«Створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників на уроках профільного навчання за допомогою інструментальних педагогічних засобів»Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4


Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
КУРСОВА РОБОТА

Студентки групи А освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Мельник Світлани Сергіївни

На тему:«Створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників на уроках профільного навчання за допомогою інструментальних педагогічних засобів»

Науковий керівник

доц. Коношевський Л.Л.

«Допустити до захисту»

Завідувач кафедри

……… доц. Кадемія М.Ю.

«……» грудня 2010 р.

Вінниця 2010ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1.

Тести як особлива форма контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності старшокласників

6


1.1.

Тести як дидактичне поняття…………………………

6

1.2.

Види тестів для контролю навчально-пізнавальності учнів…………………………………………………….

9


1.3.

Інструментальні педагогічні засоби для створення комп’ютерних тестів…………………………………..

13


1.4.

Послідовність і методика створення комп’ютерних тестів…………………………………………………….

19


РОЗДІЛ 2.

Основні вимоги й реконструкція з конструювання тестів…………………………………………………….

23


2.1.

Технологія розробки тесту з теми «Конструювання, моделювання та розкроювання виробу» в середовищі TEST-W, TEST-W2, MyTest, Test_Orion, MAMI_Testing………………………………………….

23


2.2.

Методика проведення тестового контролю в середовищі TEST-W2…………………………………

30


2.3.

Ефективність створення та проведення тестів з профільного навчання в середовищі TEST-W2…….

34


ВИСНОВКИ……………………………………………………………….

37

ДОДАТОК А

План-конспект уроку №1………………………………

39

ДОДАТОК Б

План-конспект уроку №2………………………………

43

ДОДАТОК В

Контрольна робота ……………………………………

49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………

52Вступ

На сучасному етапі розвитку освіти все актуальнішим стає питання визначення рівня навченості та підготовки учнів різноманітними засобами. Це і контрольні роботи та зрізи знань, письмові творчі роботи та реферати, робота в групах та індивідуальні відповіді тощо. Не мале значення має і тестування, котре нині досить популярне серед учителів.

Тестування – це спосіб визначення рівня знань і вмінь учня за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або завдань. Комп’ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп’ютером у присутності вчителя або без нього, з можливістю запам’ятовування результатів тестування.

Думка, що високий рівень життя обумовлений високим рівнем освіти населення країни, набирає достатнього поширення і підтримки в Україні. Досвід провідних розвинених країн світу підтверджує її справедливість. Проте не завжди осмислюється і враховується, що до високого рівня життя веде високий рівень лише якісної освіти. Якість освіти значною мірою залежіть від стану контролю навчальних досягнень учнів. Ця думка має достатнє поширення і підтримку педагогічної громадськості України. Проте не завжди осмислюється і враховується, що якість освіти сучасного типу можуть забезпечити лише сучасні засоби контролю навчальних досягнень. Це перевірено досвідом розвитку і функціонування освіти в європейських та інших розвинених країнах. Саме тестування, рейтинги, інші сучасні засоби педагогічного контролю й оцінювання можуть покращувати якість навчання учнів, удосконалювати навчальну, методичну, виховну діяльність учителів і управлінську діяльність адміністрації середньої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів.

Актуальність дослідження. Розвиток і удосконалення інформаційних технологій призводить до суттєвих змін у характері виробництва та наукових досліджень, передбачає переорієнтацію освіти, побуту, культури, соціальних стосунків тощо. Такі значні перетворення вимагають нового підходу до розбудови національної системи освіти України, впровадження нових інформаційних технологій, наукових досліджень, які пов’язані з інтенсивним розвитком науки і техніки. Актуальність проблеми, недостатність її розробки в теорії і практиці трудового навчання у поєднанні з практичною значущістю визначили тему нашого дослідження: «Створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників на уроках профільного навчання за допомогою інструментальних педагогічних засобів».

Мета дослідження: поглибити знання й уміння створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників на уроках профільного навчання за допомогою інструментальних педагогічних засобів.

Об’єкт дослідження: процес створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках профільного навчання.

Предмет дослідження: засоби створення тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках профільного навчання.

Гіпотеза дослідження: визначення рівня знань старшокласників на уроках профільного навчання буде швидшим, цікавішим і ефективнішим, якщо в навчальному процесі застосовуватимуться інструментальні педагогічні засоби контролю знань.

Реалізація поставленої мети передбачає визначення таких завдань: 1. Розкрити сутність тестів як дидактичного поняття.

 2. Визначити види тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 3. Проаналізувати інструментальні педагогічні засоби для створення комп’ютерних тестів.

 4. Визначити послідовність і методику створення комп’ютерних тестів.

 5. Описати технологію розробки тесту з теми «Конструювання, моделювання та розкроювання виробу» в середовищі TEST-W, TEST-W2, MyTest, Test_Orion, MAMI_Testing.

 6. Узагальнити методику проведення тестового контролю в середовищі TEST-W2. Виявити ефективність створення та проведення тестів з профільного навчання в середовищі TEST-W2.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань застосовувалися сучасні теоретичні й емпіричні методи. Серед них:

Теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації.

Емпіричні: контрольні тести, бесіди з учителями трудового навчання, учнями, обговорення.
РОЗДІЛ 1

ТЕСТИ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ


  1. Тести як дидактичне поняття

Характерною рисою сьогодення в світі є особлива увага урядів більшості країн до проблем розвитку сучасної освіти, підвищення її ефективності та якості. У національній доктрині розвитку освіти підкреслено, що «якість освіти є національним пріоритетом, передумовою національної безпеки держави, додержанням міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту».

У зв’язку з прийняттям в Україні державного стандарту середньої освіти, впровадження моделі незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з’явились умови для відпрацювання системи об’єктивного оцінювання рівнів успішності школярів за допомогою тестових технологій та забезпечення рівного доступу до вищої освіти.

Неможливо досягти значних підсумкових результатів без відповідного контролю за ходом їх здобуття, без відповідної коригувальної діяльності.

Існує багато методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Серед них найбільш поширеними у практиці роботи є спостереження й опитування (усне і письмове). Безумовно, вони мають і матимуть велике значення в управлінні навчальним процесом. Однак можливості цих традиційних методів діагностування у забезпеченні необхідної якості вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів дуже обмежені. Одним з високоефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних досягнень учнів є тест.

Тестування в сучасних умовах є одним з найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень.

Нині спостерігається зменшення кількості годин у програмах навчальних закладів, що приводить до дефіциту аудиторного часу. Тому виникає потреба у підвищенні ефективності навчального процесу, зокрема, якості та технологічності педагогічного контролю. Одним із найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень є тестування, яке треба використовувати у поєднанні з традиційними засобами педагогічного контролю.

Для розуміння сутності тестів важливо розібратися в системі понять. Поняття взагалі утворюють основу будь-якої науки, і в цьому змісті діяльність щодо розробки й ефективного застосування тестів не є винятком.

Перші наукові праці з теорії тестів з'явилися на початку ХХ століття, на стику психології, соціології, педагогіки й інших так званих поведінкових наук.

Закордонні психологи називають цю науку психометрикою, а педагоги − педагогічним виміром. В Україні загальноприйнятий варіант назви цієї науки − тестологія, що може бути педагогічною, психологічною чи соціологічною, в залежності від того, де застосовується і розвивається. В принципі, інтерпретація назви "тестологія" проста і прозора: наука про тести.

Педагогічна тестологія покликана займатися питаннями розробки тестів для об'єктивного контролю рівня знань, тих, хто навчається (в самому широкому змісті цього слова, а не просто "школярів", як можна припустити).

Ключовими поняттями тестології, як однієї з методичних теорій є тест, зміст і форма завдань, надійність результатів виміру. Крім того, у тестології використовуються такі поняття статистичної науки, як вибіркова і генеральна сукупність, кориляція та інші.

Слово "тест" викликає в людей різні уявлення. Одні думають, що це питання чи завдання з однією готовою відповіддю, яку треба вгадати. Інші вважають тест формою гри чи забави. Треті намагаються тлумачити це як переклад з англійського слова "test" (іспит, перевірка).

Загалом, щодо цього питання немає єдності думок. Не випадково розмах думок про тести виявляється занадто широким: від суджень повсякденної свідомості до спроб наукового тлумачення сутності тестів. У науці проводять істотні розходження між простим перекладом слова і змістом поняття.

Найчастіше ми зустрічаємося із спрощеним сприйняттям поняття "тест", як простий вибір однієї відповіді з декількох запропонованих до запитання. Численні приклади таких, здавалося б, "тестів" легко знайти в більшості систем дистанційного навчання.

Тестування – це, з одного боку, сучасна парадигма об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учня, з іншого – це метод вимірювання певних властивостей особистості за допомогою тесту [14, С. 177].

Як правило, тест має три тісно пов’язані складові елементи – систему завдань, технологію проведення і відпрацьовану систему перевірки, обробки та аналізу результатів.

Тестові методи мають деякі переваги перед іншими методами педагогічної діагностики: наукова обґрунтованість самих тестів, яка дозволяє одержати об’єктивні результати про рівні навчальних досягнень учнів; технологічність методів, точність вимірювань; наявність однакових для всіх учасників опитування правил здійснення педагогічного контролю та адекватної інтерпретації тестових результатів [9, С. 430].

Педагогічні тести також раціонально використовувати як інструмент прогнозування подальшого процесу засвоєння знань, а також для всебічного та оперативного визначення характеристики окремого учня, динаміку його досягнень, слабкі місця та аналіз їх причин. У цьому випадку тестування доцільно втілювати під час проведення поточного та тематичного оцінювання.

Систематичне тестування після кожної теми і навіть на кожному уроці на закріплення нового матеріалу або як контроль домашнього завдання спонукає учнів до щоденної праці. Бажано тест з перших днів навчання зробити звичним елементом, який виконує функції навчання, виховання, самоконтролю та контролю під час розв’язування вправ, проведення поточного та тематичного оцінювання.

Нині розроблено багато тестів з різних тем того чи іншого предмету, але таких, що перевіряють рівень компетентності учнів, у тому числі їх навчальні досягнення поки що недостатньо, тому актуальним є створення систем тестових завдань і визначення показників їх якості.

Тестування може поводитися як у бланковій, так і в комп’ютерній формах. Проведення комп’ютерного тестування потребує наявності банку завдань, що вимагає від учителя відповідної методичної компетентності. Комп'ютерна форма тестування має низку переваг. Учитель одержує можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий), економити час, одночасно залучати до роботи весь клас й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Учень негайно одержує результат і об’єктивну оцінку, може неодноразово проходити тестування з одної і тієї самоїтеми.

Не можна не відзначити, що саме цей вид тестування найбільш подобається дітям. Унаслідок підняття зацікавленості вдається залучити до активної участі в навчальному процесі, як сильних, так і слабких учнів.


  1. Види тестів для контролю навчально-пізнавальності учнів

Традиційний тест становить єдність, щонайменше, трьох систем: • змістовної системи знань, яка описується мовою навчальної дисципліни, що перевіряється;

 • формальної системи завдань зростаючої складності;

 • статистичних характеристик завдань і результатів.

Традиційний навчальний тест потрібно розглядати з двох сторін: як метод педагогічного виміру і як результат застосування тесту.

Обидва ці критерії характеризують тест із різних боків, тому що тест треба розуміти одночасно і як метод, і як результат навчального виміру. Одне доповнює інше. Тест як метод не мислиться без результатів, що підтверджують якість його самого і якість оцінок виміру випробуваних різного рівня підготовленості.

Головна ідея традиційного тесту − мінімальною кількістю завдань, за короткий час, швидко, якісно і з найменшими витратами порівняти знання як можна більшої кількості учнів.

Власне кажучи цим відображається ідея ефективності навчальної діяльності в галузі контролю знань у системах дистанційного навчання.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка