи будову тіла людини, розрізняв такі основні типи:


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. У. Шелдон розрізняв такі типи людей:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

18. Французький вчений Сіго розрізняв такі типи людей:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Астенік – це____________________________________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

20. Гіперстенік – це_________________________________________________


__________________________________________________________________

21. Назвіть п'ять геометричних типів (за Ледо): ________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

22. З. Фрейд представляв організацію психічного життя у вигляді моделі, яка визначена термінами: _______________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Концепція самоактуалізації особистості за А. Маслоу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Дайте визначення поняттю діяльність.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. 5. Дайте визначення поняттям:

Ціль– це _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Мотиви – це____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дія – це________________________________________________________

__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Назвіть критерії результативної діяльності. __________________________________________________________________

_________________________________________________________________
27. Поясніть, який вид чи тип діяльності найбільшою мірою впливає на пізнання людиною світу, її самореалізацію та вдосконалення______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


28. Вкажіть, у чому полягає досвід особистості і як він впливає на результативність діяльності?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29. Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня (психічна) діяльність?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ключові поняття до теми: особистість, людина, індивід, індивідуальність, діяльність, дія, мотиви, структура особистості, тип, теорія, норми, інтереси, ідеали, світогляд, переконання, потреби.
Теми рефератів:

 1. Формування розумової діяльності в практиці професійного навчання.

 2. Людина як предмет пізнання.

 3. Психологічні проблеми становлення внутрішнього світу людини.

 4. Психологія розвитку особистості в онтогенезі.

 5. Психологічні аспекти морального розвитку особистості.

 6. Формування особистості лікаря.

 7. Діяльність лікаря та формування професійних умінь і навичок.

Література:

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М. : Прогресс, 1980.

Абульханова-Славская К.А. Личностные типы мышления / / Конгнитивная психология. – М., 1986.

Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. – М., 1979.

Введение в психологию / Под общ. ред. проф. Петровского А. В. – М.: Изд. Центр «Академия», 1996.

Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. – К.: Здоров`я, 1994.

Возрастные и индивидуальные различия памяти / Под ред. А. А. Смирнова. – М., 1967.

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М., 2001.

Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. – К.,2004.

Истомина З. М. Развитие памяти: учебн. – метод. пособие. – М., 1978.

Лурия А. Р. Внимание и память. – М., 1975.

Лурия А. Р. Нейропсихология памяти. – М.: Педагагика, 1974.

Ляудис В. Я. Память в процессе развития. – М., 1976.

Максименко С. Д. Загальна психологія. – К. , 2008.

Максименко С. Д. Общая психология. – К., 2004.

Максименко С. Д. Психологі особистості. – К., 2007.

Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. – К., 2008.

Немов Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1995.
Тема 4. Психодіагностика і розвиток індивідуальних відмінностей пам`яті, мислення та уяви. Психологічні теорії пам`яті (асоціативна, діяльнісна, фізіологічна та біохімічна), мислення (теорії І. М. , Сєчєнова, Л. С. , Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна , Г. С. Костюка) та емоції (теорії Ч. Дарвіна, Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда).
Мета заняття: розкрити суть, специфіку, фізіологічну основу та структуру пізнавально-психічних процесів пам`яті, мислення, уяви; ознайомити з основними психологічними теоріями пам`яті, мислення, уяви; сформувати вміння користуватися провідними положеннями в процесі вивчення психологічних дисциплін.


 1. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам`яті як пізнавального процесу.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. У чому полягає роль пам`яті в психічному житті людини?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Що є фізіологічною основою пам`яті?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назвіть психологічні теорії та механізми пам`яті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Охарактеризуйте основні теорії пам`яті:

Асоціативна теорія – це ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Діяльнісна теорія – це_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
Фізіологічна теорія – це___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________


Біохімічна теорія – це_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть основні процеси пам`яті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. За якими принципами пам`ять поділяють на різновиди?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Охарактеризуйте види пам`яті за тривалістю:

 • Короткочасна _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Довготривала _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Оперативна _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Охарактеризуйте види пам`яті за способом запам`ятовування:

Довільна -це_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Мимовільна – це_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. За змістом запам`ятовуваного пам`ять буває: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Образна пам'ять – це___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Словесно-логічна пам'ять – це______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Рухова пам'ять – це________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Емоційна пам'ять – це_____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Назвіть різновиди відтворення. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Впізнавання – це______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Згадування – це_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
 1. Пригадування - це_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Забування та його причини?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20. Запам`ятовування і які його основні види?________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


21. Явище ремінісценції – це_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

22. Назвіть специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Назвіть особливості опосередкованого способу пізнання дійсності.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

24.Фізіологічна основа мислення – це _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________


25. Охарактеризуйте основні розумові операції_______________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Наведіть основні етапи процесу розв`язування розумового завдання________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
27. Дайте характеристику особливостей суджень і умовисновків____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


28. Назвіть індивідуальні відмінності мислення ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Назвіть основні теорії мислення у вітчизняній психології_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія мислення І. М. Сєчєнова_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія мислення Л. С. Виготського____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія мислення С. Л. Рубінштейна___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія мислення П. Я. Гальперіна _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія мислення Г. С. Костюка________________________________________________

__________________________________________________________________________

24. Уява – це _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Фізіологічним підґрунтям уяви є __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Ятрогенія – це ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

27. Дидактогенія – це _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Ідеомоторні акти – це ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

29. Галюцинації – це ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

30. Аглютинація – це _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31. Аналогія – це ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Біоніка – це ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33. Назвіть різновиди уяви___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34. Мимовільна уява________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35. Довільна уява ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36. Залежно від характеру діяльності людини її уяву поділяють на_________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Творча уява________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Репродуктивна уява_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

37. Залежно від змісту діяльності й характеру праці людини уяву поділяють на ______

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Художня уява______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Технічна уява______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Наукова уява_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38. Мрія – це ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39. Мрії можуть бути________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ключові поняття теми: пам`ять, асоціація, запам`ятовування, відтворення, впізнавання, згадування, пригадування, персеверація, ремінісценція, образна пам`ять, словесно-логічна пам`ять, рухова пам`ять, оперативна пам`ять, довготривала пам`ять, короткочасна пам`ять; мислення, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація, систематизація, судження, умовивід, поняття, проблемна ситуація, гіпотеза, наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, словесно-логічне мислення; уява, довільна уява, мимовільна уява, репродуктивна уява, творча уява, мрія, гіперболізація, схематизація, типізація.
Теми рефератів:

 1. Способи практичного впливу на пам`ять людини.

 2. Сучасний стан досліджень пам`яті, мислення, уяви у вітчизняній психології.

 3. Сучасний стан досліджень пам`яті, мислення, уяви у зарубіжній психології.

 4. Мислення і процес розв`язування задач.

 5. Мислення та творчість.

 6. Уява та сновидіння.

 7. Уява та творчість.

Література:

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М. : Прогресс, 1980.

Абульханова-Славская К.А. Личностные типы мышления / / Конгнитивная психология. – М., 1986.

Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. – М., 1979.

Введение в психологию / Под общ. ред. проф. Петровского А. В. – М.: Изд. Центр «Академия», 1996.

Вітенко І. С. Загальна та медична психологія. – К.: Здоров`я, 1994.

Возрастные и индивидуальные различия памяти / Под ред. А. А. Смирнова. – М., 1967.

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М., 2001.

Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. – К.,2004.

Истомина З. М. Развитие памяти: учебн. – метод. пособие. – М., 1978.

Лурия А. Р. Внимание и память. – М., 1975.

Лурия А. Р. Нейропсихология памяти. – М.: Педагагика, 1974.

Ляудис В. Я. Память в процессе развития. – М., 1976.

Максименко С. Д. Загальна психологія. – К. , 2008.

Максименко С. Д. Общая психология. – К., 2004.

Максименко С. Д. Психологі особистості. – К., 2007.

Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. – К., 2008.

Немов Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1995.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка