Сутність і основи організації фінансів підприємствСкачати 260.67 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір260.67 Kb.
#10982
ТЕМА: Сутність і основи організації фінансів підприємств.

1.Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції.

2.Сфери фінансових відносин підприємств

3.Фінансові ресурси підприємства

4.Зміст та принципи організації фінансів підприємств

5.Зміст, завдання й організація фінансової роботи на підприємствах.

6.Управління фінансами на підприємстві. ( сам.вивч.)

Увага! Виділені слова темно червоним кольором та підкреслені – гіперпосилання на пояснення терміна.


1.Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції.
Яке місце займають фінанси підприємств у фінансові  системі країни?

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід - основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств.Що таке фінанси підприємств?

Вихідним моментом в розумінні сутності «фінанси підприємств» є те, що зазначене поняття поєднує в собі дві важливі економічні категорії — «фінанси» та «підприємство».Фінанси підприємств — система грошових відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб’єкта, з приводу утворення, розподілу і використання доходів і фінансових ресурсів з метою задоволення суспільних інтересів і потреб.

Яка основна мета та призначення фінансів підприємств?

Основна мета фінансів підприємств: максимізувати прибуток та мінімізувати ризики, що сприяє фінансовому благополуччю його власників та працівників.

Призначення фінансів підприємств - забезпечити фінансовими ресурсами безперервність процесу виробництва господарюючих суб’єктів, розширення їх виробничих фондів (основних і оборотних), спричиняти активний вплив на зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, зростання накопичень і підвищення ефективності виробництва.

Які ознаки властиві фінансам підприємств?

Фінанси підприємств, з теоретичного погляду, мають наступні ознаки:

• функціонують у сфері товарно-грошових відносин;

•відображають тільки ті грошові відносини, які можна оцінити у вартісних вимірниках;

• обслуговують рух вартості створеного продукту;

• мають свого матеріального носія фінансові ресурси, які одночасно є об’єктом фінансових відносин;

•формують і використовують дохід і фінансові ресурси;

•характеризуються різноманітністю та багатогранністю форм прояву, що відображається в системі відносин, які відбивають економічні факти і процеси, що відбуваються на підприємстві.Які функції виконують фінанси підприємств?

Відтворювальна функція - збалансування матеріальних і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу в процесі простого і розширеного відтворення.

Розподільча функція - використання грошових фондів, підтримання ефективної структури капіталу підприємства.

Функція планування - визначення обсягу і джерел фінансових ресурсів по всіх централізованих і децентралізованих фондах, їх розподіл між матеріальною і нематеріальною сферами на перспективу.

Функція формування - формування статутного фонду, у процесі розподілу грошових надходжень до основних та оборотних коштів.

Функція організації - створення підрозділів фінансової служби, визначення їх повноважень, встановлення вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними.

Контролююча функція - виявлення відхилень від плану та своєчасне внесення коректив.

Функція регулювання - регламентування розподільчих процесів як на макроекономічному середовищі так і на рівні підприємства
2.Сфери фінансових відносин підприємств

Що є обєктом фінансових відносин на підприємстві?

Обєктом фінансових відносин на підприємстві є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, що є необхідною умовою забезпечення безперервності виробництва. Окрім того, обєктом фінансових відносин на підприємстві є всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства.

Хто є субєктами фінансових відносин на підприємстві?

Субєктами фінансових відносин підприємства виступають держава, саме підприємство, його робітники та службовці, власники та акціонери (учасники), інвестори, фінансово-кредитні установи, інші підприємства та інші контрагенти. При цьому всі фінансові відносини підприємства можна згрупувати на зовнішні та внутрішні.

Які відносини відносяться до сфери зовнішніх фінансових відносин підприємства?
- між підприємством і державою з приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів в рамках законодавства про оподаткування, соціального страхування, формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів; з приводу використання наданих державних фондів грошових коштів, виконан¬ня державних інвестиційних програм тощо;
- між підприємством і його акціонерами — з приводу використання отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів, рефінансування прибутку, напрямків вкладення капіталу тощо;
-
між підприємством і його постачальниками та покупцями — з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків тощо;
-
між підприємством і фінансово-кредитними установами з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними, депозитарної діяльності, страхових платежів та отримання страхових відшкодувань у разі настання страхового випадку, інвестиційних вкладень і отримання доходів по ним тощо

Які відносини відносяться до сфери внутрішніх фінансових відносин підприємства?
- між підприємством і його засновниками (власниками) з приводу формування Статутного капіталу, його викорис¬тання, отримання частини прибутку на вкладений капітал, на¬прямків виробничого та іншого вкладення фінансових ресурсів підприємства тощо;
-
між підприємством і його структурними підрозділами - з приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування формування необоротних і оборотних активів;
-
усередині самого підприємства — з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні, напрямків його використання;
- між підприємством і його працівниками з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів тощо.
3.Фінансові ресурси підприємства
Що є матеріальним носієм фінансових відносин?

Матеріальним носієм фінансових відносин виступають фінансові ресурси.

Фінансові ресурси є «базовими» чи «похідними»?
Щоб сформулювати поняття «фінансові ресурси» необхідно виходити, перш за все, з поняття «ресурси».Слово «ресурси», походить від французького «resurse», що означає — допоміжний засіб, тобто, щось таке, що може бути використане з певного джерела (запаси, кошти, матеріали тощо) на певні цілі. В економічній теорії ресурси прийнято поділяти на чотири групи
— природні;
— трудові;
— матеріальні;
— фінансові;

Природні, матеріальні, трудові ресурси властиві будь-якому виробництву. Вони називаються «базовими». Фінансові ресурси виникли на ринковому етапі розвитку суспільного виробництва, їх відносять до похідних.

Що називають фінансовими ресурсами підприємства?

Фінансові ресурси підприємства - це сукупність грошових нагромаджень та доходів у фондовій та не фондовій формах, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу прибутку, знаходяться у розпорядженні підприємства для забезпечення процесу простого (розширеного) відтворення, задоволення соціальних потреб персоналу, одержання прибутку й економічного розвитку підприємства.

Можна сказати, що фінансові ресурси - це частина грошових надходжень і доходи, що призначені для виконання фінансових зобов’язань і здійснення витрат по забезпеченню розширеного відтворення.

Фінансові ресурси підприємств знаходиться у безперервному русі. Завдяки постійній зміні функціональних форм фінансових ресурсів в процесі їх кругообігу забезпечується повернення авансованих фінансових коштів з деяким приростом.

Чи всі грошові відносини є фінансовими ?

Фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів.

Які ознаки властиві фінансовим ресурсам підприємств?

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення яких є фонди грошових коштів, мають наступні характерні ознаки:
— фінансові ресурси як у статичному плані, так і під час руху завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або державі, або підприємствам, або приватному сектору економіки, або населенню;
— фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне цільове призначення;
— формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами.
Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від грошових засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості економічного і соціального розвитку.

Фінансові ресурси властиві всім суб’єктам фінансових відносин.
Структура фінансових ресурсів розглядається в тісному зв’язку з вартісною структурою продукції, що виробляється підприємством:
— за джерелами створення;
— за напрямками використання.

Які є фінансові ресурси за джерелами створення?

За джерелами створення до складу фінансових ресурсів підприємства відносяться:
• внески засновників (учасників, акціонерів);
• прибуток;
• заробітна плата;
• амортизація;
• цільове фінансування;
• благодійні внески тощо.

Які є фінансові ресурси за видатками або напрямками використання?

За видатками або напрямками використання до складу фінансових ресурсів відносять:
— витрати на розвиток економіки підприємства;
— витрати на соціально-культурні заходи;
— витрати на розвиток науки;
— надання благодійної допомоги;
— витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів;
— інші витрати підприємства.

Які фінансові ресурси відносять до власних?

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти.

До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток.

Які фінансові ресурси відносять до залучених?

До залучених — отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку .

Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує підприємства виявляти ініціативу та винахідливість, нести повну матеріальну відповідальність.

Які фактори впливають на розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства?
Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу, від величини фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-економічний розвиток підприємства. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають фінансове благополуччя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість.

Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємства за умов ринкової економіки.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств ( рис.3.1) важливе значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність  підприємства, підвищує фінансовий ризик. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

https://finpdotme.files.wordpress.com/2014/12/d184d0bed180d0bc-d184d196d0bd-d180d0b5d181.jpg?w=427&h=555

Рис. 3.1 Формування фінансових ресурсів


4.Зміст та принципи організації фінансів підприємств
Відомо, що фінанси — це основа бізнесу, а фінанси підприємств — основна ланка фінансової системи України.

Який зміст організації фінансів підприємств?

Організація фінансів підприємств — це сукупність форм, методів, способів формування та використання фінансових ресурсів, які використовуються керівним органом у процесі контролю за їх кругооборотом для досягнення поставлених цілей згідно норм чинного законодавства країни.

Які фактори впливають на принципи організації фінансів підприємств?

Фінанси підприємств ґрунтуються на принципах їх організації, які залежать від:
-
форми власності (державне, колективне, приватне);
-
галузевої належності (промисловість, сільське господарство, зв’язок, транспорт тощо);
-напрямків діяльності (виробництво, торгівля, обслуговування тощо);
-
організаційно-правової форми підприємницької діяльності (акціонерне товариство, виробничий кооператив, унітарне підприємство тощо).

Сьогодні підприємства самостійно обирають будь-яку форму підприємництва, вид діяльності в умовах діючого законодавства, приймають рішення по виробництву та збуту продукції, організують свої взаємовідносини з контрагентами та працівниками. А після сплати податків та обов’язкових платежів повністю самостійно розпоряджаються своїми фінансовими ресурсами, обирають ефективні об’єкти інвестування тощо. В цілому підприємство самостійно визначає свою облікову політику, приймає рішення щодо оптимізації грошових потоків.

Що таке комерційний розрахунок і яка його роль в організації фінансів підприємств?

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок.
Комерційний розрахунок – це постійне порівняння витрат та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, передбачає отримання максимального прибутку при мінімумі затрат.

На відміну від господарського розрахунку, що спрямований на виконання плану та покриття витрат відповідними джерелами грошових коштів, комерційний розрахунок передбачає завжди обов’язкове отримання прибутку, достатнього для продовження господарювання та підтримання рівня рентабельності.

Які є принципи організації фінансів підприємств?

Комерційний розрахунок ґрунтується на певних принципах.
Більшість вітчизняних науковців виокремлюють лише три принципи: економічна самостійність, самоокупність, самофінансування, проте існують й інші думки.

Також в науковій літературі виділяються такі принципи організації фінансів підприємств:

плановості - забезпечує відповідність обсягів продажу та витрат, інвестицій вимогам ринку, стану кон’юнктури та платоспроможного попиту, тобто можливість здійснення своєчасних розрахунків; даний принцип у найбільшому обсязі реалізується при впровадженні сучасних методів внутрішнього фінансового планування (бюджетування) та контролю


фінансового співвідношення термінів (строків) забезпечує мінімальний розрив у часі між отриманням та використанням коштів, що досить важливо в умовах нестійкого податкового режиму та в умовах інфляції; при цьому під використанням коштів розуміють і можливості їх збереження при розміщенні в активи, що легко реалізуються (цінні папери, депозити тощо);
взаємозалежності фінансових показників — забезпечує врахування змін в діючому законодавстві, регулює підприємницьку діяльність, оподаткування, обліковий процес, обов’язкову фінансову звітність тощо;
гнучкість (маневреність) - забезпечує можливість маневру у випадку недосяжності планових обсягів продаж, перевищення планових витрат за поточною та інвестиційною діяльністю;
мінімізація фінансових витрат - забезпечує те, що будь-які інвестиції та інші витрати повинні бути найбільш «дешевими»;
раціональності - забезпечує вкладення капіталу в найбільш ефективні інвестиції та мінімізує фінансові ризики;
фінансової стійкості - забезпечує фінансову незалежність від інших джерел фінансування, тобто сприяє дотриманню критичної точки питомої ваги власного капіталу в загальній його величині та платоспроможності підприємства (його здатності до термінового погашення короткострокових зобов’язань).

В період розвитку ринкової економіки в сучасних умовах в Україні ці принципи доповнюються іншими принципами перехідного періоду, а саме:
зацікавленості в результатах діяльності підприємства, що означає, що форми, системи та розмір оплати праці, стимулюючі та компенсаційні виплати та інші види доходів самостійно встановлюються господарюючим суб’єктом; в останній час в умовах різкого підвищення рівня безробіття цей принцип дещо втратив свою значимість щодо найманих працівників;
матеріальної відповідальності, означає, що за пору¬шення договірних, кредитних, податкових зобов’язань підприємство несе матеріальну відповідальність у вигляді штрафів, пені, неустойки; застосування цього принципу залежить від правового поля, в якому функціонують підприємства, яке в сучасних умовах в Україні незбалансоване за всіма нормативними та законодавчими актами та є досить недосконалим;
здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, що передбачає розвиток внутрішнього та зовнішнього вартісного контролю; але в Україні достатнього розвитку набув зовнішній контроль за виконанням податкових зобов’язань та використанням державних коштів, а інші види фінансового контролю потребують розвитку та удосконалення;
• створення достатніх фінансових резервів, що забезпечує захищеність підприємства в умовах недосконалого ринку, інфляції, нерозвинутого правового поля, фінансових та інших страхових ризиків; з розвитком держави, підприємництва та ринкових відносин, системи фінансового менеджменту та покращання економічного стану в країні значення цього принципу буде поступово знижуватись.
5.Зміст, завдання й організація фінансової роботи на підприємствах.
Яка робота на підприємстві називається фінансовою?

Фінансова робота на підприємстві — це діяльність з управління фінансами підприємства.
Вона включає:

планування і організацію фінансів;

облік фінансових ресурсів;

контроль і аналіз ефективності їх використання;

регулювання доходів і видатків;

стимулювання кінцевих результатів виробництва.

Які основні завдання фінансової роботи  на підприємстві?

Фінансова робота на підприємствах організовується і проводиться спеціальними фінансовими службами. На малих підприємствах відповідальність за фінансову роботу несе головний бухгалтер.

Основними завданнями фінансової роботи є:

  • мобілізація фінансових ресурсів у розмірах, передбачених планом, для забезпечення розширеного відтворення виробництва і соціального розвитку;

  • пошук шляхів збільшення прибутку;

  • своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом, банком страховими компаніями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, працівниками господарства;

  • сприяння більш ефективному використанню основних виробничих фондів;

  • контроль за збереженням та раціональним використанням оборотних засобів і фінансових ресурсів.

Які основні складові елементи фінансової роботи на підприємстві?

Головними складовими елементами фінансової роботи в підприємствах різних форм власності мають бути:

- фінансове планування всіх джерел надходження і напрямів використання фінансових ресурсів; Воно є однією з найважливіших функцій управління підприємством і передбачає складання фінансових планів у різних сферах діяльності.

- забезпечення виконання фінансового плану шляхом проведення оперативної фінансової роботи в процесі виробництва, реалізації продукції і своєчасності надходження грошових засобів;

Оперативна фінансова робота охоплює комплекс заходів, направлених на формування фінансових засобів, достатніх для забезпечення безперервності в процесі виробництва і збуту продукції, виконання зобов’язань перед бюджетом, постачальниками, банком, працівниками та іншими юридичними і фізичними особами. Поточна фінансова робота включає належне оформлення документів при реалізації продукції і одержання за неї плати з покупців, погашення кредиторської заборгованості як по кредитах, так і по всіх інших видах платежів підприємства, розрахунків із страховими компаніями тощо. Своєчасне і кваліфіковане здійснення оперативної фінансової роботи сприяє зміцненню фінансового стану господарства і підвищенню ефективності використання його ресурсів.

- контроль за фінансовою діяльністю, зокрема перевірка виконання всіх складових фінансового плану, відповідності наявних засобів джерелами їх утворення, використання за цільовим призначенням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів із метою досягнення максимальної ефективності роботи підприємства.
Контроль фінансової діяльності підприємств здійснюється шляхом перевірки виконання фінансових планів, зберігання і цільового використання засобів оцінки ефективності виробничих фондів і результатів роботи господарства за рік.
Контроль фінансової роботи протягом року направлений на термінове виявлення відхилень від плану, розкриття їх причин, розробку заходів, що до усунення впливу негативних явищ і використання резервів збільшення фінансових ресурсів.
Фінансовий контроль поділяють на попередній, поточний і наступний.

Попередній контроль проводиться перед витрачанням грошей і матеріальних цінностей. Його завдання – запобігти незаконним і нераціональним витратам.

Поточний контроль здійснюється в процесі господарських операцій. Його основне завдання – виявити і усунути порушення фінансової дисципліни, забезпечити своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом, кредиторами, працівниками господарства, постачальниками та надходженням в установлений строк дебіторської заборгованості на рахунок підприємств.

Наступний контроль включає перевірку здійснених фінансових операцій на предмет їх законності, ощадливості, виявлення існуючих резерві та допущених недоліків.

Які стоять завдання перед фінансовою службою підприємства?

Завдання фінансової служби включають :

- пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабельності виробництва;

- забезпечення фінансовими ресурсами виконання плану економічного і соціального розвитку колективу;

- виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банком, робітниками і службовцями, постачальниками, вищестоящою організацією і організація розрахунків;

- створення умов для найбільш ефективного використання виробничих фондів і капітальних інвестицій;

- контроль за правильним використанням фінансових ресурсів, забезпеченням збереженості і прискоренням обертання оборотних активів.
Виходячи з цих завдань, фінансові працівники мають забезпечити:

- своєчасне складання фінансового плану на основі максимальної мобілізації внутрішньогосподарських резервів, зростання виробництва і реалізації продукції, зниження її собівартості, збільшення прибутку і рентабельності;

- доведення до відділів, цехів, служб і підрозділів показників фінансового плану, фінансових норм і нормативів та здійснення систематичного контролю за їх дотриманням;

- забезпечення у встановлені строки розрахунків із бюджетом, банком, працівниками підприємства, постачальниками і підрядними організаціями;

- своєчасне і повне надходження засобів від покупців і замовників, а також здійснення разом з юридичною та бухгалтерськими службами заходів по стягненню простроченої дебіторської заборгованості;

- упровадження найбільш прогресивних форм розрахунків з покупцями і постачальниками з метою прискорення обертання засобів у розрахунках;

- розробка разом з іншими відділами і службами економічно обґрунтованих норм і нормативів розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;

- систематичний аналіз показників, пов’язаних з виконанням фінансового плану, дотримання фінансової і платіжної дисципліни.

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві в ринкових умовах неможлива, якщо фахівці всіх економічних служб, насамперед фінансової, нездатні швидко й кваліфіковано орієнтуватись у вкрай динамічному фінансовому правовому полі України. Тому неодмінною умовою успішного функціонування підприємства є тісна координація роботи його фінансової служби (як, зрештою, й інших функціональних підрозділів) з юридичною службою.
6.Управління фінансами на підприємстві. ( сам.вивч.)

В словнику слово «управляти» означає керувати, направляти діяльність кого-небудь, чого-небудь. Тому, управління — це процес впливу на кого-небудь, і що-небудь.

Що означає управління у фінансах підприємств?

У фінансах підприємств управління означає процес впливу на фінансові відносини, фінансові ресурси, їх організацію для реалізації фінансової політики господарюючого суб’єкта. Крім того, управління фінансами можна визначити як сукупність всіх органів апарата управління підприємства та їх управлінських дій.

У практичному плані управління фінансами підприємств — це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на формування і використання фінансових ресурсів.

Що є метою та предметом фінансового управління?

Метою фінансового управління є забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності.

Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків. При цьому об’єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансово-господарської роботи підприємства.

Хто є суб’єктом фінансового управління підприємства?

Суб’єктом управління фінансами підприємств є керівний та фінансовий апарат системи органів управління на підприємстві.

Що таке фінансовий менеджмент?

Поняття «управління фінансами» пов’язують з управлінням на рівні держави чи галузі. На рівні підприємств різних організаційних форм та різних форм власності в сучасних умовах використовують поняття «фінансовий менеджмент». Фінансовий менеджментсистема раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності підприємства.

За змістом, поняття фінансового менеджменту означає процес вироблення скеровуючих дій на рух фінансових ресурсів і капіталу з метою підвищення ефективності їх використання і нарощування.

Які функції фінансового менеджменту?

Основними функціями фінансового менеджменту є:

- дослідження зовнішнього економічного середовища;

- розробка фінансової стратегії підприємства;

- аналіз і планування фінансової діяльності;

- прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності;

- прийняття інвестиційних рішень;

- взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності (державними органами, фінансово-кредитними установами, суб’єктами фінансового ринку, іншими підприємствами, фізичними особами).

Враховуючи функції фінансового менеджменту на підприємстві, виділяють його наступні напрямки:

- формування активів (розрахунок реальної потреби за видами активів і визначенням їх суми, виходячи з обсягів діяльності підприємства);

- формування фінансової структури капіталу (визначення загальної потреби в капіталі, вивчення й аналіз альтернативних джерел формування фінансових ресурсів підприємства);

- управління оборотними активами (аналіз і прогнозування тривалості оборотних циклів робочого капіталу);

- управління необоротними активами (забезпечення ефективного використання основних засобів);

- управління інвестиціями (формування напрямків інвестиційної діяльності підприємства, оцінка реальних проектів);

- управління формуванням власних фінансових ресурсів (визначення потреби у власних фінансових ресурсах для реалізації фінансової стратегії підприємства, підвищення розміру чистого прибутку);

- управління залученим фінансовими ресурсами (визначення вартості залучених коштів, оптимізація співвідношення короткострокової та довгострокової заборгованості);

- управління фінансовими ризиками (визначення складу основних фінансових ризиків, їх оцінка, формування заходів по їх мінімізації та страхуванню).

Що таке фінансова інформація?Все розмаїття відносин, в яке підприємство вступає з суб’єктами зовнішнього середовища, базується на фінансовій інформації про це підприємство, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації свої економічних інтересів у взаємовідносинах з ним. Фінансова інформація представляє собою набір даних (в систематизованій певним чином формі) про стан:
-
господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел фірми;
- рівня прибутку і витрат, що дозволяють судити про очікувані доходи і пов’язані з ними ризики;
- оборотів фірми і якості її активів;
-обсягу і якості потоків грошових коштів.

Кожне підприємство розпоряджається трьома потоками фінансової інформації: нормативною, плановою і фактичною.

В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже високий. Щоб задовольнити різноманітні потреби всіх зацікавлених сторін, сучасне підприємство мусить конструювати упорядковані потоки своєї фінансової інформації, її систематизоване подання в залежності від змісту запиту відповідної групи споживачів з точки зору її корисності.

Що таке інформаційне забезпечення процесу управління фінансами підприємства?

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами – це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову сторону діяльності підприємства. Його основу становить інформаційна база, до складу якої входять 5 блоків.

Перший блок – це закони, постанови та інші нормативні акти, положення і документи, які насамперед, визначають правову основу фінансових інститутів, ринку цінних паперів. Документи, представлені в цьому блоці, мають обов’язковий для виконання характер.

До другого блоку входять нормативні документи державних органів (Міністерства фінансів України, НБУ тощо), міжнародних організацій та інших фінансових інститутів, які містять вимоги, рекомендації та кількісні нормативи в сфері фінансів до учасників ринку. Не всі документи цього блоку є обов’язковими для виконання.

Третій блок включає в себе бухгалтерську звітність, що в умовах ринку є найбільш інформативним та надійним джерелом, яке характеризує майновий та фінансовий стан підприємства. Склад та структура звітності періодично змінюються.

Система підготовки і представлення статистичних даних фінансової сфери (четвертий блок) є виключно важливою для становлення та розвитку ринкових відносин. Цей розділ інформаційного забезпечення ще не набув належного розвитку в Україні, але, як свідчить досвід західних країн, саме він є найбільш вагомим для прийняття фінансових рішень. Зокрема, інформація цього блоку дуже важлива для юридичних і фізичних осіб, які безпосередньо зайняті операціями на ринку цінних паперів.

П’ятий блок (несистемні дані) включає в себе відомості, які або не мають безпосереднього відношення до інформації фінансового характеру, або виникають поза будь-якою інформаційною системою. До першого типу належать офіційна статистика загальноекономічної спрямованості, дані аудиторських компаній тощо. Вважаємо, що поряд з обліково-статистичною слід було б виділити фінансову інформацію як один з найважливіших видів інформації.

Щодо організаційного боку інформаційного забезпечення, то він може бути побудований в залежності від фінансових, технічних та інших можливостей господарюючого суб’єкта. Він може або використовувати власну інформаційну базу, або поєднувати інформаційні можливості сторонніх підприємств та організацій з власними, або шукати інші варіанти.Удосконаленню інформаційного забезпечення системи управління фінансами сприяють досягнення в області комп’ютеризації. Автоматизація фінансової роботи підприємства допоможе не тільки швидко працювати, але й заробляти, розвиватися и бути впевненим в завтрашньому дні. Залишається питання тільки в тому, який варіант автоматизації обрати, як і ким його здійснити і скільки це коштуватиме. Так як, інформаційні технології — це питання гігієни підприємства, а не розкоші, або стратегічної конкурентної переваги.
Каталог: 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Державний вищий навчальний заклад
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт

Скачати 260.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка