Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистостіСторінка1/23
Дата конвертації02.05.2016
Розмір4.84 Mb.
#33257
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості

Матеріали районної

науково-практичної конференції

9 січня 2015 року

Криворізький педагогічний інститут

Упорядник:

Т.А. Ланчковська – директор Криворізького районного науково-методичного кабінету Криворізької районної ради

Інноваційні перетворення в освітньому просторі України, зміна освітньої парадигми стимулюють появу творчих новаторських ідей, пошук досконаліших систем організації навчання та виховання. Існує думка, що епоха знань невдовзі поступиться місцем епосі інновацій, ознаки громадянина якої - здатність вирішувати проблеми новими методами, винаходити нові технології та модифікувати вже наявні, відкривати нові галузі знань.

Актуальність даної теми зумовлена соціальним замовленням суспільства на розвиток творчих здібностей дітей, які сприяють розумінню, переосмисленню оточуючої дійсності, критичному ставленню до інформації, засвоєнню продуктивних способів оперування нею, досвіду креативної діяльності, самостійному креативному мисленню.

Саме це покладено у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості».

Збірка розрахована на працівників методичних служб, директорів, заступників директорів навчально-виховної роботи, педагогічних працівників навчальних закладів.

Шановні колеги!

Сучасна педагогічна наука акцентує складові якості освіти, такі як діалогічність, креативність,інноваційність, прагматизм. Важливим чинником є феномен креативності як обов’язків атрибут знань, яких набуває людина у процесі навчання, діалогічність суб’єктів освітнього процесу та прагматизм підходів.

Як сучасна наука визначає поняття «креативність»? Як зазначає понятійний словник організатора навчального процесу, креативність – здатність продукувати багато різноманітних оригінальних ідей у нерегламентованих умовах діяльності. Це вміння додавати дещо нове в досвід, усвідомлювати прогалини й суперечності, відмовлятися від стереотипних способів мислення.

Тривалий час помилково вважали, що головне в розумовому розвитку дітей – передання їм якомога більшої кількості знань. Життя ж доводить, що розумна людина - це не стільки особа, яка багато знає, стільки та, що вміє наявні знання застосувати у складних буденних життєвих ситуаціях.

Тому перед освітянами сьогодні стоїть задача створення такої педагогічної системи, що формує в особистості стійкі складові творчого мислення, інтелектуального та психічного розвитку. Такі особистісні риси, що дають можливість людині по-новому поглянути на відомі предмети, явища, побачити в них нові закономірності, зв’язки, по-новому уявити побачене, придумати дещо нове, раніше не відоме.

Інформаційному суспільству необхідна передова система освіти, продуктом якої стануть люди високоосвічені, готові до використання та створення високих технологій і інформаційних послуг, уміють розвивати, примножувати їх, спроможні нестандартно мислити, породжувати адекватні потребам суспільства нові ідеї

Всього цього можна досягнути засобами інновацій, які вже стійко ввійшли у наше життя, у навчально-виховний процес, що органічно пов’язують зміст, методи, форми, прийоми, засоби всебічного розвитку, забезпечують формування творчої особистості зі світоглядом дослідника.

Креативні освітні технології без сумніву необхідно визнати ефективним способом здійснення таких еволюційних процесів, як модернізація та вдосконалення вітчизняної системи освіти загалом і цілеспрямований і послідовний особистісно-творчий розвиток особистості, зокрема. Відтак, зважаючи на важливе значення креативних освітніх технологій деякі з них заслуговують окремого презентування.

Сьогодні ми маємо напрацювання, які містять не лише теоретичне обгрунтування, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти. Саме ці напрацювання і покладені у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості».

Серед учасників конференції викладачі та науковці педагогічного інституту, що є знаковим, бо саме у співпраці теоретиків та практиків народжується істина.

Кравчик Людмила Володимирівна,

начальник відділу освіти

Криворізької райдержадміністрації
РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників науково-практичної конференції«Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості»

(09 січня 2015 року, Криворізький педагогічний інститут)


Основою для організації навчально-виховного процесу має стати гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави, забезпечення всебічного патріотичного виховання, безперервності та наступності навчання. Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

Органічне поєднання змісту, форм, методів, прийомів, засобів всебічного розвитку навчання та виховання, що забезпечують формування творчої особистості зі світоглядом дослідника, експериментатора, можливе через впровадження креативних педагогічних систем.Враховуючи дані засади, учасники конференції, відзначаючи актуальність основних засад стратегії інноваційного розвитку особистості, наявність певного досвіду в закладах освіти району з питань креативної освіти, та з метою подальшого вдосконалення роботи щодо розвитку освіти, рекомендують:

 1. Продовжити всебічне та якісне впровадження мети, стратегічних напрямків та основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року в частині науково-методичної та експериментальної роботи.

 2. Працювати над підвищенням рівня творчої активності педагогів, їх психолого-педагогічної культури, поглибленням знань з проблеми, над якою працює вчитель.

 3. Упроваджувати науково – обґрунтовані управлінські системи спрямовані на розвиток інноваційного простору, масового впровадження новітніх освітніх технологій, орієнтованих на формування креативного критичного мислення

 4. Створювати передовий педагогічний досвід, основні ідеї та положення якого можуть бути впроваджені у масову практику.

 5. Вчителям філологічних дисциплін

  1. Переорієнтувати методичні заходи вчителів-мовників на сучасні педагогічні технології та методики їх застосування на уроках словесності у формуванні в учнів комунікативних навичок спілкування. Впроваджувати у навчально-виховний процес он-лайн проекти у програмі «eTwinning Plus».

  2. Створювати мовне, навчально-інформаційне середовище, яке б розвивало творчу особистість та різноманітні форми мислення кожного учня, засобами використання мультимедіа, системи гіпермедіа, електронні підручники тощо, впровадження дистанційного навчання учнів.

 6. Вчителям історії та суспільствознавства

  1. Здійснювати практично-діяльнісний підхід у вивченні суспільних дисциплін та приділяти особливу увагу щодо формування універсальних компетенцій учнів на уроках.

  2. Активно застосовувати інноваційні форми і методи роботи з учнями з метою оптимізації навчання на уроках суспільних дисциплін.

  3. Спрямувати роботу вчителя історії в руслі патріотизму та вихованні національної гордості на шляху розбудови незалежної Української держави.

 7. Вчителям початкових класів

  1. Спрямувати освіту у початковій школі на продовження всебічного загального розвитку дітей, на становлення особистості дитини з урахуванням специфіки шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших навчальних навичок у читанні, письмі, математиці.

  2. Зорієнтувати зусилля педагогів двох ланок на інтеграцію, на усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями дитячого навчального закладу. Організувати творчу співдружність педагогів з батьками учнів початкових класів на успішне подолання учнем не тільки навчальних, а й життєвих труднощів.

  3. Спиратись на колективістську активність молодшого школяра,на позитивне ставлення до суспільства, як важливу передумову формування особистості дитини в колективі. Звертати особливу увагу на формування патріотичних якостей, як складової морально-духовної особистості.

  4. Забезпечувати належний рівень наочної демонстрації прийомів обчислень таким чином, щоб процес автоматизації обчислювальних навичок відбувався усвідомлено та сприяв формуванню системності знань школярів. Дотримуватись міри співвідношення між усними та письмовими обчисленнями.

 8. Вчителям математики та фізики

  1. Враховувати індивідуальні стилі та можливості навчання учнів, створюючи середовище для вибору способів навчальної діяльності з урахуванням циклу мислення, типу сприйняття, типу темпераменту, рівнів навчальних досягнень учнів.

  2. Ширше використовувати інтерактивні форми і методи навчання для розвитку практичних компетентностей учнів з урахуванням їх освітніх потреб,нахилів та здібностей, відповідно до їх професійного самовизначення під час проведення навчальних занять,позакласних заходів з математики та фізики.

  3. Формувати в учнів необхідні знання і уміння, спрямовані на збереження і розвиток їх індивідуального здоров’я шляхом розв’язування задач з валеологічним змістом.

  4. Сприяти розвитку в учнів наукового світогляду, екологічної культури, експериментальних і дослідницьких вмінь і навичок як необхідної бази для розвитку критичного мислення та інноваційної особистості

 9. Педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів

  1. Створювати умови, за яких діти могли б самостійно й невимушено працювати, такі, як забезпечення повноцінного фізичного розвитку, створення належного предметного розвивального середовища, стимулювання максимального напруження сил, докладання всіх зусиль під час творчого процесу, надання дитині свободи вибору, яка допускає розумну, доброзичливу допомогу дорослих та створення комфортної психологічної атмосфери.

  2. Сприяти різнобічній діяльності дітей з метою пізнання ними природного, предметного і соціального світу у його цілісності й різноманітності, тим самим формуючи та розкриваючи власний внутрішній світ, засвоюючи та створюючи культурні цінності, будучи при цьому активним суб’єктом взаємодії.

  3. Впроваджувати в освітній процес цікаві методи та форми роботи з метою стимулювання творчого потенціалу дітей. Надавати дітям змогу реалізувати свої інтереси та творчі здібності у різних видах діяльності та використовуючи різні ігрові форми активної взаємодії між дітьми. Формувати потребу в творчій самореалізації та самовдосконаленні кожної дитини

10. Вчителям природничих дисциплін

10.1. Використовувати інтерактивні та інформаційні технології для підвищення фахової майстерності вчителів природничих дисциплін, впроваджувати в роботу новітні технології навчання, удосконалити систему роботи з учнями.

10.2. Забезпечити творчий підхід до формування структури уроку. Активно застосовувати інноваційні форми і методи роботи з учнями з метою оптимізації навчання на уроках природничих дисциплін.

10.3. Постійно підвищувати рівень ерудиції та екологічної культури школярів.

11. Вчителям інформатики та технологій

11.1. При підготовці та використанні електронних освітніх ресурсів керуватись Положенням про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом МОН від 01.10.2012 №1060.

11.2. При використанні ІКТ та медіа технологій в навчанні враховувати доцільність їх застосування, урізноманітнювати їх види.

12. Вчителям художньо-естетичних дисциплін

12.1. Спрямовувати педагогічну діяльність на впровадження досягнень передового і новаторського педагогічного досвіду.

12.2. Впроваджувати особистісно-орієнтовані підходи в організації навчально-педагогічної діяльності як засіб розвитку творчого потенціалу учнів на уроках художньо-естетичного циклу.

13. Вчителям фізичного виховання та основ здоров’я

13.1. Застосовувати на практиці досвід роботи вчителя-методиста Червонозабійницької ЗОШ Чупилка В.В. «Використання загальноігрових методів на уроках фізичної культури як засіб оптимізації, мотивації та позитивно-емоційної психорегуляції»

13.2. Використовувати та поширювати досвід фітнес-технологій для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків на уроках фізичної культури.

13.3. Сприяти впровадженню стрітболу як засобу розвитку фізичних якостей особистості в умовах сільської школи сьогодення.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 136 -> files
91464 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
91464 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
91464 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
files -> Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молоших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка