Сумський завод НасосенергомашСторінка5/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#10010
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

На основі проведеного аналізу зазначимо, що порівняно з 2009 роком показники зменшуються, але у порівнянні з 2012 роком спостерігається збільшення всіх коефіцієнтів рентабельності. Так, рентабельність активів зросла на 0,10 пунктів, власного капіталу – на 0,17. Коефіцієнти рентабельності продажу та продукції зросли відповідно на 0,10 та 0,13 пунктів. Такі показники свідчать про покращення результатів діяльності підприємства, ефективність реалізації продукції та вкладення коштів підприємства. Таким чином, на основі проведеного аналізу фінансових показників підприємства можна зробити висновок, що для досліджуваного підприємства найбільш сприятливим був 2009 рік, після якого спостерігалось погіршення показників діяльності підприємства, але в 2013 році ситуація змінюється. Покращуються показники майнового стану підприємства, збільшується його ліквідність та платоспроможність. Спостерігається покращення показників ділової активності і рентабельності, що свідчить про позитивні тенденції діяльності досліджуваного підприємства.


2.2 Порядок відображення в обліку операцій з інструментами власного капіталу
Найпоширенішим ІВК є звичайна акція. Порядок випуску та обігу акцій визначено законодавством та контролюється відповідним регулюючим органом (зазвичай, комісією з цінних паперів та фондового ринку). У багатьох країнах регулюючий орган дає дозвіл на випуск відповідної кількості акцій, а компанія випускає акції в межах отриманого дозволу. У зв’язку з цим дозволені до випуску акції поділяють на випущені та не випущені. Випущені акції можуть перебувати в обігу або у портфелі компанії (викуплені акції власної емісії) з метою перепродажу або ліквідації [20].

Згідно з законодавством, акціонерне товариство може продавати, викупати або розміщувати свої акції за ціною, що має бути не нижчою за її ринкову вартість, за винятком випадків: заснування товариства, при якому здійснюється розміщення акцій; поділ, виділення, або приєднання товариства, при якому також розміщуються акції.

Неможливим є розміщення акцій за ціною, яка є нижчою, ніж номінальна вартість акції [52].

Існують також певні особливості, щодо здійснення оплати акцій у разі розміщення цінних паперів. Основні вимоги представлені на рисунку 2.1 • бюджетними коштами;

 • коштами, наданими в кредит і під

заставу;

 • шляхом взяття на себе зобов’язань

 • інвестором щодо виконання для акціонерного товариства робіт чи послуг.

Джерела оплати акцій

Може здійснюватись

Не може здійснюватись


 • грошовими коштами;

 • майновими правами;

 • немайновими правами;

 • цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів);

 • іншим майном.Рисунок 2.1 – Джерела оплати акцій
Визначимо порядок відображення в обліку випуску власних акцій.

Підприємство випустило 50 000 звичайних акцій, номінальною вартістю 0,85 грн. 25 000 акцій було оплачено грошовими коштами; на 15 000 грн. було отримано основних засобів, а на 10 000 – нематеріальний актив. Через три місяці акціонерами було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії 25 000 акцій номіналом 0,90 грн. Дані акції були розміщені серед акціонерів та були сплачені: сировиною – 5 000 акцій, вартістю 0,93 грн. за одиницю; нематеріальними активами у сумі 9200 – продажною вартістю 0,92 грн. за акцію і решту акцій було оплачено готівкою по продажній вартості 0,95 грн. за акцію.Розглянемо, як ці операції відображаються – таблиця 2.7.
Таблиця 2.7 – Облік операцій з випущеними акціями

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Сформовано статутний капітал

46

401

42 500

2.

Отримано внесок у вигляді грошових коштів (25 000 *0,85)

311

46

21 250

3.

В якості внеску отримано об’єкт основних засобів

15

46

15 000

4.

Відображено ПДВ

641

46

3 000

5.

Зараховано об’єкт на баланс

10

15

15 000

6.

Отримано внесок у вигляді нематеріального активу

12

46

10 000

7.

Відображено ПДВ

641

46

2 000

8.

Ви пущено додаткову кількість акцій (25 000 * 0,90)

46

40

22 500

9.

Оплачено частину акцій сировиною (5 000 * 0,93)

20

46

4 650

10.

Визнано емісійний дохід 5 000*(0,93-0,9)

20

421

150

11.

Відображено ПДВ

641

46

30

12.

Оплачено частину акцій нематеріальним активом

12

46

9200

13.

Відображено ПДВ

641

46

1840

14.

Решта акцій, оплачена готівкою:

25 000-5 000-10 000 = 10 000 шт.

10 000*0,95


301

46

9 500

15.

Відображено емісійний дохід

10 000 (0,95-0,9)301

421

5000

Існують випадки, коли акції акціонерного товариства викупаються за згодою власників. Такий викуп має здійснюватись згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, і оформлюватись документально.

Емітент, викуповуючи власні акції зменшує їх кількість в обігу, тим самим, підвищуючи їх вартість. Такі акції називаються викупленими або казначейськими. Викуповуючи власні акції, підприємство може мати різні наміри, наприклад, акумулювати необхідний пакет чи підняти ринкову вартість або підтримати необхідну вартість чи зменшити статутний капітал.

Порядок реалізації права на викуп акцій визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів.

Рішенням загальних зборів обов’язково встановлюються:


 • порядок викупу, що має включати тип та клас акцій, що викуповуються, та їх максимальну кількість;

 • строк викупу – визначає строк прийому пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості у письмовому вигляді. Варто зазначити, що строк викупу акцій має не перевищувати одного року;

 • ціна викупу (або порядок її визнання) – має бути не менше за ринкову вартість акцій;

 • дії товариства щодо викуплених акцій (анулювання або продаж) [52].

Не завжди акцій підприємства викупаються за бажанням. В діяльності акціонерного товариства існують випадки, коли акції або повинні бути викуплені обов’язково, або навпаки – коли акції не можуть бути викупленими. В Законі України «Про акціонерні товариства» наводиться перелік таких випадків, їх можна побачити у додатку Д [50].

Якщо компанія викупає ІВК, ці інструменти («власні акції, викуплені у акціонерів»), вираховуються із капіталу. У звіті про фінансові результати не повинне визнаватися прибуток або збиток від придбання, продажу або випуску чи анулюванню ІВК. Власні акції компанії, викуплені у акціонерів, можуть придбаватися чи утримуватися компанією чи іншими учасниками консолідованої групи. Отримана чи виплачена винагорода визнається безпосередньо в капіталі.

Сума власних акцій компанії, викуплених у акціонерів, розкривається окремо у звітності – в балансі або примітках до звітності. Компанія розкриває інформацію згідно з МСФЗ 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», якщо компанія викупає свої пайові інструменти у пов’язаних сторін.

Розглянемо ситуацію з викупу ІВК: підприємство викупило 2000 акцій, фактичною собівартістю 0,95 грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,90 грн. Дані акції були реалізовані за ціною 1,00 грн. – 1000 акцій; 550 акцій було реалізовано за ціною 0,97, а ще 450 акцій було анульовано.

Викуп акцій відображено бухгалтерськими записами у таблиці 2.8
Таблиця 2.8 – Облік викуплених акцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Викуп 2000 акцій за фактичною собівартістю (2000 х 0,95 грн.)

451

30,31

1 900

2

Реалізація акцій:


2.1

1000 шт. за ціною 1,00 грн.

30,31

451

1000
Різниця між продажною та викупною вартістю (1,00-0,95) х 1000

421

451

50

2.2

550 шт. за ціною 0,97грн.

30,31

451

533,5
Різниця між продажною та викупною вартістю (0,97-0,95) х 550

30,31

421

11

3

Анульовано викуплені акції (450х0,95)

401

451

427,5

Прикладом може бути ситуація, коли основний управлінський персонал підприємства купує акції, щоб отримати прибуток від реалізації своїх опціонів на акції, і підприємство викупає їх у основного управлінського персоналу [44].

У випадку реалізації викуплених акцій вище або нижче номіналу, різниця буде відображатись коригувальною проводкою за рахунком додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку.

Необхідно також пам’ятати, що в діяльності будь-якого товариства існує можливість виходу засновника зі складу товариства.

Вихід акціонера з товариства ніяким чином не впливає на стабільність майнової бази даного товариства. Визнання за акціонером права власності на майно можливе лише у випадку ліквідації підприємства.

Ще однією особливістю правового становища акціонеру є те, що вийти з акціонерного товариства він може єдиним чином – шляхом відчуження акцій, в той час, як для учасників інших товариств існує декілька шляхів виходу [18].

Варто також звернути увагу на те, що законом не передбачено права акціонерів на вихід з товариства з виплатою акціонерові вартості частки майна товариства, пропорційній розміру його частки у статутному капіталі.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є іменним цінним папером, який посвідчує право на отримання частини майна акціонерного товариства лише у разі його ліквідації. Оскільки акція є об'єктом цивільного обороту, її власник вправі реалізувати свої корпоративні майнові права шляхом відчуження належних йому акцій [58].

Оскільки акції є видом ІВК,то права, які вони посвідчують переходять до набувача одночасно з переходом права власності на акції. Для внесення змін до статуту акціонерного товариства, пов’язаних зі зміною складу акціонерів, подається нотаріально посвідчений договір відчуження акцій.

Варто звернути увагу на те, що відчуження акцій зумовлює внесення змін до статутів не всіх акціонерних товариств. У разі, якщо в статуті акціонерного товариства не закріплений конкретний перелік акціонерів, а міститься тільки загальна вказівка на склад акціонерів (наприклад, що до складу акціонерів відноситься кожна юридична або фізична особа, яка має у власності акції товариства), то в разі зміни власника таких акцій вносити зміни до статуту не потрібно, та, відповідно, немає необхідності нотаріально посвідчувати договір відчуження таких акцій [67].

Розглянемо також особливості обліку варантів і опціонів. З огляду на те, що варант на акції передбачає обмін фіксованої кількості акцій на фіксовану кількість грошових коштів чи інших активів він визначається як ІВК, таким чином, його облік відбувається з урахуванням вимог МСБО 32. Справедлива вартість такого договору може змінюватись через коливання курсу акцій, але оскільки ці зміни не впливають на обсяг грошових коштів чи інших фінансових активів, що будуть отримані внаслідок розрахунків за угодою, то вони не відображаються у фінансовій звітності. Отримання винагороди (премії при продажу варанту) збільшує обсяг капіталу, не зачіпаючи при цьому рахунків доходів та витрат. В обліку робляться проводки, що відображають тільки рух грошових коштів за договором.

З огляду на те, що між варантом і опціоном немає принципової різниці, механізм розрахунку ціни варанта не відрізняється механізму розрахунку ціни опціону. Таким чином, визначають внутрішню і тимчасову вартість даних інструментів.

Внутрішньою вартістю є сума виграшу власника варанту або опціону, якщо він вирішить реалізувати інструмент в даний конкретний момент. Тимчасовою вартістю вважається додаткова сума, яку власник варанту або опціону готовий заплатити, перевищуючи його внутрішню вартість.

Отже, для відображення в обліку береться ринкова ціна опціону, якщо вона відома, в іншому випадку використовуються оціночні моделі.

У разі, якщо не можливо встановити справедливу вартість опціонів, що надаються, чи не має змоги застосовувати оціночні моделі, то дана операція буде оцінюватись за внутрішньою вартістю опціону з переоцінкою даного інструменту на кожну звітну дату до тих пір, поки операція не буде вважатись закритою. Загалом ціна опціону дорівнює тому, скільки один учасник готовий заплатити за право, що придбавається, проти того, скільки інший учасник готовий отримати за зобов’язання поставки базового активу за ціною виконання.

Варто зазначити, що варанти мають певну особливість – в момент первісної емісії вони не мають грошового підкріплення, тобто ціна виконання перевищує ціну продажу акцій (у випадку варантів-колл) чи є нижчою (у випадку варантів-пут).

Таким чином, на перших етапах обігу, тимчасова вартість варанту значно перевищує внутрішню вартість, а потім знижується дуже повільно відносно до внутрішньої. В останні дня до експірації тимчасова вартість дуже різко зменшується, а внутрішня вартість стрімко зростає. При всьому цьому, ціна варанта знижується також відповідно до зміни акцій емітента.

У разі, якщо після сплину терміну виконання варанту він не був виконаним, то сума отриманої премії за нього не переводиться в доходи даного періоду, а залишається у власному капіталі.

Отже, найпоширенішим ІВК є звичайна акція, випущена акціонерним товариством. Вона не може бути розміщена за ціною, нижче номінальної, та має бути погашена грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, цінними паперами або іншим майном. Витрати або доходи, які виникають при випуску акцій не відносяться до складу витрат, а мають відображатися у складі власного капіталу.

Підприємство має право викупити власні акції лише за згодою учасників, при цьому мають враховуватись обов’язкові випадки викупу акцій та заборони щодо їх викупу. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись процедури викупу акцій, яка є незмінною відносно кожної ситуації з викупу власних акцій.


2.3 Особливості відображення інструментів власного капіталу у фінансовій звітності на підприємстві
У фінансовій звітності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» обсяг власного капіталу, що підтверджений простими непривілейованими акціями в без документарній формі наведено в першому розділі пасиву Звіту про фінансовий стан, а інформація щодо змін, пов’язаних з власним капіталом підприємства наведена у Звіті про власний капітал.

Загалом, у фінансовій звітності наводиться інформація про такі види акцій – рисунок 2.2 [20].


Акції, що дозволені до випуску

Випущені акції

Невипущені акції

Акції в обігу

Викуплені акції

(акції в портфелі)

Рисунок 2.2 – Інформація про акції, що наводиться у фінансовій звітності емітента

Що ж стосується структури власного капіталу підприємства на 2012 рік, то вона мала такий вигляд – таблиця 2.9


Таблиця 2.9 – Структура власного капіталу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Показник

Рік

2011

2012

Статутний капітал тис. грн.

24722

24722

Пайовий капітал тис. грн.

Додатково вкладений капітал тис. грн.

270

269

Інший додатковий капітал тис. грн.

10632

145432

Резервний капітал тис. грн.

9393

14323

Нерозподілений прибуток тис. грн.

240277

298126

Неоплачений капітал тис. грн.

-Вилучений капітал тис. грн.

13Разом

285281

482872

Таким чином, на 2012 рік спостерігається збільшення обсягу власного капіталу, в тому числі, за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку та іншого додаткового капіталу. В 2011 році спостерігалось вилучення капіталу на 13 тис. грн.

Що ж стосується прибутковості акцій, то в таблиці 2.10 можна побачити показники прибутковості акцій за 2010-2012 роки
Таблиця 2.10 – Прибутковість акцій АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2010-2012 рр.

Показник

Рік

2010

2011

2012

Середньорічна кількість простих акцій, шт.

30896674

30895906

30898218

Номінальна вартість, грн.

0,80

0,80

0,80

Чистий прибуток на одну просту акцію

1,58033

3,19000

2,20000


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка