Сєвєродонецький методичний центр середня загальноосвітня школа I-III ступенів №18 сзш №18Скачати 297.92 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір297.92 Kb.
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

I-III СТУПЕНІВ № 18


СЗШ № 18
Стрімкі зміни політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності ставлять на порядок денний питання щодо зміни підходів, методів, стилів виробничих відносин і поступового перетворення жорсткого субординаційного управління сучасними організаціями на мобільне, гнучке управління. Це, у свою чергу, вимагає суттєвої перебудови системи державного управління освітою.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. (2002 р.) спрямовує на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державно-громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Тому проблема державно-громадського управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні виходить за межі галузевого, суто освітянського питання й набуває загальнодержавного значення.

Стратегічні цілі, завдання, пріоритетні напрями й основні шляхи радикальних перетворень в управлінні системою освіти середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м.Сєвєродонецька визначені та реалізовуються на підставі


 • Конституції України,

 • законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,

 • Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”),

 • Указу Президента України “Про національну програму “Діти України”,

 • Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст.

та інших нормативно-правових актів.

Стратегія реформування сучасної освітньої системи України характеризується поступовим переходом від державної до державно-громадської форми управління. Такий перехід обумовлений вимогами ринкової економічної системи, що розбудовується в нашій країні, та відповідними державними документами, які спрямовують розвиток управління освітнім сектором на поширення горизонтальних зв’язків шляхом залучення до прийняття управлінських рішень громадськості через створення відповідних рад, комітетів, комісій тощо.Предметом державно-громадського управління освітою є взаємоузгодження та спрямування дій різних за природою і напрямом сил на розвиток освітньої системи.

Завданнями державно-громадського управління є:

 • реалізація законодавчо визначених прав педагогів, учнів, їхніх батьків на участь в управлінні закладами та установами освіти;

 • демократизація державного управління освітою;

 • задоволення потреб та інтересів учасників освітнього процесу;

 • розвиток єднальних механізмів з вирішення спільних завдань.

Зміст державно-громадського управління формується діяльністю його суб’єктів на таких напрямах:

 • забезпечення функціонування освітньої сфери: участь у підготовці, прийнятті та реалізації нормативно-правової бази;

 • взаємодія державних органів і громадських об’єднань та організацій, що сприяють гармонізації, гуманізації та громадянсько-правовому закріпленню різноманітних організаційних та організаційно-правових форм взаємодії учасників освітнього процесу;

 • залучення в освіту сил і засобів юридичних та фізичних осіб;

 • розвиток системи освіти;

 • розробка й реалізація відповідних програм, у тому числі спрямованих на її модернізацію;

 • удосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності; підготовка, прийняття й уведення в дію нормативних документів з питань стимулювання діяльності закладів та установ освіти.

Дослідження розвитку та запровадження державно-громадського управління освітою дало змогу розробити модель державно-громадського управління середньою загальноосвітньою школою № 18.
Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 м.Сєвєродонецька являє собою керовану підсистему.


Керівництво навчально-виховною роботою школи

Керівництво роботою школи здійснюють директор, його заступники з навчальної та виховної роботи, помічник директора з господарської частини, їхні права та обов'язки визначені Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. У СЗШ № 18 директор та його заступники є адміністративною радою закладуДиректор середньої загальноосвітньої школи № 18 - Фоменко Наталія Андріївна, відмінник освіти України, виконує такі обов'язки:

— забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчально-виховного закладу;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує за погодженням з радою навчально-виховного закладу кошторис та забезпечує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

— видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

— організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

— за погодженням з радою навчально-виховного закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників, помічника з господарської частини;

— за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного закладу;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та використання ними ефективних форм і методів навчання та виховання;— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної виконавчої влади.

Заступники директора з навчально-виховної роботи Третьякова Валентина Іванівна та Миронова Ганна Анатоліївна

 • організовують та контролюють процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку;

 • перевіряють виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів; здійснюють керівництво методичною роботою з учителями школи;

 • організовують позакласну виховну роботу і дозвілля учнів школи, надають необхідну допомогу класним керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, що залучаються до проведення виховної роботи з учнями, підтримують зв'язки з позашкільними установами, громадськими організаціями і державними органами, причетними до виховання молоді.

Заступник директора з господарської частини Гуляєва Оксана Володимирівна

 • відповідає за збереження шкільних будов і майна,

 • матеріальне забезпечення навчального процесу,

 • санітарний стан школи,

 • протипожежну безпеку,

 • правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу.

Організаторська діяльність директора школи містить такі необхідні дії, як координація зусиль усіх виконавців, оцінка ходу і результатів їх роботи. Все це сприяє підвищенню особистої відповідальності кожного члена педагогічного колективу за виконання прийнятих планів, досягнення мети школи.
Структурним компонентом у СЗШ № 18 є громадські структурні підрозділи: учнівське самоврядування, педагогічні об’єднання за інтересами, у тому числі професійна спілка, батьківський комітет закладу, батьківські комітети класів.

До цілей органів громадського самоврядування школи відносимо реалізацію освітніх потреб і інтересів учнів, їхніх батьків і педагогів.

Змістом шкільного самоврядування є:

 • законотворча діяльність (розробка, прийняття і реалізація "законів" і локальних актів, що регламентують роботу школи);

 • удосконалення освітнього процесу (виявлення резервів поліпшення роботи школи, вироблення пропозицій з їх реалізації, прийняття і використання механізмів стимулювання суспільної діяльності шкільних працівників, учнів і їхніх батьків) і ін.;

 • залучення в допомогу школі сил і засобів юридичних і фізичних осіб;

 • гармонізація і гуманізація взаємин учасників освітнього процесу;

 • представництво і захист інтересів школи;

 • соуправлінська діяльність, виявлення й обмін думками учасників освітнього процесу, організація їхньої участі у виробленні і прийнятті управлінських рішень.


До методів управлінської діяльності органів громадського самоврядування в школі відносимо:

 • суспільне доручення,

 • суспільну думку,

 • прохання,

 • пропозицію,

 • самозвіт,

 • позитивне

 • стимулювання,

 • авансована довіра,

 • особистий приклад,

 • педагогічний інструментарій конкретної справи,

 • суспільне заохочення,

 • експертизу проектів шкільних «законів» і локальних нормативних актів, ін.

До складу найважливіших організаційних форм управлінської діяльності СЗШ № 18 входять: рада школи,педагогічна рада,

нарада при директорі, оперативні наради,

методичні семінари, засідання комісій,

засідання учнівських органів самоврядування та інші .

Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом передбачає активну участь учителів, батьків та учнів у здійсненні всіх необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання учнівської молоді відповідно до вимог держави і суспільства. Гарантом такого забезпечення їх участі у вирішенні важливих питань життєдіяльності учнівського і педагогічного колективів є громадський орган — рада школи. До її складу входять педагоги, батьки та учні. Збирається вона 4— 5 разів на рік для вирішення важливих шкільних проблем.Рада школи як виконавчий орган громадського управління

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

 • затверджує річний план, режим роботи школи;

 • підтримує громадські ініціативи щодо навчання та виховання учнів, творчі пошуки та експериментальну роботу педагогів;

 • визначає шляхи співпраці з науково-дослідними установами, виробничими та кооперативними організаціями, добровільними товариствами, творчими спілками, іншими державними та громадськими інститутами;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних та інших працівників школи, учнів, батьків;

 • погоджує зміст, форми педагогічної освіти батьків і створює для неї разом з директором та громадськими організаціями відповідні умови.Рада школи № 18 приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції нормативно-правовими актами України, ООУ, органів місцевого самоврядування, Статутом СЗШ № 18, Положенням про Раду СЗШ № 18, іншими локальними нормативними актами закладу.

Діяльність Ради спрямована на досягнення мети і вирішення задач.Мета, завдання і принципи діяльності ради СЗШ № 18.

Метою діяльності ради є: • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є: • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування виховного середовища;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Разом з батьками рада школи забезпечує соціальний захист учнів при розгляді питань, що стосуються їх інтересів у державних і громадських органах.

У присутності батьків розглядає подання педагогічної ради про виключення учня зі школи і приймає відповідні рішення.

У межах чинного законодавства рада школи вживає необхідних заходів щодо захисту педагогічних працівників, директора школи від необґрунтованого втручання в їхню професійну та службову діяльність та ін.

Спільно з дирекцією вона представляє інтереси школи в державних і громадських органах тощо.

Вищим органом громадського самоврядування в середній загальноосвітній школі є загальні збори (конференція) колективу. Делегати конференції обираються від працівників школи, учнів другого-третього ступеня, батьків, представників громадськості (однакова кількість представників від кожної категорії). Загальні збори (конференція) збираються один раз на рік.

Збори (конференція)


 • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт про роботу директора і голови ради школи, дають їм оцінку відкритим або таємним голосуванням;

 • затверджують головні напрями вдосконалення діяльності школи, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

 • приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради школи.

Порядок виборів органів самоврядування і їхня компетенція визначаються Статутом освітнього закладу.

Так, загальні збори трудового колективу розробляють пропозиції для внесення змін у колективний договір, приймають Статут і представляють його на затвердження, обговорюють поводження або окремі вчинки членів колективу і приймають рішення про винесення громадського осуду у випадку винності.Планування роботи школи

Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи — важлива умова її успішної діяльності. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів.

У діяльності школи № 18 існує перспективне, річне й поточне планування. В усіх видах планування враховується зовнішня і внутрішня інформація. До зовнішньої належать вказівки державних і відомчих органів щодо завдань сучасної школи, про зміст навчання і виховання підростаючого покоління. Внутрішня інформація містить необхідні відомості про попередню діяльність школи, досягнення, недоліки і труднощі в роботі педагогічного колективу та ін.

Плануючи роботу школи, намагаємося дотримуватися науковості, що передбачає систему науково обґрунтованих завдань, змісту, методів, форм і засобів; реальності й оптимальності заходів, які можна виконати і які б забезпечили рівномірний ритм роботи школи протягом року; соціальної детермінації, що передбачає формування в учнів потрібних суспільству моральних, правових, естетичних та інших якостей.Перспективне планування являє собою Концепцію розвитку нашого закладу, яке охоплює:

 • аналіз роботи школи за попередній період;

 • визначення важливих завдань на новий період;

 • зміни контингенту учнів і класів-комплектів;

 • організаційно-педагогічні проблеми розвитку школи;

 • головні напрями вдосконалення навчально-виховної роботи;

 • роботу з педагогічними кадрами;

 • адміністративно-господарську діяльність

і зміцнення матеріально-технічної бази.

Річне планування

Річний план роботи школи дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний семестр, на кожен місяць навчального року.

До підготовки річного плану залучаються працівники школи, учні, батьки, соціальні партнери школи. На основі аналізу діяльності за попередній семестр директор визначає проблеми, які школа повинна вирішити в наступному навчальному році, дає завдання своїм заступникам і окремим працівникам і співуправлінським підструктурам щодо підготовки матеріалів, визначає терміни їх подання. На нараді при директорі, Раді командирів, методичній раді та МО розглядаються питання планування роботи на наступний рік, обговорюються проблеми й завдання, над якими працюватиме школа.

Після затвердження річного плану роботи на педагогічній раді (він одержує силу обов'язкового документа) починає діяти наступна функція управління - організація, спрямована на визначення місця і ролі кожного члена педагогічного колективу в процесі досягнення поставленої мети, виконання плану роботи школи. Одночасно із здійсненням організаційно-координаційної діяльності вступає в дію контроль з боку адміністрації школи, методичної ради, ін.Поточне планування визначає програму діяльності окремих підрозділів і виконавців на певні терміни упродовж навчального року. Передбачає складання:

1) розкладу уроків, шкільних гуртків, спортивних секцій;

2) календарних та поурочних планів учителів, планів виховної роботи класних керівників, вихователів груп подовженого дня;

3) планів роботи методичних об'єднань, інших форм методичної роботи, які працюють на базі школи;

4) плану роботи шкільної бібліотеки;

5) плану роботи батьківського комітету;

6) плану-календаря навчально-виховного процесу, в якому зазначаються загальношкільні заходи.


 • На основі календарних планів учителя розробляють поурочні плани, структуру і форми яких визначають самостійно.

 • Поурочний план є робочим документом учителя і може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо. В ньому відображають мету, завдання і головні положення змісту уроку, його етапи й відповідні їм методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів.

 • Етапи реалізації напрямків річного планування обговорюються на педагогічній раді.

Педагогічна рада СЗШ № 18 - це рада професіоналів.

Вона покликана вирішувати питання, пов'язані безпосередньо з організацією навчально-виховного процесу, визначенням шляхів його удосконалення. Важливим постійно діючим колегіальним дорадчим органом середньої загальноосвітньої школи є педагогічна рада, очолювана директором школи. До її складу входять педагоги, що працюють у школі.

Педагогічна рада збирається 4—5 разів на рік для обговорення найважливіших питань навчально-виховного процесу:


 • вирішення важливіших навчально-виховних завдань школи, удосконалення навчально-виховного процесу;

 • організація методичної роботи в школі;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • упровадження досягнень психолого-педагогічних наук і передового педагогічного досвіду в практику роботи школи;

 • матеріальне і моральне заохочення учнів, звільнення їх від екзаменів, переведення до наступного класу або залишення учнів, які не встигають, на повторне навчання в тому самому класі та ін.

Педагогічна рада розглядає такі питання: • обговорення, оцінка і відбір навчальних планів, програм, підручників і навчальних посібників, які відповідають вимогам державних стандартів;

 • визначення форм, методів, способів їх реалізації;

 • обговорення роботи колективу школи по виконанню перспективних, річних, поточних планів, якості навчально-виховної роботи;

 • організація роботи по підвищенню кваліфікації учителів, вихователів; вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду; формуванню інноваційного середовища у педагогічному колективі;

 • проведення атестації педагогічних працівників, клопотання перед органами управління освітою про присвоєння категорій, звань, розрядів;

 • розгляд і затвердження кандидатур учителів на стажування, курси підвищення кваліфікації,

 • представлення кращих учителів до різних форм морального і матеріального заохочення;

 • визначення основних напрямів взаємодії школи з навчальними і науково-дослідними закладами, державними і громадськими організаціями, творчими спілками;

 • організація дослідно-експериментальної роботи та інші.

Педагогічна рада вирішує й інші організаційні питання: затверджує розподіл навантаження учителів, призначення класних керівників, керівників методичних об'єднань, переведення учнів з класу в клас.
Діяльність педагогічних рад проходить в умовах демократії і гласності. У процесі підготовки і проведення їхніх засідань широко вивчається і враховується думка вчителів, учнів, батьків, представників громадськості.
Нарада при директорі.

Метою її слугує корекція окремих сторін педагогічного процесу й управління ним. На таких нарадах обговорюється стан і перспективи розвитку окремих питань, які стосуються діяльності окремих педагогів або їх невеликих груп . У нарадах беруть участь не лише ті педагоги, які несуть відповідальність за вирішення цих питань, а й представники батьківської громадськості.На нарадах при заступниках директора школи розглядаються поточні питання, які стосуються їх адміністративної компетенції.

Оперативні інформаційні наради проводяться у зв'язку з виникненням тих чи інших реальних ситуацій. Це можуть бути наради лише для учителів, або лише для учнів, або водночас для тих і інших.
До оперативних організаційних форм управлінської діяльності відноситься також відвідування уроків, позакласних заходів, занять гуртків, творчих клубів, спортивних змагань та ін.

Ефективність використання організаційних форм управління школою залежить від їх підготовки, цілеспрямованості, значимості обраної мети організаційної форми для всіх її учасників.Методична рада СЗШ № 18

Необхідною умовою модернізації освіти є підвищення професійного рівня педагогів та формування педагогічного корпусу, що відповідає потребам сучасного життя. Методична робота у школі  здійснюється  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  про школу та  Положенням про  методичну  раду, методичне об’єднання .

   В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально – виховного процесу

Необхідною умовою модернізації національної освіти є підвищення професійного рівня педагогів згідно вимогам сучасного життя. Педколектив СЗШ № 18 спрямовує свою діяльність на створення системи науково-методичного забезпечення освітнього процесу, який передбачає програмно-цільовий підхід. Головною умовою є організація систематичної і цілеспрямованої роботи з підвищення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. Поряд із поточною методичною діяльністю, яка визначається планом, головним завданням є включення творчості педагога в умовах створення тимчасових креативних груп та малих ініціативних груп для вирішення конкретних завдань.Методична Рада школи здійснює загальну стратегію управління методичною роботою у школі, а вирішення конкретних задач делегує тимчасовим групам. Інформаційно-аналітична група включає у свій склад керівників МО, творчо працюючих педагогів і вирішує задачі проведення моніторингу діяльності педагогів, визначення проблеми, висування гіпотез. Організаційна рада поєднує педагогів, що мають загальні інтереси і високу мотивацію для роботи над конкретною проблемою. Її завдання - створення умов для підвищення методичного рівня педагогів за конкретною темою, визначення критеріїв оцінки результатів методичної роботи в даному напрямку. Малі дослідницькі групи - це педагоги, яким цікаво працювати разом по визначеній темі. Згідно проблеми школи («Створення валеологічного освітнього середовища, що сприяє формуванню культури здоров’я учнів») нами визначено й обґрунтовано зміст валеологічного компоненту в системі розширення професійних компетенцій учителів. В цьому напрямку працює валеологічна спілка, до складу якої окрім учителів входять практичний психолог, соціальний педагог, шкільний лікар, медсестра. Планування методичної роботи з валео-компоненту побудовано відповідно до теми: «Забезпечення зростання професійної компетентності вчителя як умови формування культури здоров’я учнів». Її завдання – моніторинг паспорту здоров’я школи, формування валеологічної культури, валеологічної компетентності, досвіду творчої діяльності учителя в Школі сприяння здоров’ю. g:\общественное управление школой\папка\shkolnoe.jpg

Форми роботи, які реалізуються на внутришкільному, самоосвітньому та позашкільному (представницькому) рівнях такі:

постійно діючий теоретичний семінар;

школа молодого учителя;

психолого-педагогічний тренінг;

педагогічна рада-консиліум;

практикум з вивчення ІКТ «Intel – навчання для майбутнього»;

індивідуально-групові консалтинги для керівників МО і педагогів, моніторингові дослідження,

портфоліо учителів та інші.

Основною метою управлінської роботи адміністрації середньої загальноосвітньої школи № 18 є підготовка педагога до проведення здоров’язберігаючої діяльності, тобто формування валеологічно компетентної особистості вчителя, яка здатна мотивувати учня на збереження свого здоров’я , на здоровий спосіб життя.

Реалізація цієї мети здійснюється через роботу підсистем: дидактичну, контрольно-регулюючу, виховну, науково-методичну та суспільно-педагогічну.

Зростання рівня професійної компетентності вчителя як умови формування культури здоров’я учнів – основа реалізації завдань науково-методичної роботи, в процесі якої найактивнішу участь беруть батьки учнів, громадські організації, медична служба тощо.

Інноваційна програмно-цільова модель організації науково-методичної роботи щодо формування нових компетентностей у учителів сприяє формуванню сучасно мислячих педагогів, здатних працювати в інноваційному режимі та максимально ефективно забезпечити реалізацію завдань, які стоять перед нашим закладом. На фото: учителя і батьки у процесі творення проекту
Батьківський комітет СЗШ № 18 м. Сєвєродонецька створений з метою сприяння школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти серед дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.

Завдання та зміст роботи батьківського комітету

Батьківський комітет повинен: • зміцнювати зв’язок сім’ї, школи, трудових колективів та громадськості з метою забезпечення єдності виховного впливу на дітей і підвищення його результативності;

 • брати активну участь в діяльності школи по формуванню у школярів внутрішньої потреби жити та діяти за принципами людської моралі, виховання в них свідомої дисципліни, культури поведінки, турботливого ставлення до батьків та старших;

 • всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя, допомагати школі та сім’ї у вихованні відповідального ставлення до навчання, прищепленні навичок навчальної праці, формуванні розумових потреб у дітей, в організації змістовного дозвілля школярів;

 • сприяти розвитку навичок самообслуговування, досконалості трудового виховання підлітків у школі та сім’ї, організації їх суспільно-корисної, виробничої праці та професійної орієнтації;

 • залучати батьківську громадськість до активної участі в житті школи, організації позашкільної та позакласної роботи, а також сприяти розвитку учнівського самоуправління;

 • підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей;

 • брати активну участь в організації педагогічного всеобучу батьків;

 • брати участь в роботі з профілактики шкідливих звичок у школярів, дитячої бездоглядності та правопорушень;

 • всебічно сприяти охороні та укріпленню здоров’я школярів, допомагати школі в організації громадського харчування учнів та брати участь в здійсненні контролю за його якістю.

За напрямками діяльності загальношкільний батьківський комітет представлений комісіями:

 • комісія сприяння організаційно-виховній роботі школи;

 • фінансово-господарська комісія;

 • комісія з організації та контролю за харчуванням учнів та роботою шкільної їдальні;

 • комісія у справах родинного виховання та захисту прав дитини.


Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх:

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за рішенням Ради школи із числа педагогічних працівників, старшокласників, батьків і є складовою частиною системи шкільного самоврядування СЗШ № 18.Мета і завдання ради:

1. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

2.     Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

3.     Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

4.     Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

Організація роботи ради

Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнівської молоді обирається у складі 9 осіб. Періодичність її засідань визичається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у мікрорайоні школи та необхідністю проведення засідань, але не менше одного разу на чверть.

Головою ради обирається директор школи. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але співпрацює з нею та іншими правоохоронними і громадськими організаціями в тісному взаємозв'язку.

Функції ради

Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання. Вона виконує такі функції:

—діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу;

—координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв'язків ради та суб'єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім'я, ровесники, заклади культури, засоби масової інформації, мікрорайон та ін.);

—творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;

—проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;

—оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;

—просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;

—прогностичну, яка полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

У діяльності ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших суб'єктів діяльності з учнями: • вивчає й аналізує стан правопорушень і злочинності серед учнів, стан виховної і профілактичної роботи, спрямованої на їхнє попередження;

 • розглядає персональні справи учнів - порушників порядку;

 • здійснює контроль за поводженням підлітків, що складаються на обліку;

 • виявляє важковиховуваних учнів і асоціально-дисфункціональних батьків, що не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них в КМДН;

 • залучає підлітків, схильних до правопорушень, у спортивні секції, кружки;

 • організує індивідуальне шефство над важкими підлітками;

 • здійснює профілактичну роботу з неблагополучними родинами;

 • заслуховує на своїх засіданнях звіти закріплених шефів про роботі з попередження правопорушень серед учнів, про виконання рекомендацій і вимог Ради профілактики;

 • виносить проблемні питання на обговорення педради і для ухвалення рішення керівництвом школи;

 • клопочеться перед педрадою, УМВС і комісією зі справ сім’ї та молоді про зняття з обліку учнів, що виправили свою поведінку.

Важливою організаційною стороною взаємозв'язку педагогічного керування і шкільного самоврядування є делегування відповідальності і повноважень, тобто передача частини управлінських функцій від педагогів до учнів.

Делегування повноважень і відповідальності супроводжується підтримкою педагогів, що своїми діями створюють умови для управлінської діяльності дітей і сприяють у реалізації прийнятих органами самоврядування рішень. Планування, організація, підведення підсумків різноманітної діяльності змушують дітей і педагогів вступати в різноманітні відносини - постійні, тимчасові, періодичні. Вони виникають, складаються, розвиваються, а іноді і руйнуються в процесі виконання спільних справ. Вони складають кістяк, основу всієї структури взаємин.
Дитячо-юнацька організація (ДЮО) «НЕОС»
Дитяча неполітична організація «НЕОС» створена на основі добровільності, узгодженості, рівноправності і є ланкою учнівського самоврядування в СЗШ № 18. Організація тісно співпрацює з Радою школи (органом шкільного самоврядування), а також із вчителями та батьківським комітетом.
Дитяча організація «НЕОС» визначає своєю метою:


  • об'єднання зусиль для добрих і корисних справ;

  • розвиток здібностей у дітей;

  • створення умов для виховання особистостей;

  • забезпечення фундаменту загальнолюдських цінностей та культури;

  • виховання у дітей віри в себе, у свої сили.

Члени організації

  1. Членами дитячої організації «НЕОС» можуть бути діти незалежно від національності, соціального походження, релігійних поглядів, віком від 10 до 17 років (5-11 класи).

Ціль

При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Реалізація інтересів і потреб учнів у школі; розвиток фізично, морально,

психічно здорової особистості».

Задачі:


 • виявити реальні потреби учнів;

 • зробити шкільне життя цікавим і захоплюючим;

 • розвивати індивідуальні якості дітей через різні форми позакласної й позаурочної діяльності;

 • створювати умови, що сприяють розвитку особистісних якостей учнів, їхньої соціалізації й адаптації в суспільстві;

 • створити єдиний колектив учнів і вчителів на основі співробітництва.

Принципи діяльності:

 • добровільності;

 • творчої активності;

 • самодіяльності;

 • ігри та романтики;

 • виборності органів самоврядування;

 • змінюваності;

 • педагогічного керівництва.

Організаційний блок

Шкільне самоврядування має кілька рівнів:1-й рівень - індивідуальний

Кожний учень школи має право обирати й бути обраним в органи учнівського самоврядування з урахуванням особистого бажання й рекомендації класного колективу, а також виявляти ініціативу при проведенні будь-якої справи, як шкільної, так і класної.2-й рівень - рівень первинного колективу

Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов'язані з життєдіяльністю, вирішуються в первинному колективі. Усі члени класного колективу відповідно до своїх інтересів вибирають собі напрям діяльності, якою збираються займатись. Кожна група обирає зі свого складу голову й заступника. Із представників складається рада класу. Усі члени ради по черзі виконують роль голови ради. Рада класу має змінний склад, щоб кожний учень міг випробувати свої можливості, проявити ініціативу в будь-якій діяльності і щоб не було можливості захворіти на «зоряну» хворобу.Рада класу відповідає:

 • за справи всередині класу;

 • за участь у загальношкільних справах;

 • готує інформацію та пропозиції у вищі органи самоврядування.

Вищим органом самоврядування у класі є загальні збори класу, що збираються раз на місяць, а при необхідності й частіше.

На загальних класних зборах: • планується робота класного колективу;

 • підбивається підсумок роботи за визначений проміжок часу;

 • обираються два представники класу у велику шкільну раду - ВШР.

Вибори представників у ВШР проходять у такий спосіб: усі бажаючі висувають свої кандидатури та представляють свою програму. Потім усі члени класного колективу голосують за тих, кого вважають гідними. Ті, хто набрав більшість голосів, одержують право представляти клас у ВШР.

На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з класним керівником, який представляє інтереси педагогічного колективу та класного батьківського комітету. Для рішення найбільш важливих питань збираються збори учнів, батьків і вчителів-предметників, які працюють у даному класі.3-й рівень - рівень колективу освітньої установи

Головним законодавчим органом є велика шкільна рада, що збирається один раз на місяць. До складу ВШР входить по два представники від кожного з 5-10-х класів, лідер дитячої організації СХІД, а також група найбільш активних одинадцатикласників, які створять «Раду одинадцятикласників», представник педагогічної громадськості.

Функціями великої шкільної ради є:


 • спільне з адміністрацією та педагогічною радою рішення питань, що стосуються інтересів школи, учнів;

 • розробка проектів нових законів;

 • контроль дотримання наявних законів, традицій;

 • контроль виконання прийнятих рішень;

 • проведення вертикально-горизонтального аналізу роботи класів;

 • підготовка аналізу та пропозицій до ради освітньої установи;

 • аналіз роботи комісій.

Виконавчим органом є рада командирів, що збирається раз на тиждень протягом усього навчального року. До складу ради «Лідер» входять також представники дитячої організації.

Функціями ради командирів є: • колективне висування ідей у класах;

 • колективне обговорення й вибір прийнятних ідей;

 • колективне планування та прогнозування результатів;

 • вибір ради справи, розподіл доручень;

 • підготовка справи, інструктаж і навчання виконавців;

 • проведення роботи;

 • колективний аналіз та оцінка;

 • колективне визначення перспектив.

Особливою структурою тісно взаємодіючої з ВШР з радою командирів є «Рада одинадцатикласників», члени якої є «ветеранами» НЕОС, генераторами ідей, але в силу свого статусу випускника не мають можливості активно працювати у структурах самоврядування.

Вищим органом є загальні збори учнів, що збирається один раз на рік у травні для рішення всіх питань життя учнівського колективу:

 • затверджує статут і вносить у нього зміни;

 • приймає програму діяльності на рік;

 • формує ВШР.

На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо зпедагогом-організатором, заступником директора з навчально-виховної роботи, які входять до складу ВШР, і є представниками адміністративної ради.

На сьогодні у школі № 18 приділяється велика увага взаємодії, взаєморозумінню, підтримці всіх учасників освітнього процесу: учителів, учнів, батьків.

Школа, гостро почуваючи необхідність модернізації системи шкільного управління, має всі передумови для підвищення ефективності керування нею.

Створювані в освітньому закладі інтелектуальні і духовні ресурси сприяють більш інтенсивному розвиткові промислового і сільськогосподарського виробництва країни, забезпечуючи технічний прогрес, відродження моральності, національної культури, наближаючи час гідного життя людей. Тому мова йде про налагодження діалогу, взаємодії держави і суспільства в сфері освіти, і в першу чергу в керуванні її функціонуванням і розвитком.

Ми розуміємо, що від того, наскільки ґрунтовно буде вибудована стратегія управління, буде залежити її майбутнє.

Перспективами розвитку державно-громадського управління середньою загальноосвітньою школою № 18 ми вбачаємо наступне: • активна, а головне плідна законотворча діяльність (розробка, прийняття і реалізація "законів" і локальних актів, що регламентують роботу школи);

 • удосконалення освітнього процесу (виявлення резервів поліпшення роботи школи, вироблення пропозицій по їх реалізації, прийняття і використання механізмів стимулювання суспільної діяльності шкільних працівників, учнів і їхніх батьків) і ін.;

 • залучення в допомогу школі сил і засобів юридичних і фізичних осіб;

 • подальша гармонізація і гуманізація взаємин учасників освітнього процесу;

 • презентування і захист інтересів школи;

 • сумісна управлінська діяльність із учнями, батьками учнів та громадою, виявлення й обмін думками учасників освітнього процесу, організація їхньої участі у виробленні і прийнятті управлінських рішень.

Підготував матеріал

Н.А.Фоменко, директор СЗШ № 18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка