Структура електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, та його складовіСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3

III рівень

Форма звітності

1. Чи можна вважати поезії, написані С. Руданським в семінарії, автобіографічними? Обгрунтуйте свою думку.

2. Порівняйте балади С. Руданського з народними балада­ми та баладами ранніх романтиків (на прикладі народної пісні "Мала мати сина, восени женила", "Тополі" Т. Шевченка та од­нойменного твору С. Руданського).

3. Напишіть реферат на тему "Фольклорні мотиви у творчості С. Руданського".

4. Вивчіть одну поезію С. Руданського за вибором.
Література:

1. Погребенник В. Рідний край у поезії Степана Руданського // Українська мова та література. – 1998. – № 1.

2. Слапчук В. Національна ментальність у співомовках Степана Руданського //Дивослово. – 1994. – №9. – с. 59 – 60.

3. Франко І.Я. До студій над Руданським // Франко І.Я. Твори. – Т.17. – К., 1956.


До теми 2:

Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури

І рівень

Тести

1. У якому році було здійснене перше видання "Кобзаря" Шевченка?

а) 1838; 6)1843; в) 1840; г) 1845.

2. З якого твору Т. Шевченка рядки?"Учітесь, читайте.

і чужого научайтесь,

Й свого не цурайтесь..."

а) "Кавказ"; б) "Три літа";

в) "Заповіт"; г) "І мертвим, і живим...".

3. Хто з названих видатних людей допоміг викупити Шевченка з кріпацтва?

а) Добролюбов, Чернишевський;

б) Некрасов, Добролюбов;

в) Брюллов, Жуковський.

4. Який відомий твір Т. Шевченка був написаний 25 грудня 1845 року?

а) "Катерина"; б) "Кавказ";

в) "Гайдамаки"; г) "Заповіт".

5. Кому присвячено поему "Катерина"?

а) В. Григоровичу; б) В. Жуковському;

в) К. Брюллову; г) Є. Гребінці.

6. Визначте часові рамки періоду "трьох літ".

а) 1837-1843; б) 1847-1857;

в) 1843-1847; г) 1857-1861.

7. Засудження ренегатства національної еліти — провідна тема поеми...

а) "Катерина"; б) "І мертвим, і живим...";

в) "Марія"; г) "Невольник".

8. "Кобзар" 1840 року відкривав вірш:

а) "Думи мої, думи мої"; б) "Перебендя";

в) "Тополя"; г) "До Основ'яненка".

9. Скільки віршів увійшло до циклу "Псалми Давидові"?

а) 8; б) 13;

в) 10; г) 20.

10. До кого звертається Шевченко у вірші:"Моя ти любо! Мій ти друже!

Не ймуть нам на віри без хреста,

Не ймуть нам віри без попа

Раби, невільники недужі!"

а) Варвари Рєпніної; б) Марка Вовчка;

в) Ликери; г) Глафіри Псьолівни.

II рівень

Контрольні питання

1.Схарактеризуйте основні чинники й суть світоглядного зла­му, який виявився у поезії та мистецькій творчості періоду "трьох літ".

2. Періодизація творчості Тараса Шевченка.

3. Мотиви "невольничої лірики" Т. Шевченка.

4. Образ України у творах Т. Шевченка.

5. Біблійні мотиви у творах Кобзаря.

6. Які вам відомі жанрові різновиди:

а) Шевченкової лірики;

б) Шевченкових поем?

7. Питання жанрової природи "Кавказу".

Яким ви бачите "образ автора" Шевченкової поезії?

8. Які біблійні мотиви й сюжети використано в Шевченковій поезії?

9. Що таке жанр містерії, зокрема романтичної, й чому Шев­ченко обрав саме таку форму для втілення власних історіо­софських поглядів?

10. Як Шевченко ставився до Богдана Хмельницького й чим це було зумовлено?

11. Висвітліть образ наратора (розповідача) в Шевченкових повістях "Музикант", "Прогулка с удовольствием...", "Капитанша".

12. Яке ваше ставлення до тези про перехід Шевченка від ро­мантизму до реалізму?

13. Схарактеризуйте сучасні погляди на проблеми міфологізму поезії й постаті Шевченка.

14. Схарактеризуйте тогочасну й сучасну актуальність поеми "Кавказ".

15. Схарактеризуйте роль поезії та самої постаті Шевченка в утвердженні національного самоусвідомлення українців.
III рівень

Форма звітності

1. Простежте еволюцію Шевченка-лірика. Чим зумовлена перерва у творчості поета в період 1850-1857років?

2. Як ви розумієте слова російського критика Аполона Григор'єва про Шевченка: "Шевченко останній кобзар і перший великий поет нової великої літератури".

3. У чому актуальність творчої спадщини Тараса Шевчен­ка в наш час?

4. Яким є стан сучасного шевченкознавства?

5. Вивчіть вказані вірші Т. Г. Шевченка:

«Мені тринадцятий минало…»

«Сон» («У всякого своя доля…»)

«Заповіт»

«Мені однаково…»

«І виріс я на чужині…»

«Гайдамаки» (2 уривки за вибором)

«Кавказ» (уривок за вибором)

«Я не нездужаю нівроку»

«Послання» («І мертвим, і живим…» (уривки за вибором).
Література:

1.Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.-К., 1994.

2.Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література.-К., 1994.

3.Пахаренко в. Незбагнений апостол. Світобачення Шевченка.-Черкаси, 1999.

4.Смілянська В. “Святим огненним словом...”. Тарас Шевченко: поетика.-К., 1990.

До теми 3:Реалістичні засади і стильові традиції української прози 40 – 60-х років ХІХ століття

І рівень

Тести

1. Скільки років "пролежав у шухляді" роман "Люборацькі" А.Свидницького?

а) рік; б) десять;

в) три; г) сорок.

2. Хто винен у загибелі Антося:

а) Мася; б) семінарія;

в) Галя; г) Тимоха Петропавловський.

З. Хто з героїв твору перекопаний, що "як зближиться страшний суд, то світ обернеться очима назад, а потилицею наперед"?

а) Отець Гервасій; б) Фрузина Печержинська;

в) Люборацька; г) Антось.


II рівень

Контрольні питання

1. У чому полягає новаторство роману "Люборацькі" А. Свидницького?

2. Чому автор визначив жанр твору як "сімейна хроніка"?

3. Мотиви лірики А. Свидницького.


III рівень

Форма звітності

1. Проблема відриву молоді від національного грунту у романі.

2. Трагедія обдарованої особистості у несправедливому суспільному ладі.

Література:

1. Єфремов С. Анатолій Свидницький (1834 – 1871) // Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – с. 419 – 421.

2. Сиваченко М.Є. А.П.Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі. – К., 1962.

3. Свидницький і «Люборацькі» // Зеров М. Українське письменство. – К.: Основи, 2003. – с. 441 – 443.

До теми 4:

Художня своєрідність прози Марка Вовчка

І рівень

Тести

1. Збірка перших творів Марка Вовчка, написаних у немирівський період життя, вийшла в Петербурзі під назвою:

а) "Народні оповідання";

б) "Рассказы из народного русского быта".

2. Першим редактором і видавцем творів Марка Вовчка був

а) Т. Шевченко; б) П. Куліш; в) М. Костомаров.

3. Українські оповідання та повісті Марка Вовчка напи­сані в дусі:

а) романтизму;

б) сентименталізму;

в) просвітительського реалізму;

г) класичного реалізму.

4. В основі сюжету "Інститутки" лежить:

а) реальний життєвий конфлікт;

б) любовний конфлікт;

в) психологічний конфлікт.

5. Премією Французької академії відзначена повість Мар­ка Вовчка:

а) "Тюлевая баба"; б) "Інститутка"; в) "Маруся".

6. Автором роману "Марія" про Марію Вілінську була:

а) Наталя Забіла;

б) Ольга Кобилянська;

в) Оксана Іваненко.
II рівень

Контрольні питання

1. Що ви знаєте про особливості життєвого шляху Марка Вовчка?

2. Розкрийте сутність дискусії щодо авторства творів Марка Вовчка.

3. Яке місце та роль Пантелеймона Куліша у формуванні й становленні Марії Вілінської як письменниці?

4. Яка центральна проблема творчості Марка Вовчка?

5. Що ви можете сказати про майстерність психологічно­го зображення жінки в "Народних оповіданнях"? Відповідь ілю­струйте прикладами.

6. Яке місце та роль творів Марка Вовчка у російській та французькій літературах?
III рівень

Форма звітності

1. Ознайомтесь із працями Віктора Петрова-Домонтовича "Мовчуще божество" і "Романи Куліша". Підготуйтесь до обговорення теми "Марко Вовчок очима сучасників".

2. Який вплив на становлення творчих принципів, індивідуального стилю, естетичних поглядів письменниці мала творчість Тараса Шевченка? Аргументуйте свою відповідь.

3. Які твори Марка Вовчка належать до жанру:

- соціально-побутового оповідання;

- баладного оповідання;

- соціальної повісті;

- психологічного оповідання й повісті;

- соціального-побутової казки?

4. Зробіть порівняльний аналіз збірок Марії Вілінської "На­родні оповідання" та "Рассказьі из народного русского бита".


Література:

1. Клочек Г. Анатомія добра і зла (Повість Марка Вовчка «Інститутка») // Українська мова та література. – 1998. – №19. – С. 1 –3.

2. Логвиненко О. Три долі Марка Вовчка об’єднано в літературний проект «Текст + контекст» //Літ. Україна. – 2003. – 6 лютого. – С. 7.

3. Павличко С. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі. – К., 2002. – С. 11 – 24.


До теми 5:Українська драматургія першої половини ХІХ століття

І рівень

Тести

1. Якою піснею починається п'єса І. Котляревського "На­талка Полтавка"?

а) "Ой я дівчина Полтавка";

б) "Віють вітри, віють буйні;

в) "Дід рудий, баба руда".

2. Котра з народних пісень використана І. Котляревським у водевілі "Москаль-чарівник"?

а) "Сонце, низенько, вечір близенько",

б) "У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила";

в) "Будь у мене мужичок з кулачок,

А таки я мужикова жінка".

З. Драма І. Озаркевича "Жених навіжений" є переробкою драми Г. Квітки-Основ'яненка:

а) "Шельменко-денщик";

б) "Сватання на Гончарівці";

в) "Бой-жінка".

4. Драма Т. Шевченка "Назар Стодоля " була надрукована в:

а) 1841 році; б) 1862 році;

в) 1844 році; г) 1880 році.

5. Микола Костомаров започаткував в українській літературі:

а) вертепну драму;

в) драму ідей;

б) соціально-побутову драму;

г) соціальну комедію.Література:

Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х рр. ХІХ ст. – К., 1990.

До теми 6:

Пантелеймон Куліш як „один із корифеїв” української літератури
І рівень

Тести

1. Пантелеймон Куліш закінчив юридичний факультет Київського університету:

а) так; б) ні.

2. Дружиною Пантелеймона Куліша була сестра О. Білозерського, відома в літературі під псевдонімом Ганна Барвінок:

а) так; б) ні.

3. Адміністративне заслання після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства П. Куліш відбував у:

а) Тулі;

б) Уфі;


в) Львові.

4. Український буквар Пантелеймона Куліша називався

а) "Буквар Южноруський"; б) "Граматка".

Контрольні запитання й завдання

1. У яких формах і жанрах виявився інтерес письменника до рідної землі, способу життя її мешканців, її історії? Порівняй­те при цьому зміст російськомовної прози Є. Гребінки та О. Афанасьєва-Чужбинського.

2. Назвіть коло провідних мотивів поезії О. Афанасьєва-Чуж­бинського.

В чому їхня своєрідність порівняно з творчістю інших українських поетів-романтиків?

3. Б чому полягає новаторський внесок у розвиток української поезії, зроблений В. Петренком?

4. Якими могли б бути ваші аргументи в запереченні "загальникової" поезії М. Петренка? (Зверніть увагу на цикл "Слов'янськ", на вірш "Чого ти, козаче...").

5. Літературну творчість розпочав з написання:

а) історичного роману;

б) міфологічно-етнографічних оповідань;

в) соціально-побутових драм.

6. У "Чорній раді" письменник намагався максимальну точно викласти історичні факти:

а) так; б) ні.

7. Збірка "Досвітки. Думи і поеми" була укладена П. Кулішем у:

а) 1861-1862 рр.;

б) 1859-1860 рр.;

в) 1871-1872 рр.

8. Як драматург П. Куліш дебютував:

а) "Іродовою морокою. Вертепною містерією на Різдвяні

свята ";

б) першою дією незавершеної п'єси "Колії. Українська драма з останнього польського панування на Вкраїні"; ,

в) „Драмованою трилогією".
II рівень

Контрольні питання

1. У чому полягає суперечливість світогляду Пантелеймо­на Куліша?

2. Що ви можете сказати про відображення у світогляді й творчості Пантелеймона Куліша української національної ідеї?

3. Розкрийте суть конкретно-історичного та релігійно-філософського змісту "Чорної ради".

4. Розкажіть про жанрове багатство малої прози П. Куліша.

5. Який внесок П. Куліша у розвиток української ліричної та ліро-епічної поезії?

6. У чому полягають значення й заслуги П. Куліша в роз­витку української літератури?
III рівень

форма звітності

1. Визначте, які художні прийоми використовує Панте­леймон Куліш, творячи образи "Чорної ради".

2. Напишіть реферат на тему "Романтизм у синкре­тичній світоглядній системі Пантелеймона Куліша".

3. Поясніть думку письменника: "Не мисль холодная... на­уковая, а душа вкушає списателю... порив для його художественної особи".

4. Як сполучались у Пантелеймону Кулішеві два його праг­нення: збереження національного обличчя українського народу та європеїзація українців?

5. Підготуйте повідомлення на тему: "Пантелеймон Куліш в оцінці критиків".Література:

Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ ст.: Т.Шевченко, П.Куліш, М.Драгоманов //Сучасність. – 1996. – №12. – С. 90 – 95.

2.

3. Неділько В. Місце Куліша в українській культурі // Слово і час. – 1992. – №9.4. Слоньовська О. «Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали…» (Аналіз роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» //Диво слово. – 1994. – №12. – С.11 – 17.

5. Шутик В. Поет і доба: Еволюція світогляду П. Куліша // Українська мова і література в середній школі. – 2002. –№3. – с. 30 – 34.

– 2002. – № 23 –24 – с. 23 – 25.
До теми 7:

Творчість Юрія Федьковича

І рівень

Тести

1. У якому селі на Буковині народився Осип-Юрій Федькович?

а) Колодяжне; б) Сторонці-Путилові; в) Харківці.

2. Яку назву має перший цикл віршів?

а) "Жовнірські думи"; б) "Любов і ненависть"; в) "З окрушків".

3. З якої поеми Ю. Федьковича слова?

Цісар сидить на стільчику

Та в картах ся грає,

А ті гори буковинські

Нехай пропадають!..

а) "Довбуш"; б) "Лук'ян Кобилиця"; в) "Дезертир".

4. У якому році Федькович написав оповідання "Сафат Зінич"?

а) 1864; б) 1865; в) 1869.

5. Кому належить вислів: "...кращого стиліста, ніж Федькович, не було і немає серед буковинських і галицьких письмен­ників, взагалі твори Федьковича можна ставити поряд із кращими зразками української і, мабуть, не тільки української народницької літератури. Крізь легку, а іноді і порожню імлу іде­алізації вимальовуються яскраві, живі картини, влучно окрес­лені силуети, і увсьому відчувається присутність життя".

а) /. Франко; б) Л. Українка; в) С. Єфремов.

6. Про Довбуша Федькович написав такі твори:

а) "Сонні мари"; 6) "Довбуш"; в) "Раю мій, раю!.. ".


II рівень

Контрольні питання

1. Розкажіть про долю Федьковича-жовніра.

2. Які традиції поезії Т. Шевченка розвішав Ю. Федькович?

3. Визначте основні проблеми прозових творів письменника.

4. Яке місце займає народна творчість у літературній діяльності Ю. Федьковича?

5.Як Ю. Федькович оспівав у своїх творах народних героїв?

6. Яка тематика віршів Ю. Федьковича? Доведіть грома­дянську спрямованість поезії буковинського Кобзаря.
III рівень

Форма звітності

1. Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Ю. Федьковича.

2. Розкрийте зміст слів поета: "Бо я правду лиш співаю та й за правдов гину".

З. Напишіть твір на тему "Образ жінки-матері в жовнірській поезії Ю. Федьковича".

4. Визначте викривальні мотиви поезії "Пречиста діво, ра­дуйся, Маріє!".

Література:

1. Євшан М. Юрій Федькович в світлі нових матеріалів // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К., 1998. – с. 126 – 135.

2. Івашків В.М. Романтичні драми Юрія Федьковича. – К., 1990.

3. Тарасюк Т. Таємниця на ім’я Федбкович //Літературна Україна. – 2004. – 16 вересня. – с. 7.


Список віршів для вивчення напам’ять:
1. І. Котляревський – 1-й уривок від початку поеми «Еней був парубок моторний…» і до слів «…к чортам, і щоб і дух не пах.», другий - за вибором;

2. Л. Глібов «Журба» та байка за вибором;

3. Є. Гребінка – байка за вибором;

4. С. Руданський – поезія за вибором;

5. Т. Г. Шевченко:

«Мені тринадцятий минало…»

«Сон» («У всякого своя доля…»)

«Заповіт»

«Мені однаково…»

«І виріс я на чужині…»

«Гайдамаки» (2 уривки за вибором)

«Кавказ» (уривок за вибором)

«Я не нездужаю нівроку»

«Послання» («І мертвим, і живим…» (уривки за вибором).

 1. Перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань:

Індивідуально-навчальні дослідні проекти

1. Синкретизм творчих на­прямів в українській літературі першої половини XIX ст.

2. Основні постулати праці Нікола Буало "Мистецтво поетичне".

3. Творці та збирачі українських народних пісень.

4. Фольклор у житті та науковій діяльності М. Косто­марова.

5. Історія вивчення фольклору Україні.

6. Естетичні погляди Тараса Шев­ченка.

7. Пантелеймон Куліш — літера­турний критик.

8. Розвиток літературознавства й критики на західноукраїнських землях.

9. Фольклоризм „Енеїди” І. Котля­ревською.

10. Амбівалентність сміху в „Енеїді” І.П. Котляревського.

11. Українська демонологія у творчості Г. Квітки-Основ'яненка.

12. Роль Є. Гребінки у житті Тараса Шевченка.

13. Компаративний аналіз байкарського доробку Є. Гребінки та

П. Білецького-Носенка

14. Компаративний аналіз байок Левка Боро­виковського і Петра Гулака-Артемовського.

15. Особливості світобачення й морально-етичні погляди українців у байках *

16. Образ жінки-матері в жовнірській поезії Ю. Федьковича.

17.Образ наратора в Шевченкових повістях "Музикант", "Прогулка с удовольствием...", "Капитанша".

18. Вплив творчості Тараса Шевченка на становлення індивідуального стилю та естетичних поглядів Марка Вовчка.

19.Майстерність психологічно­го зображення жінки в "Народних оповіданнях" Марка Вовчка.

20. Засоби гумору у співо­мовках Степана Руданського.

21.Вплив міжнародного контексту літературного на формування українського національного варіанту романтизму.

22. Модифікації українського романтизму

23.Типологічні ознаки українського сентименталізму на тлі західноєвропейських літератур.

24. Риси поетики у п'єсах історичної темати­ки М. Костомарова.

25.Тематика і тенденції у творчості драматургів Наддніпрянської, Галицької та Закарпатської України.

26.Реформаторська роль Шашкевича-письменника у становленні західноукраїнської літератури.

27. Поетичний образ України у творчості яких 40—50-х років 19 століття.

28. Коло стильових орієнтацій україно­мовної прози О. Стороженка?

29. Своєрідність провідних мотивів поезії О. Афанасьєва-Чуж­бинського.

30. Новаторський внесок В. Петренка у розвиток української поезії.

31.Проблематика, мотиви та образи в поемі Івана Вагилевича "Мадей”.

32.Романтизм у синкре­тичній світоглядній системі Пантелеймона Куліша.

33.Жанрове багатство малої прози П. Куліша.

34.Драматургія, щоденник, листи Т.Г.Шевченка.35.Творчість Л.Глібова для дітей.

Перелік тем рефератів:

 • Фольклоризм „Енеїди” І. Котля­ревською.

 • Амбівалентність сміху в „Енеїді” І.П. Котляревського.

 • Українська демонологія у творчості Г. Квітки-Основ'яненка.

 • Роль Є. Гребінки у житті Тараса Шевченка.

 • Компаративний аналіз байкарського доробку Є. Гребінки та

 • П. Білецького-Носенка

 • Компаративний аналіз байок Левка Боро­виковського і Петра Гулака-Артемовського.

 • Особливості світобачення й морально-етичні погляди українців у байках *

 • Образ жінки-матері в жовнірській поезії Ю. Федьковича.

 • 17.Образ наратора в Шевченкових повістях "Музикант", "Прогулка с удовольствием...", "Капитанша".

 • Вплив творчості Тараса Шевченка на становлення індивідуального стилю та естетичних поглядів Марка Вовчка.

 • 19.Майстерність психологічно­го зображення жінки в "Народних оповіданнях" Марка Вовчка.

 • Засоби гумору у співо­мовках Степана Руданського.

 • 21.Вплив міжнародного контексту літературного на формування українського національного варіанту романтизму.

 • Модифікації українського романтизму

 • Типологічні ознаки українського сентименталізму на тлі західноєвропейських літератур.


8.Перелік тем курсових робіт, якщо передбачені навчальною програмою:

Компаративні зв’язки

української літератури зі світовою

 • Фабульна й ідейно-художня близькість «Енеїд» І. П. Котляревського, Вергілія та Осипова.

  • Оссініанські ремінісценції в баладах П. Білецький-Носенка «Ївга» та Г. А. Бюргера «Ленора»

  • Типовість героя-спокусника у творах Г. Квітка-Основ’яненка, С. Річардсона та М. Карамзіна

  • Типологічна подібність комедій Г. Квітка-Основ’яненка «Шельменко-денщик» і Мольєра «Витівки Скапена» та «Слуга двох панів К. Гольдоні»

  • Г. Квітка-Основ’яненко і Д. Фонвізін: типологія сатиричного зображення паразитичного життя поміщицько-чиновницького середовища (роман «Пан Халявський» і комедії «Бригадир» та «Недоросток»)

  • Ремінісценції творчої манери Г. Квітка-Основ’яненка у прорзі російських письменників: М. Лєскова, М. Салтикова-Щедріна та Ф. Достоєвського.

  • Типологічні паралелі психологізації пейзажів у сентиментальних творах Г. Квітка-Основ’яненка («Маруся», «Щира любов»), Е. Юнга («Нічні думи»), Т. Грея («Елегія, написана на сільському кладовищі»), Л. С. Месьє («Дикун»)

  • «Щира любов» Г. Квітка-Основ’яненка і «Бідна Ліза» М. Карамзіна.

  • Національно-патріотичне аранжування історико-романтичних балад у слов’янських літературах («Шлюбна сорочка» Карела Вербена, «Ольга» П. Катеніна, «Втеча» А. Міцкевича, «Світлана» В. Жуковського, «Маруся» Л. Боровиковського)

  • Демонологічні паралелі у творчості слов’янських поетів-містиків («Дзяди» А. Міцкевича, «Небожественна комедія» З. Красінського, «Самюель Зборовський» Ю. Словацького, «Портрет» М. Гоголя)

  • Суголосність мотивів у поезіях І. Срезневського «Море» та М. Лермонтова «Парус»

  • Типологічна близькість преромонтичних творів І. Срезневського «Запорозька старовина» та П. Меріме «Гузли»

  • «Історія Русів» у типологічному ряду пре романтичних поглядів Руссо, Діячів «Бурі і натиску» та А. Міцкевича

  • Тема козацької минувшини у творчих перегуках Т. Шевченка і Ю. Словацького («За байраком байрак» і «Zmija»)

  • Варіації теми апостола у творчості Т. Шевченка, О. Пушкіна та М. Лермонтова

  • Порадоксалізм романтичних сюжетів у творчості Т. Шевченка, Ф. Шлегеля, М. Лермонтова, А. Міцкевича: типологічні паралелі

  • типологія соціальної спрямованості «фізіологічного нарису»: Т. Шевченко, М. Гоголь, Карел Мах

  • Співзвучність мотивів та образів Шевченкової «Причинної» та Пушкінової «Русалки»

  • Ремінісценції поем Т. Шевченка «Сон» та «Гайдамаки» у прозі М. Лєскова (роман «Нікуди», повість «Сміх і горе»)

  • Перегуки образів і фабульних мотивів у таорах Т.Шевченка «Слепая», Шекспіра «Гамлет» та Гете «Фауст»

  • Типологічна подібність творів Т. Шевченка «Заповіт» та О. Пушкіна «Пам’ятник»

  • Типологічні паралелі між творами Т. Шевченка «Катерина». В.-Й. Гете «Фауст» та Й. Ф. Шиллера «Дітовбивці»

  • Типологічні паралелі між «Гайдамаками» Т. Шевченка, «Валенштейном» та «Вільгельмом Теллом» Й. Ф. Шиллера і «Канівським замком» С. Гощинського

  • Типологічна спорідненість біблійних мотивів та образів у творчості Т. Шевченка, Дж. Байрона, А. Міцкевича, В.- Й. Гете, Г. Гейне, Ш. Петефі та М. Лермонтова

  • Т.Шевченко і Ш. Петефі: спорідненість особистої долі, вдачі, характеру поетичної творчості

  • Специфіка осмислення слов’янської теми в поезії Т. Шевченка і С. Хомякова

  • Тема Кавказу у творчості Т. Шевченка, М. Лермонтова, О. Пушкіна: спільне і відмінне у поглядах на визвольну війну

  • Шевченків «Варнак» і Шиллерові «Розбійники»: візія ідеального стану світу

  • Т.Шевченко і В. Гюго у площині романтичного світогляду та романтичної поетики

  • Проблема композиційної подібності поем Т. Шевченка «Великий льох» та Є. Гребінки «Богдан»

  • Шевченків мотив слави у контексті загальноєвропейської поетичної традиції (Ж. де Сталь, Петефі, А. Міцкевич, Дж. Леопарді)

  • Поема-містерії Т. Шевченка «Великий льох» і А. Міцкевича «Дзяди»: шлях-и філософського осмислення причин трагедії (української і польської) сучасності

  • Ідейно-стильова співзвучність декабристської тематики в поемах Т. Шевченка «Тризна» і К. Рилєєва «Войнаровський»

  • Шевченко і Плещеєв: інтелектуальні, ідейні та творчі зв’язки на засланні

  • Ідейно-тематичне суголосся повістей Т. Шевченка «Музикант» і «Близнецы» з творами М. Павлова «Іменини» та О. Герцена «Сорока-злодійка»

  • Типологічна спорідненість проблематики й стилю роману Марка Вовчка «Записки причетника» з «Соборянами» М. Лєскова та «Деревенскими встречами» Г. Успенського

  • Суголосся ідей емансипації в творах на жіночу тематику Марка Вовчка («Живая душа», «В глуши», «Три сестры»), Жорж Санд та Бічер Стоу.

  • Сюжетні рефлексії нарису О. Афанасьєва-Чужбинського «Из корнетской жизни» в оповіданні Л. Толстого «После бала»

  • «Морко Проклятий» О. Стороженка у типологічному ряду загальноєвропейського «роману жахів» («вампір» Дж. Помідорі, «Чернець» М. Льюіса, «Удольфські таємниці» та «Італієць» А. Радкліфа, «Мельмої-блукач» Ч. Метьюріна)

  • Ідейно-тематичні перегуки поезій Л Боровиковського «Ледащо» і М. Лермонтова «Печально я Мотрю на наше поколене»

  • «Волох» Л. Боровиковського і «Цигани» О. Пушкіна: типологічні паралелі

  • Аналоги баладних сюжетів і мотивів у творах Л. Боровиковського «Ледащо», В. Жуковського «Громової» та А. Міцкевича «пані Твардовська»

  • Літературні взірці балади Л. Боровиковського «Маруся»: Бюргер «Ленора», В. Жуковський «Людмила» і «Світлана», А. Міцкевич «Втеча»

  • Спорідненість духу орієнтальної екзотики в поезіях Л. Боровиковського «Козак», Байрона «Гяур» та А. Міцкевича «Фарле»

  • Поетична концепція гетьмана і гайдамаки у «Відьмі» Л. Боровиковського, «Братах-розбійниках» та «Гайдамаках» К. Рилеєва.

  • Вальтерскоттівські ремінісценції в історичній повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»

  • Вальтерскоттівський дух у повісті Ф. Глінки «Зиновий Богдан Хмельницький, или Освобожденная Малороссия»

  • Ремінісценції творів І. Красіцького, А. Міцкевича, В.-Й. Гете в байках та баладах П. Гулак-Артемовського

  • Балади «Твардовський» П. Гулака-Артемовського і «Пані Твардовська» А. Міцкевича: виразність національної своєрідності

  • Ремінісценції балади Гете «Рибалка» в однойменному творі П. Гулака-Артемовського

  • Мандрівні сюжети байок Л. Глібова та І. Крилова

  • Лермонтовські ремінісценції в поетичному циклі М. Петренка «Небо»

  • Ідейне суголосся Шашкевичевої «Згадки» й Колларової «Дочки слави»

  • Ідейно-тематичні перегуки поезій М. Шашкевича «Руська мати нас родила» та К. Г. Махи «Травень»

  • Рефлексія філософської ідеї невмирущості історії нації в поезіях А. Метлинського та А. Міцкевича

  • А. Метлинський «Старець» і В. Жуковський «Пісня бідняка»: спільне і відмінне

  • Ремінісценції поезії І. Козлова «Сільська сирота» у вірші А. Метлинського «Дитина-сиротина»

  • Ремінісценції поетичної творчості Уланда у віршах А. Метлинського «Гулянка», «Бандурист», «Козак та буря», «Підземна церква»

  • Рецепція теоретичних засад нової творчості німецьких романтиків у баладі-притчі Л. Боровиковського «Велика» та літературних поглядах А. Метлинського

  • Спорідненість меланхолійних роздумів про минущість історії у «Палієві» В. Забіли та баладах Ф. Війона («Балади про дам минувшини», «Балади про сеньйорів минувшини», «Балада, писана старофранцузькою мовою»)

  • Своєрідність творчої адаптації Є. Гребінкою байкарських мотивів А. Крилова («Рибалка» – «Крестьянин и Река»; «Ведмежий суд» – «Крестьянин и Овца»; «Грішник» – «Троеженец»)

  • Повісті Є. Гребінки «Приключение синей ассигнации» і М. Гоголя «Мертвые души»: ідейні та композиційні перегуки

  • Суголосність мотивів у поезіях Є. Гребінки «Моя месть» та М. Лермонтова «Демон».

  • Художня реалізація сюжету легенди про золоторогих турів у оповіданні П. Куліша «Олеся» та 6-й пісні «Одісеї» Гомера

  • Роман П. Куліша «Чорна рада» в контексті історичної белетристики В. Скотта («Айвенго» і «Квентін Дорвард»)

  • Історичні трагедії Ю. Федьковича і П. Кальдерона

  • Дух месіанства у «Книзі буття українського народу» М. Костомарова та «Книзі народу польського…» А. Міцкевича

  • Типологічні паралелі душевних колізій у творах М. Костомарова «Переяславська ніч» та Ф. Шиллера «Орлеанська діва»

  • Проблема злочину і кари у творах М. Костомарова «Семь лет» та Ф. Достоєвського «преступление и наказание»9.Система і критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів:

Методи оцінювання завдань для самостійної роботи:

1 рівень: кожен тест оцінюється 1 балом;

2 рівень: кожна відповідь оцінюється 2 балами;

3 рівень: кожне завдання оцінюється 3 балами;

кожен вірш – оцінюється 1 балом.Максимальна кількість балів – 6.
Методи оцінювання
Контроль та оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального семестру відбувається за результатами усних відповідей на практичних заняттях, під час nepевірки практичних домашніх та аудиторних завдань, за результатами тестування, самостайних письмових завдань, а також у процесі контролю поточної самостійної роботи.

Програма курсу передбачае застосування чотирьох форм поетапного контролю знань:

вхідний контроль — включає актуалізацію знань студентів з шкільнoro курсу "Українська література";

поточний контроль — студенти виконують навчальну програму з курсу як в аудиторії, так i позааудиторно: відвідують практичні заняття, виконують завдання, опрацьовують питання самостійної роботи, складають теоретичні питания колоквумів — кожен вид роботи оцінюється за відповідними критеріями у балах;

рубіжний контроль — за накопичуваними результатами вхідного та поточного контролю на 8 i 16 тижнях семестру проводиться атестація. Результати атестації враховують такi показники:

- < 70% від максимально можливої суми балів — не зараховано;

- > 70% від максимально можливої суми балів — зараховано;

- > 80% пропущених практичних занять — не атестовано.

тдсумковий (вихідний) контроль — при отриманні позитивних оцінок за результатами атестації студенти пишуть підсумкову контрольну роботу. Оцінка визначаеться за результатами відповідей на теоретичні питання. До підсумкової контрольної роботи допускаються студенти, які пройшли два етапи контролю знань та отримали не менше 70% від максимально можливої суми балів. Загальна oцінкa з дисципліни (100%) включає сукупний результат поточної роботи студента протягом семестру i градуюється аналогічно до рубіжного контролю за умови позитивного написания підсумкової контрольної роботи.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


Змістові модулі №1 - 2

Загальна
сума

Лекції - 10 6. (по 0,5 б. за лекцію)

100 балів

Семінари – 35 б. (max за відповіді на 13 семінарах)
Вірші – 15 (по 1 б. за вірш)
Зміст творів – 35 (по 1 б. за твір)
Конспект – 5 б.
Всього – 100 б.
Співвідношення кількості балів та підсумкової оцінки таке:

* 70 балів — зараховано;

* менше 70 балів — не зараховано.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1) опорні конспекти лекцій;

2) комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи, ілюстративні матеріали і т. ін.
10.Зразки завдань до контрольних робіт (модульного контролю):

1. Схарактеризуйте мовну ситуацію в Україні на межі XVIII і XIX століть. Чим було продиктовано вибір уснорозмовної мови як мови нової літератури?

2. Які суспільно-політичні й культурні події перших десятиріч мали суттєвий вплив на розвиток української літератури?

3. Назвіть визначальні риси "Енеїди" І. Котляревського як тво­ру, що ним було відкрито новий літературний ряд.

4. Схарактеризуйте головні жанри української літератури цьо­го періоду.

5. Із діяльністю яких літераторів пов'язані найважливіші явища в розвитку української естетичної думки перших десятиріч XIX ст. та становленні літературної критики?


Зразки тестових завдань:

Назвіть письменників-фольклористів, які співпрацювали з М. Костомаровим:

а) І. Срезневський; г) І. Франко;

б) А. Метлинський; д) І. Вагилевич;

в) М. Максимович; є) Я. Щоголів.
11.Перелік питань до екзамену:

12.Зразки екзаменаційних білетів:
1. Діяльність “Руської Трійці”.

2. Прийоми типізації та індивідуалізації образів поеми Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”. Поема в літературному контексті свого часу. Оцінка твору в літературознавстві.3. Ю.Федькович. Оповідання “Люба-згуба”.


 1. Рекомендована навчальна й навчально-методична література:1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка