Структура електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, та його складовіСторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3

II рівень

Контрольні питання

1. Схарактеризуйте особливості літературно-естетичних по­глядів Г. Квітки-Основ'яненка.

2. З якою метою Г. Квітка-Основ'яненко зображує в сатирич­но-карикатурному плані представників козацької старшини середини XVIII століття у повісті "Конотопська відьма"?

3. Обгрунтуйте тезу про фольклоризм творчості Квітки як джерело творчого збагачення його спадщини.

4. Як Г. Квітка-Основ'яненко боровся за права української літературної мови?

5. Наведіть докази того, що поетизація України та її людей — головне творче завдання Г. Квітки-Основ'яненка.

6. Чому письменник почав писати українською мовою? Чи погоджуєтесь ви з думкою С. Єфремова, що, тільки почавши писати українською мовою, Г. Квітка-Основ'яненко посів належне йому місце в історії української літератури?

7. На які групи можна поділити україномовні прозові тво­ри Г. Квітки-Основ'яненка, чим вони різняться?

8. Чим відрізняються сентиментально-реалістичпі повісті Г. Квітки-Основ'яненка від творів європейських та російських сентименталістів?

9. У чому полягає значення творчості Г. Квітки-Основ'яненка?


III рівень

Форма звітності

1. Проаналізуйте образи Марусі ("Маруся"), Оксани ("Сердешна Оксана") та Ївги ("Козир-дівка"). Що в них спільного й що відмінного?

2. З'ясуйте засоби комічного та їхні функції у творчості Г. Квітки - Основ 'яненка.

3. Напишіть реферат на тему "Українська демонологія у творчості Г. Квітки-Основ'яненка".Література:

1.Куліш П. Григорій Квітка і його повісті //Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. Кн.. 1. – К., 1996. – с. 152 – 188.

2.Трофименко В. Літературно-естетичні погляди Г. Квітки-Основ’яненка в контексті європейського просвітництва //Слово і час. – 1997. - №9. – с.36 – 40.

До теми 5:Розвиток жанру байки: Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Євген Гребінка, Леонід Глібов

І рівень

Тести

1. Назвіть риси поетики нової української байки:

а) розмовна мова; б) елементи бурлеску;

а) старослов'янська мова; г) силабічний вірш;

г) знижена лексика; д) вільний вірш.

2. Для байки-казки є притаманним:

а) лаконізм; б) побутова деталізація;

в) влучність вислову; г) розгорнутий сюжет.

3. Для байки-приказки характерним є:

а) лаконізм; б) чіткість;

в) докладність зображення; г) влучність вислову.

4. Основу нової української байки заклали:

а) II. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, С. Руданський;

б) II. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка;

в) І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Л. Борови­ковський;

г) Квітка-Основ'яненко, Л. Боровиковський, Є. Гребінка.

5. Незаперечним вважається вплив на П. Гулака-Артемовського-байкаря:

а) І. Крилова);

б) Г. Сковороди;

в) І. Красіцького;

г) Л. Боровиковського.

6. П. Гулак-Артемовський започаткував і розробив:

а) байку-казку; б) байку-приказку;

в) прозову байку; г) власне байку.

7. Петро Гулак-Артемовський народився:

а) 1801р.; б) 1790р.; в) 1774р.

8. П. Гулак-Артемовський навчався в:

а) Київській академії; б) Архангельську;

в) Петербурзі.

9. Що викладав Гулак-Артемовський в Харківському інсти­туті шляхетних дівчат та університеті?

а) історію; б) українську мову; в) польську мову.

10. У якому журналі поет опублікував перші твори?

а) "Украинский вестник";

б) "Полтавские губернские ведомости";

в) "Альманах".

11. У якому році була опублікована байка "Пан та Собака"?

а) 1820 р.; б) 1818 р.; в) 1825р.

6. В основу твору "Пан та Собака" лягла байка ...

а) І. Красіцького "Пан і Пес";

б) Білецького-Носенка "Кіт да Кухар";

в) Є. Гребінки "Будяк да Коноплиночка".

12. 3 якого твору Гулака-Артемовського ці рядки?

...Добрість не вважа на злії язики,

Не пристають людські до неї побрехеньки,

І як в калюжах в дощ хлюпощуться гуски,

То, стрепенувшись, вп'ять виходять з їх сухенькі,

Так Добрість чепурна виходить із брехні.

а) "Думи мої, думи мої...";

б) "Справжня Добрість";

в) "До Любки".


II рівень

Контрольні питання

1. Розкажіть про основні факти з життя Петра Гулака-Артемовського.

2. Коли Гулак-Артемовський почав писати байки?

З. Поясніть, як під впливом обставин (походження, суспільного становища, вражень від навколишньої дійсності, суспільних ідей часу) формувалися політичні погляди письмен­ника в молоді роки.

4. Схарактеризуйте коротко жанровий склад творчості П. Гулака-Артемовського. Ознаки якого літературного напряму тут домінують ?

5. Які, на вашу думку, чинники визначили відхід поета від сис­тематичної роботи в царині української художньої твор­чості?

6. Порівняйте переспіви Гулаком-Артемовським Горацієвих од (долучивши також "подражаніє" Горацію, виконане Боровиковським). Стильові ознаки яких з-поміж цих творів вида­ються Вам найбільш відповідними завданням розвитку ук­раїнської поезії на тогочасному етапі?
III рівень

Форма звітності

1. Проаналізуйте байку "Пан та Собака".

2. Відомий вчений-філолог 0. 0. Котляревський писав, що "твори Гулака-Артемовського становлять значний крок упе­ред в розвитку української літератури". Прокоментуйте ці ряд­ки.

З. Напишіть твір-роздум на тему "Основні мотиви по­етичної творчості П. Гулака-Артемовського".Література:

1.Бондар М.П. Леонід Глібов: негативи, позитиви, маски. //Слово і час. – 1997. – №4. – с. 52 – 61.

2.Деркач Б.А. Євген Гребінка //Історія української літератури ХІХ століття. У 2-х т., Кн. 1. – К., 1995. – с.188 – 211.

3.Єфремов С. Артемовський-Гулак //Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – с. 324 – 328.Тестові завдання за творчістю Л.Глібова

1 рівень

Тести

1. У якому році народився Леонід Глібов?

а) 1827; б)1824; в) 1920.

2. На скільки періодів поділяється байкарська творчість Глібова?

а) три; б) два; в) чотири.

З. 3 якої байки наведені рядки ?...нижчий перед вищим гнеться,

А більший меншого тусає та ще й б'є...

а) "Муха й Бджола"; б) "Вовк та Ягня"; в) "Щука".

4. Хто з російських письменників впливав на творчість Л. Глібова?

а) Лєрмонтов; 6) Крилов; в) Радищев.

5. П'єси Л. Глібова за жанром:

а) водевілі;

б) драми;

в) мелодрами.

6. З якого твору Л. Глібова рядки?

А чутка у гаю була така,

Що ніби Щука та частенько,

Як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле то щупачка,

То сотеньку карасиків живеньких,

Або линів гарненьких...

а) "Щука";

б) „Ґава і Лисиця",

в) "Лисиця-жалібниця".

7. Відомо байок поета:

а) 107; 6) 100; в) 96.


II рівень

Контрольні питання

1. Чому Глібов звернувся до жанру байки?

2. Назвіть першу збірку творів Леоніда Глібова. Під впли­вом яких майстрів слова він почав писати українською мовою?

3. Твори яких жанрів, крім байок, писав Глібов? Чим цінна його творчість?

4. Які явища суспільного життя 50-х років XIXст. відобра­зив Л. Глібов у байці "Мірошник"?

5. Як оцінив лірику Глібова Іван Франка.


III рівень

1. Прочитайте байку Івана Крилова "Мельник", порівняйте її з твором Л. Глібова "Мірошник" і поясніть, що в них спільне й що відмінне.

2. Проаналізуйте байку Л. Глібова "Цуцик".

3. Випишіть народні вирази та прислів'я з байки "Щука". Обгрунтуйте їх.

4. Вивчіть напам'ять поезію Л. Глібова "Журба" та байку за вибором.

До теми 7:Творчість Є. Гребінки у контексті становлення і розвитку художнього реалізму в українському письменстві
І рівень

Тести

1. Коли народився Є. Гребінка?

а) 21 січня 1812 р.; б) 15 вересня 1841 р.; в) 5 січня 1814 р.

2. Письменник навчався в:

а) Охтирській гімназії;

б) Волинській гімназії;

в) Ніжинській гімназії.

3. Що викладав письменник у військових навчальних закладах?

а) українську мову;

б) історію;

в) російську мови та словесність.

4. Помер Є. Гребінка:

а) 7 квітни 1849 р.; б)3 грудня 1848 р. ; в) 15 вересня 1840 р.

5. Розкажіть, що змальовано у баладі Є. Гребінки "Човен":

а) прекрасний морський пейзаж; і

б) алегоричний образ розбурханого житейського моря;

в) пригоди закоханого в русалку рибалки.

6. Де були написані перші поезії?

а) у Ніжині; б) у Петербурзі; в) у Москві.

7. Коли вийшло друге видання "Малороссийских приказок"?

а) 1834; б) 1836; в) 1841.

8. Перше визнання й літературну славу Гребінці принесли:

а) вірші; б) романи; в) байки.

10. Хто з письменників писав про Євгена Гребінку: "...він йшов шляхом, прокладеним в російській літературі Крижовим, але йшов досить самостійно, не наслідуючи Крилова, вносячи в свої байки український пейзаж і світогляд українсько­го мужика "?

а) І. Котляревський; б) І. Франко; в) О. Вишня.

11.3 якої байки ці рядки?"Мій батько так казав: "З панами добре жить,

Водиться з ними хай тобі Господь поможе,

Із ним можна їсти й пить,

А цілувать їх — крий нас Боже!"

А) „Вовк і Огонь”; б) „Утята да степ”; в) „Грішник”.

12. Матеріалом для написання прозових творів були:

а) вигадані історії;

б) життєві спостереження;

в) історичні факти.


II рівень

Контрольні питання

1. Коли й де народився Є. Гребінка?

2. Що ви знаєте про літературну діяльність письменника?

3. Охарактеризуйте роль Є. Гребінки у житті Тараса Шевченка.

4. Розкажіть, які події та персонажі зображені в поемі "Богдан".

5. Якими оцінками тогочасної критики супроводжувалась діяльність Є. Гребінки в українському та в російському літе­ратурному процесі?

6. Яких нових рис набуває жанр української байки у творчості Є. Гребінки?

7. Порівняйте байкарський доробок Є. Гребінки та П. Білецького-Носенка (обоє — уродженці Полтавщини) з погляду мовно-стильового. Чим можна пояснити очевидні відмінності між ними: індивідуальними уподобаннями ав­торів чи поступом у розвитку літературної мови?

8. У яких темах російськомовної творчості Є. Гребінки прева­лює стиль романтичний, а в яких — стиль "натуральної шко­ли"? Чи існують свідчення взаємодії між ними?

III рівень

форма звітності

1. Доведіть, що твір Є. Гребінки "Човен" — це балада.

2. Напишіть доповідь на тему "Євген Гребінка — найкра­щий байкар в українському письменстві".

З. Випишіть з творів Є. Гребінки фрази, які ви вважаєте крилатими.

4.Вивчіть напам’ять байку Є. Гребінки за вибором.
Література:

1. Филипович П. Шевченко і Гребінка // Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2003. – с.74 – 89.

2. Франко І. Нова українська література ( Про Гребінку Є.П.). – У кн.: Франко І. Літературно-критичні статті. – К., 1950. – с. – 370 – 379.

До теми 10:


До теми 8.Левко Боровиковський – перший український поет-романтик

I рівень

Тести

1. Л. Боровиковський був піонером:

а) українського сентименталізму;

б) романтизму;

в) класицизму.

2. Л. Боровиковський належав до:

а) Кирило-Мефодіївського товариства:

б) літературного гуртка І. Срезневського.

З. Основна частина творів письменника написана під час його роботи в Курській гімназії:

а) так; б) ні.

4. У байках Л. Боровиковського на першому місці:

а) моральне навчання, засудження загальнолюдських вад;

б) філософська ідея;

в) осуд негативних явищ соціальної дійсності.


II рівень

Контрольні питання

1. Чи могла б одержати підтвердження теза про певний поступ у розвитку української поезії на визначеному часовому відрізку (10—30-і роки ХІХ ст.) при порівнянні доробку Гулака-Артемовського та Боровиковського (навіть враховуючи потужніше художнє обдаровання першого з названих)?

2. Які основні мотиви включає в себе поезія Боровиковсько­го? В яких головних жанрах вони втілені? Чим, на вашу думку, можна пояснити переважання епічного елемента над суто ліричним у творчості поета?

3. Порівняйте тип жанру байки у Боровиковського та, відпо­відно, Гребінки. Які переваги того й іншого типу? Який, на вашу думку, виявився перспективнішим у розвитку української байки?

4. Дайте порівняльну характеристику байок Левка Боро­виковського і Петра Гулака-Артемовського.

5. З'ясуйте вплив поетики народної пісні на формування романтичного світобачення і стилю Л. Боровиковського.

6. У яких творах Л. Боровиковський звернувся до історичні тематики? Якими постають у поета козаки та гайдамаки?

III рівень

форма звітності

1. Чому Л. Боровиковського називають піонером ук­раїнського романтизму? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. Яке місце в творчій спадщині письменника займають переспіви й переклади світової літературної класики? Чому Л. Боровиковський займався цією діяльністю?

3. Напишіть реферат на тему "Левко Боровиковський-байкар. Вихідні засади творчості". Як на байках письменника позначилися світобачення й морально-етичні погляди народу?


Література:

1. Крижанівський С. Визначний поет українського романтизму (Л. Боровиковський) // Бандура О.Українська література. 9 клас. – К., 1998

2. Яценко М. Зачинатель українського романтизму: До 175-річчя від дня народження Л.І. Боровиковського //Наука і культура України. – К., 1982. – с. 470 – 475.
До теми 11:

Своєрідність поетичної творчості Амвросія Метлинського

І рівень

Тести

1. Основні поетичні твори А. Метлинського вміщені в збірці "Думки і пісні та ще дещо":

а) так; б) ні.

2. Назвіть теоретичні праці А. Метлинського:

а) "Обзор сочиненийй, писанных на малороссийском язике";

б) "Взгляд на историческое развитие теории прози и поззии";

в) "Речь об истинном значений поззии";

г) "Записки о Южной Руси".

3. У творах Метлинського нема

а) пейзажної лірики;

б) філософської лірики;

в) інтимної любовної лірики.

4. А. Метлинський був збирачем і видавцем народно-поетичної творчості:

а) так; б) ні.


II рівень

Контрольні питання

1. Які основні ідеї теоретичних праць А. Метлинського "Речь об истинном значений поззии" (1843) та "Взгляд на историческое развитие теории прозы и поззии"?

2. Які проблеми порушує Амвросій Метлинський у своїй творчості?

3. Назвіть жанрові та стильові домінанти поетичної творчості А. Метлинського.Література:

1. Зленко Г. Постріл Амвросія Метлинського ( про життя і творчий шлях українського поета, філолога) //Березіль. – 1998. - № 7 – 8. – с. 182 – 186.

2. „Українська школа” у польському письменстві. Амвросій Метлинський. – К., 1993. – с. 324 – 327.
До теми 12.

Художньо-стильові особливості романтичної творчості Миколи Костомарова
І рівень

Тести

1. Перша магістерська дисертація Миколи Костомарова називалася:

а) "Об историческом значений русской народной поззии";

б) "О русской народной поэзии”;

б) "О причинах и характере унии в Западной России".

2. М. Костомаров був автором статуту Кирило-Мефодіївською товариства:

а) так; б) ні.

3. За участь у Кирило-Мефодіївському товаристві М. Кос­томаров відбував заслання у:

а) Ніжині; б) Саратові; в) Тулі.

4. У квітні 1859 р. М. Костомаров був запрошений до Пе­тербурзького університету очолити кафедру:

а) української літератури;

б) російської історії;

в) філософії.

5. Основою сюжету драми "Сава Чалий" М. Костомарова послужили:

а) народні пісні; б) історичні факти.

в. Драма М. Костомарова "Переяславська ніч" написана в:

а) сентиментальному ключі;

б) романтичному;

в) реалістичному.

7. Однією з найголовніших ознак народності, за М. Косто­маровим, є мова:

а) так; б) ні.
II рівень

Контрольні питання

1. Чи позначилися на художній, публіцистичній, науково-істо­ричній творчості Костомарова програмові положення Кирило-Мефодіївського товариства (активну участь у діяльності якого брав письменник), зокрема й ідеї, висловлені в так званій "Книзі буття українського народу"?

2. Зробіть зіставлення поетичних творів збірок "Українські ба­лади" та "Вітка" Костомарова. Чи можна на основі цього зробити висновок про наявність певної еволюційної тен­денції у творчості поета, зокрема у версифікаційній системі, в жанрових орієнтаціях, у особливостях ліричного виражен­ня? Яких оцінок заслуговує подальша (що не увійшла до збірок) поетична творчість Костомарова, що в ній посилює, а що послаблює загальне вираження?

3. Чи позначився основний науковий фах письменника на його заняттях поезією? Чи збагатилася внаслідок цього проб­лематика його поетичної творчості, української поезії цього часу загалом?

4. Які ідеї та риси художнього зображення вносила історичні проза М. Костомарова (російською мовою) у принципи відтворення історичного минулого України?

5. Схарактеризуйте доробок Костомарова-критика.

6. До яких тем і жанрів найбільше тяжів письменник?

7. Схарактеризуйте напрями й акценти громадської діяльності М. Костомарова.

8. У чому полягає сутність діяльності Миколи Костома­рова як фольклориста?

9. Які літературознавчі праці М. Костомарова ви знаєте? Яке їхнє значення у становленні й розвитку українського літе­ратурознавства ?

10. З'ясуйте тематику та проблематику драматургії М. Костомарова.
III рівень

Форма звітності

1. Напишіть реферат на тему: "Внесок М. Костомарова в розвиток літературно-критичної, теоретика-літературної думки України".

2. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що політичне й філо­софське звучання драматичних творів Костомарова, їхня гро­мадська наснаженість та історична достовірність були нова­торськими для української драматургії? Обгрунтуйте свою відповідь.

3. Підготуйте виступ на тему: "Значення поетичного до­робку М. Костомарова в оформленій тематично-стильових течій українського романтизму".


Література:

1. Костомаров М. Автобіографія //Дніпро. – 1989. – №4. – с. 66 – 87.

2. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова //Костомаров М. Твори: У 2-х т.– К., 1990.

3. Шевчук В. Муза Миколи Костомарова //Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990. – с. 262 – 269.

До теми 13:

Становлення нової української літератури на західноукраїнських землях

І рівень

Тести

1. Членами якого гуртка були М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький?

а) Кирило-Мефодіївське товариство;

б) "Руська трійця";

в) "Русалка Дністровая".

2. У якому році вийшла полемічна брошура Шашкевича "Аз­бука і аЬесаdlо"?

а) 1830; б) 1836; в) 1840.

З. Хто є автором вірша "Два віночки"?

а) Я. Головацький; б) М. Шашкевич; в) І. Вагилевич. :

4. Кому належить історична розвідка "Велика Хорватія або Галицько-Карпатська Русь"?

а) 1. Вагилевичу;

б) Я. Головацькому;

5. Кого з письменників Вагилевич називає „знакомитим поетом”?

а) О. Чужбинського;

б) Т. Шевченка;

в) Л. Глібова.

6. Які казки В. Доля обробив Я. Головацький:

а) "Шила в мішку, а гріх на совісті не утаїш"; 7

б) "Мудра дівчина";

в) "У тебе самого є свій розум".

7. У якому році М. Шашкевич уклав "Читанку для діточок в народних училах руських":

а) 1830; б) 1836; в) 1950.


II рівень

Контрольні питання

1. Які естетичні орієнтири та суперечності притаманні "Руській трійці"?

2. Що було предметом наукових зацікавлень Я. Головацького?

3. Дайте загальну характеристику творчої спадщини М. Шашкевича.


III рівень

Форма звітності

1. Підготуйте повідомлення про діяльність "Руської трійці".

2. Проаналізуйте вірші Я. Головацького "Два віночки", "Туга за родиною", "Братові з-за Дунаю".

3. Напишіть рецензію на поему Івана Вагилевича "Мадей ".Література:

Гончар О. Віки перебуде: Слово про „Руську трійцю” //. Гончар О. Чим живемо. – К., 1992. – с. 137 – 143.

Комаринець Т. І. („Русалка Дністровая” – видатна пам’ятка українського романтизму //Українське літературознавство: Республ. Міжвідомчий наук. Збірник. Вип. 51. – Львів, 1988. – с. 82 – 90.

Купчинський О. Біля джерел творчості „Руської трійці” //Жовтень. – 1986. – №10. – с. С.88 – 89.Змістовий модуль 2:

Література 40-60-х років ХІХ століття
До теми 1:

Літературний процес 40-60-х років ХІХ століття. Царина української поезії

І рівень

Тести

1. Першим жанром, взятим на опрацювання С. Рудансь­ким, була:

а) балада; б) співомовка;

в) історична поема; г) лірична пісня.

2. Балади петербурзького періоду вирізняються:

а) народністю;

б) соціальною спрямованістю;

в) традиційністю образів.

3. Скільки рукописних збірок мав С, Руданський:

а) 4; б) 5; в) 3; г) жодної.

4. Як називав свої балади С. Руданський:

а) співами;

б) піснями;

в) думками;

г) піснями-небилицями.

5. Провідним мотивом вірша "Гей, бики!" є мотив

а) громадянського обов'язку;

б) нерозділеного кохання;

в) морального вибору людини;

г) туги за нереалізованими можливостями.

В) До "поетичної хроніки Гетьманщини не ввійшла поема:

а) "Мазепа, гетьман український";

б) "Іван Скоропада";

в) "Костьо - князь Острозький";

г) "Павло Полуботок".

7. У якій поемі С. Руданського Мазепа чи не вперше в ук­раїнській літературі представлений патріотом своєї країни?

а) "Мазепа, гетьман український";

б) "Мініх";

в) "Костьо — князь Острозький";

г) "Павло Полуботок".

8. У якій поемі Петро І постає царем, що намагається поз­бавити Україну незалежності?

а) "Мазепа, гетьман український";

б) "Іван Скоропада";

в) "Костьо — князь Острозький";

г) "Павло Полуботок".

9. Які жанрові різновиди поеми розробляв С. Руданський?

а) історична;

в) космогонічна;

б) героїчна;

г) поема-казка.

10. Який жанр нової української літератури розробляв С. Руданський співомовками:

а) байку; б) байку-приказку; в) байку-казку.

11. Чим характеризуються співомовки С. Руданського:

а) деталізацією побуту; б) лаконічністю;

в) фііктивним оповідачем; г) діалогічною формою.
II рівень

Контрольні питання

1. Чому С. Руданського називають так званим пізнім ро­мантиком?

2. Як жанри виділяв С. Руданський у своїй творчості?

3. Яка особливість балад С. Руданського?

4. Які засоби гумору використовував письменник у співо­мовках?

5. На які тематичні групи поділяють співомовки С. Руданського?

6. Які сюжети розробляв С. Руданський у баладах?

7. Чому С. Руданський обрав собі за псевдонім ім'я Вінок? Про що це свідчить?


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка