Технологія колективного планування виховної роботи навчального закладуСкачати 180.05 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір180.05 Kb.

Валентина Гнатівна Євпат,

заступник з виховної роботи

Кисорицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

тел. 097 93-204-70
Технологія колективного

планування виховної роботи навчального закладу

Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1—11-х класів Кисорицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів ви­значають завдання виховання ціннісного став­лення особистості до суспільства і держави, до людей, праці, мистецтва, свого психологічно­го і соціального «Я»; виховання та підготовку покоління, яке реально здатне оцінити, упро­вадити та зберегти ідеї демократії. Завданням є навчити учнів не лише жити в умовах сучасної держави, дотримуватись її законів, відстоюва­ти свої власні права, а й практично реалізувати ці знання в умовах навчального закладу. Остан­нє із зазначених завдань можна здійснити лише шляхом створення системи виховної роботи.

Основними документами, які визначають правові засади виховання особистості в навчальному закладі є такі:


 • Загальна декларація прав людини (при­йнята Генеральною Асамблеєю ООН від 10 груд­ня 1948 р.).

 • Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.).

 • Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р для України чинна з 27 вересня 1991р.);

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту» (у редакції від 20 вересня 2003 р.);

 • Положення про загальноосвітній навчаль­ний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778);

 • Статут школи;

 • Положення про піклувальну раду загально­освітнього навчального закладу. '

Така законодавча база дає можливість не тільки створити дієву систему засобів правово­го регулювання державно-громадського управ­ління закладом освіти, а й конкретизувати, до­повнити її внутрішніми документами. Такими документами в закладі освіти мають бути Ста­тут, Положення про раду закладу освіти, пі­клувальну раду, батьківський комітет загаль­ноосвітнього навчального-закладу Угода про співпрацю між педагогічною радою та радою закладу освіти, Правила внутрішньошкільного розпорядку та єдині вимоги до учнів у закладі освіти.

Упровадження в життя колективного планування виховної роботи передбача­є створення і забезпечення активної участі в управлінні школою і виховною діяльністю таких представників: • піклувальної ради;

 • ради школи;

 • батьківського комітету;

 • адміністрації школи;

 • педагогічної ради;

 • органів учнівського, самоврядування.

Така система роботи школи має урівноважити вплив закладу та громад­ського чинників в управлінні, налагодити зво­ротний зв'язок із урахуванням думок батьків і громадськості, реально здійснювати партнер­ство в освіті, поєднати відповідальність за при­йняття колективних рішень, демократизува­ти виховну роботу

.Головними принципами виховання мають бути гу­манізація, професіоналізм, науковість, адапто­ваність, цілеспрямованість, відкритість, толе­рантність тощо.

Прийняття рішень має здій­снюватися лише на принципах взаємної згоди між усіма ланками виховного процесу.

Кисорицька ЗОШ І-ІІІ ступенів вирішує складні завдання, під час розв'язування яких потрібно враховувати ін­тереси учнів, батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогіч­ного колективу, традиції, соціальне замовлен­ня суспільства, наявність зв'язків із вищими на­вчальними закладами, джерела фінансування тощо.

Школа постійно знаходиться в пошуку но­вих технологій, ідей, її розвиток спрямова­ний на особистісно зорієнтоване та діяльнісне навчання, яке базується на засадах гума­ністичної психології й співтворчості вчите­ля та учня. А звідси серйозні вимоги до кадро­вого, науково-методичного забезпечення, та передусім це новий підхід до керівництва й управління.

Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням і розвитком структури виховання, основними завданнями якої є:


 • інформаційне забезпечення процесу управління (інформаційна діяльність)

 • визначення управлінської мети, орієнтова­ної на особистість, формування конкретних ба­жаних якостей;

 • визначення методів, за допомогою яких цей результат буде вимірюватися (планово-прогностична діяльність):

 • урахування, ролі людського чинника (мотиваційно-цільова діяльність);

 • організація роботи шкільного колективу на основі результатів психолого-педагогічних досліджень, передового досвіду; формування вимог до рівня навчальних досягнень, вихова­ності, розвитку учнів (організаційно-регулюваль­на діяльність);

 • планування власної моделі виховної роботи, спрямованої на досягнення основної мети школи на основі результатів контролю та аналізу (контрольно-аналітична діяльність).

Школі вдалося сконструювати свою мо­дель системи виховної роботи, яка направлена на демократизацію освітньо­го процесу.

В виховній роботі знач­не місце відводиться органам громадсько­го самоврядування, органам учнівського самоврядування.

Виховна робота характеризується участю громадян села через піклувальну раду, раду школи, загальношкільну конференцію.

Основною метою виховної роботи в школі є реалізація програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини та Рокитнівщини на 2008 – 2020 роки та виховання особистості дитини засобами інтерактивних технологій.


Вищим органом управління є загальношкільні збори (конфе­ренція), які розв'язують стратегічні завдання розвитку школи, обирають раду школи. На загальношкільній конференції, яка проводиться наприкінці навчального року, директор школи звітує про проведену протягом року роботу. Та­ємним голосуванням дається оцінка роботи ди­ректора школи.

Серед громадських організацій, які діють у навчальному закладі, — рада школи, батьків­ський комітет, піклувальна рада, дитяча органі­зація «Гілки калинові», учнівська президентська адміністарація.Рада школи у своїй роботі керується Поло­женням про раду школи та Статутом школи.

Завдання ради школи: • здійснювати демократичне управління школою на основі поєднання єдиноначальнос­ті і колегіальності, державного і громадсько­го управління;

 • уживати заходів для вдосконалення робо­ти школи, залучати до розв'язання її проблем громадські організації;

 • зміцнювати матеріально-технічну базу, за­лучати до цього громадськість;

 • координувати діяльність інших складо­вих організаційної структури, стежити за пра­вильним розподілом між ними сфер впливу, обов'язків, прав, відповідальності;

 • брати участь у вирішенні оперативних пи­тань роботи школи;

 • сприяти впровадженню наукового управ­ління школою і наукової організації праці ад­міністрації, учасників внутрішньошкільного управління.

Обов'язки ради школи та її членів:

 • організовувати виконання рішень конфе­ренції, затверджувати режим роботи школи;

 • заохочувати творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; аналізувати стан роботи школи;

 • брати участь у складанні річного пла­ну роботи;

 • координувати зусилля всіх керівників школи;

 • створювати разом із директором умови для педагогічної освіти батьків;

 • розглядати пропозиції, скарги і зауважен­ня педагогів, учнів і батьків;

 • заслуховувати звіти керівників школи;

 • проводити роботу щодо виборів і призна­чень класних керівників, керівників гуртків, клубів, об'єднань;

 • розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів і працівників школи;

 • організувати громадський контроль за хар­чуванням і медичним обслуговуванням учнів; контролювати витрати бюджетних асигнувань, розподіляти кошти фонду всеобучу;

 • брати участь у проведенні атеста­ції вчителів;

 • інформувати колектив про свою роботу;

 • стимулювати творчість;

 • нести відповідальність за вирішення кон­кретних проблем та реалізацію покладених на неї функцій.

Створені сектори при раді школи: • знання;

 • охорона життя та безпеки життєдіяльності;

 • довкілля та культура;

 • співдружність та співпраця;

 • психологічна та соціологічна підтримка учнів, батьків, учителів;

 • творча обдарованість.

Кожен сектор виконує свої функції.

Однією з ланок виховної роботи є діяльність піклувальної ради, яка об'єднує представників місцевого малого біз­несу та господарників, силами яких можна за­довольняти певні матеріальні потреби закладу, представляти в державних і громадських орга­нах інтереси учнів і батьків, забезпечувати соціальний захист неповнолітніх. Положення про піклувальну раду загальноосвітній навчальний заклад розробив на основі типового Положен­ня. Метою діяльності ради є забезпечення до­ступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішен­ня проблем навчання і виховання.

Піклувальна рада взаємодіє з іншими органа­ми самоврядування навчального закладу з пи­тань функціонування та розвитку закладу осві­ти, їхні компетенції та функції не дублюють­ся; представник піклувальної ради може брати участі у роботі інших органів самоуправління загальноосвітнього навчального закладу з ви­рішальним голосом відповідно з його повнова­женнями під час розгляду питань, які входять у компетенції піклувальної ради.

До складу піклувальної ради Кисорицької ЗОШ І—III ст. увійшли сільський голова, приватні підприємці, ме­дичні працівники. Піклувальна рада стала ак­тивним помічником у вирішенні актуальних проблем розвитку школи, навчанні та вихован­ні учнів; вона бере активну участь в обговорен­ні питань щодо організації навчально-вихов­ного процесу, проведенні круглих столів, за­лучається до участі в роботі загальношкільних батьківських зборів; вона нагороджує грамо­тами та цінними подарунками переможців та призерів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів. Завданням піклуваль­ної ради є турбота про дітей, яким батьки не приділяють належної уваги. У цій справі співпрацюють адміністрація школи та піклувальна рада.

Педагогічний колектив школи у тісній вза­ємодії працює з громадськими організаціями села. Так, учителі обираються депутатами сіль­ської ради. Постійно від школи є представник у виконавчому комітеті сільської ради. Жоден захід, що проводиться цим органом влади, не відбувається без участі педагогів.

У школі працює загальношкільний батьків­ський комітет, громадське об'єднання, завдя­ки якому батьки отримали реальну можливість дієво впливати на навчально-виховний процес, а також одержувати повну й достовірну інфор­мацію про життя дитини в школі, брати участь у проведенні заходів — днів відчинених дверей, контролювати якість харчування, задовольня­ти потреби дітей у якісній освіті.Метою діяльності батьківського коміте­ту є захист законних інтересів школи в органах громадського самоврядування, у відповідних виконавчих., судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

 • виховання в учнів шанобливого ставлен­ня до державних святинь, української мови і культури;

 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

 • здобуття учнями обов'язкової загальної се­редньої освіти, розвиток природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

 • усебічного зміцнення зв'язків між родина­ми, навчальним закладом і громадськістю з ме­тою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації, позакласної та поза­шкільної роботи;

 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних та правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за на­вчання та виховання дітей;

 • вирішення питання розвитку матеріаль­но-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності коміте­ту є:

 • законність;

 • гласність;

 • колегіальність;

 • толерантність;

 • виборність;

 • підзвітність і відповідальність перед за­гальними зборами батьків закладу.

Основними формами співпраці з батьками, які впроваджуються у практику роботи нашої шко­ли, є батьківські збори груп, які проводяться за­звичай у діалогічній формі; засідання батьків­ського комітету або спільне засідання адміні­страції школи та батьківського комітету; участь батьків у педагогічних, методичних та вихов­них заходах (написання науково-дослідних ро­біт. організація екскурсій, зустрічей, випускних вечорів); проведення щорічного дня відкритих навчальних та позанавчальних занять для бать­ків; анкетування батьків з актуальних питань навчання та виховання.

У школі активно працює й учнівське самовря­дування (президентська адміністрація). Учнівське само­врядування є одним з найважливіших чинників формування в учнів умінь і навичок керівництва демократичними процесами, що відбуваються в державі.Метою учнівського самоврядування є:

 • розвиток соціальної та організаційної ак­тивності учнівської молоді шляхом залучення її до участі в демократичному управлінні;

 • захист прав і інтересів своїх членів;

 • інтеграція зусиль для добрих та корис­них справ;

 • розробка та упровадження проектів, спря­мованих на покращення навчально-виховного процесу в школі;

налагодження взаємодії між учнівською громадою, педагогічним колективом та адмі­ністрацією школи, виборними органами учнів­ського самоврядування школи та класів

.Педагогіка життєтворчості передбачає прин­ципово нове ставлення до особистості учня, де­мократизацію стосунків у класному колективі. Саме тому одним із головних напрямів виховної роботи є створення сприятливих умов для орга­нізації учнівського самоврядування, педагогіч­ного керівництва цим процесом.

Щороку організовуються вибори президента рівним таємним, прямим, загальним голосуванням за участю учнів 6-11 класів. Це організовується на виборчій дільниці, де працюють комісії із складу учнів, які підводять підсумки виборів президента учнів школи оформленим протоколом, що вивішується на дверях дільниці. На загальношкільній лінійці президент дає присягу, кладучи руку на статут учнівської організації і відбувається посвята в президенти.

Гласність роботи учнівської адміністрації та оператив­ність доведення інформації до кожного учня за­безпечуються регулярними повідомленнями на класних зборах, а також через шкільну газету «Темп». Особливо по­мітною є роль органів учнівського самовряду­вання в організації дозвілля, підготовці та про­веденні творчих вечорів, днів самоуправління, забезпеченні порядку в школі, організації чер­гування по школі, у класах, організовується змагання за «Зразковий клас». Щотижня проводяться загальношкільні лінійки, на яких підводяться підсумки чергування бригади старшокласників по таких показниках:


 • санстан;

 • спізнення;

 • відвідування; втікання;

 • поведінка кожного класу.

В кінці семестру і навчального року визначаються переможці і нагороджуються дипломами і цінними подарунками.

Традиційним стало проведення анкетуван­ня з метою вивчення думки учнів про шкільне життя, захист їхніх прав та інтересів. Щороку президент звітує про роботу органів учнівсько­го самоврядування на загальношкільній конфе­ренції. Пропозиції та побажання учнів урахову­ються при плануванні роботи школи, підготов­ці засідань педагогічної ради. Стосунки членів учнівського та педагогічного колективів буду­ються на основі довіри, співпраці, взаємної по­ваги, що сприяє формуванню позитивного імі­джу школи та високого ступеню суспільного рейтингу серед громадськості села.

Найефективнішим напрямом роботи орга­нів учнівського самоврядування є волонтерська діяльність, що виявляє «адреси милосердя» та організовує допомогу ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, дітям з особливи­ми потребами, організовує участь учнів школи в благодійних акціях.

Розроблено структурну модель учнівського самоврядування та низку поло­жень, які регламентують життєдіяльність учнів­ської громади школи.Для учнів 2—5-х класів створено дитяче об'єднання «Гілки калинові» у формі гри-змагання. Гра для дитини — природний вид діяльності, а зма­гання сприяє розвитку активності дитини, її іні­ціативи та взаємодопомоги. Дуже важливо, щоб діти відчували себе членами єдиного ко­лективу, виявляли увагу один до одного, навча­лися спілкуватися, цікавитися успіхами друзів, знаходити спільні інтереси.

Відповідно до тематичного періоду педагогом-організатором розробляються завдання, які включають різні види колективної діяль­ності. Діти знайомляться із завданнями, обго­ворюють, обмірковують хід їх виконання, роз­поділяють доручення. Саме доручення виховує в дитини волю й наполегливість, самостійність та організованість, уміння доводити розпочату справу до кінця, формує активну суспільну по­зицію. Відповідальні за роботу секторів до до­ручення ставляться з великим бажанням і заці­кавленістю. Виконавши свої завдання, учні зві­тують перед класом, оформляють усі свої ро­боти у класний «Щоденник корисних справ», їх фото виставляються на класному стен­ді «Кращі учні класу». Організаційною формою підбиття підсумків є шкільна лінійка, звіт ко­мандира класу. На таких лінійках і святах учні обов'язково співають, грають, танцюють, по­казують міні-вистави і, звичайно, отримують нові завдання, а переможець — почесну грамо­ту чи диплом як кращий клас на даному етапі змагання.

Усі узагальнені дані заносяться на загальний стенд «Життя школи» і сайт школи.

Напрями гри-змагання «Гілки калинові»:


 • центр «Дозвілля»;

 • центр «Чомучки»;

 • центр «Творча майстерня;

Закриття гри-змагання «Гілки калинові» відбува­ється завжди урочисто, класні колективи отри­мують запрошення у вигляді маршрутного лис­та. Переможці гри-змагання «Гілки калинові» нагоро­джуються на загальношкільному святі Остан­нього дзвоника почесною грамотою та цін­ним подарунком у номінації «Кращий клас року».

«Гілки калинові» як дитяча організація допомагає створити навко­ло дитини збагачене освітнє і виховне середо­вище, навчає доброзичливості, зацікавленості, орієнтуватися у стосунках з людьми та друзями, допомагає дитині бути активним учасником шкільного життя.

Взаємодія адміністрації школи з учнями ґрунтується на повазі до (особистості кожного учня, захисті його прав та демократичних сво­бод, на вимогливості та контролі за психологією стосунків в учнівських колективах, підтрим­ці та допомозі в діяльності учнівських лідерів.

Основні форми співпраці адміністрації школи з учнями:


 • загальні збори школярів;

 • спільні засідання адміністрації школи та органів учнівського самоврядування з питань організації навчально-виховного процесу;

 • делегування адміністрацією учнівським лі­дерам деяких повноважень:

 • контроль за дисципліною, організованим початком навчального дня, проведення дня учнівського самоврядування;

 • анкетування учнів з актуальних питань шкільного життя, вибору профілю навчання, запровадження курсів за вибором тощо.

В основу виховної роботи та її планування покладено метод проектів. Так, у школі розроблені та реалізуються проекти:

 • «Адаптація першокласників до школи»;

 • «Інформаційна підтримка введення допрофільної підготовки та профільного навчання»;

 • «Я — громадянин України»;

 • «Людина і світ»;

 • «Основи демократії».

Я впевнена, що сільська школа може знайти свій шлях до серця та розуму дитини, допоможе сформувати патріота і громадянина української держави.


Використані джерела


 1. Гаєвська Л. Державно-громадське управління освітою: теоретичний аспект / Л. Гаєвська // Вісн. НАДУ. -2007. -№ 4. С. 37-47.

 2. Єльнікова Г. Теоретичні підходи до моделюван­ня державно-громадського управління // Директор школи. —2003,— № 40—41.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту»,— 1999.

 4. Закон України «Про освіту». —2003.

 5. Сушко С. Сучасна модель управління гімназією // Директор школи, гімназії, ліцею,— 2003,— № 3.

 6. Програма національного виховання учнівської молодів Рівненщини на 2008 – 2020 роки. - Рівне, 2008.

 7. Статут дитячої учнівської адміністрації. - Кисоричі, 2000 р.

Заявка

на участь у регіональній науково-практичній Інтернет-конференції із теми«Зміст і методика програмно-цільового становлення педагога-виховника»

ПІБ

Євпат Валентина Гнатівна

Місце роботи

Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Посада

Заступник директора з виховної роботи

Науковий ступінь

-

Вчене звання

-

Тема статті, презентації, тез, повідомлення, відеоматеріалів тощо

Технологія колективного планування виховної роботи в навчальному закладі

Адреса, індекс

с. Кисоричі, Рокитнівський р-н., Рівненська обл., 34260

Е-mail

kysoruchi_sch@ukr.net

Дата

06.02.15р.

Заявку, статті, презентації, повідомлення, тези або відеоматеріали учасників надсилати електронним листом на E-mail: kvr-roippo@mail.ru

Тема листа: «Регіональна науково-практична Інтернет-конференція. Прізвище та ініціали».У разі необхідності друкування статті в журналі «Нова педагогічна думка» вкажіть це в листі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка