Сумський завод НасосенергомашСторінка7/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#10010
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

За результатами проведених перевірок можна визначити ступінь відповідності плану кожного окремого працівника.

Наявність невиправлених помилок на момент надання звітності – для даного показника можна використати запропоновану градацію. Використовуючи даний показник можна також перевіряти своїх працівників на придатність до даної роботи

Обсяг понаднормової роботи – для використання даного показника важливо встановити норми відпрацьованого часу (наприклад, в дану норму можна включити виконання певних робіт у вихідні чи святкові дні на прохання керівника фінансового відділу). В даному випадку понаднормові години будуть розраховуватись згідно з встановленими на підприємстві нормами для даного відділу.

Навчання співробітників – значення даного показника має бути стандартним та оцінюватись як 1,2. Даний коефіцієнт дозволяє компенсувати досвідченому співробітнику зусилля, що витрачаються на навчання нових співробітників. Дане наставництво має бути узгодженим з керівником.

Внесення пропозицій щодо оптимізації діяльності – даний показник має стимулювати бажання оптимізувати працю на певних ділянках. Оскільки одразу оцінити ефективність пропозиції доволі складно, нами пропонується зазначена градація.

Для суцільної оцінки впливу працівників на діяльність компанії необхідно розрахувати добуток наведених показників, і, використовуючи систему коефіцієнтів, розподіляти винагороди для них [32, 36].

Таким чином, посилаючись на розроблену систему оцінок, буде набагато легше визначити вплив окремих показників на результати діяльності компанії, що сприятиме досягненню поставлених на підприємстві цілей зі стимулювання працівників на довгострокову співпрацю, адже не можна стимулювати всіх працівників однаково. Це зумовлено тим, що працівник має відчувати, за що його нагороджують. Тільки в такому разі можна досягти видимих результатів.

На підприємстві при використанні стимулювання за допомогою ІВК необхідно враховувати не тільки переваги таких програм. Особливу увагу необхідно приділити недолікам. Так, у разі, якщо менеджери намагаються будь-яким чином утримати вартість акцій, або підвищити її, підприємство може понести значні збитки. Окрім того, менеджери можуть умисно викривляти інформацію у фінансових звітах задля підвищення своєї винагороди.

Таким чином, виставляючи вимоги, при реалізації яких менеджер розраховує на акції компанії, необхідно використовувати показники, що характеризують довгострокові цілі. Окрім того, необхідно створити ефективні інструменти контролю за діяльністю працівників, за якістю наданої інформації, за її достовірністю.

3.4 Рекомендації щодо організації аудиту інструментів власного капіталу
Організація аудиту ІВК на підприємстві більш детально приділяє увагу таким видам ІВК, як акції. Що ж стосується таких інструментів як опціони та варанти на акції, то їм приділяється порівняно небагато уваги. Необхідність проведення аудиту таких інструментів обумовлена на законодавчому рівні, зважаючи на те, що фінансова звітність АТ має бути підтверджена висновком аудитора.

При проведенні аудиту операцій з ІВК, на нашу думку, аудитори мають виконати такі завдання: • визначити наявність ІВК на підприємстві;

 • приділити увагу стану бухгалтерського обліку операцій з ІВК;

 • перевірити повноту та правильність відображення операцій з даними інструментами у звітності.

Загалом, проведення аудиту ІВК має містити декілька етапів, наведених на рисунку 3.4

У разі оцінки за справедливою вартістю для проведення аудиту також існують певні завдання, що на нашу думку, мають бути виконані в процесі аудиту ІВК.

Так, важливим аспектом є визначення існування активного ринку для досліджуваних видів інструментів. Для здійснення цього завдання можна скористатись звітами державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чи здійснити аналіз аналітичної інформації, яка публікується на біржових сайтах.
Етапи аудиту операцій з інструментами власного капіталу

І етап


Розробка програми та плану проведення аудиту операцій з інструментами власного капіталу та визначення необхідних процедур

ІІ етап


Перевірка відображення в бухгалтерському обліку операцій з інструментами власного капіталу

Перевірка обґрунтованості визнання

Звірка даних аналітичного та синтетичного обліку

Перевірка наявності строкових контрактів та визначення їх вартості

Перевірка здійснення переоцінки

ІІІ етап


Перевірка правильності відображення в фінансові звітності інструментів власного капіталу

2.1


2.2

2.3


2.4

ІV етап


Формування висновку та пропозицій щодо виявлених недоліків

Рисунок 3.4 – Етапи проведення аудиту інструментів власного капіталу


У разі відсутності активного ринку, аудитор має дослідити останні ціни для інструменту власного капіталу який розглядається. Таку інформацію можна отримати із звітів попередніх перевірок (якщо такі перевірки проводились), реєстрів аналітичного обліку попередніх періодів, звітності підприємств за останні роки, певних опублікованих звітах на біржових сайтах, чи архівних звітах державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудитору також необхідно визначити ІВК, які є подібними та для яких існує активний ринок. Аудитор має визначати подібність за економічним змістом досліджуваного інструменту, і тільки потім, залучаючи дані біржового ринку, визначити, чи існує активний ринок для подібного інструменту.

Ще одним важливим питанням проведення аудиторської перевірки є відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з ІВК. Основна складність даного питання для аудитора полягає в тому, що в Плані рахунків не деталізовано рахунки для відображення операцій з такими інструментами. В такій ситуації, для аудитора особливо важливим є визначення класифікації ІВК за економічним змістом. Така класифікація описується в МСБО та є ґрунтовною для відображення ІВК на рахунках бухгалтерського обліку.

В ході перевірки, аудиторові також необхідно визначити: • наявність ведення аналітичного обліку, пов’язаного з операціями з ІВК;

 • наявність субрахунків для обліку ІВК в робочому плані рахунків;

 • відповідність записів в регістрах бухгалтерського обліку записам на синтетичних рахунках підприємства тощо [19].

Таким чином, окреслені ділянки обліку є найбільш складними при аудиті ІВК, та спричиняють найбільшу кількість помилок та перекручень. Ще однією складністю при проведенні аудиту даних інструментів є відсутність законодавчої бази щодо регулювання обігу і обліку ІВК, нерозвиненістю ринку фінансових інструментів. Окрім того, зважаючи на те, що в Україні дані інструменти не отримали дуже широкого розвитку, обліковці просто не мають значної практики у сфері застосування ІВК, та іноді не розуміють ролі даних інструментів через властиві їм функції [19].

Для підтвердження достовірності даних, відображених у фінансовій звітності, аудитору необхідно впевнитись в правильності проведення інвентаризації строкових контрактів. Основними моментами, які аудитор перевіряє під час визначення правильності проведення інвентаризації, є: • дотримання вимог законодавства щодо обов’язкового проведення інвентаризації;

 • дотримання вимог облікової політики щодо періодичності проведення інвентаризації строкових контрактів;

 • правильність оформлення за формою та змістом інвентаризаційних документів.

Важливим для здійснення перевірки є аспект зберігання строкових контрактів. У разі, якщо вони зберігаються в касі, доцільно було б, щоб така інвентаризація проводилась разом з інвентаризацією готівки в касі. Якщо зберігання строкових контрактів відбувається поза межами підприємства, необхідно від третіх осіб отримати підтвердження про наявність строкових контрактів відповідно до інвентаризаційного опису у письмовій формі [63].

Для підтвердження достовірності існування строкового контракту, рекомендується проводити такі процедури: • порівняти дані дилерів з тими даними, які використовуються в процесі безперервного моніторингу;

 • звірити з головною книгою книги аналітичного обліку, в тому числі і комп’ютерні;

 • провести звірення даних бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання з даними тих організацій, які надають певні послуги, якщо це необхідно.

Загалом, в ході аудиторської перевірки ІВК, необхідно отримати достатню кількість доказів, що впевнитись в наступних твердженнях:

 • кінцеве сальдо по рахунках обліку операцій відповідно перенесено на початок періоду;

 • причини коригування показників фінансової звітності повністю розкриті в пояснювальній записці;

 • дані синтетичного та аналітичного обліку відповідають даним, що наведені у фінансовій звітності.

Для полегшення процедури проведення аудиту ІВК пропонується також розробити форми тест внутрішнього контролю, що дозволить зробити аудит даних інструментів більш ґрунтовним та детальним.

Даний тест передбачає наявність відповідей на низку запитань, які дозволять зробити висновок про наявність ІВК на підприємстві, правильності їх відображення у звітності та відображення у статутних документах.Запропонований тест внутрішнього контролю наведено у таблиці 3.4
Таблиця 3.4 – Тест внутрішнього контролю інструментів власного капіталу

№ з/п


Зміст питання

Варіант відповіді


Примітки


Так

Ні

Інф. відсутня
1.

Чи зазначене в установчих документах визначення часток засновників підприємства, тобто фактичне визначення власника/власників юридичної особи?

2.

Чи використовуються на підприємстві такі інструменти власного капіталу як опціони та варанти на акції?
3.

Чи відображається у Примітках до фінансової звітності інформація щодо використання опціонів та варантів на акції?

4.

Чи існує на підприємстві механізм вилучення власних акцій при виході учасника з товариства?

5.

Чи проводились загальні збори, що стосувались затвердження змін у складі власного капіталу (наявність протоколу)?

6.

Чи існують на підприємстві привілейовані акції?

7.

Чи відбулась реєстрація та публікація інформації про випуск акцій?

8.

Чи відбувались зміни у кількості інструментів власного капіталу?


9.

Чи адекватно зареєстровані зміни у складі інструментів власного капіталу в статутних документах?

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка