Тексти лекційСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#10491
ТипЛекція
  1   2   3   4   5
  Навігація по даній сторінці:
 • ВСТУП


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ


з дисципліни

«Практична стилістика»
для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,

спеціальності: 6.030301 – «Журналістика»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

2015

Тексти лекцій з дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 82 с.


Укладач: Г.М.Волинець, к.ф.н., доцент

Рецензент: В.Л. Погребна, д.ф.н., професор

Відповідальний за випуск: Г.С.Скуртул, ст.викладач

Затверджено

на засіданні кафедри

журналістики


Протокол № 11

від 01 червня 2015 р.
ЗМІСТВступ……………………………………………………………..........

4

Зміст курсу……………………………………………………………

11

Теми лекційних занять (денне відділення) ………………………...

14

Теми лекційних занять (заочне відділення) ……………………….

16

Лекція 1-2……………………………………………………………..

18

Лекція 3……………………………………………………………….

29

Лекція 4……………………………………………………………….

37

Лекція 5……………………………………………………………….

44

Лекція 6-7……………………………………………………………..

51

Лекція 8……………………………………………………………….

67

Перелік питань, що виносяться на рубіжний контроль……………

76

Навчально-методичні матеріали з дисципліни.……………...…......

78

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Практична стилістика» входить до програми професійної підготовки студентів-бакалаврів і є важливим структурним компонентом фахової компетентності.

Нормативний курс має теоретичну і практичну спрямованість. Для вирішення власне практичних завдань – таких, як розвиток культури усного і писемного мовлення, мовностилістичне редагування, розв’язання деяких проблем машинного перекладу, функціональний аналіз мовних явищ, необхідні теоретичні знання про основні параметри функціональних стилів, закономірності відображення в різних типах мовлення екстралінгвістичної заданості, тобто потрібні системні теоретичні відомості з усіх розділів мовознавства.

Одним із наслідків розвитку мови та значним досягненням мовознавчої науки є виокремлення функціональних стилів мови, визначення принципів їх застосування в мовній діяльності суспільства. Стилістика тісно пов’язана з проблемами функціонування мови.

Відомий лінгвіст І. Бодуен де Куртене довів, що мова – це відкрита система систем, у кожній з яких постійно відбуваються певні зміни (“у мові, як загалом у природі, все живе, все рухається”). За таких умов дуже важливо допомогти студентам набути стилістичних навичок, стилістичного чуття. Це можливе за умов опанування теоретичних засад навчальної дисципліни, глибокого ознайомлення з основними поняттями та категоріями стилістики.

Навчальна дисципліна “Практична стилістика” вивчається протягом одного семестру і завершується екзаменом.Метою викладання навчальної дисципліни «Практична стилістика» є допомога студентам в опануванні можливостей української мови в різних функціональних стилях (підстилях) на лексичному, фразеологічному, морфологічному й синтаксичному рівнях, удосконалення мовних знань, систематизація їх і на цій основі формування розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху. Глибшому засвоєнню теоретичного мовного матеріалу сприятиме виконання завдань різного типу аж до стилістичного аналізу фахової літератури. Важливо також сформувати навички роботи з «Українським правописом», лінгвістичними словниками, довідниками, необхідними для писемного та усного спілкування українською мовою у професійній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є • сформувати у студентів-третьокурсників систему орієнтуючих знань про практичну стилістику сучасної української мови;

 • сформувати у студентів концептуальне розуміння теоретичних засад практичної стилістики та культури мовлення;

 • дати студентам ґрунтовні й системні знання з усіх розділів навчальної дисципліни “Практична стилістика сучасної української літературної мови”;

 • дати стилістичну характеристику лексичним та граматичним явищам української мови;

 • розглянути норми сучасної української мови, звертаючи особливу увагу зокрема на орфоепічні та акцентуаційні;

 • виробити стійкі практичні навички у володінні нормами української літературної мови на всіх її рівнях;

 • удосконалити вміння й навички студентів у дотриманні вимог культури усного й писемного мовлення;

 • сформувати стійкі навички стилістичної правки текстів різних стилів та жанрів, яка ґрунтуватиметься на чіткому визначенні характеру мовленнєвих помилок та їх вправному усуненні;

 • сформувати навички вмілого добору мовних засобів відповідно до життєвих ситуацій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення дисципліни «Практична стилістика» студенти повинні:

знати :

 • основні поняття та категорії стилістики;

 • стилістичне розшарування української лексики;

 • стилістичне використання багатозначності, омонімії, паронімії, синонімії, антонімії в мові ЗМК;

 • стилістичне використання в мові ЗМК іншомовних слів, діалектизмів, неологізмів, історизмів та архаїзмів;

 • канцеляризми та штампи в мові ЗМК;

 • стилістичне використання фразеологізмів у мові мас-медіа;

 • стилістичне використання морфологічних засобів;

 • стилістичне використання синтаксичних засобів;


уміти :

 • виступати з доповідями і повідомленнями перед аудиторією за результатами власної пізнавальної діяльності, дотримуючись орфоепічних і граматичних норм;

 • дискутувати, переконливо аргументуючи особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими моральними і етичними нормами;

 • писати твори, добираючи відповідні мовні засоби, виражаючи своє ставлення, враховуючи ситуацію спілкування, зокрема адресата;

 • вільно користуватися словниками;

 • редагувати неправильно побудовані речення, виправляти орфоепічні і граматичні помилки в мові ЗМК;

 • проводити комплексний аналіз текстів на підставі здобутих знань;

 • застосовувати фахову українську термінологію у професійній діяльності журналіста;

 • визначати типові помилки у використанні орфоепічних, орфографічних, граматичних, фразеологічних, синтаксичних норм;

 • виявляти типові помилки у мовностилістичному використанні різних частин мови;

 • давати стилістичну оцінку уривкам із газетних текстів;

 • виконувати правку медіа-текстів.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: • лексичні засоби стилістики;

 • морфологічні та синтаксичні засоби стилістики.


Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Практична стилістика» тісно пов’язаний із дисципліною «Українська мова у професійному спілкуванні», він також дає можливість глибоко осягнути матеріал курсу «Авторське редагування».

Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Міністерство освіти І науки України Національний університет фізичного виховання І спорту України тези доповідей VIII міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух»
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методика роботи з особовим складом модуль вп 10 " Організація та методика роботи з особовим складом"
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> «Особливості психологічного супроводу спортсменів у різних видах спорту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка