Тема 1: «Планування розвитку роздрібної та оптової торгівлі»Скачати 135.26 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір135.26 Kb.
#20941
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 1: «Планування розвитку роздрібної та оптової торгівлі»
1. Сучасні тенденції розвитку планування торгівлі у містах

2. Алгоритм послідовності елементів процесу планування мережі роздрібної торгівлі


1. Сучасні тенденції розвитку планування торгівлі у містах
Є багатий досвід науково обґрунтований і перевірений багаторічною практикою планування розвитку роздрібної торгової мережі від адміністративно-командної системи господарювання. У радянські часи багато учені присвячували свої наукові дослідження питанням планування торгової мережі: Бергер І.Н., Гайдученя А.А., Іваницький В.І., Задорожний В.К., Мусатова В.П., Огородник М.А., Розпутний М.А., Самсонов Л.А., Серебряков С.В., Фельдман І.М.. Українські вчені сьогодні вирішують проблеми організації роздрібної торгової мережі: Голошубова Н.А., Данілова Л.Л., Максименко М.В., Орищук Н., Селезньова И., Фесюк В.А., .

Вчені далекого і ближнього зарубіжжя розглядають питання організації роздрібної торгової мережі як складової торгівлі. Дуже близькі до українських проблеми, розв'язувані вченими ближнього зарубіжжя: Гафиятуллін М., Гончаров П.Г., Дашков Л.П., Лихтинштайн А.Л., Михайлова Е., Памбухчиянц В.К., Парамонова Т., Міщенко А., Парамонова Т., Селезньова И., Синило Л., Стралковський В., Хасіс Л.А., Юдина Н. Великий акцент на мікрорівень роблять видатні економісти Леві М., Вейтц Бартон А., Берман Б., Еванс Дж., Салліван М., Adcock, D., Halborg, A., Bradfield. R., Daana A., Bon J., Cadix A., Maricourt R. De., Michon C., Ollivier A., Dawson J. та др.

Планування розвитку роздрібної торгової мережі завжди носило комплексних характер, тому що охоплювало всі торгові підприємства, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості. У рамках перспективного плану розвитку торгової мережі особлива увага зверталася на погодженість з розвитком житлового будівництва .

Існувало кілька видів планів розвитку торгової мережі, що по проектних термінах поділялися на довгострокові (перспективні), п'ятилітні і поточні. Довгостроковий план розвитку мережі був складовою частиною генерального плану розвитку міста .

На сучасному етапі поки не мається вітчизняних фундаментальних досліджень по плануванню розвитку роздрібної торгової мережі. Це пояснюється тим, що ні на макроекономічному рівні, ні навіть на рівні окремих торгових мереж планування розвитку не застосовується. Воно як елемент ринкової системи в Україні ще не склалося. Наукові розробки з цих питань представлені невеликою кількістю робот таких вчених як Гуртовська М.И., Мізрухина А.С., Панасюк Б.Я. Пахомов В.И., Самсонов Л.А., Факеров Х.Н. працюють із проблемами планування, прогнозування і моделювання розвитку торгових мереж.

З переходом до ринкових відносин в Україні ситуація в організації планування роздрібної торгової мережі змінюється корінним чином. Господарюючі суб'єкти в умовах ринкових відносин вільні від адміністративного нав'язування органами державної влади і управління планів і дій, самостійні в правових і економічних відносинах. Господарська діяльність комерційних організацій регламентується лише існуючим у країні законодавством і договірними відносинами з контрагентами.

Сутність планомірності полягає в тому, що суб'єкти підприємництва свідомо визначають цілі і дії, порівнюючи з ресурсами, враховуючи при цьому пряму і непряму дію середовища. Досвід розвитку сучасної цивілізації свідчить про те, що планомірність, властива кожному трудовому акту, розвивається у міру розвитку самого суспільства, поглиблення розділення і кооперації праці. Вона виходить за рамки окремих виробничих одиниць, розповсюджується на діяльність спілок підприємців, національних і транснаціональних корпорацій, самої держави, що активно втручається в економічні і соціальні процеси. Таким чином, управління, а отже і планування роздрібної торгової мережі, іманентно (внутрішньо властиво) як для комерційних структур, що виробляють матеріальні блага і послуги, так і для суспільства в цілому і його окремих підсистем.

Існують й інші об'єктивні обставини, що обумовлюють потребу планування розвитку роздрібної торгової мережі в ринковому господарстві. До них слід віднести: 1. Систематичне зростання обсягів споживання.

 2. Появу складніших важливих форм взаємодії роздрібної торгової мережі в результаті інтеграційних процесів.

 3. Виникнення надзвичайних ситуацій (економічні кризи, стихійні лиха і необхідність ліквідації їх наслідків), стимулюючих діяльність у сфері планування.

Форми планування різноманітні. Вони визначаються багаторівневістю і багатоаспектністю управління. Зокрема, розрізняють:

а) галузевий, регіональний, соціальний, науково-технічний, екологічний, фінансовий та інші аспекти планування;

б) залежно від рівнів планування: загальнодержавний, регіональний, рівень господарюючих суб'єктів (комерційних та інших ринкових організацій), їх асоціацій;

в) залежно від горизонту планування: довгострокове, середньострокове, поточне;

г) залежно від кола вирішуваних проблем: стратегічне і тактичне.

В умовах переходу до ринкової економіки при плануванні роздрібної торгової мережі виникає ряд соціально-економічних труднощів: • прогнозування вартісних макроекономічних показників в умовах інфляції;

 • облік спаду виробництва, який впливає і на рівень доходів покупців, і на скорочення випуску товарів;

 • обмеження інвестицій та інновацій;

 • скорочення наукових розробок у сфері торгівлі.

Проте процес планування роздрібної торгової мережі є обов'язковою умовою для її подальшого розвитку. Планування покликане забезпечити дотримання певних пропорцій між зміною обсягів роздрібного товарообігу і зростанням кількості підприємств роздрібної торгівлі, більш повне задоволення потреб населення в товарах і послугах і підвищення рівня торгового обслуговування в цілому.

Об'єктом планування роздрібної торгової мережі виступають підприємства торгівлі, обслуговуючі споживачів.

Метою планування є поєднання інтересів населення з інтересами господарських підприємств торгівлі різних форм власності, створення умов для відновлення балансу в потребі і наявності роздрібної торгової мережі.

При плануванні необхідно • встановити альтернативні цілі;

 • знайти найприйнятніші шляхи і засоби здійснення проектів;

 • визначити необхідні ресурси і терміни для реалізації проектів;

 • виявити систему обмежень, що впливають на динаміку планованого процесу.

При плануванні розвитку роздрібної торгової мережі також необхідно вирішити такі задачі:

 • забезпечення сприятливих умов для обслуговування населення;

 • підвищення рівня технічної оснащеності магазинів;

 • поліпшення умов праці працівників магазинів;

 • забезпечення раціонального використання торгових площ;

 • створення умов для рентабельної роботи підприємств.

Сучасний план має відповідати принципу SMART [160], тобто бути простим, порівнянним за ефективністю, досяжним, реальним, орієнтованим у часі.

Існуючі теоретичні основи і той багатий досвід планування розвитку роздрібної торгової мережі в сучасних ринкових умовах господарювання за відсутності, можна сказати повній, державної форми власності і контролю над мережею неможливо використовувати. Перша причина – занадто широке коло розв'язуваних і планованих питань, друга – складність і тривалість процесу планування, третя – недостача фінансових ресурсів як на розвиток мережі, так і на процес планування.

Але планування є занадто значимим для розвитку торгових мереж, щоб відмовлятися від нього: це діючий інструмент досягнення цілей, що дозволяє вчасно виявляти засоби, альтернативи, а також шанси і ризики досягнення цілей і вибирати відповідні заходи. Тому актуально удосконалювати цей процес з метою спрощення, приступності кожної торгової мережі від великої до дрібнороздрібної.

До існуючої безлічі проблем застосування планування в умовах ринкового господарства приєднуються і специфічні для України, а саме: надмірно високий ступінь невизначеності на ринку, викликаний глобальними змінами у всіх сферах громадського життя; низький рівень нагромадження капіталу, що не дозволяє здійснювати ефективні витрати на організацію планування; відсутність ефективних юридичних і етичних норм, що регулюють поводження підприємців, відсутність культури вітчизняного ринку.

У сучасних умовах важливою задачею для багатьох торгових організацій є активізація роботи з удосконалення планування роздрібної торгової мережі на території, що обслуговується, для того щоб з більшою економічною ефективністю вирішувати питання розміщення магазинів, визначення раціональної торгової площі й оптимізації асортиментної політики. Удосконалення процесу планування в умовах ринкової економіки полягає в поліпшенні організації і методології розробки планів, скороченні термінів їхнього складання, направленні системи планових показників на досягнення оптимальних для даної економічної ситуації кінцевих результатів.

Для того щоб план був ефективним і його виконання було реальним, розроблювачі планів повинні враховувати вплив багатьох факторів. При виділенні факторів, що впливають на планування розвитку роздрібної торгової мережі, учені виділяють такі групи [37, 38, 93, 99, 102]:

• містобудівні – величина міста, функціональне зонування території, густість населення, розміщення місць прикладання праці, адміністративних, культурних і спортивних центрів;

• транспортні – напрямок та інтенсивність основних потоків руху громадського й індивідуального транспорту;

• соціальні – можливість зниження витрат часу на відвідування підприємств роздрібної торгівлі, досягнення високого рівня обслуговування;

• економічні – ефективність капітальних вкладень, оптимальний рівень їхньої прибутковості.

Зробивши загальний аналіз факторів, що впливають на розвиток роздрібної торгової мережі і відповідно на процес його планування, автор пропонує розширити аналіз впливаючих факторів за напрямами макро- і мікросередовища.

Процес господарської діяльності підприємств відбувається під впливом не тільки зовнішнього середовища, але і їхнього внутрішнього середовища. Впливи цих двох середовищ переплітається в єдину диференційовану структуру, для вивчення якої необхідно використовувати системний підхід.

За широтою і періодичністю впливу на підприємство зовнішнє середовище розділяють на середовище найближчого оточення і віддалене (загальне) середовище.

Найближче оточення підприємства складається з об'єктів безпосередньої взаємодії, з якими контактують найбільше часто: споживачі, постачальники, ринок робочої сили, фінансові інститути, конкуренти та інвестори. Загальне середовище, з іншого боку, складається з об'єктів, взаємодія з якими виявляється час від часу, нерегулярно. На параметри цього середовища впливають соціальні, культурні, політичні, демографічні, екологічні, юридичні і технологічні фактори.

Відповідно до іншої думки впливи зовнішнього середовища розділяються відповідно до їхньої природи на соціальні, економічні, політичні і технологічні.

У міру розвитку ринкових відносин у зовнішньому середовищі підсилюється вплив раптових змін, обумовлених низкою факторів, серед яких можна виділити зміну кредитної політики, появу багатьох конкурентів тощо. Тому діяльність підприємств, спрямована на досягнення поставленої мети, неможлива без спілкування із зовнішнім середовищем, що впливає на неї. Отже, метою проведення аналізу зовнішнього середовища є визначення можливостей і виявлення загроз для діяльності підприємств торгівлі. Тому при раціоналізації планування розвитку в розділі дослідження внутрішнього середовища торгової мережі необхідно врахувати питання:

- які можливості не використовуються і які небезпеки не враховуються підприємствами роздрібної торгової мережі;

- значимість цих можливостей і небезпек;

- заходи для використання найбільш значимих можливостей і запобігання сильних загроз.

На наш погляд, зовнішні фактори, з якими мають справу підприємства роздрібної торгівлі, відносяться до таких сфер, як: економіка, політика, ринок, технологія, конкуренція, міжнародні відносини, соціальна сфера.

Для того щоб успішно функціонувати на ринку в довгостроковій перспективі, підприємство повинно не тільки прогнозувати можливі зміни зовнішнього середовища, готуватися до них, але й активно впливати зі свого боку на контрольовані фактори для їхньої сприятливої зміни в майбутньому, вміло й ефективно керувати господарськими процесами. А це значить, що перед підприємством стоїть складне завдання виявлення всіх істотних з його точки зору неконтрольованих факторів, визначення рівня та інтенсивності їхнього впливу на економічний стан. Питанню виявлення факторів різноманітних сфер зовнішнього середовища, що виявляють вплив на діяльність торгових підприємств, приділяється недостатня увага. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне визначення факторів, що впливають на торгову мережу.

Таким чином, у передбаченні майбутнього фірми прогнозування, з одного боку, передує плануванню, а з іншого – є його складовою частиною, використовується на різних стадіях здійснення діяльності із планування:

1) застосовується на етапі аналізу середовища і визначення передумов для формування стратегії фірми (як загальної, так і функціональної, наприклад фінансової);

2) здійснюється на стадії реалізації планів для оцінки можливих результатів і їхнього відхилення від планових показників і має на меті організацію додаткових керуючих впливів на ліквідацію відхилень.

Прогнозування — це пророкування майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища, засноване на наукових методах і інтуїції [141].

Існує широке коло методик і методичних підходів до прогнозування
(рис. 1.8) [41].

Вибір способу і моделі прогнозування – досить складна проблема, зокрема й у методолого-методичному плані, про що свідчить відсутність єдиного загальновизнаного набору конкретних методик і процедур прогнозування. Для прогнозування показників розвитку роздрібної торгової мережі найбільш оптимальним є застосування аналітичного моделювання.

А спрощення процесу планування для суб'єктів господарювання пропонується в скороченні видів планів до однієї компактної моделі, скороченні чисельності співробітників, зайнятих плануванням (завдяки застосуванню типової моделі розвитку торгової мережі).

Поставивши мету – максимально спростити процес планування, пропонується використовувати трьох етапів (мал. 1..), а саме:
Визначення нестачі торговельних площ

Аналіз розвитку

РТМ

Аналіз економіко

географічного

положення

Аналіз політико –

правових факторів

 

Аналіз техноло-
гічних факторів


Вивчення

конкурентів

Вивчення попиту

споживачів

Рис. 1. Етапи процесу планування мережі підприємств роздрібної торгівлі
 1. Аналіз мікросередовища. Основна мета такого аналізу – виявлення рівня розвитку торгової мережі і пошук резервів для ефективного використання її в майбутньому. У процесі аналізу стану роздрібної торгової мережі визначаються і аналізуються такі показники:

коефіцієнт щільності торгової мережі характеризує відношення числа торгових підприємств до числа населення або розміру обслуговуваної території. Забезпеченість населення роздрібною торговою мережею виражається показником торгової площі (м2), що приходиться на 1000 жителів. Може застосовуватися і зворотний показник, який характеризує середню чисельність населення, що приходиться на 1 м2 торгової площі, а в європейських країнах – на одну торгову одиницю. Чим менше цей показник, тим вище забезпеченість торговою мережею. У 1975 р. застосовувався норматив 160 м2, а 1980 р. – 210 м2 на 1000 жителів, у тому числі по продовольчих товарах – 64 і 80 м2 [26, 130].

2. Аналіз макросередовища.

3. Моделювання розвитку торговельної мережі економіко-математичними методами:

Економіко-математичні методи використовуються для поглибленого аналізу за допомогою комп'ютерної техніки. У цьому випадку розраховуються середні показники темпів розвитку роздрібної торгової мережі, чисельності населення або товарообігу за 5-10 і більше років і на цій основі встановлюється математична залежність, на базі якої можна зробити прогноз потреби на перспективу.

Багатоаспектне планування роздрібної торгової мережі відображає різноманіття проблем, які розв'язуються в процесі управління економічним і соціальним розвитком суспільства. Будучи важливим елементом системи управління, планування виконує роль інструменту реалізації політики держави, його окремих суб'єктів, а також власників комерційних підприємств.

У зв'язку з наростанням динамізму економічних і соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, швидкою зміною кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках, необхідністю забезпечення стабільного розвитку суспільства в довгостроковій перспективі все більше зростає на макро- і мікрорівні соціально-економічної системи роль планування. На сучасному етапі при плануванні роздрібної торгової мережі недостатньо розвинені або відсутні: • середньострокова і довгострокова перспективи (на період більше одного року);

 • орієнтація на вирішення ключових, визначальних для планованої системи цілей, від досягнення яких залежить її виживання, соціально-економічний прогрес;

 • органічна ув'язка намічених цілей з обсягом і структурою наявних ресурсів, потрібних для їх досягнення, причому як тих, що є у наявності, так і тих, які будуть створені в планованій перспективі;

 • адаптивна, тобто спроможності передбачати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища планованого об'єкта, роздрібної торгової мережі і пристосованості до них її функціонування.2. Алгоритм послідовності елементів процесу планування мережі роздрібної торгівлі
Планування роздрібної торгової мережі на досліджуваній території, що розглядається як процес практичної діяльності відповідних суб'єктів управління, не набуло належного висвітлення, що охоплює його єство, прояву єства і процедури розробки стратегічних прогнозів, проектів стратегічних програм і планів.

Характер і спрямованість системи планування роздрібної торгової мережі погіршилися з розвитком приватної форми власності і відсутністю необхідних матеріальних ресурсів. Виходячи з цього потрібно було встановити, як в умовах переходу до ринкової економіки, коли кошти знаходяться в приватній власності, а територія для будівництва – у владі державних органів, можливе здійснення процесу планування. Територія міста повинна бути муніципальною власністю і під час ринкової економіки, оскільки є обмеженим ресурсом, у раціональному використанні якого зацікавлені всі жителі міст. Відсутність єдиного центру управління у разі передачі території міста в приватні руки призведе до порушення гармонії в інфраструктурі міста.

Визначити послідовність планування мережі і застосування відповідних моделей можна виходячи з алгоритму, наведеного на рис. 2.

Рисунок 2 – Алгоритм послідовності елементів процесу планування мережі роздрібної торгівлі
Скачати 135.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка