«Свідомо, послідовно, із внутрішнім запалом і вдячністю до Бога використовувати ті таланти, які Господь Бог нам дав»Скачати 73.91 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір73.91 Kb.
j0412560[1]


Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.

А. Дістервег, педагог-демократ
«Свідомо, послідовно, із внутрішнім запалом і вдячністю до Бога використовувати ті таланти, які Господь Бог нам дав»

Блаженніший Любомир Гузар

Мій педагогічний досвід становить 19 років. Сьогодні я працюю в професійно-технічній освіті. Хоч це і не найлегша стежка на педагогічній ниві, але я вдячна долі, що працюю саме тут. Адже працюючи з непростими, оригінальними, досить часто запущеними не лише в навчанні, дітьми, я зрозуміла, що і підхід до них має бути не звичним, традиційним, а таким же, як і вони – оригінальним та нестандартним. Тому у моїй педагогічної діяльності я перебуваю в пошуку цікавих для учнів технологій навчання. В своїй роботі я працюю над вирішенням проблемиШляхи оптимізації навчально-виховного процесу на уроках інформатики”, адже вона актуальна для будь-якого контингенту дітей. Важливою для мене також є тема адаптації наших майбутніх спеціалістів в сучасному інформаційному суспільстві, вмінні застосувати комп’ютерні технології у своїй спеціальності та майбутній професії.

Переді мною, як вчителем інформатики, стоїть мета – знайти найбільш оптимальні для учня технології пізнання теоретичної бази знань з основ інформатики та здобуття ними практичних навичок використання засобів сучасних  інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності. В першу чергу переді мною стоїть завдання - виробити в учнів практичні навички роботи з персональним комп’ютером, з програмним забезпеченням загального та навчального призначення: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних; з інформаційно-пошуковими системами; із засобами операційної системи; вміння працювати у Всесвітній комп’ютерній мережі Інтернет.

Реалізувати поставлені мету та завдання я намагаюся по-різному. В своїй роботі користуюся такими технологіями, як:
  • педагогічна технологія критичного мислення;j0440454[1]

  • технологія навчання як дослідження;

  • інтегральна педагогічна технологія;

  • інформаційні технології навчання;

  • технологія особистісно-орієнтованого уроку;

  • проектна технологія.

Стратегія критичного мислення сприймається сьогодні як перспектива самореалізації особистості. Мета даної технології - формувати власну точку зору, впевнено вести дискусії та приймати виважені рішення, самостійно здобувати знання, вчитись відкрито спілкуватись, логічно мислити та аргументувати. Серед невпинного потоку інформації дуже важливо навчити учнів вибрати головне, необхідне саме тепер. Уміння вибрати найголовніше - запорука успіху. Майбутнє відкриється тільки для того, хто зуміє критично осмислити отриману інформацію і виробити власний план щодо її реалізації. Це можуть зробити лише ті люди, які здатні критично мислити.

Застосування цих методик викликає інтерес до творчості, поштовх до вільного мислення, дає можливість показати себе в колективі, відбувається розкріпачення особистості - дитина почувається вільно, спокійно, впевнено.

Щоб навчання було інтенсивним, цікавим для учнів, я також використовую й інші інтерактивні форми роботи: уроки-діалоги, уроки-дослідження, урок-диспут, урок-парадокс, урок-ділова гра, уроки-конкурси учнівських проектів, захисту рефератів, круглі столи, уроки-звіти, уроки- КВК, семінарські заняття.

Урок із використанням інтерактивних методів - це активна пошуково-пізнавальна діяльність учня, в процесі якої він вчиться мислити критично. Такий урок досить ефективний, хоча вимагає багато часу, концентрації уваги, чітко фіксованої мети.

У своїй роботі, особливо при вивченні інформатики, я використовую технологію навчання як дослідження. Пізнавальні конфлікти, які виникають в процесі дослідження, підводять учнів до необхідності збору, аналізу і узагальнення даних, до висунення і перевірки гіпотез. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямоване на становлення в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості.

Метою дослідницької технології є набуття учнями навичок дослідницької роботи, формування активної, творчої особистості.

Роль учителя в процесі дослідницьких методів навчання полягає в:  • спрямуванні учнів на осмислення проблеми в цілому;

  • створенні умов для пошукової творчої діяльності;

  • організації самостійної пошукової діяльності.

Дослідницька технологія вимагає від учителя чіткого визначення тих тем програмного матеріалу, розкриття яких саме через постановку дослідів матиме найвищий результат. До таких тем я відношу теми уроків: „Будова і принципи роботи комп’ютера”, „Процесор, його функції, характеристики”, „Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску”, „Комп’ютерні віруси”, „Архівація файлів”. Найціннішим моментом на уроках із застосуванням дослідницької технології є самостійне виведення учнями правильних наукових висновків на основі отриманих результатів.
Як показав мій досвід, досить цікавою для учнів та й самого вчителя є інтегральна педагогічна технологія та проектна технологія. Особливо цікаво виходить, коли вдається поєднати ці дві технології в одну. Оскільки використання комп'ютера на інших уроках передбачає знання вчителем принципів роботи комп'ютера, його можливостей, а також доцільності його застосування при вивченні тих чи інших тем, важливою умовою успішного його використання є співпраця вчителя інформатики і вчителя-предметника. Вчитель інформатики забезпечує технічний бік процесу навчання, консультує вчителя-предметника з питань програмного забезпечення.

Інтегральний підхід до навчання нині не тільки актуальний, але й перспективний. Побудова предметного навчання за інтегрованим типом відповідає завданням особистісно-орієнтованого навчання, бо дає можливість виявити ставлення учня до навколишнього світу, що є для нього цілісним і

багатогранним. Інтеграція як зміст-технології передбачає пошук спільних

платформ для зближення предметних знань та отримання нових на перетині з традиційними. Учитель основного предмета та вчитель-асистент формують модель-проект інтегрованого уроку, узгоджують навчальну діяльність навколо спільної освітньої мети. Добираються оптимальні методи та прийоми, форми роботи. Картина сприйняття дійсності постає перед учнями цілісною.

На мою думку, досить цікавим є використання методу проектів на самих уроках інформатики. Особливо доцільно його використовувати, коли з усіма потрібними для його створення програмними засобами учні вже знайомі. Я використовую дану технологію на заключних уроках з теми. Проект робиться не за одну годину. Він вимагає тривалої, клопіткої роботи в творчих групах, розподілу обов’язків між її членами. Це тривала дослідницька робота з боку учнів під керівництвом вчителя. Тому доцільно ще на початку вивчення теми вчителеві розбити учнів на творчі групи, дати тему для дослідження, організувати пошуково-дослідницьку діяльність учнів, а під час вивчення теми допомагати реалізації проекту. Останній урок теми – це урок, на якому учні презентують своїм товаришам результати своєї роботи – створене портфоліо.

Метод проектів сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дитини, учить критично мислити та інтелектуально вдосконалюватися. Він орієнтує учнів на самостійну, парну чи групову діяльність та активізацію навчання, при цьому реалізується творчий підхід до вирішення певної проблеми. Учень навчається самостійно планувати, організовувати і контролювати свої знання та дії.

Здійснена мною апробація системи проектного навчання засвідчила її перспективність та педагогічну доцільність, оскільки сприяє забезпеченню життєво творчого розвитку учнів, створює ефективні передумови для становлення особистості (соціальної, полікультурної, інформаційної, комунікативної, саморозвитку й самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.)

Інформатика, як ніякий інший предмет, максимально наближена до інформаційних технологій навчання. Тому не дивно, що я стараюсь якомога ширше використовувати в своїй роботі ці технології. У мене розроблені різноманітні навчальні презентації, що значно спрощує мою роботу, а в учнів сприяє глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку їх творчої уяви та образного мислення, унаочнює для них навчальний матеріал. На уроках я також використовую електронні навчальні посібники, програмне навчальне забезпечення для вивчення різних предметів, здійснюю за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій поточний та тематичний контроль знань. Взагалі, нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи.

В своїй роботі не відмовляюся і від технології особистісно-орієнтованого уроку. Адже особистіснозорієнтоване спілкування на уроці - стрижень стимулювання навчальної праці, воно не може бути зорієнтоване на абстрактного учня. Його мета - врахування не тільки актуальних потреб саме даного віку, а й найповніша відповідальність спілкування розмаїттю індивідуальностей конкретної групи.

В умовах класно-урочної системи завжди перемагає вчитель, який авторитарно пригнічує те, що закладено природою в учневі. Сьогодні ж діти не такі, якими були навіть 10-20 років тому, вони психологічно не хочуть і не можуть підкорятися тиску на них, авторитарного стилю діяльності педагога. Модульна система особистісно зорієнтована на кожного учня, покликана забезпечити саме рівність сторін у процесі навчання, дати конкретні поради вчителям, як не втратити індивідуальності дитини.

Серед багатьох умов, які позитивно впливають на взаєморозуміння між учителем і учнями, є вміння вчителя відчувати душевний стан учня в момент розмови. Неодмінна умова особистісно-орієнтованого спілкування вчителя з учнями - вміння володіти словом. Крім точності, доступності, однозначності запитань, вчитель повинен використовувати емоційно-стимулюючий вплив слова, що створює на уроці сприятливий клімат, викликати інтелектуальні почуття: здивування, захоплення, сумнів, очікування нового. Отже, при особистісно-орієнтованому навчанні вчитель завдання уроку визначає через діалог з класом; заохочує вияв особистісного ставлення учнів до виконуваної роботи, він схильний приймати варіативні рішення, у будь-яких ситуаціях зберігає особисту гідність учня. Вчитель, ставлячись до учня як до особистості, надає йому змогу відстоювати власну позицію, самореалізовуватись у житті.

На уроці намагаюсь створювати позитивний настрій, відповідну мотивацію, ситуацію успіху, взаємопідтримки, переважання діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної та групової роботи.Я дуже люблю свою роботу, своїх учнів, і вважаю це запорукою успіху у своїй професійній діяльності. Адже педагогіка – це покликання, це стежина, яку я обрала в житті, і йти якою допомагає мені Бог.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsha4zhtqlplfe20qmwnngur26te3vrdmpf_7i0egkfns53k2ps0a


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка