Сумський завод НасосенергомашСторінка9/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • проведення інструктажів з пожежної безпеки, навчання службовців правилам пожежної безпеки, організація пожежної охорони, проведення бесід, лекцій тощо;

 • правильна експлуатація систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, електроустаткування, утримання в чистоті помешкання бухгалтерії;

  З метою захисту під пожежної небезпеки, на підприємстві розроблені інструкція про заходи пожежної безпеки та план евакуації (Додаток К) людей у випадку пожежі. У кожному кабінеті наявні застережні та інформаційні таблички з застереженням щодо вимкнення світла і приладів та номером телефону пожежної служби.

  Евакуаційні шляхи й виходи у бухгалтерії утримуються вільними, нічим не загромаджені й у випадку виникнення пожежі забезпечать безпеку під час евакуації людей, ведуть у коридор, на сходовий майданчик назовні. Двері евакуаційних виходів замикаються лише на внутрішні, що легко відчиняються. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, при наявності людей, постійно освітлені електричним світлом. Електрошафи, розташовані в коридорі і фойє, закриті. Устрій, прокладка мереж аварійного та евакуаційного освітлення виконане відповідно до вимог будівельних норм, все електроустаткування заземлене. Для підтримки устроїв захисту від блискавок в справному стані, проводиться ревізія цих устроїв щорічно, за результатами якої складається акт.

  Системи вентиляції та кондиціонування повітря також відповідають протипожежним вимогам будівельних норм. Лінії харчування до кожного кондиціонера забезпечені автономним устроєм електричного захисту, незалежно від наявності захисту на загальній лінії. Зовнішній простір і стіна будинку навколо кондиціонерів розчищені від дерев і інших предметів у радіусі не менше 1,5 м. Апарати також захищені зверху козирками, що виступають за зовнішні габарити кондиціонера не менше ніж на 0,15 м. У бухгалтерії і у всьому будинку встановлена охоронно-пожежна і тривожна сигналізація. Всі установки знаходяться в полагодженому стані й утримуються в постійній готовності для виконання поставлених перед ними задач. У коридорі поряд із бухгалтерією проведений внутрішній протипожежний водопровід: пожежний кран установлений так, що він не заважає евакуації людей. Пожежний кран укомплектований пожежним рукавом, стовбуром і важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежний кран розміщається в умонтованій шафці, що має отвір для провітрювання і пристосованого для опломбування і візуальний огляд без його відкривання. У самому приміщенні відділу бухгалтерії наявна медична аптечка першої допомоги. Проте у приміщенні бухгалтерії не було виявлено вогнегасника, що в свою чергу є значним недоліком з точки зору пожежної безпеки, тому вважаємо за доцільне кожний кабінет бухгалтерської служби оснастити вогнегасником з метою найшвидшої ліквідації пожежі у випадку її виникнення.

  У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» зобов'язаний:  • негайно вимкнути вентиляційну установку, відключити електричну енергію, зупинити всі роботи не пов'язані з ліквідацією пожежі

  • негайно повідомити про це Державну пожежну охорону, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

  • вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, автомобілів та інших матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;

  • повідомити про пожежу адміністрацію та чергового.

  Отже, у бухгалтерії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» створені і підтримуються всі умови для пожежної безпеки: дотримано основні вимоги приміщення щодо пожежної безпеки, створені заходи попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню, щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей.

  Таким чином, провівши комплексний аналіз стану охорони праці на підприємстві, зазначимо, що в АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» існує служба охорони праці, яка включає в себе 13 співробітників, що контролюють аспекти охорони праці на підприємстві. Така кількість працівників навіть більша, ніж це необхідно за нормативами, що свідчить про те, що на підприємстві питанням охорони праці приділяється багато уваги. В АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» наявний перелік нормативно-правових актів та документів з охорони праці і їх положення виконуються, що говорить про відповідність функціонування системи управління охороною праці існуючим законодавчим. Що ж стосується санітарно-гігієнічних умов, то вони знаходяться в межах нормативів, але, на нашу думку, доцільно було б зменшити кількість робочих місць в одному кабінеті.

  Пожежна безпека на підприємстві організована належним чином.
  ВИСНОВКИ
  Використання ІВК в національній практиці набуває обертів. Дані інструменти є контрактними зобов’язаннями, що засвідчують залишкову частку в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань. Протилежним поняттям до ІВК є фінансове зобов’язання, про що свідчить суттєва різниця в умовах їх визнання.

  Фінансовий інструмент може вважатись ІВК тільки якщо інструмент не містить контрактного зобов’язання надати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання; або обміняти фінансові активи чи фінансові зобов’язання з іншим суб’єктом господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для емітента. Також, якщо інструмент погашатиметься або може бути погашеним власними інструментами капіталу емітента, такий інструмент є непохідним інструментом, який не містить контрактного зобов’язання емітента надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, або є похідним інструментом, який погашатиметься емітентом шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість його власних інструментів капіталу.

  Серед основних видів ІВК, що використовуються як на території України, так і у світовій практиці виділяють звичайні акції без права дострокового погашення, деякі види привілейованих акцій, опціони та варантти на акції, та деякі інші інструменти, що відповідають умовам визнання ІВК та відповідають правилу «фіксована кількість на фіксовану кількість». В міжнародній практиці доволі активно використовується стимулювання топ-менеджерів за допомогою ІВК з метою покращення показників діяльності та прив’язування ключових працівників до робочого місця.

  Що ж стосується відображення в обліку і звітності, то загальний обсяг зареєстрованого капіталу, підтвердженого ІВК можна побачити у Звіті про фінансовий стан, операції, що здійснювались з ІВК, наприклад, викуп, анулювання, зменшення їх кількості відображається у Звіті про власний капітал. Стосовно опціонних програм та варантів, у звітності відображення знаходить лише премії за такими інструментами. Наявність договорів за такими програмами може відображатись в примітках до фінансової звітності, що дозволяє зорієнтуватись в програмах стимулювання.

  Основними при проведенні аудиту ІВК є впевненість в дотриманні законодавства щодо формування та змін у статутному капіталі, правильності оформлення внесків до статутного капіталу. Важливим також є ціна акцій, яка затверджена у статутних документах та її відповідність реальній ситуації на підприємстві.

  Об’єктом дослідження було АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Проаналізувавши показники діяльності даного підприємства зазначимо, що спостерігається покрашення показників майнового стану підприємства, збільшується його ліквідність та платоспроможність. Спостерігається також покращення показників ділової активності і рентабельності підприємства, що свідчить про ефективність діяльності досліджуваного підприємства.

  Стосовно програм стимулювання працівників за допомогою ІВК,які ми розглядали, то така інформація надається у консолідованій звітності «ГМС Групи», що складу якої входить досліджуване підприємство.

  На даному підприємстві протягом останніх років було здійснено викуп власних акцій, аудит яких проводився незалежними аудиторами в ході перевірки фінансової звітності.

  Що ж стосується охорони праці на підприємстві, то вона здійснюється відповідно чинного Законодавства України. При цьому, на підприємстві функціонує служба охорони праці. Санітарно-гігієнічні норми дотримуються, а пожежна безпека організована належним чином.

  З огляду на практичні аспекти використання опціонів, зазначимо, що доволі складним при використанні опціонів на акції є визначення його вартості, через відсутність ринкової цини на них, тому що умови, що визначаються для наданих опціонів не застосовуються до опціонів, з якими здійснюються операції на ринку. Нами запропонований алгоритм визначення вартості опціону з деталізацією визначення внутрішньої вартості.

  При оцінці опціону до уваги приймаються такі фактор як: ціна виконання опціону, строк його чинності, поточну ціну базових акцій, очікувані коливання ціни на акцію, очікувані за акціями дивіденди (якщо це доречно), безризикову ставку відсотку протягом строку чинності опціону. Отже, до обліку береться ринкова ціна ІВК, якщо вона відома, що для опціону буває дуже рідко, тому для опціонів найчастіше застосовується оціночна модель.

  Що ж стосується справедливої вартості ІВК, то вважається, що це це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату. Особливістю є те, що справедливою вартістю є ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки суб'єкта господарювання. Для деяких інструментів існує ринкова інформація, що є або відкритою або закритою. Але існує єдина мета оцінки справедливої вартості – визначити ту ціну на ІВК, за якою могла б відбутись звичайна операція між учасниками ринку при існуючих умовах на дату оцінки.

  Концепція справедливої вартості дозволяє наблизитись до міжнародних методів ведення обліку, які зазначають, що широкого використання має набути саме справедлива вартість для фінансових інструментів в цілому, та ІВК зокрема.

  З метою вдосконалення відображення у звітності операцій з ІВК, пропонується у форми фінансової звітності «Звіт про фінансовий стан» та «Звіт про зміни у власному капіталі» додати вписувані рядки, що відображали б обсяг капіталу, що знаходиться у програмах стимулювання. Це дозволить відстежити, яка частина власного капіталу задіяна у стимулюванні працівників, та спостерігати за виконанням таких програм.

  Окрім того, у примітках до фінансової звітності пропонується навести джерело формування для програми стимулювання – те, яким чином залучаються акції для даного плану – чи використовується додаткова емісія акцій, чи вони вилучаються у акціонерів, чи існує певний обсяг акцій, що планувався для даний програм.

  Ще одним удосконаленням є створення додатку до облікової політики, де були б відображені показники оцінки роботи працівників фінансових служб, що дозволить оцінити вплив їх діяльності на результати діяльності компанії в цілому. Серед показників пропонуються: показник своєчасного виконання задач, наявності помилок, навчання працівників, понаднормової роботи та внесення пропозицій.

  Розглядаючи аспекти аудиту, пропонується на підприємстві більше уваги приділяти таким інструментам, як опціони та варанти на акції. З цією метою пропонується здійснювати аудит за розглянутими етапами при цьому, увагу приділяють як відображенню в обліку, зберіганню, так і відображенню у звітності даних інструментів.

  На нашу думку, запропоновані удосконалення дозволяють отримати якісний висновок та мінімізувати аудиторський ризики при проведенні аудиту похідних фінансових інструментів.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Complex Debt & Equity Instruments - the Debt-To-Equity Continuum, Convertible Debt, Income Bonds & Redeemable Preferred Shares [Electronic resource]. – Accounting scholar – Access : http://www.accountingscholar.com/debt-equity-instruments.html. – Accounting Scholar.

  2. Definition of equity instrument [Electronic resource]. – Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. – Access : http://thelawdictionary.org/equity-instrument/ – Black's Law Dictionary

  3. Equity instrument [Electronic resource]. – Investor dictionary – Access : http://www.investordictionary.com/definition/equity-instrument. – Investor Dictionary.

  4. Equity Instrument [Electronic resource]. – Ready Ratios financial statements analysis software Access : http://www.readyratios.com/reference/accounting/ equity_instrument.html. – Ready Ratios.

  5. Equity instrument Definition [Електронний ресурс]. – Venture Line – Access : https://www.ventureline.com/accounting-glossary/E/equity-instrument-definition/ – Venture Line.

  6. Redwin, B. Types of Equity Investment Instruments [Electronic resource]. – Breanna Redwin – Access : https://suite.io/brenna-coleman/2zek242. – Suite.

  7. Types of Equity Instruments [Electronic resource]. – Opposing Views – Access : http://people.opposingviews.com/types-equity-instruments-7731.html. – Opposing Views.

  8. Ward M. Equity Instruments [Electronic resource] / M.Ward // Investment Analyst Journal. – No. 42 Summer 1995/96 – Access : http://www.iassa.co.za/articles/042_sum1995_03.pdf. – The Investment Analysts Society.

  9. Аccounting for equity instruments: Determine Appropriate Financing Choices for Your Company [Electronic resource]. – BURR PILGER MAYER – Access : http://www.bpmcpa.com/downloads/BPM_WP_Equity_Instruments.pdf. – BPM.

  10. Акции и связанные с акциями инструменты [Электронный ресурс] : SEB – Режим доступу: http://www.seb.ee/files/mifid/ SEB_mifid_vaartpaberid_2_rus.pdf. – SEB.

  11. Алексеева Г. И. Современная модель учета финансовых инструментов [Текст] / Г. И. Алексеева // Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгалтерський учет» – 2010. – №17(149).

  12. Белуха, Н. Т. Аудит [Текст] : учебник. / Н. Т. Белуха // – К. : Знания, КОО, 2000. – 769 с. – ISBN ISBN 966-620-021-Х.

  13. Бєлоусов, М. О. Вихід учасника з товариства: юридичний та бухгалтерський аспект [Текст] / М. О. Бєлоусов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. збірн. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010 №3 (18). С. 27-35.

  14. Бурденко, І. М. Особливості визнання фінансових інструментів [Електронний ресурс] / І. М. Бурденко // – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/ Article/Burdenko_7.pdf. – Наукова бібліотека Української академії банківської справи НБУ.

  15. Бурденко, І. М. Фінансові інструменти: особливості їх класифікації [Електронний ресурс] / І. М. Бурденко // – Режим доступу : http://uabs.edu.ua/images/stories /docs/K_BOA/Burdenko_014.pdf – Наукова бібліотека Української академії банківської справи НБУ.

  16. Варічєва, Р. В. Звіт про власний капітал як джерело аудиту операцій з руху власного капіталу [Текст] / Р. В. Варічєва // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 2 (17). – С. 3-5.

  17. Варрант на покупку акций [Элекронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cofe.ru/finance/russian/3/38.htm – Энциклопедия банковского дела и финансов.

  18. Висіцька, І. Нотаріальне посвідчення договору відчуження акцій: продаж, міна, дарування та спадкування (процедура, правовстановлюючі документи, обов’язкові умови, згода подружжя і т. і.) [Електронний ресурс] / І. Висіцька // Мала енциклопедія нотаріуса №3(51). – 2010. – Режим доступа: http://www.yurradnik.com.ua/stride/men/?&art=1653. – Юридичний радник.

  19. Гвоздюкова, С. М. Актуальні питання аудиту похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс]: / С. М. Гвоздюкова // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics/7_85828.doc.htm. –Руснаука.

  20. Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі [Текст] / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко // Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

  21. Гольцова, С. М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) [Текст] : навчальний посібник / Гольцова С. М., Плікус І. Й. – К. : ЦНЛ, 2004. – 292 с. – ISBN 966-8568-55-9.

  22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний ресурс] : Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу : http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4653/index.htm. – Государственные стандарты.

  23. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования [Електронний ресурс] / Система стандартов безопасности труда. – Режим доступу : http://snipov.net. – Государственные стандарты.

  24. Грачова, Р. Опціони і варанти: бухгалтерський облік [Елекронний ресурс] / Римма Грачова // Дт-Кт. – № 07. – 2004. – Режим доступа: http://dtkt.com.ua/show/1cid0733.html – Український бухгалтерський портал.

  25. Гуренко Т. О. Сучасний погляд на власний капітал [Електронний ресурс] / Т. О. Гуренко // – 2013. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua/sites/default/files/ – Національний університет біоресурсів та природокористування України.

  26. Далькевич, А. П. Фінансові інструменти: особливості визнання, класифікації та обігу [Текст] // А. П. Данькевич / Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 1 (46). – С.64 74.

  27. Дольові інструменти [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ngpedia.ru/id60124p1.html – Велика енциклопедія нафти та газу.

  28. Дормидонтова, С. Опцион для топ-менеджера [Электронный ресурс]: / С. Дермидонтова // Режим доступа: http://fd.ru/articles/38721 Финансовый директор.

  29. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Текст] : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с ISBN: 978-611-01-0270-4.

  30. Здреник, В. С. Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] : / В. С. Здреник // Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=106 – Ефективна економіка.

  31. Карпенко, В. Л. Напрями стимулювання топ-менеджменту щодо сприяння досягненню конкурентних переваг підприємства на ринку [Електронний ресурс]: / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 2, T. 1 – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/408/1/2.1_4.pdf. – Наукова бібліотека Хмельницького національного університету.

  32. Катеван, М. Как оценить эффективность работы сотрудников финансовой службы компании [Электронный ресурс]: / М. Катеван //– Режим доступа: http://fd.ru/articles/38009. – Финансовый директор.

  33. Крамарова, І. В. Актуальні проблеми аудиту статутного капіталу акціонерних товариств [Електронний ресурс] / І. В. Крамарова // – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/47233.doc.htm – Руснаука.

  34. Крюкова, Е. Золотой парашют: бонус выхода [Электронный ресурс] / Елена Крюкова // – 2013. – Режим доступа: http://www.computerra.ru/cio/2997. – Компютерра.

  35. Куліченко, О. Випустіть мене, будь ласка [Текст] / О. Куліченко // Дебет –кредит. – 2004. – №11. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/1cid0686.html – Український бухгалтерський портал.

  36. Левина, Ю. Как разработать систему мотивации для сотрудников финансовой службы [Электронный ресурс]: / Ю. Левина //– Режим доступа: http://fd.ru/articles/37583. – Финансовый директор.

  37. Логинов, А. А. Современное корпоративное управление – мотивация сотрудников на основе акций [Електронний ресурс] / Алексей Алексеевич Логинов // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления – №9. – 2007. – Режим доступа: http://gaap.ru/articles/50587/ – GAAP.

  38. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013 – Офіційний портал Верховної Ради України.

  39. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» [Текст] : Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2004 / перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – ІІ частина. – 1232с.

  40. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості»» [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ – Законодавство України.

  41. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/320320/file/IFRS%2007.pdf – Законодавство України.

  42. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» : Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2012 / перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України.

  43. Модель ціноутворення опціонів Блека-Скоулза [Електронний ресурс] : Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/188.htm – Україна фінансова.

  44. МСФО (IAS) 32 + 39 Финансовые инструменты: Материалы и документы. Часть 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.banks2ifrs.ru/ru/docs/?gid=1338 – Banks2IFRS.

  45. Относительно выхода из состава открытого акционерного общества [Електронний ресурс]: Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
   Письмо от 16.09.2008 № 7837 – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DP2376.html – Лига Закон.

  46. Пайк, Р. Види опціонів та оцінка їх вартості [Електронний ресурс] / Р. Пайк, Б. Ніл // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/226.htm – Україна фінансова.

  47. Пайовий інструмент [Електронний ресурс]: UFC Management – Режим доступу: http://bbest.ru/standards/financialAccounting/ Financial/Shareholderstool/ – UFC Management.

  48. Пилипенко, О. І Розрахунки з власниками корпоративних прав у випадку виходу з товариства: обліковий аспект // Вісник ЖДТУ №3 (53) [Електронний ресурс] : http://eztuir.ztu.edu.ua/1298/1/84.pdf – Житомирський державний технологічний університет.

  49. Платіж на основі акцій [Електронний ресурс] / Міжнародний стандарт фінансової звітності № 2. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_005. – Законодавство України.

  50. Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА) 1012 «Аудит похідних фінансових інструментів» [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30206907. – Законодавство України.

  51. Правовий режим акцій [Електронний ресурс] : Господарське право України, Щербина – Режим доступу http://readbookz.com/book/22/997.html – Библиотека он-лайн.

  52. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 11.04.2014 № 514-17. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua – Законодавство України.

  53. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Законодавство України.

  54. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 307.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Верховна Рада України.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка