Та укладення колективного договоруСкачати 327.51 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір327.51 Kb.


На допомогу профактиву
СКВИРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1

(Лютий 2012 р.)
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

ТА УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Процедура укладення колективного договору охоплює декілька етапів:

І етап - підготовка до колективних переговорів;

II етап - ведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору;

III етап - укладення колективного договору, його підписання та реєстрація.

Крім того, колдоговірна робота включає внесення змін і доповнень до колективного договору протягом строку його дії та здійснення контролю за його виконанням.

І. Підготовка до колективних переговорів

Сторони колективних переговорів та набуття ними повноважень

Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається між власником або уповноваженим органом, чи особою, з однієї сторони, та профспілковою організацією чи іншою уповноваженою на представництво трудовим колективом органами.

Колективні переговори з укладення колективного договору можуть відбутися за умови, якщо сторони справді існують та мають для цього необхідні повноваження.

На цьому етапі дуже важливим є отримання представниками сторін відповідних повноважень для ведення переговорів та укладення колективного договору.

Що стосується сторони власника, то на практиці це. як правило, уповноважений власником керівник, посадова особа (голова правління, директор), повноваження якої мають бути визначені в статуті підприємства, установи, організації (далі — підприємство).

Відповідно до статті 9 Закону України "Про підприємства в Україні" статут підприємства затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу. У статуті визначається власник, його органи управління, компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів, також визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу.

Стороною колективних переговорів від імені найманих працівників виступає первинна профспілка чи організація профспілки. Як правило, це місцева організація профспілки в особі виборного органу (профспілковий комітет). Основна його функція, як і всієї профспілки, визначена Конституцією України (стаття 36): захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, сприяє профспілкам у встановленні партнерських взаємовідносин з роботодавцями. Цим же Законом встановлено, що профспілки ведуть колективні переговори, здійснюють укладення колективних договорів від імені працівників, контролюють їх виконання, а у разі порушення умов колективного договору профспілки направляють роботодавцю подання про їх усунення. Профспілкам надано право оскаржувати неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Крім того, статтею 12 КЗпП України уточнено, що колективний договір укладається між власником (уповноваженим ним органом чи особою) та профспілковими організаціями. З цього випливає, що профспілкам не потрібно додатково отримувати повноваження від найманих працівників, вони визначені законодавством.

Необхідно зазначити, що на практиці профспілкові комітети, починаючи колективні переговори, не завжди перевіряють повноваження представника власника. Трапляються випадки, коли переговори проводяться з керівником, посадовою особою, які не мають на це відповідних повноважень від власника. Як наслідок, такі переговори визнаються нелегітимними і власник (або його повноважний представник) відмовляється підписувати підготовлений сторонами переговорів колективний договір.

Отже, перед початком переговорів профспілковий комітет має перевірити повноваження представника власника на ведення переговорів і укладення колективного договору.

Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" будь-яка із сторін може виявити ініціативу щодо початку колективних переговорів з розробки та укладення колективного договору. Якщо на підприємстві діє колективний договір, то така ініціатива може бути виявлена не раніше як за 3 місяці до закінчення строку його дії або у строки, визначені в ньому.

На новоствореному підприємстві, згідно з частиною 8 статті 9 цього ж Закону, колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства або після прийняття рішення про заснування підприємства, якщо законодавством не передбачено його реєстрацію. Необхідно зазначити, що положення цієї статті "якщо не передбачено його реєстрацію" суперечить вимозі статті 2 Закону про те, що колективні договори укладаються на підприємствах, які мають права юридичної особи. Такі права, згідно із законодавством, підприємства набувають тільки після реєстрації.

Сторона, що виходить з ініціативою про початок переговорів з укладення колективного договору, письмово повідомляє про це іншу сторону (додаток №1), яка повинна розпочати переговори протягом 7 днів.

Практика свідчить, що, як правило, переговори ініціюють профспілки, сторона власників в цьому питанні є малоактивною. Профспілковим комітетом повинно бути прийнято рішення про проведення колективних переговорів з укладення колективного договору. В рішенні також може бути визначено позицію профкому щодо термінів переговорів, порядку формування комісії та організації її роботи, надання інформації про господарську діяльність підприємства тощо (додаток № 2).


Формування вимог профспілковою комітету, аналіз показників діяльності підприємства, організації, структура колективного договору
Зміст колективного договору значною мірою залежить від фінансово-економічного стану підприємства, організації.. Тому для ведення колективних переговорів, формування та обґрунтування вимог до змістовної частини колективного договору профспілковий комітет (спільний представницький орган первинних профспілкових організацій) має володіти основною інформацією про господарську діяльність підприємства.

Право на безплатне отримання такої інформації визначено статтями 10, 19 Закону України "Про колективні договори і угоди", а також статтями 28, 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Крім того, статтею 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (від 16.07.99 №996-ХІV) визначено, що всі юридичні особи незалежно від форм власності і організаційно-правової форми зобов'язані на вимогу трудового колективу надавати квартальну і річну фінансову звітність. Цим же Законом визначено, що фінансова звітність підприємства не є комерційною таємницею, крім випадків передбачених законодавством.

Постановами Кабінету Міністрів України затверджено порядок надання звітності (від 28.02.2000, № 419. додаток № 3) та перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці (від 09.08.93, №611, додаток № 4).

Право профспілкового комітету на отримання зазначеної інформації і зобов'язання власника її надавати необхідно закріпити в колективному договорі (в додатку до договору можна визначити конкретний перелік такої інформації).

Відповідальність за ненадання або перешкоджання отриманню інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективного договору, визначена статтею 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - штраф у розмірі від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Основні показники діяльності підприємства можна проаналізувати за допомогою таких форм статистичної звітності підприємства:

• аналіз господарської діяльності підприємства - форма 1-підприємництво (термінова-місячна, квартальна, річна);

• аналіз показників праці:

- форма 1-ПВ "Звіт з праці" (термінова-місячна, з початку року) (розділ І- "Чисельність працівників чиї фонд оплати праці", розділ II - "Заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати та допомоги по соціальному страхуванню");

- форма 3-ПВ (термінова-місячна);

• аналіз фінансових результатів роботи підприємства (дозволяє оцінити ефективність управління):

- баланс (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма № 2);

- звіт про рух грошових коштів;

- звіт про власний капітал;

- записки до звітів, а також форма №1-Б "Звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість" (термінова-місячна).

На основі результатів аналізу господарської діяльності підприємства, а також аналізу рівня життя, його вартості в даному регіоні, показників зайнятості населення, з урахуванням норм та положень галузевої і регіональної угод мають бути сформовані вимоги працівників, профспілкового комітету до змісту колективного договору або розроблений профспілковим комітетом власний варіант проекту колективного договору.

Статтею 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" визначено, що до колективного договору включаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема з таких питань:

- зміни в організації виробництва і праці;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці;

- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Переговори будуть більш продуктивними, якщо всі вимоги і пропозиції профспілкового комітету, найманих працівників будуть заздалегідь передані повноважним представникам власника з тим, щоб вони мали змогу підготувати та надати відповідні розрахунки, висновки та власні пропозиції з аргументацією.

Необхідно забезпечити колективне опрацювання вимог. Для цього можна провести опитування працівників підприємства, збори та наради. Це надасть профспілковому комітету більшої впевненості на переговорах.

До початку переговорів профспілковий комітет має визначитися щодо максимальних та мінімальних вимог, що дасть можливість маневру на переговорах та прийняття взаємоприйнятних компромісних рішень. Разом із висуванням вимог мають бути підготовлені вагомі аргументи з економічними розрахунками на їх підтримку.


II. Проведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору
Порядок ведення колективних переговорів


Після того, як сторони домовляться розпочати колективні переговори, вони мають оперативно створити робочу комісію для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору з повноважних представників сторін, визначити строки та порядок (регламент) ведення переговорів, гарантії їх учасникам, про що власником видається погоджений з профспілковим комітетом наказ (додаток № 5).

Законодавством не встановлено термін проведення колективних переговорів, про це мають домовлятися сторони. На практиці переговори тривають, як правило, близько трьох місяців.

Початком переговорів вважається день першого засідання робочої комісії, їх закінченням - день підписання колективного договору, схваленого загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

Аналіз колдоговірної роботи свідчить, що найбільш часто застосовуються два варіанти підготовки колективного договору:

перший - коли профспілковий комітет, одночасно з ініціативою про початок переговорів, подає власний варіант проекту цього документа, на основі якого робоча комісія готує узгоджений варіант проекту договору;

другий — коли проект договору готує безпосередньо робоча комісія.

На підприємствах, де колективні договори укладаються щороку, вже склилися певні традиції та правила проведення колективних переговорів. Окремі з них відображаються у тексті діючого колективного договору, зокрема, це - термін початку переговорів, порядок розробки нового договору.

Для проведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору сторонам доцільно виробити та узгодити порядок або регламент їх ведення. Це дозволить не тільки більш ефективно організувати та пронести переговори, а й уникнути можливих суперечок під час їх проведення.

В регламенті необхідно визначити такі основні моменти:

1. Сторони колективних переговорів і повноваження їх представників (повна назва власники або уповноваженого чим органу чи керівника, орган профспілкової організації та назва профспілки, до структури якої належить ця організація).2. Кількісний склад робочої комісії (комісія мас обиратися з рівної кількості повноважних представників сторін, яких сторони визначають самостійно).

3. Обрання голови комісії та його заступника (головою комісії обирається представник однієї сторони, заступником - представник іншої, або обираються співголови комісії від обох сторін).

4. Місце, дата і час проведення засідання комісії (доцільно конкретно визначити, записавши "як правило", день тижня та час проведення переговорів).

5. Питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії (підготовка приміщення для переговорів, друкування та тиражування протоколів, інших матеріалів).

6. Надання наявної у власника інформації на вимогу профспілкової сторони для ведення колективних переговорів та розробки проекту колективного договору, зобов'язання щодо нерозголошення відомостей, що є державною або комерційною таємницею.

7. Правомірність засідань робочої комісії, порядок прийняття рішень та оформлення протоколів засідань.

8. Порядок виступів представників сторін, залучення до Засідань комісії експертів та фахівців.

9. Можливість переривання переговорів на визначений сторонами термін для проведення додаткових консультацій, аналізу, експертизи та вивчення інформації.

10. Порядок узгодження розбіжностей, їх оформлення (складання протоколу розбіжностей), проведення примирних процедур та залучення посередників.


11. Термін підготовки проекту колективного договору та його передача на розгляд найманим працівникам і власнику (визначити зобов'язання представників сторони власника щодо тиражування проекту договору у необхідній кількості та створення умов для його обговорення а трудових колективах структурних підрозділів).

12. Загальний термін проведення переговорів (дата проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу).

13. Гарантії та компенсації членам робочої комісії на період ведення колективних переговорів, особам (консультантам, експертам, фахівцям, посередникам), що можуть залучатися до переговорів за домовленістю сторін (звільнення від основної роботи із збереженням середнього заробітку, інші гарантії та компенсації за домовленістю сторін переговорів).

Регламент має бути затверджений наказом по підприємству, узгодженим з профспілковим комітетом.

З метою дотримання термінів переговорного процесу також доцільно прийняти робочою комісією графік підготовки розділів проекту колективного договору, з визначенням відповідальних осіб від сторін (таблиця 1).

Таблиця № 1


Затверджено рішенням робочої комісії

(протокол №__ від ______)

Графік


розробки розділів проекту колективного договору на ____ рік


№№

Назва розділу проекту колективного договору

Термін розробки

Відповідальні від сторін

власника посада, П.І.Б.

профкому посада, П.І.Б.

Слід зазначити, що на практиці на робочу комісію з розробки проекту колективного договору також покладаються функції здійснення контролю за виконанням договору та ведення переговорів щодо внесення змін і доповнень до діючого колективного договору. Відповідні положення мають бути закріплені в тексті колективного договору та Порядку (регламенті) ведення колективних переговорів.


Обговорення проекту колективного договору

Після того, як робоча комісія підготує проект колективного договору, він підлягає обговоренню у трудовому колективі, у визначений сторонами термін.

Необхідно звернути увагу на ту важливу обставину, що проект колективного договору відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" має розроблятися з урахуванням пропозицій працівників. Тому профспілковому органу, що бере участь у переговорах, необхідно організувати в трудових колективах структурних підрозділів підприємства обговорення можливих вимог до власника щодо змісту колективного договору, зібрання та узагальнення пропозицій від найманих працівників, забезпечити постійне інформування трудового колективу про хід переговорного процесу. Крім того, потрібно домогтися від власника створення ним належних умов для проведення цієї роботи, зокрема:

- надання облаштованих приміщень для проведення зборів працівників;

- залучення керівників провідних відділів підприємства, фахівців вищих профспілкових органів до участі у зборах з обговорення змісту проекту колективного договору;

- надання інформації про фінансово-економічну діяльність підприємства.

За підсумками цього обговорення комісія має доопрацювати проект договору і винести його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
Вирішення розбіжностей

У разі недосягнення згоди між сторонами переговорів з окремих положень проекту колективного договору вони повинні скласти протокол розбіжностей (таблиця 2), в якому зазначаються позиції сторін з неузгоджених положень та спільні заходи щодо усунення таких розбіжностей.

Таблиця № 2

ПРОТОКОЛ


розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору

на _______ рік

1. Сторони в ході переговорів з розробки проекту колективного договору не дійшли згоди з таких питань:Позиція сторони власника

Позиція профспілкового комітету

Викладаються редакції неузгоджених положень колективного договору та позиції кожної із сторін стосовно цих положень з відповідною аргументацією.

2. З метою врегулювання розбіжностей сторони домовилися вжити таких заходів:

(викладається зміст заходів, визначаються терміни їх реалізації та відповідальні посадові особи).

Від сторони власника Від профспілкового комітету ____________________________ ________________________________


Для врегулювання розбіжностей сторони мають використовувати примирні процедури. Необхідно відмітити, що примирні процедури, визначені законами "Про колективні договори і угоди" та "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", відрізняються як за порядком, так і за термінами їх проведення. Для прискорення укладення колективного договору краще використовувати процедуру, визначену першим Законом, але вона може бути застосована тільки у тому разі, якщо працівники не прийматимуть рішення про оголошення страйку. Тому, яку саме процедуру примирення вибрати, за першим або за другим законом, мають вирішувати сторони колективних переговорів.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про колективні договори і угоди" протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони мають сформувати з свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди залучити посередника, кандидатура якого узгоджується обома сторонами.

Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядають розбіжності сторін переговорів та виносять рекомендації щодо їх розв'язання. Сторони можуть попередньо домовитися щодо обов'язковості-виконання ними пропозицій примирної комісії або посередника стосовно врегулювання розбіжностей. Така домовленість сторін має бути зафіксована у спільному рішенні.

У разі недосягнення згоди сторін щодо винесених в ході примирних процедур рекомендацій, допускається організація та проведення страйку. Однак слід пам'ятати, що страйк може відбутися лише за процедурою, яка визначена Законом "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Нею передбачено:

- організацію проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу, які повинні затвердити вимоги до власника стосовно укладення чи зміни колективного договору та визначити орган чи особу, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

- розгляд та оцінку відповіді власника щодо задоволення вимог працівників;

- прийняття рішення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) в разі часткової або повної відмови власника задовольнити вимоги та у випадку, коли така відповідь не надійде в обумовлений Законом термін;

- проведення примирних процедур (примирна комісія, трудовий арбітраж);

- оголошення страйку, якщо в ході примирних процедур колективний трудовий спір не буде врегульовано.

Крім того, на підтримку своїх вимог під час ведення колективних переговорів з укладення колективного договору чи внесення змін і доповнень до нього профспілки, інші уповноважені найманими працівниками органи можуть вдаватися до акцій тиску: зборів, мітингів, пікетувань, демонстрацій - у порядку, визначеному законодавством.

Якщо переговори завершилися досягненням згоди сторін щодо тексту проекту колективного договору, він виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, про дату проведення яких сторони мають домовитися ще на початку переговорів. На практиці трапляються випадки, коли сторони, підготувавши проект колективного договору, не можуть домовитися про день проведення загальних зборів (конференції). Як правило, при цьому зволікає з рішенням сторона власника. В такому разі пауза з укладенням колективного договору затягується на тривалий час.

Може статися так, що загальні збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення. В цьому випадку сторони мають продовжити переговори, термін яких не повинен перевищувати десяти днів. Після цього проект в цілому виноситься на повторний розгляд.

Законодавством не визначено, як бути в тому випадку, коли сторони на цьому етапі не дійдуть згоди щодо змісту колективного договору або окремих його положень. Сторони мають самостійно визначитися, як діяти у подальшому. Можливі варіанти:

- приймати колективний договір разом з протоколом розбіжностей по неузгоджених питаннях та продовжувати працювати над усуненням цих розбіжностей;

- продовжувати колективні переговори та проводити примирні процедури, зокрема, за участю посередника, до прийняття взаємоприйнятного рішення (можна переформулювати вимогу або погодитись на її часткове вирішення);

- ініціювати виникнення колективного трудового спору (конфлікту) аж до оголошення страйку.III. Укладення колективного договору,його підписання та реєстрація


Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше як через п'ять днів з моменту його схвалення, якщо інше не буде визначено зборами (конференцією).

Загальними зборами (конференцією) трудового колективу має бути визначено термін подання колективного договору на реєстрацію до місцевого органу державної виконавчої влади. Разом з колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до нього, протокол розбіжностей, склад робочої комісії.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання або з дня, зазначеного у ньому. Набуття чинності договору не залежить від факту його повідомної реєстрації.

IV. Внесення змін і доповнень до колективного договору


Зміни і доповнення до колективного договору можуть вноситися протягом всього терміну його дії тільки за взаємною згодою сторін у встановленому ними порядку. Цей порядок доцільно визначити у колективному договорі.

Внесення змін і доповнень є обов'язковим, якщо вони обумовлені зміною чинного законодавства, колективних угод вищого рівня, якщо дія їх положень поширюється на суб'єктів сторін колективного договору. Це витікає з вимоги статті 5 Закону "Про колективні договори і угоди" стосовно того, що умови колективного договору, які погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і їх забороняється включати до договорів.

Крім того, слід пам'ятати, що статтею 14 Закону "Про оплату праці" встановлено, що норми колективного договору, які допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою та регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Міністерство праці та соціальної політики України листом від 03.12.2001 № 18-1202 надало роз'яснення стосовно обрахування цього терміну, а саме: "Шестимісячний термін для встановлення у колективному договорі норм, передбачених галузевою (регіональною) угодою, слід обчислювати з дня набрання чинності галузевою (регіональною) угодою".

У разі виникнення потреби у внесенні змій і доповнень, сторони мають провести переговори. Як вже зазначалося, ці функції доцільно покласти на робочу комісію з розробки колективного договору.

Якщо зміни і доповнення до колективного договору поліпшують становище найманих працівників, передбачають більші, порівняно з чинним законодавством, норми та гарантії і сторони не заперечують проти їх запровадження, можна застосовувати спрощену процедуру їх узгодження. Наприклад, це може бути спільне засідання повноважних представників власника та профспілкової сторони. Домовленість сторін необхідно оформити документально (спільним рішенням, наказом).

Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, також підлягають повідомній реєстрації в порядку, визначеному відповідним Положенням.

Жодна з сторін протягом дії колективного договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих норм та положень, обов'язків за договором або призупиняти їх виконання.V. Контроль за виконанням колективного договору


Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що його уклали, чи уповноваженими ними представниками у порядку визначеному договором.

Для здійснення контролю сторони зобов'язані надавати одна одній необхідну для цього наявну інформацію.

Сторони, що підписали колективний договір, щорічно, в строки, передбачені договором, звітують про його виконання. Згідно зі статтею 17 Закону "Про підприємства в Україні" вони мають робити це не менше двох разів на рік на зборах (конференції) трудового колективу.

Відповідальність сторін


Чинним законодавством передбачено такі види відповідальності:

за ухилення від участі в переговорах (стаття 17 Закону України "Про колективні договори і угоди" та стаття 41-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, умисного порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або не забезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк - штраф від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за порушення чи невиконання колективного договору (стаття 18 Закону України "Про колективні договори і угоди" та стаття 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілкам надано право здійснення контролю за виконанням колективних договорів. У разі порушення умов договорів профспілки мають право направляти стороні власника подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки можуть оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду;

за ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів (стаття 19 Закону України "Про колективні договори і угоди" та стаття 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) - штраф від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статтею 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" роботодавці зобов'язані в тижневий термін надавати на запит профспілок інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства та виконання колективного договору.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборного профспілкового органу надавати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства. Якщо роботодавець відмовиться надавати таку інформацію, профспілковий орган може оскаржити його дії або бездіяльність до суду.

Частиною сьомою статті 43 Конституції України встановлено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною першою статті 24 Закону України "Про оплату праці" та частиною першою статті 115 Кодексу законів про працю України передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Статтею 36 зазначеного Закону встановлено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законом.

Статтею 175 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності.

Також встановлена відповідальність за те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" встановлено, що компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків її виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Статтею 6 цього ж Закону передбачено, що підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян компенсацію виплачують за рахунок власних коштів, а підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету - з коштів відповідного бюджету.

Крім того, за цими видами відповідальності винні посадові особи несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. Частиною першою статті 45 КЗпП України встановлено, що у випадку порушення керівником підприємства законодавства про працю, про колективні договори і угоди. Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", на вимогу профспілкового органу, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з таким керівником.

Аналіз практики укладення та виконання колективних договорів свідчить, що профспілкові комітети недостатньо використовують своє право звертатися до Державної інспекції праці з пропозицією про проведення на підприємствах перевірок щодо дотримання законодавства про працю.

Положенням про Державну інспекцію праці (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 906) визначено, що цей орган здійснює контроль за укладенням і виконанням колективних договорів. Державна інспекція працює у взаємодії з профспілками і на їх пропозицію проводить перевірки підприємств.

За підсумками перевірок інспекція складає протоколи про адміністративні правопорушення вимог законодавства про працю. Державні інспектори мають право давати роботодавцю приписи про усунення виявлених порушень, що підлягають обов'язковому виконанню у місячний термін з повідомленням про вжиті заходи.


ПРО ІНІЦЮЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Додаток № І
ЗРАЗОК документа

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УРАЇНИ
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ


ПИЩИКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

"____"________________р. № _____


Директору ________________________________________________

(назва навчального закладу)

Шановний ________________________________!
Відповідно до повноважень профспілок та їх організацій, визначених ст.12. Кодексу Законів про працю України, та у зв'язку із закінченням терміну дії колективного договору, що був укладений на ______ рік (роки), а також згідно зі статтею 10 Закону України "Про колективні договори і угоди", повідомляємо Вас про початок переговорів з укладення нового колективного договору.

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" постановою профспілкового комітету прийнято рішення :

-про:укладення нового колективного договору на 2012-2014 роки;

-створення робочої комісії для ведення переговорів з рівної кількості повноважених представників по ______ осіб від кожної із сторін;

-делегування до складу робочої комісії повноважних представників від профспілкової сторони для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору:

1. _________________________;

2. _________________________;

3. _________________________.

Профспілковий комітет пропонує:

1. Розпочати переговори з 01 березня 2012 року і провести їх у термін до 01 травня 2012 року..

2. Затвердити на першій зустрічі повноважних представників сторін склад робочої комісії та Порядок (регламент) її роботи, визначити структуру проекту колективного договору та затвердити графік розробки його розділів, визначити гарантії та компенсації на період переговорів особам, які будуть брати в них участь.

3. Загальні збори трудового колективу провести у лютому 2012 року.

Просимо до початку переговорів підтвердити свої повноваження на ведення переговорів та укладення колективного договору.
Додаток: Постанова профспілкового комітету від "____" _____________ 2012 р. № ____.
Голова профспілкового комітету ______________________

Додаток № 2


ЗРАЗОК документа

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УРАЇНИПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ СКВИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № __ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА


„_____”___________ 2012 р. № ___
СЛУХАЛИ: Про ініціювання колективних переговорів з розробки та укладення нового колективного договору на 2012-2014 р.р.

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутися до адміністрації школи, повноважного представника сторони власника, з пропозицією розпочати колективні переговори з розробки та укладення нового колективного договору на 2012-2011 роки.

2. Для ведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору делегувати від профспілки до складу спільної робочої комісії та надати для цього повноваження таким представникам:
____________________________;

____________________________;

____________________________.

____________________________

3. Голові профспілкового комітету ______________. направити повноважному представнику власника , директору школи __________________,. письмове повідомлення про початок колективних переговорів та запропонувати :

- розпочати переговори по укладенню та розробці колективного договору та провести загальні збори трудового колективу у березні 2012 року.;

- адміністрації підготувати наказ, узгоджений з профспілковим комітетом, про створення спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і розробки проекту колективного договору,

-надати профспілковому комітету інформацію про діяльність закладу, відповідно адміністрації - про діяльність профкому, необхідну для ведення колективних переговорів та розробки проекту колективного договору (конкретизувати додатково);

- спільно розробити порядок (регламент) засідань робочої комісії з ведення колективних переговорів.

4. Організувати роботу з обговорення членами трудового колективу змісту проекту колективного договору та узагальнення вимог і пропозицій працівників.

5. Забезпечити інформування працівників навчального закладу про хід колективних переговорів (для цього може бути використано інформаційні профспілкові куточки, листівки, збори та ін.)
Голова профспілкового комітету ______________ (____________)_


Додаток № 3

ЗРАЗОК документа
Н А К А З

„____”_____________________ № _____


Про організацію і проведення колективних

переговорів та укладення колективного

договору на _________ рік
Згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди" та письмовим повідомленням (лист від_____________ №____) профспілкового комітету первинної організації профспілки ____________________________________________(назва профспілки)
н а к а з у ю:
1. Розпочати колективні переговори з укладення колективного договору на ____ рік.

2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів з розробки колективного договору у складі ____ осіб з рівним представництвом від сторін:

найманих працівників (згідно з постановою профкому від ___________ №____):


П. І. Б.

місце роботи

посада, професія

власника:
П. І. Б.

місце роботи

посада, професія

3. Визначити:

3.1. Місцем проведення засідання робочої комісії - (зал, кімната №___ - вказати конкретно);

3.2. Днем засідання робочої комісії, як правило, кожний _______(записати конкретно день тижня), об ____ годині.

4. Перше засідання робочої комісії провести ________ (дата) з таким порядком денним:

- обрання голови комісії та його заступника;

- затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії;

- затвердження структури проекту колективного договору;

- затвердження графіка розробки розділів проекту колективного договору.

5. Підготовлений робочою комісією проект колективного договору винести на обговорення сторін поговорів до ______ (вказати термін).

Тиражувати проект колективного договору у кількості ______примірників.

6. Провести загальні збори трудового колективу (дата)___ ).

7. Надавати членам робочої комісії інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів та розробки проекту колективного договору.

8. Організувати організаційне та матеріально-технічне забезпечення засідань робочої комісії (підготовка приміщення, забезпечення канцелярським приладдям, друкування та тиражування матеріалів тощо).

9. За попередньою заявкою профспілкового комітету надавати облаштоване приміщення для проведення у неробочий час нарад та зборів працівників, їх представників для обговорення проекту колективного договору й формування вимог та пропозицій.

Керівник __________________


Погоджено з профспілковим комітетом

__________________


"____" ________________ 2012 р.

Додаток № 4


ЗРАЗОК документа

Регламент ( порядок) ведення колективних переговорів.
Для проведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору сторонам доцільно виробити та узгодити порядок або регламент їх ведення. Це дозволить не тільки більш ефективно організувати та провести переговори, а й уникнути можливих суперечок під час їх проведення.

В регламенті необхідно визначити такі основні моменти:

1. Сторони колективних переговорів і повноваження їх представників (повна назва власники або уповноваженого чим органу чи керівника, орган профспілкової організації та назва профспілки, до структури якої належить ця організація).

2. Кількісний склад робочої комісії (комісія мас обиратися з рівної кількості повноважних представників сторін, яких сторони визначають самостійно).

3. Обрання голови комісії та його заступника (головою комісії обирається представник однієї сторони, заступником - представник іншої, або обираються співголови комісії від обох сторін).

4. Місце, дата і час проведення засідання комісії (доцільно конкретно визначити, записавши "як правило", день тижня та час проведення переговорів).

5. Питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії (підготовка приміщення для переговорів, друкування та тиражування протоколів, інших матеріалів).

6. Надання наявної у власника інформації на вимогу профспілкової сторони для ведення колективних переговорів та розробки проекту колективного договору, зобов'язання щодо нерозголошення відомостей, що є державною або комерційною таємницею.

7. Правомірність засідань робочої комісії, порядок прийняття рішень та оформлення протоколів засідань.

8. Порядок виступів представників сторін, залучення до засідань комісії експертів та фахівців.

9. Можливість переривання переговорів на визначений сторонами термін для проведення додаткових консультацій, аналізу, експертизи та вивчення інформації.

10. Порядок узгодження розбіжностей, їх оформлення (складання протоколу розбіжностей), проведення примирних процедур та залучення посередників.


11. Термін підготовки проекту колективного договору та його передача на розгляд найманим працівникам і власнику (визначити зобов'язання представників сторони власника щодо тиражування проекту договору у необхідній кількості та створення умов для його обговорення а трудових колективах структурних підрозділів).

12. Загальний термін проведення переговорів (дата проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу).

13. Гарантії та компенсації членам робочої комісії на період ведення колективних переговорів, особам (консультантам, експертам, фахівцям, посередникам), що можуть залучатися до переговорів за домовленістю сторін (звільнення від основної роботи із збереженням середнього заробітку, інші гарантії та компенсації за домовленістю сторін переговорів).

Регламент має бути затверджений наказом по підприємству, узгодженим з профспілковим комітетом.

З метою дотримання термінів переговорного процесу також доцільно прийняти робочою комісією графік підготовки розділів проекту колективного договору, з визначенням відповідальних осіб від сторін (таблиця 1).

Таблиця № 1


Затверджено рішенням робочої комісії

протокол №__ від ______

Графік

розробки розділів проекту колективного договору на ____ рік


№№

Назва розділу проекту колективного договору

Термін розробки

Відповідальні від сторін

власника посада, П.І.Б.

профкому посада, П.І.Б.

Слід зазначити, що на практиці на робочу комісію з розробки проекту колективного договору також покладаються функції здійснення контролю за виконанням договору та ведення переговорів щодо внесення змін і доповнень до діючого колективного договору. Відповідні положення мають бути закріплені в тексті колективного договору та Порядку (регламенті) ведення колективних переговорів.


Обговорення проекту колективного договору

Після того, як робоча комісія підготує проект колективного договору, він підлягає обговоренню у трудовому колективі, у визначений сторонами термін.

Необхідно звернути увагу на ту важливу обставину, що проект колективного договору відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" має розроблятися з урахуванням пропозицій працівників. Тому профспілковому органу, що бере участь у переговорах, необхідно організувати в трудових колективах структурних підрозділів підприємства обговорення можливих вимог до власника щодо змісту колективного договору, зібрання та узагальнення пропозицій від найманих працівників, забезпечити постійне інформування трудового колективу про хід переговорного процесу. Крім того, потрібно домогтися від власника створення ним належних умов для проведення цієї роботи, зокрема:

- надання облаштованих приміщень для проведення зборів працівників;

- залучення керівників ровідних відділів підприємства, фахівців вищих профспілкових органів до участі у зборах з обговорення змісту проекту колективного договору;

- надання інформації про фінансово-економічну діяльність підприємства.

За підсумками цього обговорення комісія має доопрацювати проект договору і винести його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
Вирішення розбіжностей
У разі недосягнення згоди між сторонами переговорів з окремих положень проекту колективного договору вони повинні скласти протокол розбіжностей (таблиця 2), в якому зазначаються позиції сторін з неузгоджених положень та спільні заходи щодо усунення таких розбіжностей.

Таблиця № 2


ПРОТОКОЛ


розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору

на _______ рік

1. Сторони в ході переговорів з розробки проекту колективного договору не дійшли згоди з таких питань:Позиція сторони власника

Позиція профспілкового комітету

Викладаються редакції неузгоджених положень колективного договору та позиції кожної із сторін стосовно цих положень з відповідною аргументацією.

2. З метою врегулювання розбіжностей сторони домовилися вжити таких заходів:

(викладається зміст заходів, визначаються терміни їх реалізації та відповідальні посадові особи).

Від сторони власника Від профспілкового комітету ______________________ ___________________________


Для врегулювання розбіжностей сторони мають використовувати примирні процедури. Необхідно відмітити, що примирні процедури, визначені законами "Про колективні договори і угоди" та "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", відрізняються як за порядком, так і за термінами їх проведення. Для прискорення укладення колективного договору краще використовувати процедуру, визначену першим Законом, але вона може бути застосована тільки у тому разі, якщо працівники не прийматимуть рішення про оголошення страйку. Тому, яку саме процедуру примирення вибрати, за першим або за другим законом, мають вирішувати сторони колективних переговорів.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про колективні договори і угоди" протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони мають сформувати з свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди залучити посередника, кандидатура якого узгоджується обома сторонами.Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядають розбіжності сторін переговорів та виносять рекомендації щодо їх розв'язання. Сторони можуть попередньо домовитися щодо обов'язковості-виконання ними пропозицій примирної комісії або посередника стосовно врегулювання розбіжностей. Така домовленість сторін має бути зафіксована у спільному рішенні.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка