Т е м а: Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів І транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. ПланСкачати 149.95 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір149.95 Kb.
#11893
Т Е М А: Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

План
 1. Вступ


 2. Терміни та поняття

 3. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) 1973 року

 4. Мета запровадження системи аналізу та керування ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

 5. Висновок

Література

 1. Митний кодекс України

 2. «Міжнародна конвенція про гармонізацію і спрощення митних процедур» від18 травня 1973р.

 3. Наказ Державної митної служби України від 27 травня 2005р. № 435 “ Про затвердження Концепції створення упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу і селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю”.

6. Наказ Державної митної служби від 14.08.2009 №754 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, з Департаментом аналітичної роботи управління ризиками та аудиту при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо розробки профілів ризику»

7.Управління в митній службі : Підручник /За заг. ред. Ю.Д. Кунєва. – К: Центр навчальної літератури, 2006.

8.Митна економіка (Україна - СОТ-ЄС): Посібник.-Одеса: Пласке ЗАТ, 2005.

Вступ
Згідно з вимогами Кіотської конвенції, управління ризиком – основний базисний принцип сучасних методів митного контролю, який дає можливість оптимально використовувати ресурси митних органів, не зменшуючи ефективності митного контролю, звільняє більшість зовнішньоторгових операторів від надлишкового бюрократичного контролю.

Процедури, що ґрунтуються на управлінні ризиком, концентрують митний контроль на ділянках, де існує найбільший ризик, даючи змогу основній масі товарів і фізичних осіб порівняно вільно проходити пункти пропуску на митному кордоні.
    1. Терміни та поняття


Ризик – ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи

Управління ризиками - це робота митних органів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів.Виявлений ризик – факт, відомий ризик, коли порушення законодавства України з питань митної справи вже відбулося і митні органи мають інформацію про даний факт

Потенційний ризик – ризик, який не виявив себе, але умови для його виникнення існують

Селекція ризиків – розподіл ризиків за типами

Аналіз ризику - це систематичне використання митними органами наявної у них інформації для визначення обставин та умов виникнення ризиків, їх ідентифікації і оцінки ймовірних наслідків недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Товари групи "ризику" - товари, які переміщуються через митний кордон України та відносно яких виявлені ризики або існують потенційні ризики.

Товари групи "прикриття" - товари, що з достатнім ступенем імовірності можуть декларуватись замість товарів групи "ризику".

Об’єкти аналізу ризику належать:

1) характеристики товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

2) характер зовнішньоекономічної операції;

3) характеристика суб’єктів, що беруть участь у зовнішньоекономічній операції.Індикатори ризику – визначені критерії із заданими наперед параметрами, відхилення від яких дозволяє здійснювати вибір об»єкта контролю

Оцінка ризику – систематичне визначення ймовірності виникнення ризику і наслідків порушень законодавства України з питань митної справи у разі його виявлення

Профіль ризику – сукупність відомостей про сферу ризику, індикаторів ризику. А також вказівки із застосування необхідних заходів запобігання або мінімізації ризику залежно від регіону застосування профіль ризику за видами поділяється на :

 • загальноукраїнський

 • регіональний

 • зональний

Профілі ризику застосовуються під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і мають на меті попередити інспектора про можливу наявність ризику порушення митного законодавства під час здійснення конкретної зовнішньоекономічної операції та дати інспекторові вказівку щодо застосування певних форм контролю. Кінцева мета профілю ризику - забезпечення митної безпеки шляхом прийняття управлінських рішень.

Керування ризиком – систематична робота з розроблення та практичної реалізації заходів запобігання і мінімізації ризиків, методики оцінки ефективності їх застосування а також контролю за застосуванням митних процедур, яка передбачає безперервне оновлення. Аналіз і перегляд наявної у митних органах інформації

Відомості – проаналізована інформація і визначені тенденції в певних групах критеріїв ризиків. З’ясовані певні дані й перевірені або прийняті для використання з метою попередження та припинення митних правопорушень

Види відомостей:

- оперативні - інформація, яка спонукає до миттєвого втручання на місці без додаткової перевірки, при цьому час відіграє вирішальну роль;

- технічні - інформація, що стосується потоків, товарів, транзиту та осіб або організацій, задіяних у цьому, зібрана й проаналізована для підтримки контрольних та спеціальних заходів; розкриваються взаємозв'язки та шляхи вчинення митних правопорушень;

- статистичні - опрацьована інформація про методи та загальні тенденції, залежно від яких відповідальні виконавці визначають фактори й сфери ризиків та приймають рішення про застосування окремих форм митного контролю та технічних засобів, що використовуються, а також про прийнятність правових положень; охоплюється інформація про методи та тенденції у сфері контрабанди та порушень митних правил.


2. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур 1973року.
Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур була розроблена під егідою Ради Митного Співробітництва та вчинена 18.05.1973р. у Кіото, набула чинності з 25.09.1974р.

ЇЇ учасники – близько 60 держав світу та ЄС як організація. Конвенція складається з Основного тексту, Протоколу про зміни (Брюсель 1999р.), Генерального додатку та Спеціальних додатків.

Відповідно до преамбули Конвенції, Сторони Договору погодились укласти її з метою усунення розходжень у митних правилах та процедурах своїх країн, які можуть перешкоджати розвитку міжнародної торгівлі і інших видів міжнародного обміну, та побажали при цьому зробити дієвий внесок у розвиток торгівлі шляхом спрощення і гармонізації митних правил й процедур, а також стимулювання міжнародного співробітництва. Окремо зазначено, що величезні переваги, які можуть одержуватись завдяки полегшенню умов міжнародної торгівлі, мають досягатися без шкоди для відповідних правил митного контролю.

Глава ІІ “Сфера дії і структура Конвенції” визначає , що кожна із Сторін Договору бере на себе зобов’язання сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур і з цією метою додержуватись відповідно до конвенції Стандартних правил, Стандартних правил із перехідним строком і Рекомендаційних правил, що містяться у додатках до Конвенції. При цьому зазначається, що ніщо не заважає Стороні Договору створювати більш сприятливі умови, ніж ті, що встановлені.

Більш того, Сторонам Договору радиться ширше надавати такі сприятливі умови та не перешкоджати застосуванню національного законодавства у частині встановлення заборон чи обмежень до товарів, які підлягають митному контролю.

У Генеральному додатку до Конвенції досить ретельно та вдало визначаються такі питання, як митне оформлення і інші митні формальності, мито, податки, порядок їх обчислення і справляння, відстрочка від їх сплати, повернення цих платежів, гарантії, митний контроль, застосування інформаційних технологій, відносини між митною службою і третіми особами, інформація загального характеру, рішення та приписи митної служби, порядок оскарження рішень митних органів з питань їх компетенції.

У Главі 6 “Митний контроль” досконало регламентується визначальні аспекти однойменного виду діяльності. Зокрема стандартними правилами установлено, що усі товари, включаючи транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї, незалежно від того, обкладаються вони митом або податком, підлягають митному контролю. При цьому митний контроль обмежується мінімумом необхідним для забезпечення додержання митного законодавства.

Главою 2 Генерального додатка – поняття “контроль на підставі методів аудиту визначається як сукупність заходів, за допомогою яких митна служба засвідчується у правильності заповнення декларацій на товари та достовірності зазначених у них даних, перевіряючи наявні у причетних до декларування осіб відповідні книги обліку рахунків, документи, облікову документацію й комерційну інформацію.

Міжнародні стандарти переважають над нормами національного законодавства і мають бути інтегровані у внутрішньодержавні правові системи.


 1. Мета та механізм системи аналізу та керування ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Запровадження системи аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю і митного оформлення дає змогу митним органам України:

- створити сприятливі умови для суб”єктів ЗЕД, які дотримуються законодавства України з питань митної справи

- спростити та прискорити проведення процедур митного контролю та митного оформлення при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України

- збільшити ефективність роботи з попередженням та припиненням порушень законодавства України з питань митної справи за допомогою реалізації заходів на основі системи аналізу та керування ризиками

- зосередити увагу на пріоритетних напрямках роботи та більш ефективно використовувати наявні ресурси

- об”єднати в єдину систему аналізу та керування ризиками всі функціональні підсистеми структурних підрозділів Держмитслужби України, сформувати їх єдине інформаційне забезпечення.
Об’єктами контролю (вхідною інформацією) системи аналізу та керування ризиками є товари, що є предметом зовнішньоторговельних угод, транспортні засоби, що здійснюють переміщення товарів, заявлені до сплати суми податків та зборів, обрані форми митного контролю, відомості, що декларуються на момент митного оформлення.
При запровадженні системи аналізу та керування ризиками необхідно приділити розподілу виявлених ризиків на певні категорії:

- загальноукраїнські

- регіональні (в межах одного митного органу чи регіону, ділянки кордону

- зональні (митний орган, митний пост, пункт пропуску)

Розподіл ризиків на такі категорії дозволяють впровадити три взаємопов’язані системи керування ризиками, де системою вищого рівня буде загальноукраїнська, а нижчою регіональна та зональна система керування.

Для спрощення обробки інформації критерії ризику згруповано за певними ознаками:

Група критеріїв ризику "А" - товари групи "ризику"

А1. Товари, які мають значні об'єми переміщення і забезпечують надходження найбільших сум митних платежів.

А2. Товари, щодо яких застосовуються високі адвалерні ставки ввізних мит.

А3. Товари, щодо яких застосовуються комбіновані або специфічні ставки ввізних мит.

А4. Товари, об'єми ввезення яких за даними митної статистики України є значно меншими об'ємів їх вивезення за даними митних статистик країн-контрагентів.

А5. Товари, які підлягають сертифікації, санітарному, ветеринарному, радіаційному та іншим видам контролю або іншим обмеженням на здійснення зовнішньоекономічних операцій з ними.

Група критеріїв ризику "Б" - товари групи "прикриття"

Б1. Товари, щодо яких застосовуються низькі ставки мита, і товари, щодо яких застосовуються ставки мита менші від ставок мита, що застосовуються до товарів, які класифікуються в тій же товарній позиції та/або за своїми характеристиками і зовнішнім виглядом відносяться до них.

Б2. Товари, які звільняються від сплати податків і зборів відповідно до законодавства України.

Б3. Товари, об'єми ввезення яких за даними митної статистики України значно перевищують об'єми їх вивезення за даними митних статистик країн-контрагентів.

Група критеріїв ризику "В" - країна походження товарів

В1. Товари, які декларуються походженням з країн, з якими Україною укладені угоди про вільну торгівлю.

В2. Товари, щодо яких є інформація про відсутність виробництва або товари, виробництво яких є нехарактерним для певної країни.

Група критеріїв ризику "Г" - контроль за митним оформленням

Г1. Товари, заявлені в одній ВМД, але доставлені в декількох автотранспортних засобах, вагонах або контейнерах (за винятком наливних, насипних вантажів, товарів, що перевозяться залізничним транспортом у відкритому рухомому складі).

Г2. Дроблення партії товарів - декларування однієї партії товарів у декількох ВМД.

Г3. Товари, щодо яких нормативно-правовими актами встановлено місця їх переміщення через митний кордон України або місця їх митного оформлення.

Г4. Пред'явлення товарів для митного оформлення в митний орган, відмінний від митного органу призначення, зазначеного в документі контролю за доставкою товарів або книжці МДП.

Г5. Різниця між брутто і нетто вагою товарів, що перевозяться, відмінна від загальноприйнятої (для конкретних товарів).

Г6. Відмінне від установлених норм завантаження транспортного засобу.

Г7. Вага одиниці товару не є характерною для даного товару або ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів.

Г8. В одному транспортному засобі та/або в одному пакувальному місці одночасно перевозяться товари, деякі з яких відносяться до товарів групи "ризику", а інші - до товарів групи "прикриття", за переваги товарів груп "прикриття".

Г9. В одному транспортному засобі одночасно перевозяться товари з різними вимогами до умов їх перевезення.

Г10. У представлених декларантом документах містяться неповні та/або суперечливі відомості, які викликають сумніви в їх достовірності.

Г11. Відсутність відмітки прикордонного пункту пропуску у представлених товаротранспортних та інших товаросупровідних документах.

Г12. Декларування товарів, віднесених нормативно-правовими актами Держмитслужби України до товарів груп "ризику" або "прикриття".

Г13. Кількість транспортних засобів, оформлених співробітниками пункту пропуску, митного поста, митниці, які здійснюють митний контроль й митне оформлення, перевищує пропускну спроможність даного поста, митниці.

Г14. Одержувачами або відправниками товарів є особи, які притягувалися до відповідальності за порушення митних правил, постанови за якими не виконані.

Г15. Відсутність облікової картки учасника зовнішньоекономічної діяльності в одержувача / відправника товару.

Г16. Оформлення вантажу "спеціальна технічна та конструкторська документація" у митному режимі експорту.

Група критеріїв ризику "Ґ" - митна вартість товарів

Ґ1. Заявлена митна вартість товарів значно відрізняється від ціни ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів при їх увезенні на митну територію Україну.

Ґ2. Заявлена фактурна та відповідно митна вартість товарів значно завищена при їх вивезенні за межі митної території України.

Група критеріїв ризику "Д" - митні платежі

Д1. Податки та збори, що підлягають сплаті, у розрахунку на одиницю товару (ваги, кількості тощо), менші визначеної (розрахункової) величини для цього товару.

Група критеріїв ризику "Е" - особливості зовнішньоекономічної угоди

Е1. Товари переміщуються через митний кордон України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), відмінними від договорів купівлі-продажу.

Е2. Товари переміщуються за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), в яких не наведено суттєвих умов угоди (наприклад, не визначено предмет договору, відсутні перелік товарів і його кількість, ціна за одиницю товару тощо).

Е3. Сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) є взаємозалежними.

Е4. Одна зі сторін зовнішньоекономічного договору зареєстрована в офшорній зоні.

Е5. Одна зі сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) має особливий статус, наприклад є дилером, дистриб'ютором тощо.

Е6. Учасники зовнішньоекономічного договору (контракту) мають ознаки "фірм-одноденок".

Е7. Учасниками зовнішньоекономічного договору (контракту) є особи (організації), стосовно яких є інформація про протиправну діяльність цих осіб (організацій), їх засновників, фактичних власників тощо, отримана від правоохоронних, податкових або інших компетентних органів України та іноземних держав, а також від міжнародних організацій.

Е8. Невідповідність країни-контрагента та валюти розрахунку передбаченим зовнішньоекономічним договором або оплата за товар за зовнішньоторговою угодою здійснюється у валюті України, цінними паперами або шляхом клірингових розрахунків.

Е9. Зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено здійснення платежів через банки, які розташовані в офшорних зонах або мають ненадійну репутацію.

Е10. Зовнішньоекономічні договори (контракти), якими не передбачено розрахунки або передбачено взаємообмін товарами, договори фінансового лізингу (оренди), поставки товарів як внесок до статутного фонду тощо.

Основна задача модуля аналізу ризиків – на підставі всіх введених до нього профілів ризику здійснити оцінку ризику та видати повідомлення із зазначенням необхідних заходів, що слід зробити для перевірки законності зовнішньоекономічної операції посадовій особі, яка здійснює митне оформлення та митний контроль.

Модуль аналізу ризиків дозволяє автоматизувати оцінку ризику. Процес аналізу здійснюватись в два основні етапи :

- спочатку оцінка ризику по кожному профілю ризику

- потім визначення переліку форм контролю в цілому

Для підвищення інформативності роботи модуля аналізу ризиків використовують індикацію кольором.

Зелений” – по модулям аналізу ризиків не виявлено ризику. Зелений колір означає що в модуля аналізу ризиків немає даних щодо ризикованості зовнішньоекономічної операції. Тому рішення про проведення форм контролю по ВМД приймається інспектором самостійно.

Жовтий” – по модулям аналізу ризиків виявлено ризик та сформовано перелік форм контролю. Всі форми контролю передбачають здійснення документальної перевірки та інших заходів, що не потребують огляду вантажу чи транспортному засобу.

Червоний” – по модулям аналізу ризиків виявлено ризик та сформовано перелік форм контролю, які передбачають здійснення заходів, що потребують огляду вантажу чи транспортного засобу.


Висновок


Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів при визначенні окремих форм митного контролю і митного оформлення дає змогу митним органам України:

- створити сприятливі умови для суб'єктів ЗЕД, які дотримуються законодавства України з питань митної справи;

- спростити та прискорити проведення процедур митного контролю та митного оформлення при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

- збільшити ефективність роботи з попередження та припинення порушень законодавства України з питань митної справи за допомогою реалізації заходів на основі системи аналізу та керування ризиками;- об'єднати в єдину систему аналізу та керування ризиками всі функціональні підсистеми структурних підрозділів Держмитслужби України, сформувати їх єдине інформаційне забезпечення.

Каталог: metcab -> plans -> files
files -> Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання план
files -> Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Контрольовані поставки наркотиків. План
files -> Закон України від 06. 09. 2005р. №2805-iv "Про Дисциплінарний статут митної служби України". Закон України від 17 травня 2012 року n 4722-vi «Про правила етичної поведінки»
files -> Тема: Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту План
files -> Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03. 06. 05 р. №8 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил"
files -> Положення щодо здійснення державного контролю нехарчової продукції. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції. Література
files -> Закон, від 01. 06. 2000, №1775-iii "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
files -> Тема: Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа План
files -> Кодекс митний, від 13. 03. 2012, №4495-vi "Митний кодекс України", ст. 257-261, 263, 265-267, 335

Скачати 149.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка