Сумський завод НасосенергомашСторінка8/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#10010
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Отже, при проведенні аудиту операцій з ІВК, на нашу думку, аудитору варто орієнтуватись на усереднені дані по ринку при перевірці ціни таких інструментів та визначаючи певні контрольні значення на різних етапах проведення аудиту, розробити тести для системи внутрішнього контролю та враховувати можливі похибки при оцінці ІВК. На нашу думку, запропоновані удосконалення дозволяють отримати якісний висновок та мінімізувати аудиторський ризик при проведенні аудиту ІВК.


РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ»
4.1. Система управління охороною праці на підприємстві
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» постійно проводить роботу, скеровану на покращення умов праці робітників, зниження рівня виробничого травматизму, попередження професійної захворюваності та унеможливлення аварійних ситуацій на виробництві. З даною метою на підприємстві функціонує служба охорони праці, що забезпечує створення у кожному структурному підрозділі та на робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також дотримання прав працівників, що гарантовані законодавством з охорони праці.

Служба охорони праці на підприємстві функціонує у вигляді окремого підрозділу та забезпечується керівником підприємства і реалізується через комплекс організаційних заходів, які передбачають: • формування організаційної структури управління охороною праці, встановлення функціональних зв'язків між виробничими підрозділами і службами, порядок їх взаємодії;

 • прийняття оперативних заходів щодо забезпечення функціонування СУОП;

 • прийняття дисциплінарних, адміністративних та інших заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і фахівців за невиконання своїх обов'язків, передбачених СУОП, а робітників – за недотримання вимог інструкцій з охорони праці на робочих місцях.

Управління охороною праці на АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» здійснюється на всіх рівнях організаційної структури підприємства (підприємство, служба, цех, дільниця, бригада, робоче місце).

Виконання управлінських рішень з питань охорони праці та забезпечення функціонування СУОП в структурних підрозділах підприємства здійснюється керівниками цих підрозділів.

Управління з охорони праці в АТ «Сумський завод «Наосенергомаш» має певні цільові завдання, до яких входять:


 • організація та проведення навчання працівників з питань охорони праці;

 • забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на кожному робочому місці;

 • забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

 • організація лікувально-профілактичного обслуговування;

 • забезпечення безпечного ведення технологічних процесів;

 • забезпечення утримання в належному стані виробничого обладнання, засобів колективного захисту, будівель, споруд і території підприємства;

 • забезпечення дотримання працівниками підприємства вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці та безпеки виробництва, профілактика порушень;

 • соціальний захист працюючих (соціальне страхування, надання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо).

Організаційно-методичне керівництво і координацію діяльності всіх структурних підрозділів підприємства в рамках СУОП здійснює директор з охорони праці та техніки безпеки – начальник відділу охорони праці.

В управлінні охороною праці на підприємстві, крім штатних посадових осіб і структурних підрозділів беруть участь профспілковий комітет (цехові комітети) з його комісією з охорони праці та громадськими інспекторами з охорони праці або інші уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, завдання та функції яких визначені відповідними положеннями.

У цілому організаційна структура управління охороною праці на підприємстві АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» базується на координуючій ролі служби охорони праці, яка, відповідно до чинного на підприємстві положення, розробленого на основі Типового положення, наділена необхідними повноваженнями і приймає участь у здійсненні всіх функцій, пов'язаних із забезпеченням безпеки праці.

Переважне право розробляти і подавати керівництву підприємства на розгляд і затвердження організаційно-розпорядчі документи з питань охорони праці має директор з охорони праці та техніки безпеки.

Служба охорони праці на підприємстві здійснює роботу по річним і оперативним (місячним) планам роботи, затвердженими директором з ОП і ТБ, який організовує контроль за:


 • дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконанням працюючими своїх обов'язків у сфері охорони праці;

 • відповідністю вимогам нормативно-правових актів з охорони праці експлуатованого обладнання, технологічних процесів, транспортних засобів, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;

 • своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, в т.ч. осіб, ви-виконується роботи з підвищеною небезпекою, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт;

 • якістю та своєчасністю розробки (перегляду), погодження та затвердження інструкцій з охорони праці у виробничих підрозділах і службах;

 • забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, відповідно до діючих норм;

 • наданням працівникам, передбачених законодавством, пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

 • проходженням попередніх (при прийомі на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

 • виконанням чинного законодавства щодо соціального захисту працівників, що отримали ушкодження здоров'я при виконанні ними своїх трудових обов'язків на підприємстві.

Штат служби з охорони праці на ПАТ «Сумський завод

«Насосенергомаш» складається з 13 чоловік: • директор служби з охорони праці та техніки безпеки;

 • замісник директора з охорони праці;

 • п’ять інженерів з охорони праці;

 • інженер з пожежної безпеки;

 • два інженери технічного надзору;

 • інженер з охорони навколишнього середовища;

 • інженер хімічного аналізу;

 • технік хімічного аналізу.

Так як на досліджуваному підприємстві працює 3000 чоловік, то відповідно доцільно буде провести розрахунок кількості чоловік у службі з охорони праці, для цього використаємо наступну формулу:
(4.1)
де, Рср – середньооблікова кількість працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1 820 год., який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

Кв – коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва.

(4.2)
де, Рв – кількість працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

Ра – кількість працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Проведемо відповідні розрахунки та визначимо кількість осіб, що мають бути працювати у службі охорони праці:

Кв = 1 + (2000+500)/3000 = 1,83

М = 2 + (3000*1,83)/1820 = 5

З огляду на проведені розрахунки, на АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» кількість осіб, що працюють в службі охорони праці має становити 5 чоловік, насправді ж працює 13 осіб, що свідчить про те, що на підприємстві приділяють багато уваги охороні праці та збереженню здоров’я працівників.

В АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» наявний повний перелік нормативно-законодавчих актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: закони, типові положення, переліки, а також розроблені і використовуються внутрішні документи з цього питання: накази, положення, журнали тощо. Даний перелік наведено у додатку Ж. Це говорить про відповідність системи управління охороною праці юридичним вимогам і про наявність усіх можливостей для її законного функціонування.

Після з’ясування питання наявності нормативно-правових актів та документів з охорони праці Товариства, необхідно проаналізувати чи виконуються їх положення на практиці. Результати перевірки занесемо у таблицю 4.1

Таблиця 4.1 – Аналіз виконання положень нормативно-правових актів та документів з охорони праці на АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

№ з/п

Назва діючого в установі (організації) нормативного документу

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним положенням

1.

Типове положення про навчання з питань охорони праці

2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів

Так, виконується

2.

Типове положення про службу охорони праці

1. Загальні положення

Так, виконується

3.

Закон України «Про охорону праці»,

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорійСтаття 17. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій

1 Загальні положенняТак, виконується

4.

Закон України «Про охорону праці»,
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Стаття 18 Навчання з питань охорони праці


Так, виконується

В трудовому договорі зазначається, що адміністрація визнає свої обов’язки і відповідальність щодо реалізації прав працівників та охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, а також на безпечні та здорові умови праці, а також щодо матеріальної відповідальності за заподіяння шкоди робітникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язані з виконанням ним трудових обов’язків.

Права та обов’язки сторін щодо забезпечення сприятливих та безпечних умов праці на підприємства визначаються колективним договором. Окрім того, колективним договором передбачається право працівників відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища.

Варто також розглянути обсяг витрат на охорону праці, що здійснюються на підприємстві. Загалом, всі витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Доцільні витрати спрямовані за збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До них відносяться витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань.

Решта витрат є недоцільними або частково доцільними. Частково доцільні витрати – пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції і ін.

Отже, на АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» наявний перелік нормативно-правових актів та документів з охорони праці і їх положення виконуються, що говорить про відповідність функціонування системи управління охороною праці існуючим законодавчим вимогам і забезпечує юридичну захищеність працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Працівникам підприємства надаються сприятливі умови під час трудового процесу, діяльність служби охорони праці організована належним чином, підприємство керується законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють охорону праці та техніку безпеки в Україні.


4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві
Згідно з Законом України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до чинних нормативно-правових актів. Для визначення відповідності поставленим вимогам у відділі бухгалтерії, який є базою переддипломної практики, розглянемо умови праці та організацію робочих місць у бухгалтерії.

Бухгалтерська служба не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки, але деякі фактори все ж таки можуть негативно впливати на працездатність людини.

Адміністративна будівля, де розташована бухгалтерська служба, представляє собою чотириповерхову цегляну споруду, яка знаходиться біля виробничих цехів та приміщень.

Приміщення бухгалтерії знаходяться на третьому поверсі, вікна якої виходять на паркову зону, та на автомобільну стоянку працівників підприємства.

Таке розташування є досить доречним, оскільки з іншої сторони будівлі розташовані цехи, які видають дуже гучні звуки, а також на території заводу розташований під’їзд для залізничного транспорту, який також спричинив би дискомфорт для працівників під час здійснення ними своїх обов’язків.

Бухгалтерська служба має складну структуру із багатьма бюро та відділами, та налічує більше 30 осіб, тому для кожного підрозділу відведений окреме приміщення-кабінет, в якому знаходиться 5-8 чоловік. Площа кабінету становить близько 40 м2. Для кожного працівника бухгалтерії відведений робочий стіл, крісло, та стілець для відвідувачів.

Також в приміщенні розташовані великі шафи для паперів, та для верхнього одягу та особистих речей робітників.

Робочі місця розташовані таким чином, щоб працівник знаходився спиною до стіни та обличчям до центру, тобто по периметру кабінету, таким чином щоб він міг бачити та вільно спілкуватися зі співробітниками.

Відстань між робочими місцями за браком місця дуже мала, та становить близько 40 см, що заважає вільному пересуванню від одного робочого місця до іншого.

Інтер’єр бухгалтерії оформлений у світлих тонах: стіни – світлого приємного кольору, шумопоглинаючі пластикові панелі, підлога – паркет світло-коричневого кольору, вікна – пластикові, жалюзі білого кольору, двері і бар’єри пофарбовані у коричневий колір, офісна меблі – світло-коричневого кольору. Все це створює оптимальні умови для ефективної праці робітників відділу бухгалтерії.

Санітарно-гігієнічні умови у відділі бухгалтерії відповідають встановленим нормам: відсутні токсичні і пожежно-небезпечні речовини і матеріали.

Щодо роботи у бухгалтерії, то на здоров’я працівників може впливати погане освітлення, опалення, неналагоджена система вентиляції, а також робота, що постійно ведеться у положенні сидячи. Також вплив ЕОМ і ПЕОМ.

Однією з причин швидкої зорової втомлюваності є низький рівень освітлювання робочого місця, тому на підприємстві створені умови для достатнього штучного освітлення приміщення.

Щодо аналізу штучного освітлення, то в приміщенні воно загальне, і для освітлення використовуються люмінесцентні лампи потужністю 40 Вт. Таким чином, рівень штучного освітлення становить 302 люкс, при нормі 300 лк., окрім того, кожне робоче місце додатково обладнано настільними лампами.

Працівники бухгалтерії постійно мають справу з ЕОМ і ПЕОМ. Тому приміщення бухгалтерії обладнане системами опалення та витяжною вентиляцією. Робота на комп’ютері належить до зорово-напружених. Це значить, що страждають передусім очі. Однією з причин швидкої зорової втомлюваності – низький рівень освітлювання робочого місця. Ще однією небезпекою є статичність пози. Саме тому бухгалтерії Товариства для тих, хто працює за комп’ютером робляться десятихвилинні перерви кожні півтори години роботи за комп’ютером.

Ще одним пристроєм, що впливає на організм працівників бухгалтерії є принтер, вся робота з яким зводиться до вмикання та вимикання, додавання паперу та вилучення відбитків. Шкідливо принтери впливають і на якість повітря в приміщенні – підвищується вміст озону, оксидів азоту і вуглецю. Саме тому у бухгалтерії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» дбають про вентиляцію та регулярно провітрюють, роблять вологе прибирання приміщення та дотримують правил поводження та інструкцій з експлуатації техніки.

Необхідно також відзначити, що у бухгалтерії виконуються вимоги щодо організації робочого місця працівників. Конструкція робочого місця користувача ПК забезпечує підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг; стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально; лікті – під кутом 70-90 град. до вертикальної площини; зап’ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно горизонтальної площини, нахил голови – 15-20 град. відносно вертикальної площини. Також виконуються вимоги природнього освітлення і віддалення техніки від стін.

Щоправда, в організації робочого місця існують певні недоліки. Пропонується замінити існуючі столи на комп’ютерні, які будуть більшими за розміром, оскільки на робочому місці бухгалтера завжди знаходиться значна кількість документів, та велика площа столу спростить роботу з такими паперами. Проте основною задачею керівництва вважаємо зменшення кількості працівників в одному приміщенні до 3-4 осіб, шляхом виділення додаткових приміщень для бухгалтерії.

Аналізуючи вимоги щодо охорони праці стосовно роботи на ЕОМ і ПЕОМ бухгалтерії варто відзначити, що проводяться вступний і первинний інструктажі на основі затверджених програм, інструктажі з електробезпеки, проводиться ознайомлення працівників з інструкціями з охорони праці, яке письмово засвідчується під час укладання трудового договору. Також проводиться атестація робочих місць і перевірка відповідності ЕОМ вимогам безпеки, що свідчить про оптимальні умови праці, які дозволяють зберігати фізичне і психічне здоров’я працівників і підтримувати їх працездатність.

Проаналізуємо параметри, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні бухгалтерії, які наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у бухгалтерії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»№ з/п

Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення

ДСанПіН 3.3.2.007-98Відповідність

ДСанПіН


3.3.2.007-98

1.

Шум, дБ

60

60

відповідає

2.

Освітленість, лк

302

300

відповідає

3.

Запиленість,

м2/мг


6

6

відповідає

4.

Температура

повітря, С0 в

холодний та

перехідний період23

22-24

відповідає

5.

Відносна вогкість, %

60

40-60

відповідає

6.

Швидкість руху

повітря, м/с0,17

0,1-0,2

відповідає

Таким чином, проаналізувавши приміщення бухгалтерії зазначимо, що воно знаходиться окремо від виробничих приміщень, тому на нього не впливають шум, вібрація, та інші негативні чинники. Існують деякі порушення ергономічного розташування робочого місця, що призводить до дискомфорту працівників. Зменшення кількості працівників в одному кабінеті та зміна робочих столів призведе до більш комфортного розташування робочого місця, що в свою чергу призведе до підвищення працездатності працівників бухгалтерії.


4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті 
Приміщення бухгалтерії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» знаходиться в окремій будівлі, та не має жодного відношення до виробничих приміщень, яким притаманні запиленість, вібрація, шум, випромінювання тощо. Проте це не стосується пожежної безпеки, оскільки у приміщенні бухгалтерії значна кількість комп’ютерного обладнання та офісної техніки, тому заходи щодо попередження пожежі є досить актуальними.

Саме пожежна безпека передбачає та виключає можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечує захист матеріальних цінностей. Саме забезпечення пожежної безпеки є одним з першочергових завдань керівників будь-якого підприємства.

Так, адміністративна будівля підприємства відноситься до категорії Д приміщень та будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки, оскільки в даній будівлі не зберігаються та не використовуються жодні гази, рідини, небезпечні речовини, тверді горючі тощо. Тому з точки зору вибухопожежної небезпеки дана споруда є значно безпечною.

Щодо пожежної безпеки, то приміщення бухгалтерії оснащено сучасною та справною технікою, фільтрами, кабельні дроти та дроти електроприладів не мають жодних ушкоджень. Приміщення бухгалтерії знаходиться біля сходів, які ведуть до виходу з будівлі, тому під час евакуації або надзвичайної ситуації, працівники матимуть змогу вільно та швидко вийти із небезпечної зони. У коридорі біля кабінету бухгалтерії знаходиться план евакуації.

В бухгалтерії пожежа може виникнути з декількох причин. Вони можуть бути як неелектричного, так і електричного характеру. В більшості випадків, це може бути: коротке замикання, перевантаження, іскріння від порушення ізоляції, що призводить до нагрівання провідників до температури запалення ізоляції; незадовільні контакти в місцях з'єднання проводів і їх сильне нагрівання внаслідок великого перехідного опору при протіканні електроструму; іскріння в електричних апаратах і машинах, а також іскріння в результаті електричних розрядів; зіпсованість в обмотках електромашин при відсутності належного захисту. До причини неелектричного характеру відносять: халатне і необережне поводження з вогнем - паління, залишення без нагляду нагрівальних приладів.

Для попередження пожежонебезпечних ситуацій в бухгалтерії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» провадяться такі заходи:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка