Сумський завод НасосенергомашСторінка3/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#10010
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


 Що ж стосується акцій на пред’явника, то в даній книзі реєструється лише їх загальна кількість.

Особливістю привілейованих акцій є те, що вони не можуть випускатись на суму, що перевищує 10% від статутного фонду товариства. Варто також зазначити, що порядок здійснення переважного права на отримання дивідендів має бути зафіксованим у статуті товариства [12].

При здійсненні аудиту акцій, перевіряється наявність всіх обов’язкових реквізитів даних акцій з метою попередження та недопущення умисної фальсифікації. До обов’язкових реквізитів належать: • офіційне найменування товариства та його місце знаходження;

 • найменування цінного паперу – «акція», та її порядковий номер, дата випуску, вид акції та її номінальна вартість;

 • ім’я власника (у разі, якщо акція іменна);

 • розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акції, а також загальну кількість акцій, що випускаються;

 • строк виплати дивідендів;

 • підпис голови правління акціонерного товариства чи іншої уповноваженої на це особи.

До акції може також додаватись купонний лист на виплату дивідендів, який має містити такі основні реквізити: порядковий номер акції, за якою виплачуватимуться дивіденди, назва акціонерного товариства та рік виплати дивідендів.

Варто зазначити, що акції можуть видаватись власнику (покупцю) тільки після повної сплати їх вартості.

Акціонерне товариство може викупати у акціонерів належні йому акції для подальшого перепродажу, розподілу серед робітників або анулювання. Дані акції реалізують чи анулюють в строк до одного року. Протягом даного періоду, розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах акціонерів здійснюється без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій [12].

Дуже важливим при здійсненні аудиту є перевірка документів, що стосуються творення та дозволу на функціонування суб’єкта підприємницької діяльності що видаються державними органами. Перевіряється також статут підприємства, інформація щодо видів акції, які підприємство може емітувати та їх кількість за кожним з зазначених видів. Детально вивчаються протоколи зборів директорів та власників акцій, перевіряються рахунки власного капіталу. Дана перевірка залежить від того, чи перевіряв аудитор раніше звітність даного підприємства. Окрім того, аудитор перевіряє залишки за видами емітованих акцій, та тих акцій, що перебувають в обігу.

Аудитор має перевіряти правильність складання звіту за дивідендами, акціями і придбаними партіями цінних паперів у декілька прийомів за різними цінами, дивідендами, що підлягають сплаті за тимчасовими сертифікатами на володіння акціями [70].

Важливим аспектом здійснення аудиторської перевірки є з’ясування того, чи не перевищують декларації за дивідендами суми нерозподіленого прибутку, що була відведена на сплату дивідендів, та чи визначена правильно сума нерозподіленого прибутку.

Таким чином, аудит має бути скерований на перевірку дотримання порядку випуску та розповсюдження акцій, правильності нарахування дивідендів, процентів їхнім власникам [70].

При перевірці статутного капіталу по-перше визначається його заявлений та сплачений розмір, його структура, а саме – які акції функціонують на підприємстві та яка їх кількість. Увагу приділяють також тому, за якою вартістю розміщені акції.

Основними документами, що перевіряються аудитором при здійсненні аудиту ІВК є:


 • документи, підтверджуючі права власності засновників на майно, що було внесено у якості оплати придбаних акцій під час державної реєстрації товариства;

 • документи, що підтверджують внесення частки засновників у статутний капітал.

До останньої групи належать документи, що підтверджують внесення частки засновника як у грошовій, так і в матеріальній та нематеріальній формах. До таких документів відносять:

 • звітність за початковий період діяльності після державної реєстрації;

 • річна звітність;

 • звітність на дату ліквідації чи реорганізації економічного суб’єкта;

 • методики оцінки внесеної частки у статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах.

Під час перевірки обов’язково необхідно встановити частку кожного засновника та адекватність методів оцінки внесених засновниками свої часток у статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах, своєчасність здійснення внесків до статутного капіталу і правильність оформлення документів за внесками у статутний капітал.

Існують ситуації, коли в обсязі статутного капіталу відбуваються зміни, які спричиняють зменшення чи збільшення вартості ІВК, або їх обсягу. В такому разі, аудиторові необхідно впевнитись в тому, що ці зміни мали законні підстави та перевірити додержання встановленого законодавством порядку збільшення або зменшення статутного капіталу.

Питанням аудиту похідних фінансових інструментів, таких як опціони на акції та варанти присвячено Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА) 1012 «Аудит похідних фінансових інструментів», що надає рекомендації стосовно планування і виконання аудиторських процедур для тверджень у фінансових звітах, що стосується похідних фінансових інструментів [30].

Згідно з даним положенням, при здійсненні перевірки операцій з похідними фінансовими інструментами, необхідно виходити з наступних положень, що мають знайти відображення у фінансових звітах: • повнота – усі деривативи суб’єкта господарювання відображаються у фінансових звітах шляхом віднесення до певного періоду або розкриття;

 • існування – деривативи, відображені у фінансових звітах за допомогою вимірювання чи розкриття, існують на дату балансу;

 • права та зобов’язання – суб’єкт господарювання має права та зобов’язання щодо деривативів, відображених у фінансових звітах на конкретну дату;

 • оцінка – вартість деривативів, відображених у фінансових звітах за допомогою визнання або розкриття була визначена відповідно до концептуальної основи фінансової звітності;

 • наявність  фінансова угода (дериватив), була укладена протягом звітного періоду;

 • вимірювання – операції з похідними фінансовими інструментами відображені за належною сумою, доходи і витрати віднесені до відповідного звітного періоду;

 • подання та розкриття інформації  інформація про статтю (дериватив – прим. автора) розкрита, класифікована і описана згідно з застосованою концептуальною основою фінансової звітності [50].

Аналізуючи інформацію за перерахованими аспектами, можна сформувати незалежну оцінку операцій, що відбувались з деривативами та виявити правопорушення чи зловживання, які могли мати місце при здійсненні обліку операцій з похідними фінансовими інструментами.

Загалом, основним при аудиті ІВК є впевненість в дотриманні законодавства щодо формування та змін у статутному капіталі, правильності оформлення внесків до статутного капіталу. Важливим також є ціна акцій, яка затверджена у статутних документах та її відповідність реальній ситуації на підприємстві. При здійсненні аудиту акцій, аудитор має перевірити наявність всіх основних реквізитів та наявність записів щодо них у книзі реєстрації акцій. Під час перевірки обов’язково необхідно встановити частку кожного засновника та адекватність методів оцінки внесених засновниками свої часток у статутний капітал, та правомірність цих внесків.


РОЗДІЛ 2 ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ІНСТРУМЕНТАМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
Сумський завод «Насосенергомаш» був створений в 1949 роцi, згодом він стає одним з провiдних, найпотужнiших центрiв атомного та енергетичного машинобудування. У радянськi часи продукцiєю даного заводу були оснащенi майже всi об`єкти атомної та теплової енергетики в країнах СРСР. У 1970 роцi на базi Сумського заводу «Насосенергомаш» було створено НВО «Насосенергомаш». В 1994 р. згідно з рішенням власникiв пiдприємство було реорганізоване в закрите акцiонерне товариство Сумський завод «Насосенергомаш». В 1997 році Сумський завод «Насосенергомаш» було реорганiзоване із закритого акцiонерного товариства у вiдкрите. В 2011 році вiдбулась змiна типу акцiонерного товариство, та змiна найменування на Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»).

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» входить до складу ПАТ «Група ГМС» – машинобудівний холдинг, що володіє одним з найпотужніших на території СНД науково-виробничим комплексом в галузі розробки та виробництва насосного обладнання, силових агрегатів та складних гідравлічних систем для різноманітних галузей промисловості, енергетики, металургії, трубопровідного транспорту, водного господарювання та житлово-комунального господарства. Даний холдинг об’єднує ряд провідних виробників насосного та нафтогазового обладнання, а також ряд інжинірингових та сервісних компаній.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» функціонує відповідно законодавству України та керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими і нормативними актами України. Окрім того, підприємство керується Статутом та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції. На підприємстві також приймаються внутрішні положення, правила та процедури, регламенти та інші локальні правові акти відповідно Статуту товариства.

Дане підприємство функціонує з метою отримання прибутку та покращення добробуту власників даного підприємства. Предметів діяльності підприємства у Статуті зазначено більше п’ятдесяти позицій, основними з яких є: • виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем, а саме виробництво повітряних або вакуумних насосів, повітряних та інших газових компресорів, виробництво гідравлічних насосів, обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами, виробництво вузлів і деталей до насосів, компресорів та гідравлічних систем;

 • ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;

 • монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;

 • будівництво будівель всіх типів: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, промисловості; будівництво індивідуальних будинків «під ключ», роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель тощо.

Варто зазначити, що АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є господарським товариством із визначеним обсягом статутного капіталу, поділеного на визначену кількість часток з однаковим номіналом, які посвідчуються акціями підприємства.

Підприємство має самостійний баланс та власні поточні і інші рахунки в банках. Окрім того, підприємство має всі необхідні реквізити, такі як печатки з власною повною назвою, штампи, бланки та торгові марки. Існують також окремі знаки для товарів та послуг, логотипи та інші необхідні реквізити, зареєстровані відповідно чинного законодавства.

За своїми зобов’язаннями підприємство несе відповідальність тільки в межах свого майна. Акціонери за зобов’язаннями товариства не відповідають, і можуть понести ризик збитків тільки у межах обсягу акцій, що їм належать. На підприємстві забороняється застосовувати будь-які санкції до акціонерів, що можуть обмежити їх права у разі здійснення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. В той самий час, товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.

Важливим аспектом діяльності досліджуваного підприємства є формування майна. Джерелами такого формування можуть бути грошові і майнові внески засновників та акціонерів; доходи від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг; отримані доходи від цінних паперів; капітальні вкладення з бюджетів та певні дотації; кредити банків; придбання майна інших юридичних або фізичних осіб та інше майно, що було набуте на підставах, які не суперечать чинному законодавству.

Статутний капітал Товариства становить 24 721 658,40 гривні (двадцять чотири мільйони сімсот двадцять одна тисяча шістсот п’ятдесят вісім гривень 40 коп.), розподіляється на 30 902 073 (тридцять мільйонів дев’ятсот дві тисячі сімдесят три) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,80 гривень кожна.

Відповідно чинному законодавству, підприємство має право випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб’єктів господарювання. Досліджуване підприємство має право випускати прості та привілейовані іменні акції, облігації, векселі та інші цінні папери, емісія яких дозволена чинним законодавством України.

Обсяг облігацій, які може випускати АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» не має перевищувати розмір статутного фонду (капіталу), або розмір обсягу забезпечень, що надаються підприємству з цією метою третіми особами.

Підприємство випускає акції та проводить їх реєстрацію на весь обсяг статутного капіталу. Всі акції, що ж простими та іменними є рівнозначними як за обсягом прав, так і за розміром дивідендів, які виплачуються за даними акціями.

Окрім того, за АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» закріплене право дробити або консолідувати розміщені акції. З цією метою, Загальними зборами товариства має бути прийняте рішення про консолідацію або дроблення. Після прийняття даного рішення, необхідно внести відповідні зміни до установчих документів товариства.

Що ж стосується розподілу прибутку товариства, то рішення про такий розподіл має прийматись Загальними зборами. У разі, якщо приймається рішення про несплату дивідендів за звітний рік, то чистий прибуток накопичуватиметься у складі нерозподіленого прибутку, а дивіденди будуть виплачуватись у наступних роках. Важливим аспектом є те, що на одну просту акцію підприємства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) календарних місяців з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахуванням коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. Виплата дивідендів акціонерам (крім виплати готівкою через касу Товариства та акціонерам – працівникам Товариства) здійснюється виключно на підставі письмового звернення акціонера. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонера. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Що ж стосується управління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», то його здійснюють: • Загальні збори Товариства;

 • Наглядова рада Товариства;

 • Правління Товариства;

 • Ревізійна комісія Товариства.

Товариство веде бухгалтерський, податковий облік, складає і подає звітність до компетентних органів відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Достовірність та повнота річного балансу та річної фінансової звітності Товариства підтверджується аудиторами (аудиторською компанією).Для отримання більш повної інформації про дане підприємство необхідно провести короткий фінансовий аналіз. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Фінансово-економічні показники діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Показник

Рік

Середній абсолютний приріст

2010

2011

2012

2013

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

377292

989403

936003

999907

311307,5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

231792

763086

739504

681210

224709

Чистий прибуток підприємства, тис. грн.

48827

98599

74404

182199

66686

Валюта балансу, тис. грн.

1079127

1170395

955092

1165230

43051,5

Власний капітал, тис. грн.

186682

285281

359718

541917

177617,5

Власні оборотні кошти, тис. грн.

16105

45322

-26804

64156

24025,5

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

894715

645387

460708

502687

-196014

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

693855

118073

165976

248190

-222832,5

Позитивним моментом діяльності підприємства є зростання чистого доходу від реалізації продукції на 311307,5 тис. грн. Спостерігалось також збільшення собівартості реалізованої продукції на 224709 тис. грн. та чистого прибутку, що становило 66686 тис. грн. спостерігається збільшення валюти балансу та збільшення обсягу власного капіталу на 43051,5 тис. грн. та на 1177617,5 відповідно.

Одночасно з цим, спостерігається збільшення показнику власних оборотних коштів – на 24025,5 тис. грн. Зменшуються також показники обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, що може свідчити про скорочення обсягів діяльності порівняно з попередніми роками.

Для найбільш детальної та всебічної характеристики фінансового стану підприємства проаналізуємо майновий стан підприємства, його ліквідність, платоспроможність, ділову активність та рентабельність підприємства.

Для аналізу майнового стану підприємства розрахуємо такі показники як коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, та коефіцієнт вибуття основних засобів, що наведені у таблиці 2.2
Таблиця 2.2 – Показники майнового стану АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 2009-2012 рр.

Показник

Рік

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2012

2013

середній

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,510

0,440

0,200

0,231

0,208

-0,151

-0,02

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,090

0,340

0,600

0,62

0,732

0,321

0,11

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,020

0,010

0,020

0,052

0,036

0,008

-0,02


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка