Сумський завод НасосенергомашСторінка10/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інстументи» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 30.11.2001 № 559. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Верховна Рада України.

 • Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 07.07.99 № 163. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Верховна Рада України.

 • Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_b1/pg_gswxwr/pg3.htm. – Законы Украины Информационно-правовой портал.

 • Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від 01.01.2012 № 514-17. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua – Законодавство України.

 • Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Савченко // – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

 • Сапронова, О. С. Форвардные контракты и опционы на собственные акции – учет по МСФО и РСБУ [Електронний ресурс] / О. С. Сапронова // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты – №10. – 2011. – Режим доступа: http://gaap.ru/articles/Forvardnye-kontrakty-i-opciony-na-sobstvennye-akcii. – GAAP.

 • Серпенінова, Ю. С. Особливості обліку варантів на акції як інструментів власного капіталу [Текст] / Ю. С. Серпенінова, М. В. Сапожнікова // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції – 2013.

 • Серпенінова, Ю. С. Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку [Текст] / Ю. С. Серпенінова, М. В. Сапожнікова // Вісник Запорізького національного університету. 2014. – №1(21).– С. 125-134.

 • Сєрік, Ю. П. Методи визнання у фінансовій звітності контрактів за фінансовими інструментами [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.cibs.ck.ua/files/conf/zbirnyk.pdf – Офіційний сайт Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

 • СНиП 11-4-79 Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://snip-info.ru. – Заголовок з екрану.

 • СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://snip-info.ru. – Заголовок з екрану.

 • Сологубенко, М. Опционы для топ-менеджеров: «классика» и «фантомы» [Электронный ресурс]: / М. Сологубенко, Б. Дзгоева // Режим доступа: http://delovoymir.biz/2013/04/22/opciony-dlya-top-menedzherov-klassika-i-fantomy.html – Деловой мир.

 • Суть та види опціонів [Електронний ресурс] / Про Український фонд підтримки підприємництва – Режим доступу : http://ufpp.kiev.ua/sut-ta-vidi-opcioniv. – Про Український фонд підтримки підприємництва.

 • Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. ISBN 966–574–441–0

 • Тютюнникова, О. Опционы в МСФО [Электронный ресурс]: / О. Тютюнникова // Режим доступа: http://www.ippnou.ru/print/005268/  –Финансовый директор.

 • Усач, Б. Ф. Аудит [Текст]: Навчальний посібник / Б. Ф. Усач // – К.: Знання-Прес, – 2002. – ISBN 966-7767-47-7.

 • Учет опционной программы в условиях финансового кризиса [Электронный ресурс] : ADE Professional Solutions: Режим доступа – http://ade-solutions.com/IFRSPortal/metod/Uchet%20opcionnoiy%20programmy %20v%20uslovijah%20krizisa.pdf. – ADE Professional Solutions.

 • Фінансові інструменти надання інформації [Електронний ресурс] : ADE Professional Solutions http://www.ade-solutions.com/IFRSPortal/IAS%2032_version01.pdf – ADE Professional Solutions.

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Законодавство України.

 • Что такое Акция stock [Електронний ресурс]: Фінансові інвестиції освітницький центр. – Режим доступу: http://allfi.biz/index.php –Інформаціійний портал про інвестиції та інвестиційні інструменти.

 • Энциклопедический словарь экономики и права [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_ law/4904/%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%99. – Академик.

  ДОДАТКИ
  Додаток А


  Таблиця А.1 – Умови визнання ІВК і фінансових зобов’язань

  Фінансове зобов’язання

  Інструмент власного капіталу

  а) Є контрактним зобов'язанням:

  а) Не містить контрактного зобов'язання:

  - надати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або

  - обміняти фінансові активи чи фінансові зобов’язання з іншим суб’єктом господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для емітента;  б) є контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:

  - непохідним інструментом, за яким суб’єкт господарювання зобов’язаний або може бути зобов’язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання, або

  - похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання. власного капіталу[2].


  б) якщо інструмент погашатиметься або може бути погашеним власними інструментами капіталу емітента, такий інструмент:

  - є непохідним інструментом, який не містить контрактного зобов'язання емітента надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, або

  - є похідним інструментом, який погашатиметься емітентом шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість його власних інструментів капіталу. З цією метою права, опціони або варанти на придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо суб’єкт господарювання пропонує такі права, опціони або варанти пропорційно для всіх його існуючих власників того ж класу, що і його власні непохідні інструменти власного капіталу[2].

  Додаток Б


  Таблиця Б.1 – Винятки при визнанні ІВК

  Інструмент, який за визначенням є зобов’язанням

  Умови, за яких інструмент визнається ІВК

  Інструмент з правом дострокового погашення, які включають контрактне зобов'язання емітента із зворотного придбання або погашення цього інструменту за грошові кошти або в обмін на інший фінансовий актив при виконанні права дострокового погашення

  надає утримувачу право на отримання пропорційної частки чистих активів суб’єкта господарювання в разі ліквідації останнього. Чистими активами суб’єкта господарювання є ті активи, які залишаються після вирахування всіх інших вимог на його активи.

  належить до класу інструментів, які субординовані по відношенню до всіх інших класів інструментів. Щоби належати до цього класу інструмент повинен мати такі ознаки:

  -відсутність пріоритетної черговості відносно інших вимог на активи суб'єкта господарювання при його ліквідації;

  -відсутність необхідності у конвертації в інший інструмент щоби увійти до класу інструментів, які субординовані.


  фінансові інструменти, що належать до класу інструментів, які субординовані по відношенню до всіх інших класів інструментів, мають однакові ознаки. Наприклад, вони всі повинні бути інструментами з правом дострокового погашення

  не містить жодних інших контрактних зобов’язань із надання грошових коштів або інших фінансових активів іншому суб’єктові господарювання або зобов’язань обмінятися фінансовими активами чи фінансовими зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для даного суб’єкта господарювання

  загальний обсяг грошових потоків, який можна віднести до цього інструменту протягом строку його чинності, переважно базується на прибутках або збитках, зміні у визнаних чистих активах або на зміні справедливої вартості визнаних і невизнаних чистих активів суб'єкта господарювання протягом строку чинності інструменту (без врахування будь-яких впливів цього інструменту).

  Продовження таблиці Б.1  Інструмент, який за визначенням є зобов’язанням

  Умови, за яких інструмент визнається ІВК

  Інструмент не повинен мати жодних інших фінансових інструментів або контрактів, які мають:

  загальний обсяг грошових потоків, який переважно базується на прибутках або збитках, зміні у визнаних чистих активах або на зміні справедливої вартості визнаних і невизнаних чистих активів суб'єкта господарювання (без врахування будь-яких впливів такого інструменту або контракту);

  вплив у вигляді суттєвого обмеження або фіксації залишкового прибутку для утримувачів інструментів з правом дострокового погашення (до уваги не беруться нефінансові контракти з утримувачами інструменту з правом дострокового погашення, контрактні умови яких є подібними до умов еквівалентних контрактів, що можуть укладатися між суб’єктом господарювання, який виступає емітентом, і стороною, яка не є утримувачем інструменту).

  Деякі фінансові інструменти містять визначене для емітента контрактне зобов’язання надати іншому суб’єкту господарювання пропорційну частку своїх чистих активів тільки при ліквідації. Це зобов’язання виникає через те, що або ліквідація вочевидь відбудеться і є поза контролем цього суб’єкта господарювання (наприклад, в разі обмеженого строку існування суб’єкта господарювання), або ліквідація є неочевидною але може відбутися за рішенням утримувача інструменту. В якості винятку з визначення фінансового зобов’язання, інструмент, який містить таке зобов'язання, класифікується як інструмент власного капіталу, якщо йому притаманні такі ознаки:

  Він надає утримувачу право на пропорційну частку чистих активів суб’єкта господарювання в разі ліквідації цього суб’єкта господарювання.

  інструмент належить до класу інструментів, які субординовані по відношенню до всіх інших класів інструментів.

  Всі фінансові інструменти, що належать до класу інструментів, які субординовані по відношенню до всіх інших класів інструментів, повинні містити однакове контрактне зобов'язання для емітента надати при ліквідації пропорційну частку своїх чистих активів.

  Додаток В

  Чи є розрахунок за фінансовим інструментом грошовими коштами:

  - обов’язковим або

  - виконується на розсуд утримувача

  Чи має право компанія – емітент на свій розсуд повністю уникнути розрахунку грошовими коштами?

  Чи залежить розрахунок від результату невизначених майбутніх подій чи обставин, непідконтрольних компанії-емітенту?

  Чи проводиться розрахунок змінною кількістю пайових інструментів компанії-емітента?

  Чи підлягає утримувач ризику коливання (а) ціни, чи (б) залишкової ціни, чи (в) залишкової частки у власних інструментах капіталу?

  Капітал

  Зобов’язання  Чи є малоймовірним те, що від компанії-емітента потребується виконати розрахунок грошовими коштами, або іншим фінансовим активом?

  Так


  Так

  Так


  Так

  Так


  Так

  Ні

  Ні  Ні

  Ні

  Ні  Ні
  Рисунок В.1 – Алгоритм віднесення фінансових інструментів до ІВК чи фінансових зобов’язань

  Додаток Г


  Таблиця Г.1 – Програми стимулювання на основі акцій

  Вид програми

  Характеристика

  Преміювання опціонами

  Кваліфікаційні опціонні плани

  Учасник опціонної програми має право на купівлю за власні кошти акції за пільговою ціною в майбутньому. Учасник програми має право на пільговий податковий режим. Зобов’язання зі сплати податку на прибуток виникає в момент реалізації акцій, придбаних за опціоном, а податковою базою вважається різниця між витратами на купівлю і сумою реалізації акцій.

  Ощадні опціонні програми

  Передбачається, що з винагороди, що виплачується співробітникам підприємством вираховується певна сума. Ці вирахування накопичуються протягом певного періоду, а потім на них нараховуються відсотки. При завершенні накопичувального терміну учасники можуть направити заощадження на купівлю акцій шляхом виконання опціонів або використати на інші цілі.

  Преміювання акціями

  Програми надання акцій з обмеженнями

  Передбачають, що протягом двох - п’яти років учасники програми повністю набудуть прав власності на акції, при цьому може використовуватись ступінчастий механізм як з рівними, так і з нерівними долями. Учасник не має права продавати акції протягом двох років з моменту повного набуття власності на них

  Преміювання відкладеними акціями

  Така програма передбачає, що частину грошової винагороди менеджер може відкласти в акції і отримати їх через певний період, наприклад 3-5 років

  Акції з прив’язкою до показників компанії

  Дана програма передбачає, що планові значення таргетованих бізнес-показників через певний термін (3-5років) будуть відповідати фактичним значенням. В даному випадку приймається рішення про реалізацію програми преміювання акціями.

  Довгострокові плани мотивації співробітників

  Дані програми розраховані на значний термін. Наприклад, компанією в якості річного бонусу передбачена можливість преміювання всіх співробітників вищої ланки визначеною кількістю акцій, для отримання яких необхідно пропрацювати в даній компанії більше одного року, а право власності на дані акції надається через десять місяців після їх отримання.

  Фантомні акції

  Отримувач фантомних акцій не стає реальним власником акцій, і протягом певного терміну отримує грошовий еквівалент приросту вартості акцій і належні йому дивіденди

  Права на приріст вартості

  Учасник даної програми отримує право на отримання грошового еквіваленту приросту вартості акцій, але не отримує дивідендів

  Бонус акціями

  Преміювання акціями, не обумовлене настанням певної події – чи то досягання певних результатів, чи закінчення певного терміну

  Бонус акціями з опціоном пут

  Дана програма передбачає виплату цільового бонусу лише на придбання акцій компанії. В момент придбання акцій за пільговою ціною учасники програми хеджують інвестиційні ризики шляхом придбання опціону пут з ціною виконання, що дорівнює ціні купівлі акцій.

  Додаток Д


  Таблиця Д.1 – Випадки обов’язкового викупу акцій та заборони на викуп акцій

  Випадки, коли загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп

  Випадки обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

  - якщо на дату викупу акцій товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій

  - якщо може стати неплатоспроможним у разі викупу акцій, або вже є неплатоспроможним

  - власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

  - якщо дивіденди за привілейованими акціями не є повністю виплаченими при викупі простих акцій;

  - якщо частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу при викупі акцій товариства без їх анулювання.


  Якщо акціонер – власник простих акцій, був проти рішення, що було прийнято загальними зборами про:

  - злиття, поділ, перетворення, приєднання, виділ товариства, або зміну його типу з публічного на приватне;

  - вчинення товариством значного правочину;

  - зміну обсягу статутного капіталу.

  Якщо акціонер – власник привілейованих акцій, був проти рішення, що було прийнято загальними зборами про:

  - внесення змін до статуту товариства, що передбачатимуть розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації акціонерного товариства;

  - розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, що мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів/ виплат під час ліквідації АТ.

  Додаток Е


  Таблиця Е.1 – Приклад аудиторської програми

  Передумови підготовки фінансової (бухгалтерської) звітності

  Напрямки аудиту

  Повнота – всі власні акції, викуплені у акціонерів відображені в бухгалтерському обліку і звітності, не існує неврахованих цінних паперів

  • в бухгалтерському обліку та звітності відображені всі факти надходження і списання власних акцій, викуплених у акціонерів;

  • сальдо і обороти на рахунках синтетичного обліку власних акцій, викуплених у акціонерів збігаються з сальдо і оборотами на рахунках аналітичного обліку;

  • сальдо і обороти на рахунках в повному обсязі перенесені з регістрів бухгалтерського обліку в Головну книгу і бухгалтерську звітність;

  • всі операції з руху власних акцій, викуплених у акціонерів своєчасно зареєстровані в бухгалтерському обліку

  Існування – всі власні акції, викуплені в акціонерів існують на дату складання балансу

  наявність власних акцій, викуплених у акціонерів підтверджено необхідними первинними документами та результатами проведеної в установленому порядку інвентаризації

  Права та зобов'язання – організація володіє правами на дані власні акції, викуплені в акціонерів і несе відповідальність за ризики, пов'язані з цими правами

  • власні акції, викуплені у акціонерів, відображені в бухгалтерській звітності, належать організації на законних підставах;

  • відображені в бухгалтерському балансі власні акції, викуплені в акціонерів належать організації на правах власності, отримані в результаті здійснення договорів, відповідних вимогам права, і організація має всі необхідні свідчення, що підтверджують законність отримання цінних паперів;

  • всі записи на рахунках бухгалтерського обліку підтверджені первинними документами, оформленими відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;

  • всі операції, пов’язані з акціями, випливають з умов відносин, які не суперечать чинному законодавству;

  • операції з цінними паперами санкціоновані уповноваженими особами в установленому порядку.

  Додаток Ж


  Таблиця Ж.1 – Нормативно-правова база з питань ОПБНС (станом на 2013 рік)

  № з/п

  Нормативно-правові акти (закони, накази, положення, інструкції тощо), які повинні бути в банку

  Відмітка про

  Висновки/ Коментарі

  наявність

  відповідність чинному законодавству

  1.

  Закон України «Про охорону праці»

  +

  +

  Зберігається в електронному вигляді

  2.

  Типове положення про службу охорони праці

  +

  +

  Зберігається в електронному вигляді

  3.

  Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

  +

  +

  Зберігається в електронному вигляді

  4.

  Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  5.

  Перелік робіт, де необхідний професійний відбір.

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  6.

  Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  7.

  Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  8.

  Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві.

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  9.

  Положення про систему управління охороною праці

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  10.

  Журнал реєстрації вступного, повторного інструктажу з питань охорони праці

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді

  11.

  Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

  +

  +

  Зберігається в електронному і надрукованому вигляді
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка