Тема 1 Моральне вчення християнства (2)Скачати 487.9 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір487.9 Kb.
  1   2   3
Семінарські заняття
Тема 1 Моральне вчення християнства (2)

План:
1.Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера.

2. Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства

3.Віровчення та культ католицизму.

4.Віровчення та культ православ’я.

5.Особливості віровчення та культу протестантизму.

6имволи віри.Моральне вчення Старого і Нового Завіту


Література:
Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\

Тема 2 Філософська думка в Україні.(2)

План:
1.Джерела української філософської культури.

2. Становлення українського неоплатонізму ХІУ- ХУІ століть. Філософська думка українського ренесансу.

3.Специфіка реформації в Україні. Зародження професійної філософії в культурно-освітніх центрах України: Острозькій та Києво-Могилянській академіях.

4.Г.Сковорода - родоначальник української класичної філософії.

5.Академічна філософія XIX століття: особливості, напрямки і основні філософські ідеї.

6.„Культурне відродження" 20-х та філософське відродження 60 -х років XX століття.
Література:

Бичко І.В. Філософія: курс лекцій. – К., 2003.

Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 2000, 2004.

Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник., - Новий світ, 2003.

Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. – Новий світ, 2003.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\Тема 3 Основний зміст пізнавальної діяльності.(2)

План:

1.Поняття „гносеологія". Проблема пізнання у філософії. Поняття пізнання та його рівні.

2.Об'єкт і суб'єкт пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання.

3.Опосередковане та безпосереднє пізнання. Логіка та інтуїція. Пізнання та творчість.

5.Пізнання і знання. Проблема істини.

6.Практика як критерії істини. Практика як спосіб ставлення і відношення людини до світу і до самої себе. Типологія видів практики: виробничої, соціальної, політичної, духовної. Знання і мудрість.

7.Методологія. Метод як усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності. Методологічний арсенал науки.

Література:

Бичко І.В. Філософія: курс лекцій. – К., 2003.

Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 2000, 2004.

Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник., - Новий світ, 2003.

Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. – Новий світ, 2003.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\
Тема 4 Філософська концепція людини.(2)

План:
1.Філософська концепція людини - основа наук про людину. Сутність людини. Праця і мова - фактори становлення й розвитку людини.

2.Проблема людини в історії філософії. Філософський зміст понять „індивід", „індивідуальність", „особистість". Типологія особи.

3.Проблема відчуження людини та шляхи її подолання. Діалектика взаємодії людини і суспільства.

4.Самореалізація особи. Роль особистості в історії.

5.Цінності в житті людини і суспільства.

6.Самоцінність людського життя. Сенс життя людини.

7.Проблема людського щастя. Мета. Ідеал.

8.Проблема людини в сучасному світі. Аморальність використання людини як засобу.


Література:

Бичко І.В. Філософія: курс лекцій. – К., 2003.

Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 2000, 2004.

Петрушенко В.П. Основи філософських знань. Посібник., - Новий світ, 2003.

Петрушенко В.П. Практикум з філософії. Навчальний посібник. – Новий світ, 2003.

Людина і суспільство 11клас.,К.1992, ст.41-62, 109-116.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\

Завдання для самостійної роботи


ТЕМА 1. 2 Релігієзнавство як наука.
1.Релігієзнавство як явище духовної культури. Виникнення і становлення релігієзнавства як галузі гуманітарного знання.

2.Поняття і сутність релігії.

3. Релігія - складане духовне утворення. Соціальні, гносеологічні, онтологічні та психологічні чинники релігії.

4. Функції релігії. Класифікація релігії та її географія.


Мета розгляду теми: показити, що релігію можна і потрібно вивчати як соціальну реальність, яка доступна емпіричному дослідженню, раціональному поясненню і теоретичному аналізу; проаналізувати структуру, функції і роль релігії в суспільстві.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: релігієзнавство, релігійна свідомість, релігійна діяльність, богослов’я, теологія, трансцендентний, креаціонізм, провіденціалізм, есхатологія, релігія, догматика, екзегетика, літургіка, каноніка, культ, церква, секта, харизматичний культ, деномінація.питання розкриваємо за таким планом :

- зміст і походження поняття "релігія",

- феномен релігії - найдавнішої форми людської свідомості, однієї із форм відображення та пізнання світу,

- джерела та корені релігії,

- основні релігієзнавчі концепції,

- зв'язок релігії з іншими формами духовного життя-мораллю, полі­ тикою, правом, наукою, мистецтвом.

- структуру релігії, її основні елементи :релігійну свідомість / релі­гійна психологія та ідеологія/, релігійні почуття, релігійний культ /обряди ритуали, жертвоприношення, молитви тощо/, релігійні ор­ганізації, їх завдання та роль,

- основні функції релігії: ілюзорно -компенсаторна, світоглядна, ре­гулятивна, оцінно-нормативна, комунікативна, інтегративна.Контрольні запитання:

Яке місце займає релігія у суспільній свідомості?

З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

Яке визначення релігії, на Ваш погляд, найбільше передає суть цього питання?

Чому головним в релігієзнавстві є філософський зміст?

Чому проблема причин виникнення релігії вважається однією з найважливіших та дискусійних ?

Які основні елементи складають сутність історичного розвитку релігії?

Що представляє собою психологія релігії?

Чому про релігію можна говорити як про соціокультурну ланку в житті суспільства?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний і економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний та економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Теми рефератів

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.
Література:

Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\ТЕМА 2. 3 Ранні історичні форми вірувань
1.Анімізм

2.Фетишизм

3.Тотемізм

4.Магія

5.Рільницький культ

6.Шаманізм
Мета вивчення теми: показати основні підходи вирішення проблеми походження релігії і дати характеристику її ранніх форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: концепція прамонотеїзма, нормативна класифікація, етнографічна і лінгвістична класифікація, генетична класифікація, філософська класифікація, морфологічна класифікація, феноменологія релігії, магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманство та знахарство.У питанні висвітлюємо:

- особливості формування найдавніших форм релігійних вірувань:

тотемізму, анімізму, магії, фетишизму,

- племінні та землеробські культи,

- міфологічний характер первісного світогляду,

- синкретичний зв'язок первісних релігій із мистецтвом.Запитання для самоконтролю:

Охарактеризуйте релігієзнавчі теорії походження релігії, в чому їх відмінність від богословських теорій?

Розкрийте сутність богословсько-теологічного підходу до питання генезису релігії.

У чому полягає науковий підхід до питання генезису релігії?

Поясніть, що таке класифікація релігій. Які класифікації релігії існують в релігієзнавстві?

Розкрийте сутність соціологічного підходу до проблеми класифікації релігій.

Які фактори вплинули на формування релігійності первісної людини?

Які існували первісні форми релігії?

Що представляє собою тотемізм?

Що таке табу?

Що Ви знаєте про магію?

Що таке фетишизм?

Охарактеризуйте анімізм.

Теми рефератів:

Основні підходи вирішення проблеми походження релігії.

Шаманство та знахарство: факти і домисли.

Магічне світосприйняття.

Знахарство та лікувальна магія.

Література:Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\
Тема 3.4 Світові, локальні релігії.

1.Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

2.Ранні національні релігії:

а) релігія Стародавнього Єгипту;

б) Релігія Стародавньої Месопотамії;

в) давньогрецька релігія;

3.Язичество:

а) язичество кельтів і германських племен;

б) язичество прадавніх слов’ян.

4.Пізні національні релігії:

а) індуїзм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) синтоїзм;

д) зороастризм;

е) джайнізм;

з) іудаїзм.
Мета вивчення теми: показати національно-державні (етнічні) релігії в усьому різноманітті їх історичних форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: національно-державної (етнічної) релігії, міф, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм, джайнізм, іудаїзм, Веди, ідея перевтілення, карма, сансара, культ Неба, монотеїзм.У питанні основну увагу акцентуємо на таких проблемах:

- характерні риси найдавніших релігій Стародавнього Сходу: Дво­річчя, Єгипту; їх роль в умовах деспотії, найпоширеніші культи, обряди, сакральне мистецтво, міфологія, література.

- давньоіндійські релігійні вчення-брахманізм, індуїзм, ведична літе­ратура, міфологія, культи, обряди, мистецтво,

- характерні риси язицьких релігій стародавньої Греції та Риму, ос­новні божества та культи, міфологія, мистецтво.

- роль стародавніх релігій у процесі становлення пізніх національних релігій та написанні "священних" книг.

Запитання для самоконтролю:

Дайте визначення національно-державної (етнічної) релігії.Що таке міф, які його функції? Про що розповідають давньомесопотамські міфи?

Яке значення мали релігії Давньої Месопотамії для подальшого розвитку релігійної думки?

Охарактеризуйте політеїстичний пантеон давніх шумерів, аккадців, вавілонян, ассірійців.

Розкрийте роль заупокійного культу у давніх єгиптян.

Якою була роль жерців у давньоєгипетському суспільстві?

Охарактеризуйте пантеон давньогрецьких богів.

Як розповідали давньогрецькі міфи про походження світу і людей?

Які герої були найбільш популярними у давніх греків?

Охарактеризуйте особливості соціально-економічного розвитку і релігійних вірувань кельтів, германців, давніх слов’ян.

Охарактеризуйте головні ідеї релігії Вед.

Яке відношення має ведична релігія до пращурів українців?

В чому суть релігії брахманізму? Що таке Упанішади?

Які культи богів існували в процесі розвитку індуїзму?

У чому специфіка релігійних систем давнього Китаю?

Що таке конфуціанство? Яка роль конфуціанства в розвитку релігії в Китаї?

Охарактеризуйте ідеал досконалої людини за Конфуцієм. У чому його позитивний зміст?

У чому суть даоської релігії і який вплив вона мала на китайське суспільство?

Розкрийте сутність зороастризму.

Охарактеризуйте головні риси синтоїзму.

Коли в стародавній Іудеї виник культ Яхве і як це вплинуло на становлення іудаїзму як релігії?

Що таке Талмуд? Яке його значення для іудеїв?

Якою була роль пророка Мойсея в розвитку іудаїзму?

Вплив іудаїзму на становлення та розвиток державних інститутів.

Яка роль синагоги в іудейській релігії?

Теми рефератів:

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов’янський пантеон.

“Нижча міфологія” слов’ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.Література:

Біблія.Вих.20,21,22,23Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\


Тема 4.5 Світові релігії: буддизм
1.Історія виникнення буддизму.

2.Основи віровчення та культу.

3.Буддійське мистецтво і архітектура.

4.Морально-етичні норми буддизму.

5.Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.


Мета вивчення теми: показати витоки виникнення найдавнішої світової релігії, особливості її віровчення та культу; ознайомити з основними течіями у буддизмі.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: буддизм, нірвана, ахімса, восьмирічний шлях, чотири істини буддизму, закон дхарми, чакра, ступа, хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.У питанні виділяємо визначальні положення буддизму згідно .наступного плану:

 • історія виникнення

 • та територія поширення буддизму,

 • історія життя засновника віровчення – Сідхартхи, його вчення про

“святі істини”,

- моральні заповіді буддизму, шляхи досягнення вічного блаженства та

абсолютного спокою – нірвани,


 • священна буддійська література /Трипітака/,

 • основні школи та течії буддизму,

 • сакральне мистецтво.


Запитання для самоконтролю:

Що таке світові релігії?

Розкажіть про історію виникнення буддизму.

Що Ви знаєте про Будду Шакьямуні?

Які риси буддизму зближають його з іншими світовими релігіями?

У чому полягає відмінність буддизму від інших релігій?

Охарактеризуйте основи віровчення буддизму і чотири благородні істини, восьмирічний шлях, закон карми, закон дхарми, космологію буддизму, священні книги буддизму.

Морально-етичні норми буддизму. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.Теми рефератів:

Історичні умови виникнення буддизму.

Основні форми медитації та їх значення у буддизмі.

Космологія буддизму.

Причини росту популярності буддизму у світі.

Відмітні особливості ріндзай-дзен і сото-дзен.

Історична оцінка буддизму.

Особливості буддійської культової архітектури та мистецтва

Основні течії і напрямки буддизму.

Ламаїзм та його особливості.


Література:

Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\Тема 5.7 Світові релігії: іслам

1.Причини виникнення та історія розвитку ісламу.

2.Основи віровчення та культу.

3.Священне писання ісламу: Коран та Сунна.

4.Основні напрямки в ісламі.

5.Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

6.Ісламський фундаменталізм.

Мета вивчення теми: ознайомлення з ісламом – однією з трьох світових монотеїстичних релігій, з особливостями його віровчення та культу; з’ясувати, чому ця релігія, яка виникла значно пізніше усіх інших монотеїстичних вірувань, змогла духовно об’єднати мільйони людей.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: іслам, Коран, Сунна, хадж, намаз, газават, шиїзм, сунізм, джихад, шаріат.питання висвітлюємо згідно такого плану:

- історія виникнення ісламу, його ідейні передумови,

- вчення про Мухамеда і Алі, верховного бога-Аллаха,

- Коран, його визначальні положення, закон Шаріату,

- поняття "ісламського фундаменталізму",

- релігійна обрядовість, основні свята та культи, вимови та приписи.

- сакральне мистецтво мусульман, культова архітектура,

Запитання для самоконтролю:

Розкрийте причини виникнення ісламу та історію його розвитку.

Які основні догмати ісламу?

Охарактеризуйте основи віровчення та культу ісламу.

Охарактеризуйте п’ять „стовпів віри” ісламу.

Що представляють собою Коран та Сунна.

Які основні напрямки в ісламі Ви знаєте?

У чому полягає традиціоналізм та модернізм в ісламі?

З чим пов’язано посилення ролі ісламу в економічній, політичній і духовній сферах життя східних країн?

Що таке ісламський фундаменталізм?Теми рефератів:

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять “Бог”, “закон”, “істина” в ісламі.

Основні обов’язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.Література:

Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\
Тема 6.9 Релігійні конфесії в Україні.
1.Дохристиянські вірування східних слов'ян.

2.Розвиток християнства в Україні. Християнські конфесії. Церковні розколи та їх вплив на сучасну релігійну ситуацію в Україні.

3.Нехристиянські релігії в Україні. Нетрадиційні релігії. Секти.

4.Свобода совісті як загальнолюдська цінність.

5.Законодавче закріплення свободи совісті в Україні.

- основні принципи язичницької віри давніх українців, • зв'язок язичництва з астральними та природними явищами, ритмом трудового життя, морально-етичними уявленнями,

- найпоширеніші культи та обряди, свята та ритуали,

- пантеон язичницьких богів, язичницька міфологія,

- сакральне мистецтво язичників,


 • значення духовної спадщини язичництва у становленні християн­ ських культурних цінностей українського народу,

- язичницька обрядовість в українському християнстві, "християнсь­ко-язичницький синкретизм”.


 • поширення християнства на території України до 988 року,

- літописний переказ про проповідування св. апостола Андрія в Пів­нічному Причорномор'ї та на берегах Дніпра,

 • історичні відомості про перших християн серед українського народу.

- історичні джерела про перше / Фотієве / хрещення русів бл. 860 р.,

 • поширення християнства за Аскольда та Діра /862-882/, князя Ігоря

/913-945/, княгині Ольги/945-969/,Святослава.,

 • значення місіонерської діяльності Кирила і Мефодія, створенняслов'янського обряду християнства, старослов'янської церковної

мови, богослужебної літератури,

- християнські місії латинського обряду на території України.


- суспільно-історичні та ідеологічні передумови хрещення Русі,

 • вибір Володимиром державної релігії, хрещення Володимира, киян,

- організація Київської церкви, церковна ієрархія,

- розвиток церковного будівництва та сакрального мистецтва,

- поширення писемності, освіти релігійної літератури,


 • суспільно-історичне, міжнародне та культурне значення хрещення Київської держави.

Нові релігії на конфесійній карті України

найбільш поширені в Україні чотири: неохристиянські, орієнталістські, синтетичні, езотеричні

харизматичні церкви

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів

Церквою Христа

Відродження язицтва в Україні

Проблеми релігійного життя в сучасній Україні

Принципи та моделі державно-церковних відносин

Свобода совісті

Свобода віросповідання

Свобода релігії

Свобода в релігії

Свобода церквиЛітература:

Біблія.Вих.20,21,22,23

Закон Божий К.2003, стор.123-127,227-233,485-540,517-547.

Євангеліє Мат.5:3-12,17-48,6:1-15.

А.Черній. Релігієзнавство.К.,2003, стор.138-

А.Черній. А. Лахно.Релігієзнавство.К.,2002, стор.124-131.

Релігієзнавство: Навчальний посібник /За ред. М.Ф. Рибачука,-К., 1999.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського.-К., 2000, 2004.

Релігієзнавство: Посібник / За ред. М.Ф. Рибачука.- К., 1999.

Електронна бібліотека \vvpk.ua\  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка