Технологія й техніка аналізу урокуСторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5

Рекомендації до проведення

. Як виникла думка про робо­ту над даною темою?

. Скільки разів і в яких класах перевірено дану проблему?

. Ваші напрацювання, ви­сновки.

. Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах.

. Чи поширювали результати роботи серед колег? Яким чи­ном?

. Яку літературу використа­ли?

. Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішено?

3. Творчий звіт учителя.

Рекомендації до проведення

. Відкриті уроки.

. Виставка дидактичних, мето­дичних матеріалів, підготовленихучителем.

. Виставка творчих та наукових робіт учнів з предмета.

. Огляд кабінету, в якому пра­цює учитель.

. Самоаналіз роботи вчителя за звітний період.

4. Творчий портрет педагога (під час узагальнення досвіду вчи­теля).

Рекомендації до проведення

Під час підготовки до прове­дення заходу вчителі отримують завдання - вивчити досвід коле­ги, якого представляють, зібрати цікаві факти його професійної біографії. Готують свої виступи учні. Педагог, який атестується, розкриває секрети творчої лабо­раторії, розповідає про свої про­фесійні знахідки, спостереження. Під час підготовки сценарію мо­жуть бути використані фото- та відеоматеріали, відгуки дітей, ко­лишніх учнів.Об'єднує вчителів, що ате­стуються, проведення таких за­ходів:

1. Методичний ринг «Сучасний урок: яким йому бути?»

2. Круглий стіл, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи кожного вчителя «Наші досягнення та проблеми».

3. Декада інноваційного уроку.

4. Дискусія «Вчитель і учень: проблеми спілкування».

Крім того, здійснюючи управ­лінську діяльність шляхом атес­тації, дирекція школи скеровує вчителів на активну участь у різно­манітних заходах школи та міста, в роботі школи молодого вчите­ля, підготовку до виставки педа­гогічних технологій, участь у кон­курсі «Вчитель року», підвищен­ня кваліфікації.

Використовуючи стимуляційну та мотиваційну функції атестації, дирекція школи намагається здійснювати управлінську діяль­ність на засадах:

- тактовності;

- толерантності;

- комунікативної компетент­ності;

- особистісно зорієнтовано­го підходу до індивідуальності вчи­теля;

- поваги до думки та особи­стості педагога;

- діагностування, прогнозу­вання та моделювання професій­ного розвитку вчителя.

Процедура підготовки до атес­тації, сам процес і результати її спрямовані на утвердження осо­бистої гідності вчителя, на підви­щення його авторитету не тільки серед колег, а й серед учнів та батьків.Додаток 1

Анкета для визначення рейтингу вчителя (Відповідають учні)

1. Чим є для тебе навчання в школі:

радістю;

обов'язком;

примусом.

2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чому? Які не подобаються? Чому?

3. Чи впливає на твоє ставлен­ня до предмета твоє ставлення до вчителя? Як саме? Наведи при­клади.

4. Хто з учителів, які виклада­ють у твоєму класі, може бути при­кладом гарного вчителя? Що саме тобі подобається в них?

5. Уроки яких учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:

погано пояснює матеріал;

учитель неприємний тобі як людина;

предмет складний для засвоє­ння;

інші причини.

6. Хто з учителів, які викла­дають у твоєму класі, найбільш професійно підготовлений? Хто ні?

7. Твоє ставлення до свого класного керівника. Назви його.

8. Що конкретно заважає тобі з максимальною віддачею працю­вати на уроках:

шум у класі;

особисті неуважність і не­ зібраність;

слабкий контроль з боку вчи­теля;

немає інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).Додаток 2

Методика психолого­-педагогічного аналізу діяльності вчителя

Запропонована методика дає змогу здійснити як діагностику ок­ремих сторін діяльності вчителя, так

і за формулою визначити рівень професійної діяльності пе­дагога:

сума балів

Р(серед.) = ………………….

48

Якщо результат учителя мен­ший за 0,7, йому необхідно пра­цювати над підвищенням профе­сійного рівня.Якщо результат 0,7-1,2 ­педагог має високий професійний рівень.

Якщо результат більш, ніж 1,2

- цей учитель досяг дуже висо­кого професійного рівня.

І. Створення загальних умов ефективного навчання

1. Забезпечення вихідних педа­гoгiчних умов досягнення навчального ефекту на уроці:

а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, завдання, ос­новні етапи) лаконічні й точні( 1 бал);

б) навчальні посібники та технічні засоби навчання сприяють швидкому залученню учнів до роботи (1 бал);

в) немає непотрібних затримок та відступів протягом уроку (1 бал);

г) ефективність роботи класу вчитель стимулює передачею уч­ням своїх функцій (оцінювання, контролю, корекції, планування тощо) (2 бали).

2. Адаптація навчання до віко­вих і психологічних особливостей учнів:

а) навчання відповідає віковим особливостям учнів (1 бал);

б) у навчальному матеріалі уроку визначено найважчі місця (1 бал);

в) надати можливість засвоєн­ня навчального матеріалу різних рівнів складності (для учнів різних рівнів успішності) (2 бали);

г) навчання побудовано як взаємодія вчителя та учнів (2 бали).

11. Предметна і навчальна компетентність .

3. Володіння навчальним пред­метом та методами навчання:

а) інформація демонстрація точні та своєчасні (1 бал);

б) коментарі та відповіді на запитання учнів точні й цікаві (1 бал);

в) без утруднення використо­вувати не менш як дві форми або методи навчання (1 бал);

г) крім поширених застосову­ють також оригінальні методи та засоби навчання (2 бали).

4. Організація навчальної роботи в послідовності «життєвого циклу» (вступ, розвиток, закріплення, інте­грація):

а) урок починається зі стиму­ляційнго введення (привернення уваги учнів та забезпечення не­обхідної мотивацiї) (2 бали);

б) наочне подання нового ма­теріалу як відповіді на запитання, розглянуті раніше (попереднє за­няття або введення) (1 бал);

в) об'єднання, узагальнення й закріплення навчальних резуль­татів (1 бал);

г) урок закінчується підбиттям підсумків (співвідношення ре­зультатів з тим, що вивчалася, з іншими предметами, з життям) (1 бал).

ІІІ. Техніка пояснення, пись­ма і мови

5. Використання усних та пись­мових пояснень:

а) чітке пояснення змісту за допомогою потрібних слів та термінів (1 бал);

б) ключові моменти уроку відображені на дошці (1 бал);

в) записи для учнів акуратні й чіткі (1 бал);

г) вимова і побудова усної мови правильна (1 бал).

6. Роз 'яснення в разі нерозу­міння учнями навчального матері­алу:

а) виявлення незрозумілих слів або фраз та заміна їх загаль­нодоступними описовими вираза­ми(1 бал);

б) пояснення за допомогою аналогій та прикладів (1 бал);

в) надання учням додаткової інформації (1 бал);

г) логічне виведення неявної корисної інформації з аналізу вже вивчених знань (2 бали).ІV. Навчальна взаємодія

7. Контроль та корекція діяльності учнів:

а) оцінка діяльності учнів відрізняється від особистого став­лення до них учителя (1 бал);

б) уникнення прямих вказі­вок та корекції діяльності учнів (1 бал);

в) учнів спонукають до оціню­вання та корекції роботи одне од­ного (2 бали);

г) орієнтація на корекцію діяль­ності за запитами самих учнів (2 бали).

8. Використання пропозицій та запитів учнів щодо змісту уроку:

а) пояснення, запитання та приклади запитують в учнів (1 бал);

б) тактовно відмічають слабкі місця, недосконалості в прикладах учнів (1 бал);

в) запитання та пропозиції школярів приймають із вдячністю (1 бал);

г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2 бали).

V. Створення та підтримка продуктивної атмосфери на уроці:

9. Стимулювання інтересу учнів:

а) формувати важливість теми уроку в контексті навчаль­ного курсу та майбутнього життя (1 бал);

б) використовувати цікаві та незвичайні аспекти теми (2 бали);

в) інтерес стимулювати за допомогою запитань та гумору (1 бал);

г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2 бали).10. Допомога учням у вироб­ленні позитивної самооцінки:

а) мова вчителя вільна від глу­зування та сарказму (1 бал);

б) імена учнів використовують у теплій, дружелюбній манері (1 бал);

в) конкретних учнів заохочують за конкретну роботу (1 бал);

г) учитель підтримує, підба­дьорює учнів, які мають труднощ і у вивченні навчального

матеріа­лу (2бали).VІ. Підтримка припустимої поведінки в класі:

11. Підтримка робочої налашто­ваності учнів на уроці:

а) варіювання форм навчаль­ної активності (1 бал);

б) використання засобів акти­візації учнів на уроці (1 бал);

в) використання активних ме­тодів навчання (дискусії, розподіл ролей) (2 бали);

г) застосування спеціальних способів організації навчальної роботи, розрахованих на пасивних

учнів (2 бали).

12. Дії під час порушення дис­ципліни:

а) учитель не звертає уваги на дрібні ненавмисні порушення дис­ципліни на уроці (1 бал);

б) учні не порушують дисцип­ліну, стикаються з негайною реак­цією вчителя (1 бал);

в) учитель відтворює дисцип­ліну за допомогою самих учнів (2 бали);

г) учитель не бореться з по­рушниками дисципліни, а викори­стовує для їх організації особ­ливостіформи навчальної робо­ти (2 бали).

                                                                
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка