Тема 1: Мета та зміст дисципліни "Управління витратами" §І. Концепція управління витратамиСторінка1/6
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.97 Mb.
#15627
  1   2   3   4   5   6
Тема 1: Мета та зміст дисципліни "Управління

витратами"

§І. Концепція управління витратами

Підприємницька діяльність має місце в різних галузях економіки і виступає в різних організаційно-правових формах. Результати підприємництва залежать від ефективності використання в процесі господарської діяльності ресурсів. Підприємницька діяльність включає взаємопов'язані елементи: • Інвестиційної;

 • Операційної;

 • Фінансової діяльності.

Для погодження цих видів діяльності використовують особливу функцію управління.

Частина системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує потребу управління в інформації називається управління витратами або управлінським обліком.

Відповідно функції бухгалтера, який забезпечує інформацію управління (бухгалтера аналітика) є значно ширшими в порівнянні з функціями бухгалтера, який просто реєструє господарські операції.

Якщо фінансовий бухгалтерський облік просто описує операції,^ які мали місце, то головним завданням управлінського обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій (бухгалтер аналітик є Нострадамус, а бухгалтер-рахівник - Нестор Літописець).

Поділ бухгалтерського обліку на фінансовий облік і управління витратами проходив поступово в 3 етапа.

В процесі розвитку науки про управління витратами змінюється трактування обліку витрат (виробничого обліку).

Сьогодні Вілсон і Хуа розглядають виробничий облік як частину управлінського обліку. Взаємозв'язок виробничого обліку, фінансового обліку і управління витратами можна подати так:


 1. - Фінансовий облік;

 2. - Управління витратами;

 3. - Данний облік витрат.


Ш

\

Управління витратами використовується для:

 • Оцінки запасу і фінансових результатів;

 • Прийняття ^правлінських рішень;

 • Забезпечення контролю.

§2. Класифікація витрат

Головним об'єктом аналізу в процесі управлінні витратами є витрати. Тому класифікація витрат має велике значення для розуміння того, як ними управляти.

Виділяють 3 напрямки класифікації витрат:

Класифікація витрат

напрямки

Оцінка запасів і

визначення фінансових

результатів

Прийняття рішення

Контроль

виконання
Спожиті і неспожиті витрати

Релевантні і

нерелевантні

витрати


Контрольовані і неконтрольовані


Витрати на продукцію і витрати періоду

Постійні і змінні
Прямі і непрямі витрати

Маржинальні (граничні) і середніОснівні і накладні

Характеристика витрат за напрямком оцінка запасів і визначення фінансових результатів.Спожиті і неспожиті витрати Неспожиті витрати мають місце тоді, коли засоби (основні засоби, товарно-матеріальні цінності) закуповуються. Спожиті витрати спостерігаються в випадку, коли ці засоби використовуються у виробництві або в торпвельній діяльності. Неспожиті витрати відображаються в активі балансу; спожиті - в звіті про фінансові результати.

Витрати на продукцію і витрати періоду

Витрати на продукцію є витрати, шо пов'язані з виробництвом або купівлею товарів для реалізації (матеріали, з/п, амортизація - пов'язана з виробництвом продукції; вартість куплених товарів - в торгівлі).

Витрати періоду — є витрати, що не включаються в собівартість запасів і розглядяються як витрати того періоду, в .якому вони були здійснені.

Концепцію витрат на продукцію і витрат періоду можна подати:Звіт про прибуток

Дохід від реалізації

Собівартість реалізованої продукціїВ>ггратн періоду

Валовий прибутокОпераційні витрати

Операційний прибуток

Коли товари реалізуються
Витрати на продукцію

Баланс


Поточні активи

запаси

Особливо важливиі при оцінці фінансових результатів є визначення собівартості реалізованих товарів та віфобленої продукції. Алгоритм визначення собівартості реалізованих товарів можна подати:Підприємство в торгівлі

Залишки товарів на початок періоду

+

Собівартість

закуплених

товарів


Залишки товарів на кінець періоду


продажі

Собівартість реалізованих товарів

Валовий прибуток

Операційні витрати

Операційний прибуток


І

Запаси готової

продукції+

Собівартість

Б5?роблеВОЇ

продукції

Запаси

готової


прод)кції на

кінець


планового

періоду


Алгоритм розрахунку для виробничого підприємства собівартості виробленої* продукції можна представити:

1

Собівартість виробленоїпродукції

Залишки незавершиноговиробництва

+

Витрати на виробництво напротязі періодуЗалишки незавершиного

виробництва на кінецьперіода

§3. Прямі і непрямі витрати

Прямі затрати - затрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об'єкту економічно-можливим шляхом.

Непрямі затрати - затрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкту економічно-можливим шляхом.

Одні й тіж витрати можуть бути прямими й непрямими відносно різних об'єктів (витрати на амортизацію, обладнання, з/п керівників цеху, опалення, освітлення тощо).

На підприємствах виробничої сфери витрати, які відносяться на продукцію називаються виробничими витратами, а витрати періода -невиробничими витратами.

Виробничі витрати ділять на:


 • Основні

 • Накладні

Основні витрати - є сукупність прямих витрат на виробництво продукції і поділяються на:

 • Прямі матеріальні витрати (тканина для виробництва одягу; дерево - для меблів тощо).

 • Прямі витрати на оплату праці - з/п робітників, яку можна включити в с/в конкретного товару. Оплата праці інших категорій виробничого персоналу (майстер, допоміжний персонал тощо) відноситься до виробничих наклад; їх витрат.

 • Інші прямі витрати (вартість спеціального інструмента; оренда спеціального обладнання; ліцензія на виробництво товару тощо).

Виробничі накладні витрати — витрати пов'язані з процесом виробництва, які не можуть бути віднесені на конкретний вид продукції (непряма з/п, з/п на експлуатацію робочих приміщень, їх ремонт амортизація, комунальні послуги тощо).

Вони розподіляються між продукцією пропорційно вибраній базі.

Конверційні витрати — витрати на обробку сировини для перетворення її головну продукцію.

В багатьох країнах прямі витрати на оплату праці складають лише 5% виробничих витрат. Тому їх включають у склад виробничиї накладних витрат.

Невиробничі витрати включають загальні і адміністративні витрати, а також витрати на збут продукції.

Взаємозв'язок окремих видів витрат можна подати:
Л
Вироб

ничі витрати

,


Прямі

матеріали
Основні витрати

л

Ч


Витрати на продукцію. Пряма з/п


)
Конверсійн і витрати

м


Виробки ■ чі

накладні

Ч

У
Невиробничі витрати

[Витрати на збут


Витрати періодуВитрати на управління


>■>
§4. Класифікація витрат за напрямком "прийняття

рішень

І. Релевантні та нерелевантні витрати: і

 • Релевантні витрати - майбутні |итрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського рішення;

 • Нерелевантні витрати — витрати, які не залежать від прийняття рішення;

^ Диференційовані витрати - витрати, що складають різницю


!


між альтернативними рішеннями.

На основі цих вихідних даних здійснюється диференційний аналіз, визначається диференційний дохід, диференційні витрати та диференційний прибуток. II. Дійсні і можливі витрати: • Дійсні витрати - витрати, які вимагають витрати ресурсу (грошей);

 • Можливі витрати - вигода, що втрачається, коли при вибору одного рішення ми відмовляємся від результатів реалізації інших витрат.

Залежність між релевантними дійсними і можливими можни подати табл.:
■" - ■ ... ' ,' і ' ' Варіанті ВаріантП

Сутьність варіанту

Покласти гроші на дипозит

Придбати операційну

техніку і здати її в

аренду


Дійсні витрати Можливі витрати

Плата за відкриття депозиту + Втрати доходу від здачі операційної техніки

Вартість операційної

техніки


+

Втрата відсотка на

депозиті


Релевантні витрати

Для варіанту І

Для варіанту П

III. Маржинальні і середні витрати:

> Маржинальні (граничні) - витрати на виробництво


(реалізацію) однієї додаткової одиниці продукції;

Приклад:

Витрати на виробництво одного верстату — 2000 гр.од., двох - 3900 гр.од. Маржинальні витрати на виробництво верстату 1900 гр.од. (3900-2000).

> Середні - для нашого приклада: 3900/2=1950 гр.од.

§5. Звітні і постійні витрати

Звітні витрати - є витрати, що змінюються прямопропорційно обсягу діяльності або іншого виду витрат.

Графічно зміну звітних витрат можна подати:

кі а и

» Р

а

б т

Nк
.


Змінні витрати на 1 од. продукції


Загальні

змінні

витрати

:■ ■ -


к-
Обсяг міртатг

5саг вкртат ?~

і

Типові приклади звітних витрат для виробничих підприємств:


 • Прямі матеріали;

 • Пряма з/п;

 • Змінна частина виробничих накладних витрат (непрямі матеріали; непряма з/п; з/п тих, хто обслуговує обладнання; енергія; наладка обладнання; витрати на погашення).

Досвід роботи свідчить, що не всі витрати змінюються прямопропорційно зміні фактору витрат, тому виділяють напівзмінні витрати (змінні непрямопропорційно).

Поведінка змінних витрат матеріалів при умові знижок:Обсжгмртат

Обсяг црш

Постійні витрати, що залишаються незмінними в випадку зміни обсягу діяльності:

>


и

т
т

р
р

а т
а т

и

ь


Обсяг анртят
Обсяг вкрпт

Прикладом постійних витрат є орендна плата, амортизація. Постійні витрати залишаються постійними лише в межах релевантного діапазону:тр

т ■

резгеав

т

Обсяг акртхт


обов'язкові і

Змінні витрати - складають певну частину напівзмінних витрат і містять елементи як змінних так і постійних витрат (плата за телефон; транспортні послуги тощо).

Крім цього виділяють в складі постійних витрат дискреційні витрати.

Обов'язкові витрати - визначаються потужністю підприємства (амортизація, страхування, з/п обслуговуючого персоналу).

Структуру постійних витрат можна подати:,Постійні витрати

обов'язкові

постійні

витрати

дискреційні витрати

-■ -■ і

Напівпостійні
витрати
Постійні
витрати
напівпостійних
витрат

-■ • ■

Чисті витрати

-■

щ
§6. Організація управління витратами Зарубіжжям

Проводиться керівництвом підприємства, принципи і методи розробляються міжнародними професіональними організаціями бухгалтерів (управлінських бухгалтерів США 1919; привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великобританії.

Бухгалтерський облік в країнах Заходу є саморегулюючою системою і передбачає використання 3 оснивних систем обліку:


 1. Загальна система обліку - використовують невеликі підприємства. Система базується на періодичному обліку запасів.

 2. Інтегрована система обліку - використовується в Англосаксонських країнах. Передбачає безперервний контроль за витратами ресурсів.

 3. Переплетена система обліку - базується на відокремленні обліку витрат на рахунках фінінсового і виробничого обліку. \*і-.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка