Структура електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, та його складовіСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.56 Mb.
#10772
  1   2   3


Структура

електронного навчально-методичного комплексу

дисципліни, та його складові


 1. Українська література раннього романтизму:Змістовий модуль 1. Літературний процес кінця Х\/ІІІ – початку ХІХ століття

Тема 1. Вступ. Особливості українського літературного процесу кін. Х\/ІІІ – поч. ХІХ ст. (2 год.)

Тема 2. Синкретизм творчих напрямів в українській літературі першої половини ХІХ століття (2 год.)

Тема 3. Іван Петрович Котляревський – перший класик нової української літератури (4 год.)

Тема 4. Григорій Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози (2 год.)

Тема 5. Розвиток жанру байки: Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Євген Гребінка, Леонід Глібов (2 год.)

Тема 6. Поетична спадщина Петра Гулака-Артемовського (1 год.)

Тема 7. Творчість Є. Гребінки у контексті становлення і розвитку художнього реалізму в українському письменстві (1 год.)

Тема 8. Сентименталізм як ідейно-естетичне і художнє явище української літератури кін. Х\/ІІІ – поч. ХІХ століття (2 год)

Тема 9. Романтизм у світовій літературі (2 год)

Тема 10. Левко Боровиковський – перший український поет-романтик (2 год)

Тема 11. Своєрідність поетичної творчості Амвросія Метлинського

(2 год)

Тема 12. Художньо-стильові особливості романтичної творчості Миколи Костомарова (2 год)

Тема 13. Становлення нової літератури на західноукраїнських землях (2 год)

Змістовий модуль 2

Тема 1. Літературний процес 40-60-х років ХІХ століття. Царина української поезії (2 год.)

Тема 2. Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури (4 год.)

Тема 3. Реалістичні засади і стильові традиції української прози 40 – 60-х років ХІХ століття (2 год.)

Тема 4. Художня своєрідність прози Марка Вовчка (2 год.)

Тема 5. Українська драматургія першої половини ХІХ століття

(2 год.)

Тема 6. Пантелеймон Куліш як „один із корифеїв” української літератури (2 год.

Тема 7. Творчість Юрія Федьковича (2 год.).


 1. Теми лекційних занять:

Змістовий модуль 1. Літературний процес кінця Х\/ІІІ – початку ХІХ століття

Тема 1. Вступ. Особливості українського літературного процесу кін. Х\/ІІІ – поч. ХІХ ст. (2 год.)

Тема 2. Синкретизм творчих напрямів в українській літературі першої половини ХІХ століття (2 год.)

Тема 3. Іван Петрович Котляревський – перший класик нової української літератури (4 год.)

Тема 4. Григорій Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози (2 год.)

Тема 5. Розвиток жанру байки: Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Євген Гребінка, Леонід Глібов (2 год.)

Тема 6. Поетична спадщина Петра Гулака-Артемовського (1 год.)

Тема 7. Творчість Є. Гребінки у контексті становлення і розвитку художнього реалізму в українському письменстві (1 год.)

Тема 8. Сентименталізм як ідейно-естетичне і художнє явище української літератури кін. Х\/ІІІ – поч. ХІХ століття (2 год)

Тема 9. Романтизм у світовій літературі (2 год)

Тема 10. Левко Боровиковський – перший український поет-романтик (2 год)

Тема 11. Своєрідність поетичної творчості Амвросія Метлинського

(2 год)

Тема 12. Художньо-стильові особливості романтичної творчості Миколи Костомарова (2 год)

Тема 13. Становлення нової літератури на західноукраїнських землях (2 год)

Змістовий модуль 2

Тема 1. Літературний процес 40-60-х років ХІХ століття. Царина української поезії (2 год.)

Тема 2. Т. Г. Шевченко – основоположник нової української літератури (4 год.)

Тема 3. Реалістичні засади і стильові традиції української прози 40 – 60-х років ХІХ століття (2 год.)

Тема 4. Художня своєрідність прози Марка Вовчка (2 год.)

Тема 5. Українська драматургія першої половини ХІХ століття

(2 год.)

Тема 6. Пантелеймон Куліш як „один із корифеїв” української літератури (2 год.

Тема 7. Творчість Юрія Федьковича (2 год.).


 1. Плани практичних занять: 1. Завдання до самостійної роботи студентів:


Мета та завдання самостійної роботи:

  • навчатися самостійно опрацьовувати науково-методичну літературу відповідно до означеної проблематики та здійснювати художній аналіз рекомендованих до ознайомлення творів;

  • критично опановувати матеріал, що не був охоплений лекційним курсом та семінарськими заняттями;

  • усвідомлено читати визначені за списком художні твори;

  • готувати усні та письмові відповіді на поставлені проблемні запитання та завдання;

  • вивчати напам’ять визначені програмою вірші.

Форми організації самостійної роботи:

  • усне опитування у формі тестів та усних відповідей;

  • співбесіди за прочитаними творами;

  • письмове опитування;

  • форми звітності (реферати, письмові повідомлення).Задання для самостійної роботи та контроль знань студентів
Змістовий модуль 1:

Літературний процес кінця Х\/ІІІ – початку ХІХ століття
До теми 1:

Вступ. Особливості українського літературного процесу кін. Х\/ІІІ – поч. ХІХ ст.
І рівень

Тести


1. Літературно-теоретична думка в Україні першої тре­тини XIX ст. продовжувала розвиватися в річищі...

а) естетики; б) філософи;

в) лінгвістики; г) мистецтвознавства.

2. Теорія літератури в 10-30-і роки XIX ст. входила до складу...

а) філософії та естетики; б) естетики й етики;

в) поетики та риторики; г) філософії та риторики.

З. Основними працями ректора Харківського університе­ту Івана Рижського є...

а) "Основи риторики", "Наука стихотворства", "Введєние в круг словесности";

5) "Об изящном", "Исторический взгляд на эстетику", "Минерва ";

в) "Материалы для истории эстетики", "Амалтея", "Малороссипские песни";

г) "Наука стихотворства", "Об изящном", "Минерва".

4. Опорою для Івана Рижського були праці таких західноєвропейських учених, як...

а) Лессінга, Буало, Дідро;

6) Буало, Баттьо, Ешенбурга;

в) Гердера, Гегеля, Новаліса;

г) Шіллера, Вольтера, Монтеск'є.

5. Досвід якого російського вченого врахував Іван Рижський?

а) Тредіаковського;

б) Новікова;

в) Муравйова;

г) Ломоносова.

6. Про переваги свого національного в житті та творчості писав...

а) Гевлич;

б) Рижський;

в) Срезнєвський;

г) Філомафітський.

7. Виникнення харківської школи літературознавства пов'язують

а) із приїздом до Харкова Івана Рижського;

б) відкриттям університету;

в) виданням перших українських журналів;

г) впливом російського літературознавства. '

8. Послідовниками й учнями Івана Рижською були:

а) І. Срезнєвський, М. Паки де Совіньї, Є. Філомафітський;

б) М. Максимович, Г. Квітка-Основ'яненко, Є. Гребінка;

в) Й. Левицький, М. Устиянович, М. ПІашкевич;

г) Л. Боровиковський, О. ЦІптотський, Я. Головацький.

9. Два підходи до аналізу художніх творів запропонував

а) Євграф Філомафітський;

б) Андрій Гевлич;

в) Ізмаїл Срезневський;

г) Микола Костомаров.

10. Світоглядні позиції Андрія Гевлича формувалися під впливом...

а) просвітництва;

б) французьких матеріалістів;

в) класицистів;

г) теоретиків романтизму.

11. "Харківський Демокрит" видавався в…

а) 1818 році;

б) 1922 році;

в) 1822 році;

г) 1816 році.

12. У Харкові виходили такі періодичні видання, як:

а) "Харьковский Демакрит", "Украинский вестник", "Украинский журнал";

б) "Основа", "Киевская старина", "Северная пчела";

в) "Современник", "Библиотека для чтения", "Основа";

г) "Запорожская старина", "Основа", "Библиотека для чтеиия ".

13. Ознакою руйнування усталених класицистичних канонів стали праці:

а) Івана Кронеберга;

б) Андрія Гевлича;

в) Івана Рижського;

г) Миколи Устияновича.

14.Назвіть українські альманахи 30-х років XIX ст....

а) "Харьковский Демокрит", "Украинский вестник", "Укра­инский журнал";

б) "Утренняя звезда", "Запорожская старина", "Украин­ский сборник";

в) "Украинский альманах", "Киевская старина", "Основа";

г) "Вінок русинам на обжинки", "Перемишлянин", "Весна".

15. Автором "Грамматика малороссийского наречия" є:

а) М. Костомаров; б) І. Срезневський;

в) Г. Квітка-Основ'яненко; г) О. Павловський.

16. Своєрідним маніфестом, який засвідчив наявність єди­ної літератури на сході та заході України, стала:

а) "Русалка Дністровая"; б) "Зоря Галицька";

в) "Весна"; г) "Супліка до пана іздателя".

17. Хто сформулював завдання критики?

а) Ізмаїл Срезневський; б) Розумник Гонорський;

в) Іван Кронеберг; г) Михайло Максимович.

III рівень

Форма звітності

1. Напишіть реферат: "Микола Костомаров — історик літератури ".

2. Напишіть реферат: "Естетичні погляди Тараса Шев­ченка ".

3. Напишіть реферат: "Пантелеймон Куліш — літера­турний критик".

4. Письмово викладіть основні ідеї полеміки Т. Шевченка з К. Лібельтом.

5. Підготуйте хронологічну таблицю розвитку українського літературознавства середини XIX ст.

6. Підготуйте реферат про розвиток літературознавства й критики на західноукраїнських землях.
Література:

1. Гончар О. Українська національна ідея в художній творчості (Перша половина та середина 19 ст. // Слово і час. – 1991. - №9 – 10. – с. 65 – 70.

2. Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. : Підручник / За ред. акад. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

3. Шевчук В. Розмисл про культурно-стилістичні епохи (Коли почалася нова українська література) // Українська мова та література в школі. – 1998. - №7, 8, 9.

До теми 2:

Синкретизм творчих напрямів в українській літературі першої половини ХІХ століття

І рівень

Тести

1. Хто розробив методику дослідження пісенної ритміки:

а) М. Лисенко; б) Ф. Колесса?

2. Хто із відомих українських учених, письменників високо оцінив дослідження фольклорної символіки М. Костомарова:

а) М. Грушевський; б) М. Погодін;

4. У якому році вийшла перша збірка "Запорожской старины” І. Срезневського:

а) 1833 року; в) 1838 року; б) 1835року; г) 1840 року?

5. Коли було вперше уведено до наукового обігу термін "ба­роко"?

а) XVIII ст.; 6) XVII ст.;

в) ХІХст.; г)ХХст.

6. Термін "бароко" у перекладі з італійської означав...

а) перлина неправильної форми;

б) дивний, химерний;

в) один з видів висновку;

г) дрібні камінці, мушля.

7. Праця "Підзорна труба Аристотеля" належить...

а) Сарбевському; б) Грасіану;

в) Тезауро; г) Вишенському,

8. Дослідниками "бароко" в українському літературо­знавстві є:

а) Котляревський, Квітка-Основ'яненко, Гребінка;

б) Шевченко, Куліш, Костомаров;

в) Андрухович, Неборак, Ірванець;

г) Чижевський, Наливайко, Соболь.

9. Рококо в українській літературі виявило себе в творах

а) Прокоповича, Сковороди, Білецького-Носенка;

б) Шевченка, Куліша, Марка Вовчка;

в) Гребінки, Гулака-Артемовського, Боровиковського;

г) Забіли, Петренка, Афанасьєва-Чужбинського.

10. Класицизм як напрям у літературі та мистецтві посів провідне місце...

а) у добу середньовіччя;

б) на межі середньовіччя та нового часу;

в) у добу просвітництва; '

г) у XIX ст.

11. Значну роль у становленні класицизму відіграли праці...

а) Гердєра; б) Сумарокова;

в) Чижевського; г) Буало.

12. В основу класицизму покладено філософію:

а) Декарта; б) Руссо;

в) Вольтера г) Дідро.

9. Правила „трьох єдностей" установив:

а) Декарт; б) Буало;

в) Скалігер; г) Опіц.

13. "Книга про німецьке віршування" належить:

а) Буало; б) Гердеру;

в) Опіцу; г) Шлегєлю.

14. Елементи класицизму в українській літературі зустрі­чаються в творчості...

а) Зерова, Драй-Хмари, Рильського;

б) Котляревського, Квітки-Основ'яненка, Гулака-Артемовського;

в) Шевченка, Куліша, Марка Вовчка;

г) Сковороди, Вишенського, Туптала.

15. Неокласицизм з'являється в...

а) другій половині XIX ст.; б) на рубежі ХІХ-ХХ ст.;

в) наприкінці XX ст.; г) 20-ті роки XX ст.

16. Сентименталізм походить від французького...

а) почуття; б) відчуття;

в) передчуття; г) самопочуття.

17. Найбільш завершений вигляд сентименталізм як на­прям отримує в...

а) Англії; б) Франції;

в) Іспанії; г) Росії.

18.Сентименталізм в українській літературі розкрився в епічних творах...

а) Шевченка, Куліша;

б) Нечуя-Левицького, Панаса Мирного;

в) Квітки-Основ'яненки, Марка Вовчка;

г) Гончара, Стельмаха.

19.Сентименталізм в українській літературі спос­терігається в ліриці...

а) Боровиковською, Костомарова, Забіли;

б) Франка, Лесі Українки, Вороного;

в) Сосюри, Рильського, Тичини;

г) Андруховича, Неборака, Ірванця.

20. Сентименталізм в українській літературі виявився в драматургії...

а) Котляревського, Квітки-Основ'яненка;

б) Старицького, Кропивницького;

в) Карпенка-Карого, Франка;

г) Куліша, Винниченка.

21. Передумови розвитку романтизму були розроблені...

а) Гердером; б) Новалісом;

в) Кольдріджем; г) Шатобріаном.

22. Найвищим у жанровій ієрархії романтизму є...

а) роман; б) комедія;

б) трагедія; в) поема.

23. Розквіт українського романтизму припадає на...

а) 10-20-ті роки XIX ш.; б) 20-30-ті роки XIX ст.;

в) 40-50-ті роки XIX ст. ; г) початок XX ст.

24. У XI-XII ст. реалістами називали:

а) представників схоластичного напряму;

б) позитивістів;

в) агностиків;

г) матеріалістів.

25. Як напрям художньої літератури реалізм утвердився...

а) на початку XX ст. ; 6) в середині XIX ст. ;

в) в 30-ті роки XIX ст.; г) наприкінці XIX ст.

II рівень

Контрольні питання

1. Проаналізуйте становлення української фольклористики як науки.

2. Хто з діячів української літератури започаткував та активно пропагував експедиційну і видавничу справу, напраць­овував теоретичні засади вітчизняної школи фольклористики?

3. Кого з відомих письменників можна вважати засновни­ками української фольклористики?

4.Назвіть імена учених-письменників, чия творча ак­тивність осмислена в контексті фольклористичної думки першої половини XIX століття.

5.Визначте наукову проблематику досліджень видатних учених-фольклористів першої половини XIX століття.

6.З'ясуйте, завдяки кому було введено в наукову фольклористику термін "дума ".

7. Доведіть, що народна творчість є джерелом художньої літератури.

8. Яким був домінуючий принцип естетики бароко?

9. Назвіть характерні ознаки естетики бароко.

10. Охарактеризуйте українське бароко.

11. Проаналізуйте твори українських письменників першої половини XIX ст. з точки зору вияву в них барокових елементів.

12. Що таке українське рококо?

13. Назвіть характерні ознаки класицизму.

14. Поясніть особливості прояву класицизму в українській літературі.

15. Охарактеризуйте сентименталізм як напрям в євро­пейських літературах.

16. Проаналізуйте епічні твори українських письменників, для яких характерні риси сентименталізму.

17. Розкажіть про романтизм як напрям в європейських літературах.

18. З'ясуйте особливості вияву романтизму у творчості українських письменників 30-40-х років.

19. Прокоментуйте слова Соломії Павличко, що романтизм "в українській літературі певною мірою ніколи не закінчував­ся".

20. Чим пояснюється практично одночасне освоєння ук­раїнською літературою ряду художніх напрямів і течій, які в процесі загальнолітературного розвитку виникли на різ­них його стадіях?

21. Які серед цих напрямів були провідними на початку ХІХ ст. ?

22. У яких напрямах і течіях здобула вияв просвітницька ідейно-світоглядна орієнтація?

23. Якою була роль фольклорних джерел у становленні на­прямів і течій нової української літератури й чим це зумовле­но?

24.Дайте коментар до наведеної думки Д. Наливайка щодо реалізму в літературі.

25. Кому належить розроблення теорії реалізму в ук­раїнській літературі?

26. Чому є потреба говорити про синкретизм творчих на­прямів в українській літературі XIX ст.

III рівень

Форма звітності

1. Підготуйте письмове повідомлення про особливості збирання фольклорного матеріалу в першій половині XIX століття.

2. Складіть план до виступу на тему "Творці та збирачі українських народних пісень ".

3. Напишіть реферат на одну із пропонованих тем: "М. Цертелєв як дослідник і видавець української поетичної твор­чості", "Фольклор у житті та науковій діяльності М. Косто­марова".

4. Складіть тези до виступу на тему "Історія вивчення фольклору України”.

5. Напишіть реферат на тему: "Синкретизм творчих на­прямів в українській літературі першої половини XIX ст. ".

6. Охарактеризуйте письмово основні постулати праці Нікола Буало "Мистецтво поетичне".

7. Порівняйте стан розвитку романтизму в європейських та українській літературі.

8. Дайте порівняльну характеристику романтизму та ре­алізму.

9. Підготуйте порівняльну таблицю розвитку напрямів в українській та західноєвропейських літературах.

10. Письмово підготуйте реферати про провідних літера­турознавців Європи.
Література:

Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. : Підручник / За ред. акад. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.


До теми 3:

Іван Петрович Котляревський – перший класик нової української літератури

І рівень

Тести

1. Із скількох частин складається "Енеїда"?

а) 24; б) 5; в) 6; г) 12.

2. Коли були видані перші три частини "Енеїди "?

а) 1798 р.; б) 1808 р.; в) 1842 р.; г) 1809 р.

3. Де і ким було видано перші три частини "Енеїди"?

а) Петербург, С. Кочубеєм;

б) Харків, О. Волохиновим;

в) Петербург, М. Парпурою;

г) Полтава, І. Котляревським.

4. І. Котляревський все життя прожив у місті:

а) Полтава; б) Харків;

в) Петербург; г) Київ.

5. Коли було здійснене повне видання "Енеїди"?

а) 1798 р.; б) 1808 р.; в) 1842 р.; г) 1809 р.

6. Риси яких літературних напрямів відбилися в "Енеїді"?

а) бароко, просвітницького реалізму, преромантизму;

б) бароко, просвітницького реалізму, сентименталізму;

в) просвітницького реалізму, сентименталізму;

г) бароко, просвітницького реалізму.

7. Яка богиня переслідувала Енея?

а) Венера;

б) Юнона;

в) Іринія;

г) Тезифона.

8. Еней спустився до пекла з метою:

а) провідати Дідону; б) на прохання батька;

в) побачити муки грішників; г) забрати побратимів.

9. Чому Еней після вагань все ж таки убив Турна?

а) через ненависть до рутульців;

б) аби позбутися суперника руки Лавини;

в) побачив на ньому ладанку друга Палланта;

г) захистити свою честь.

10. Чий це опис:"Крива, горбатая, сухая,

Запліснявіла, вся в шрамах,

Сіда, ряба, беззуба, коса,

Розхристана, простоволоса,

І, як в намисті, вся в жовнах"?

а) смерті; б) Цирцеї;

в) Берої; г) Сивілли.

11. Приводом початку війни троянців з латинцями було:

а) вбивство троянцями священного оленя;

б) вбивство троянцями цуцика няньки Амати;

в) незгода Латина на шлюб Енея з Лавинією;

г) образа Турна.

12. Яку річ взяв із собою до пекла Еней, що дало йому мож­ливість повернутися назад неушкодженим?

а) шапку-невидимку;

б) сап'янці-скороходи;

в) гілку з золотими кислицями;

г) золоте руно.

13. Хто показав Енею дорогу до пекла?

а) Сивілла; б) Цирцея;

в) Анхіз; г) Венера.

14. "Енеїда" належить до жанрового різновиду:

а) героїчної поеми;

б) сатиричної поеми;

в) бурлескно-травестійної поеми;

г) романтичної поеми.
II рівень

Контрольні питання

1. Чому І. Котляревський для своєї травестії обрав саме "Енеїду" Вергілія ?

2. Риси яких літературних напрямів увібрала "Енеїда"

І. Котляревського?

3. Що таке "бурлеск" і "травестія"? Наведіть приклади з твору.

4. Чому "Енеїда" вважається етологічним твором?

5. У чому полягає етнографізм поеми?

6. Чи змінюється протягом твору образ Енея? Якщо так, простежте його еволюцію.

7. Образи Низа та Евріала - втілення українських національних ідеалів чи "вовків, що дусять смирних овець" (К. Студинський)?

8. Знайдіть і проаналізуйте уривки, в яких змальовується українське військо доби козаччини.

9. У чому полягає значення "Енеїди" І. Котляревського?

10. Що таке "котляревщина"?

11. У чому полягає популярність бурлеску?

12. Які недоліки та здобутки бурлескного стилю першої по­ловини XIX ст. ?

13. У чому, на вашу думку, полягає значення І. Котляревського дня розвитку української літератури?

14. Як зображено в "Енеіді" минуле України й сучасну Котля­ревському дійсність? Проаналізуйте стильові особливості цих двох планів.

15. Схарактеризуйте ставлення Котляревського до Запорозької Січі й запорожців.

16. Обгрунтуйте тезу про новаторство Котляревського-драматурга.

17. Схарактеризуйте мову творів Котляревського ("Енеїди" і п'єс).

III рівень

Форма звітності

1. До перелічених тропів та стилістичних фігур доберіть власні приклади, знайдіть художні засоби, які не були зазначені.

2. Напишіть реферат на тему: "Традиції і новаторство І. Котляревською в "Енеїді".

З. Доберіть висловлювання українських діячів культури про "Енеїду"

І. Котляревського, поясніть їхню неоднозначність.

4. Напишіть розвідку "Фольклоризм „Енеїди” І. Котля­ревською".

5. Обгрунтуйте амбівалентність сміху в „Енеїді.

6. Вивчіть напам’ять уривки із поеми «Енеїда» І. Котляревського (1-й уривок від початку поеми «Еней був парубок моторний…» і до слів «…к чортам, і щоб і дух не пах.», другий - за вибором).


Література:

1.Шевчук В. „Енеїда” І. Котляревського в системі літератури українського барокко // Українська література в загальноосвітній школі. – К., 1999. – № 5 – 6; 2000. - №1.

2.Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється //Наука і культура України. Вип. 25. – К., 1991. – с. 302 – 318.

До теми 4:Григорій Квітка-Основ’яненко – фундатор нової української прози
І рівень

Тести

1. До бурлескно-реалістичних творів Г. Квітки-Основ'яненка належать:

а) "Салдацький патрет";

б) "Мертвецький великдень";

в) "Сердешна Оксана ";

г) "Конотопська відьма";

г) "Малоросійська биль";

д) "Козир-дівка"

2. Який твір Г. Квітка-Основ'яненко написав, щоб "оградить себя от насмешек" російських критиків?

а) "Маруся"; б) "Салдацький патрет";

в) "Супліка до пана іздателя"; г) "Козир-дівка".

3. У якому творі Г. Квітка-Основ'яненко заклав цілу про­граму просвітницького реалізму?

а) "Салдацький патрет"; б) "Маруся";

в) "Супліка до папа іздателя"; г) "Козир-дівка".

4.Який твір Г. Квітки-Основ'яненка вирізняється склад­ною композицією?

а) "Маруся"; б) "Козир-дівка";

в) "Конотопська відьма"; г) "Щира любов".

5.Першим гумористично-сатиричним романом в ук­раїнській літературі вважається твір Г. Квітки-Основ'янен­ка...

а) "Маруся "; б) "Пан Халявський ";

в) "Конотопська відьма"; г) "Щира любов".

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка