Стратегія розвитку фінансового сектору україни до 2015 року (проект) 2008 р. Зміст вступСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.75 Mb.
#10608
1   2   3   4

Розвиток саморегулювання

Кількісне зростання та якісне ускладнення фінансового ринку зумовлює об'єктивну потребу в розвитку функцій саморегулювання, що означає з одного боку, посилення ролі та участі операторів ринку у його подальшій розбудові, а з іншого боку, необхідність підвищення ефективності взаємодії СРО і державних регуляторних органів влади.

Підвищення ролі саморегулювання на фінансовому ринку має відбуватися в декількох напрямках. По-перше, окремі повноваження з регулювання, які в даний час закріплені за державним органом виконавчої влади у відповідній галузі фінансового ринку, мають у міру зміцнення саморегулівних організацій передаватися під контролем вказаного органу цим СРО, яких повинно бути не більше однієї на відповідному ринковому сегменті. По-друге, норми і правила, що розроблятимуться СРО, повинні доповнювати і деталізувати норми державного регулювання. По-третє, необхідно стимулювати СРО до встановлення чітких вимог щодо професійної діяльності учасників ринку.

Для посилення ролі саморегулівних організацій та професійних об’єднань на фінансовому ринку необхідно здійснити наступні заходи:

розробити та прийняти відповідні законодавчі акти, в яких мають бути закріплені принципи та стандарти діяльності СРО;

визначити процедуру делегування саморегулівним організаціям повноважень щодо нагляду за добросовісністю конкуренції на фінансових ринках, у тому числі шляхом розробки та впровадження кодексів професійної етики, права на застосування заходів впливу, аж до заборони на здійснення діяльності;

заохочувати створення в СРО страхових та гарантійних фондів, що мають забезпечувати додатковий захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг.

Діяльність саморегулівних організацій та професійних об’єднань не повинна дублювати функції регуляторів фінансового ринку. Навпаки, членство в асоціаціях і виконання їх вимог має полегшувати фінансовій установі життя і позбавляти зайвої уваги з боку державного регулятора.

Така ситуація можлива за умов високої кваліфікації фахівців саморегулівних організацій, їх бездоганної репутації і непідкупності.

Вони не повинні лобіювати інтереси окремих фінансових установ або їх груп, отже, мусять мати ефективні механізми з’ясування інтересів усіх організацій –членів.

Саме професійні об’єднання та саморегулівні організації мають здійснювати представництво консолідованих інтересів фінансових агентів перед регуляторами фінансового ринку.

Крім того необхідно розвивати та надавати державну підтримку діяльності громадських організацій, що об'єднують споживачів фінансових послуг. Заохочувати та усіляко сприяти діалогу між цими громадськими об'єднаннями та асоціаціями професійних учасників фінансового ринку і регуляторними державними органами щодо законодавчого нормотворення, правовстановлення та правозастовування, консолідації зусиль у справі подальшої розбудови вітчизняного фінансового ринку. З цією метою передбачити внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України, щодо цих нововведень, зокрема, уточнень статусу саморегулівних організацій професійних учасників та ініціативних об'єднань споживачів фінансових послуг.Посилення боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом

Удосконалення регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму буде здійснюватись з урахуванням міжнародних стандартів, досвіду та практики застосування відповідного законодавства.

З цією метою вживатимуться заходи щодо поступового запровадження банками та небанківськими фінансовими установами систем фінансового моніторингу, які б базувалися на забезпеченні виявлення, оцінці та ефективному управлінні ризиками, визначеними стандартами Базельського Комітету з банківського нагляду “Знай свого клієнта”.

Одночасно буде посилено нагляд за результатами впроваджених фінансовими установами процедур внутрішнього контролю, спрямованих на запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом забезпечення спеціалізації інспекторів та введення разом з інспекційними перевірками системи дистанційного контролю за ефективністю здійснення установами заходів з фінансового моніторингу.

Важливим елементом політики, щодо запобігання використанню фінансової системи для легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, буде також забезпечення прозорості в діяльності фінансових установ, недопущення до управління або володіння істотною участю в банках, страхових компаніх та інших фінансових установах осіб, що не мають бездоганної ділової репутації, та запобігання залученню до капіталів фінансово-кредитних установ коштів, джерела походження яких неможливо встановити.
7. Шляхи інтеграції до світового фінансового простору

Інтеграція вітчизняного фінансовго сектору до світового фінансового простору є винятково важливим фактором соціально-економічного розвитку України і тому повинна відбуватися згідно концептуальних засад, визначених державою

Входження України до глобальної фінансової системи має передбачати максимальне врахування національних інтересів, існуючих загроз та сучасних тенденцій розвитку фінансових ринків. Діяльність фінансових установ відбуватиметься за правилами СОТ, Базельских Угод та європейських умов надання фінансових послуг, визначених відповідними директивами Європейського Союзу.

При цьому слід брати до уваги, що інтеграція України до світового фінансового простору відкриває не тільки нові можливості розвитку фінансового сектору, але й породжує потенційні загрози, найсуттєвішими серед яких є втрата контролю над фінансовою системою та можливості підтримки розвитку стратегічно важливих галузей національної економіки, а отже втрату економічного суверенітету країни.

Для запобіганню цьому слід на законодавчому рівні визначити граничну частку присутності іноземного капіталу в українській банківській системі та у інших сегментах вітчизняного фінансового ринку, яка не може на першому етапі перевищувати 50%.

Встановити додаткові вимоги щодо економічних нормативів діяльності філій іноземних банків та страхових компаній з метою уникнення масштабних спекулятивних операцій на українському ринку капіталу.

Розробити та запровадити державні програми підтримки конкурентоспроможності вітчизняних фінансових установ (протягом року з моменту прийняття Стратегії).

Для запобігання та протидії переміщенню обігу цінних паперів українських емітентів, розрахунків за ними в офшорні зони та на інші іноземні ринки запровадити збалансовану заохочувальну економічну політику (реєстраційну, регуляторну, податкову) для емітентів, інвесторів та професійних учасників фондового ринку.

Унеможливити використання фінансової системи України для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та проникнення до українського фінансового сектору капіталу іноземних юридичних осіб, які мають нестійкий фінансовий стан і сумнівну ділову репутацію. Держава має встановити достатньо жорсткі критерії щодо надання дозволів на відкриття в Україні філій іноземних банків і страхових компаній та інфраструктурних інститутів фондового ринку (бірж, депозитаріїв та клірингових установ).

Для забезпечення уникнення можливих ускладнень та порушень у сфері нагляду за діяльністю філій іноземних фінансових установ, укласти відповідні міжурядові угоди, які б передбачали зобов’язання наглядових органів країн місцезнаходження материнських компаній щодо здійснення належного нагляду за їх філіями на території України та обміну інформацією з відповідними регуляторними органами України (упродовж двох років від моменту прийняття Стратегії).

Державні регуляторні органи повинні відпрацювати цілісний комплекс заходів для регулювання доступу іноземних фінансових установ до українського фінансового ринку, з метою ефективного використання їх інвестиційного потенціалу та нівелювання негативних наслідків для розвитку вітчизняної фінансової системи (протягом року з моменту прийняття Стратегії).

Режим допуску іноземного капіталу у вітчизняний фінансовий сектор має бути орієнтований на розширення асортименту та поліпшення якості фінансових послуг, посиленні конкуренції на вітчизняному фінансовому ринку, забезпеченні його динамічного та суверенного розвитку.

Важливою передумовою входження фінансового сектору України до світового фінансового простору має стати розробка (протягом року з моменту прийняття Стратегії)та реалізація Концепції інтеграції України у світову фінансову систему . При підготовці даної Концепції слід узагальнити та максимально врахувати досвід країн з перехідною економікою, що вже пройшли цей шлях.
8. Очікувані результати
Планується, що передбачені даною Стратегією заходи дозволять забезпечити умови для випереджаючого розвитку фінансового ринку в порівнянні з темпами зростання валового внутрішнього продукту. Підвищення рівня розвитку фінансового ринку у 2015 році характеризуватиметься такими показниками:

- частка загальних активів банківської системи дорівнюватиме розміру валового внутрішнього продукту України;

- відношення вартості сукупних чистих активів інвестиційних фондів, а також накопичень недержавних пенсійних фондів, до валового внутрішнього продукту досягне 10 відсотків;


  • вартість щорічних випусків облігацій місцевих позик збільшиться у шість разів і сягне 1 млрд. грн.

- співвідношення страхових премій і валового внутрішнього продукту досягне 12 відсотків;

- капіталізація ринку акцій по відношенню до валового внутрішнього продукту становитиме у 2015 році 90 відсотків;

Фінансовий ринок в результаті реалізації заходів, передбачених даною

Стратегією, зазнає якісних змін.

Доступ до ринку капіталу отримають більшість вітчизняних компаній. Значно збільшиться кількість первинних розміщень акцій цих компаній на ринку цінних паперів. Загальний кількість торгівельних угод, що здійснюватиметься на організованому фондовому ринку, у вартісному виразі перевищуватиме 50 відсотків загального обсягу торгівлі цінними паперами.

Істотно розшириться асортимент інструментів фінансового ринку і послуг, що надаються фінансовими установами громадянам і підприємницьким структурам. Частка послуг зі страхування життя у загальному обсязі страхових послуг має складати не менше 30 відсотків.

Будуть забезпечені зручні умови для проведення операцій з цінними паперами, у тому числі фізичними особами, надійний облік активів та іх зберігання. Торгівля переважною часткою активів українських компаній здійснюватиметься в Україні.

Передбачається прискорення розвитку інститутів колективних інвестицій. Серед інвесторів на фінансовому ринку значно збільшиться частка громадян та фондів, орієнтованих на довгострокове вкладення коштів.

До 2015 року на фінансовому ринку Україн має з'явитися єдиний державний регулятор, наглядові функції будуть відокремлені від регуляторних та буде запроваджена система пруденційного нагляду в усіх ринкових сегментах.

Істотно зменшаться сукупні втрати інвесторів, що виникають у зв'язку з порушенням їх прав і законних інтересів.Очікується, що в 2015 році залучення фінансових коштів за допомогою розміщення вітчизняними компаніями акцій і облігацій на внутрішньому фінансовому ринку складе не менше 25 відсотків загального обсягу інвестицій в основний капітал великих і середніх підприємств. З урахуванням залучення кредитів і позик у вітчизняних банків і на міжнародному ринку капіталу цей показник досягне 40 відсотків.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка