Стерство освСкачати 375.47 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір375.47 Kb.
#15354
ТипАвтореферат
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


УДК: 658.1:351.3

Косматенко Микола Лук´янович


ОРГАНIЗАЦIЯ РЕГIОНАЛЬНОГО УПРАВЛIННЯ

ПIДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРI


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил

та регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті економіки промисловості НАН України

Науковий керівник доктор економічних наук, професор,

академік НАН Україны

АМОША ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

директор Інституту економіки

промисловості НАН України (м.Донецьк)


Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор,

БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ,

завiдуючий кафедрою облiку та аудиту

Приазовського державного технiчного

унiверситету мiста Марiуполь
кандидат економічних наук, доцент

ТИТЯЄВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

кафедра міської і регіональної економіки

Харківської національної академії міського

господарства

Провідна установа Рада з вивчення продуктивних сил України


НАН України (м.Київ)


Захист відбудеться «02» липня 2004 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти та науки України за адресою: м.Харків


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти та науки України за адресою: м.Харків вул.Революцiї, 12.
Автореферат розісланий «02» червня 2004 р.

Вчений секретар


спеціалізованої

вченої ради ______________


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні особливу значущiсть набуває дослідження проблем ефективного функціонування такої регіональної системи, як комунальне господарство. При переходi України до ринку відбуваються зміни в зовнішньому середовищі, переоцінка цінностей, принципів господарювання, методів управління; постає необхідність в удосконаленні організаційно-економічного механізму управління комунальними підприємствами, зокрема адаптації їхнього технологічного, організаційного, економічного, фінансового і соціального статусу до сучасних умов господарювання на основі застосування нових підходів і методів управління. Процеси реформування торкнулися і комунальних підприємств аграрного сектора економіки.

Існуючий сьогодні організаційно-економічний механізм господарювання в житлово-комунальному комплексі, зазнавши за останні роки значних змін, ще зберігає багато чого з того, що було властиве йому при планово-централізованому управлінні, тому стримує розвиток платних послуг. Перебудова діючого господарського механізму має бути спрямована насамперед на те, щоб створити всі умови для інтенсифікації платних послуг і зростання соціально-економічної ефективності обслуговування населення, застосування досягнень сучасного науково-технічного прогресу. Це великою мірою визначає необхідність поетапної перебудови організаційно-економічного механізму, спрямованого на переорієнтацію діяльності в житлово-комунальній сфері за принципами самофінансування і комерційного розрахунку. Вимагають вирішення проблеми, пов'язані з розвитком комунальної служби в сільських поселеннях.

У Донецькій області є 1122 сільських населених пункти, в яких проживає близько 10% населення області. Зниження бюджетних асигнувань і відсутність власних засобів у сільських товаровиробників призводять до згортання комунальної сфери на селі та негативних необоротних соціальних наслідків: зниження чисельності сільських жителів як за рахунок збільшення смертності та скорочення народжуваності, так і інтенсивної міграції в місто.

В економічних публікаціях останніх років, присвячених розвитку соціальної сфери, знайшли вiдображення проблеми сформованих тут економічних відносин, закономірності, методи й прийоми вирішення соціальних задач. Цим питанням присвяченi монографічнi дослідження і статтi Г.А. Агужена, Б.І. Адамова, В.С. Асанова, А.І. Безлюдова, Г.А. Крамаренка, І.Н. Осипенка, В.П. Полуянова, В.В. Рибалки. Питанням перебудови господарського механізму, переходу на нові умови господарювання присвячені роботи Л.І. Абалкіна, О.І. Амоши, А.І. Ємельянова, О.В. Козлової, І.І. Лукінова та ін. Питання економічного районування, регіонального розвитку і керування розглядаються в дослідженнях і статтях В.Н. Амітана, Л.М. Зайцевої, В.К. Мамутова, М.Д. Прокопенка, З.Д. Силаєва, В.К. Симоненка, В.В. Фінагіна, М.Г. Чумаченка, В.Ф. Януковича.

Реформування житлово-комунального господарства в сільській місцевості необхідно тісно пов'язувати з розвитком підприємств і організацій сільських товаровиробників незалежно від форм власності, якi на пайових засадах повинні брати участь у фінансуванні, розширенні комунальних об'єктів. Нові умови господарювання потребують розробки нового організаційно-економічного механізму, що поновив би форми й методи управління даною регіональною системою. Ці обставини й визначили актуальність теми дослідження, її мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної тематики Інституту економіки промисловості НАН України (м.Донецьк) в межах тем: "Науково-методичні основи забезпечення пропорційного розвитку виробничих комплексів регіонів", номер держреєстрації 0198V005736 (1999-2001 рр.), і "Методологічне обґрунтування сучасних форм економічного розвитку регіонів", номер держреєстрації 0101V001126 (2001-2003 рр.). У цих наукових дослідженнях автор брав участь як виконавець тем, підтем, етапів. У їх рамках було обгрунтовано й розвинуто теоретичні та методичні положення щодо удосконалення організаційно-економічного механізму упраління розвитком комунальної служби в сільській місцевості. Досліджено економічну сутність і особливості управління підприємствами комунального господарства в сільській місцевості, обгрунтовано напрямки удосконалення організаційної структури управління підприємствами комунального господарства, визначено сучасні форми їх розвитку в контексті економічного розвитку регіонів.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком комунальної служби в сільській місцевості на основі комерційного розрахунку, стратегічного планування, розвитку організаційних форм управління і бюджетного фінансування шляхом їхньої інтеграції в єдину економічну систему.

Для досягнення поставленої мети вирішенi слiдуючi основні задачі:

здiйснено теоретичні обгрунтування організації управління підприємствами комунального господарства в умовах ринку;

проаналізовано й розкрито особливості управління підприємствами комунального господарства в сільській місцевості, визначено поняття "сільський регіон";

обґрунтовано основні напрямки удосконалення управління підприємствами комунального господарства при переході до ринку;

розглянуто сутність, структуру, зміст і особливості організаційно-економічного механізму управління господарською діяльністю підприємств комунальної сфери на селі, обґрунтовано напрямки його удосконалення;

розроблено основні принципи комерційного розрахунку в експлуатаційній діяльності житлово-комунального господарства;

запропоновано механізм реорганізації управлiння житлово-комунальним господарством у сільській місцевості шляхом розробки організаційних структур управлiння;

проведено аналіз матеріально-технічного стану галузі й розроблено

методичні положення щодо стратегічного планування в основних його підрозділах, удосконалено систему планових показників;

проаналізовано основні фінансові джерела утримання комунальних служб на селі, запропоновано систему моніторингу платоспроможності населення, вказано на необхідність посилення ролі бюджетного фінансування.

Об'єкт дослідження процес управління підприємствами й організаціями житлово-комунального комплексу в сільських поселеннях на прикладі об'єднання "Облсiлькомунгосп".Предметом дослідження є теоретичні, організаційні, методичні та прикладні аспекти розвитку житлово-комунальної галузі в сільських поселеннях при переході до ринкових відносин.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є положення сучасної теорії ринкової економіки, наукові праці вітчизняних і закордонних вчених-економістів, в яких розкриваються фундаментальні положення з ефективного функціонування механізму управління комунальними підприємствами, теорії розвитку територіальних господарських систем, формування регіональної політики, становлення системи місцевого самоврядування, а також законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України. У дисертації використано методи логічного аналізу і синтезу (в процесі дослідження економічної сутності та розробки груп факторів, що визначають рівень розвитку й ефективність комунального господарства на селі), техніко-економічного аналізу (для аналізу результативності діяльності підприємств комунального господарства в реальних умовах господарювання при розробці системи моніторингу платоспроможності населення, залучення позабюджетних коштів, збільшення ролі бюджетного фінансування, в тому числі регіональних бюджетів), методи економіко-математичного моделювання (для визначення впливу організаційної структури управління комунальними підприємствами для вирішення фінансових проблем в галузі). Як джерела інформації використовувалися спеціальна довідкова література, дані статистичної звітності Державного комітету статистики України і Донецького обласного управління статистики, об'єднання "Облсiлькомунгосп", інструктивні й методичні матеріали Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України, а також результати проведених автором досліджень і узагальнень.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні нових методич­них положень з реформування управління житлово-комунальним господарством у сільській місцевості на основі розробки організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємств, упровадження принципів комерційного розрахунку, нових організаційних структур управління, системи фінансового і стратегічного планування, удосконалення фінансового механізму.

Автором отримано конкретні наукові результати, що характеризують новизну виконаного дослідження, виносяться на захист і полягають у наступному:  • уперше запропоновано:

визначено поняття "сільський регіон", виявлено специфічні особливості даного територіального утворення (виробнича, соціальна, економічна спрямованість, комплексність), що дозволило встановити особливості управління підприємствами комунального господарства на селі;

виявлено зміст організаційно-економічного механізму управління господарською діяльністю підприємств комунального господарства (складові його блоки й елементи), визначено соціально-економічні фактори, що впливають на його структуру;

розроблено механізм і методику передачі об'єктів соціальної сфери на селі в комунальну власність, тому що відсутність методичних положень приводить до скорочення її масштабів і темпів, до соціальних і фінансових проблем у проведенні житлово-комунальної реформи;

визначено умови впровадження принципів комерційного розрахунку в діяльність структурних підрозділів комунальної служби на селі, що сприятиме

розширенню самофінансування в галузі, одержанню власних коштів;

розроблено концепцію фінансового і стратегічного планування в галузі на основі об'єднання довгострокового, середньострокового й оперативного планування, розробки бізнес-планів;  • удосконалено:

на основі аналізу економічних процесів у розвитку економіки держави, галузей житлово-комунального комплексу, науково-методичної літератури уточнено поняття “соціальної сфери” і “комунального підприємства”, що дало змогу сформувати методичний підхід до удосконалення організації управління житлово-комунальним комплексом на селі;

виділено етапи розвитку організаційної структури управління підприємствами комунального господарства (на прикладі ТОВ "Облсількомунгосп");

запропоновано напрямки удосконалення господарського механізму на основі впровадження системи моніторингу платоспроможності населення, залучення позабюджетних коштів, збільшення ролі бюджетного фінансування, у тому числі регіональних бюджетів;


  • дістали подальшого розвитку:

вивчено досвід країн з ринковою економікою, країн СНД, що дозволило в науково-методичному плані розробити основні напрямки реформування та удосконалення управління підприємствами комунального господарства при переході до ринку за рахунок переорієнтації його діяльності на принципи самофінансування і комерційного розрахунку, вишукування додаткових джерел фінансування, прискорення передачі об'єктів соцкультпобуту в комунальну власність, упровадження системи приватного управління;

показано вплив житлово-комунального господарства на процес територіальної організації виробництва, визначено його специфічні особливості в системі господарюванню в умовах ринку.Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методичних положень щодо підвищення ефективності роботи підприємств

сільської комунальної сфери, удосконалення організаційно-економічного механізму управління житлово-комунальним господарством, розробки організаційної структури управління на регіональному й обласному рівні. Запропоновані методичні рекомендації з комплексного планування основних напрямків розвитку галузі використано при розробці регіональних, обласних програм. Розроблена автором програма невідкладних дій по вирішенню найважливіших економічних та соціальних проблем сільського комунального господарства на 2003 рік впроваджена в Донецькому об´єднанні “Облсількомунгосп” (довідка №4 від 09.01.2004р.), наукові розробки й рекомендації щодо впровадження принципів комерційного розрахунку впроваджені в практичній діяльності на підприємствах комунального господарства в сільських регіонах Донецької області (довідка №6-4-вх.8 від 07.01.2004р.), запропонований механізм реорганізації управління житлово-комунальним господарством в сільській місцевості шляхом розробки нових організаційних структур впроваджено в системі підприємств “Укрсількомунгоспу” (довідка №80/3-2 від 09.01.2004р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особисто виконаною роботою, в якій викладено авторський підхід до вирішення наукових задавдань, спрямованих на підвищення рівня обґрун­тованості рішень з організації управління підприємствами кому­нального господарства. Внесок автора в роботи, виконані в співавтор­стві, показаний у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати і пропозиції, отримані в дисертаційній роботі, повідомлялися й обговорювалися на спільній конференції Донецької облдержадміністрації, Інституту економіко-правових досліджень НАН України й Інституту економіки промисловості НАН України "Стратегія управління соціально-економічним розвитком регіону на період до 2010 року (Донецька область-2010)", що відбулася в м. Донецьку 28-30 вересня 1999 р., II міжнародній науково-практичній конференції "Місто, регіон, держава: проблеми розподілу повноважень", що проходила 5-7 жовтня 2000 р. в м. Донецьку, Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблемы реализации реформирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства», що відбулася 27-28 листопада 2003р. в ХДАМГ (м.Харкiв), четвертому міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування”, що відбувся 26 лютого 2004р. в Державній академії управління при Президенті України (м.Харкiв), а також обговорювалися з керівниками управління житлово-комунального господарства.

Публікація результатів дослідження. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 11,05 друк.арк., з них автору належить 8,65 друк.арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків i додатків. До неї входять 203 сторінки комп'ютерного тексту, 15 таблиць, 17 рисунків, список використаної літератури з 190 джерел на 16 сторiнках, додатки на 30 сторiнках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення, розроблено методичні підходи й практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком комунальної служби в сільській місцевості.

В першому розділi наведенi теоретичні основи управління підприємствами комунального господарства. Трансформаційні процеси в економіці України визначають необхідність удосконалення управління комунальним господарством як галузі соціальної сфери. Проведений аналіз економічної сутності, особливостей забезпечення функціонування галузей соціальної сфери, динаміки їхнього складу і структури, чинного законодавства, що регламентує форми власності, управлiння діяльністю, фінансування комунального господарства, в тому числі в сільській місцевості, дозволив установити наступне. Уточнено поняття комунального підприємства, під яким пропонується розуміти підприємство, яке знаходиться в повній чи переважній власності територіального співтовариства і виконує в його інтересах такі види діяльності: надання послуг, тепло-, водопостачання, водовідведення, благоустрій і т.д. Обгрунтовано необхідність у понятті комунального підприємства виділяти територіальний і галузевий аспекти.

Територіальний аспект передбачає, що комунальне підприємство є елементом єдиної регіональної системи. При цьому передбачає­ться діалектичний взаємозв'язок усіх елементів, що складають регіональну інфраструктуру. Такий підхід дозволяє реалізувати принцип комплексності розвитку комунального господарства в межах відповідної регіональної системи; передбачає збалансованість двох великих взаємообумовлених секторів господарського комплексу: матеріального виробництва і соціальної сфери, в тому числі житлово-комунального господарства. Галузева організація житлово-комунального комплексу є частиною організації всього суспільного виробництва.

У сучасних умовах докорінно змінюється підхід до соціального розвитку села. Пропонується розглядати сільський регіон як територіальне утворення, матеріальною основою якого є відносини щодо виробництва сільськогосподарської продукції та надання матеріальних послуг. Рівень розвитку соціальної інфраструктури в сільському регіоні нижче, ніж у міському. У соціальній політиці України повинен реалізовуватися принцип пріоритетності розвитку соціальної інфраструктури села. На етапі економічних перетворень соціальна сфера сільського регіону переважно фінансується за рахунок коштів держбюджету, розмір яких повинен забезпечувати не тільки підтримку, але і розвиток галузі. Перехід України до ринку вимагає подальшого розвитку фінансових відносин. Новий фінансовий механізм у галузях соціальної сфери передбачає сполучення бюджетного фінансування з розвитком платних послуг. Важливою умовою збільшення частки платних послуг у загальному обсязі послуг, наданих сільському населенню, є встановлення економічно обгрунтованих пропорцій в товарному обміні між промисловістю і сільським господарством, містом і селом.

В другому розділi наведене формування організаційно-економічного

механізму функціонування комунального господарства. Подальший розвиток і ефективне функціонування житлово-комунального комплексу вимагає розробки економічного і господарського механізму управління галуззю, адаптивного ринковим умовам господарювання. Цей механізм включає систему економічних законів, властивих певному способу виробництва, і систему економічних методів. Реалізація діючої системи економічних законів знаходить вираження в господарському механізмі, що являє собою сукупність організаційних і правових форм та методів управління. Господарський механізм формується відповідно до діючої форми власності, що визначає структуру його елементів і їхню наповнюваність. Вiн може бути введений у дію при наявності системи сформованих цілей і стимулів, що перетворюють рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства у виробничий процес, кінцевий результат якого спрямований на задоволення платоспроможного попиту споживачів. Економічний механізм як структурний елемент господарського механізму в цілому охоплює економічні важелі, за допомогою яких держава впливає на підприємство.

Господарський механізм функціонування житлово-комунального комплексу в умовах ринку здобуває характерні для ринкових відносин риси, що відображається у формах і методах управління, відносинах виробників і споживачів послуг, внутрішньофірмових відносинах і т.п. У нових умовах господарювання управління ЖКГ базується на поєднаннi самостійності суб'єктів і державного регулювання; сполученні бюджетного фінансування з розвитком платних послуг і виконанням робіт за договорами на платній основі. Особливість господарського механізму ЖКГ полягає у сполученні галузевого й територіального підходу. Галузевий принцип управління забезпечує розвиток виробництва, його технічне удосконалення, розширення спектру послуг, що надаються, координацію діяльності всіх структурних підрозділів. Територіальний підхід передбачає розширення прав регіональних і місцевих органів в управлiннi житлово-комунальним господарством на підвідомчій території. Основним напрямком діяльності цих органів є розробка і здійснення

планів економічного і соціального розвитку.

Сутність і зміст організаційно-економічного механізму функціонування підприємств комунального господарства в сільських поселеннях в умовах становлення ринкових відносин не одержали стійкого визначення як у цілому, так і за окремими структурними елементами. На його формування впливає система факторів, тісно пов'язаних і збалансованих між собою, що приводить до визначених господарських результатів з виділенням пріоритетів на даному етапі економічного розвитку.

На основі врахування структурних елементів організаційно-економічного механізму й аналізу факторів, що впливають на його формування, організаційно-економічний механізм управління комунальним господарством на селі можна подати у вигляді трьох структурних елементів: організаційно-технічних, організаційно-господарських і економіко-господарських (рис. 1).

Розвиток житлово-комунального господарства пов'язаний з передачею відомчих об'єктів соціальної сфери в комунальну власність, що створює труднощі у формуванні організаційно-економіч­ного механізму управління. Муніципалізація визначає рівень фінансування, умови утримання об'єктів, якість наданих послуг. При передачі об'єктів соціальної сфери в комунальну власність необхідні розрахунки дотації по переданому фонду. Пропонується розраховувати суми дотацій на передане житло за такою методикою:

1. Загальна передана площа П, м2.

2. Балансова вартість переданих будинків Сб, тис. грн.

3. Доходи від експлуатації переданого фонду. Визначається дохiд квартплата (Квар):

Квар. = Т Пм2 12 міс., тис. грн., (1)

де Т вартість 1 м2 житла.

4. Витрати, пов'язані з експлуатацією даного житлового фонду. Визначається фактичний тариф на обслуговування даного житлового фонду (Тфакт):

Квар.факт = Тфакт Пм2 12 міс., тис. грн. (2)

Структурні елементи організаційно-економічного

механізму управління комунальними підприємствами

Ефективність розробленого механізму

(реструктуризація підприємства)

Зростання кількості об´єктів у результаті будівництва і прий-няття підприємств

Рис. 1. Структурна схема організаційно-економічного механізму управління комунальними підприємствами на селі

5. Визначаються обов'язкові відрахування від фактичної квартплати (2,2%):

Від.об = Квар.факт . 0,022, тис. грн. (3)

6. Закладається нормативний рівень рентабельності (15%) від фактичної квартплати:

Рент = Квар.факт . 0,15, тис. грн. (4)

7. Визначаються фактичні витрати, пов'язані з утриманням переданого житла:

Зт.факт = Квар.факт + Від.об + Рент. (5)

8. Визначаються дотації (перевищення доходів над витратами):

Дот = Зфакт - Кварт (6)

9. Власні оборотні кошти (ВОК).

10. Визначається потреба в коштах на проведення капітального ремонту. Приймається середній норматив (Нср) по місту (наприклад, по м. Донецьку він дорівнює 1,068% від балансової вартості житла):

Крем = Сб. . Нср. . 1,5, тис. грн. (7)

11. Визначається загальна потреба в засобах при передачі житлового фонду:

Снеобх = Дот + СОС + Крем , тис. грн. (8)

Перехід до ринкових відносин підприємств житлово-комунального господарства припускає конкуренцію. У цих умовах господарський розрахунок здобуває ознаки, характерні для комерційного розрахунку.

Автором визначено умови впровадження принципів комерційного розрахунку в діяльність ЖКГ: економічна самостійність у веденні господарської діяльності, формування джерел розширеного відтворення за рахунок власних фінансових ресурсів, перехід від планового ведення господарства до планомірного регулювання на основі узгодження державних і приватних інтересів, укладання добровільних контрактів між виконавцями і державним органом, розроб­ка системи внутрішньофірмового планування, нової системи матеріально-технічного постачання, матеріального стимулювання і використання отриманого доходу, матеріальної

відповідальності за негатив­ні результати господарської діяльності.

В третьому розділi наведенi основні напрямки удосконалення організації управління комунальним господарством на селі. Для досягнення ефективного функціонування житлово-комунального комплексу необхідно удосконалити організаційний механізм управління галуззю. Нова структура управління житлово-комунальним комплексом передбачає перехід до економічних методів управління, посилення господарської самостійності підприємств і об'єднань, їх самозабезпечення і самофінансування. Разом з тим посилюються координаційні функції управління, спрямовані на забезпечення узгодженої взаємодії всередині комплексу, поєднання галузевих і територіальних інтересів, що забезпечується шляхом створення відповідних органів управління житлово-комунальним комплексом.

З метою удосконалення структури управління житлово-комунальним комплексом, забезпечення раціонального сполучення галузевих і територіальних методів управління пропонуються принципово нові схеми управління цим комплексом на основі створення спеціального органу, що поєднає галузевий і територіальний підходи і реалізує програмно-цільову форму управління.

Під об'єднанням у дисертаційному дослідженні розуміється система підприємств, тісно зв'язаних відносинами власності й управління, що формують середню ланку управління основну ланку української економіки. Організаційна структура управління об'єднанням забезпечує економічну самостійність райсількомунгоспів, управління в яких здійснюється за дворівневою схемою.

Перехід до ринкової економіки пов'язаний з принциповими змінами в плануванні господарської діяльності підприємств житлово-комунального комплексу, що полягають у посиленні ролі й значення стратегічного планування. Важливим напрямком державного впливу на соціальні й економічні процеси в житлово-комунальному господарстві є індикативне планування, що припускає узгодження діяльності центральних, територіальних і галузевих органів управління і підприємств у процесі розробки останніми їхніх стратегічних планів. Планування господарської діяльності підприємств повинне здійснюватися з урахуванням планів перспективного розвитку областей, міст та інших населених пунктів і спрямовуватися на досягнення нормативних показників забезпеченості послугами і необхідного для цього розвитку підгалузей.

Показано особливості територіального соціального й економіч­ного (індикативного) планування ЖКГ. Фінансове планування визначається як цілеспрямована діяльність галузевих ланок і суб'єктів господарювання по обґрунтуванню економічних і соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації намічених витрат і позитивних кінцевих результатів. Мета фінансового планування визначається як досягнення нормативних показників забезпеченості послугами з урахуванням їхньої територіальної диференціації та необхідних пропорцій у розвитку окремих підгалузей. В основу фінансового планування розвитку житлово-комунального комплексу в територіальному розрізі повинні бути покладені схеми розвитку промислового (сільськогосподарського) потенціалу території, розміщення основних галузей, демографічні прогнози регіонів з деталізацією по групах населених пунктів. Схеми розвитку житлово-комунального комплексу розглядаються у складі схеми розвитку народного господарства країни в цілому. На їхній основі розробляються програми розвитку ЖКГ у регіональному розрізі. У дисертації здiйснено аналіз і наведено методику розробки для ТОВ "Облсількомунгосп" програми розвитку сільського комунального господарства Донецької області на 2003 р.

В умовах динамізму зовнішнього середовища розроблено концепцію стратегічного планування, що дозволяє формувати адаптивний механізм підприємства до умов ринку, що постiйно змінюються. Стратегічне планування розвитку житлово-комунального господарства повинне враховувати сучасні особливості цієї сфери: нову структуру власності на житло, переведення відомчого житла в розпорядження місцевих органів влади, що збільшує витрати місцевого бюджету; введення державних стандартів по оплаті житла і комунальних послуг і збільшення коштів з держбюджету на дані цілі; можливість залучення організаціями житлово-комунального комплексу середньо- і довгострокових кредитів на розвиток об'єктів соцiальної інфраструктури.

З урахуванням галузевих особливостей господарської діяльності ЖКГ запропоновано схему взаємозв'язку в по'єднанні стратегічного плану довгострокового, середньострокового (тактичного) і оперативного планування, а також маркетингу, фінансового планування, бізнес-планів (рис. 2). Стратегічні плани пропонується розробляти в декількох варіантах з урахуванням різноманітних ситуацій. Основою стратегічного плану розвитку ЖКГ є бізнес-план. У дисертації визначено цілі, розділи бізнес-планів та їхній зміст для комунальних підприємств.

Складовою частиною організаційно-економічного механізму управління господарською діяльністю ЖКГ є його фінансова діяльність. Аналіз фінансового стану галузі дозволяє зробити висновок, що її специфіка вимагає надання послуг незалежно від стану платежів окремими споживачами. Покриття витрат райсількомунгоспами забезпечується тільки на 40-50%. Сільські комунальні підприємства є планово-збитковими, у той же час дотації з обласного бюджету на покриття збитків через різницю цін і тарифів на комунальні послуги населенню майже не виділяються. Обгрунтовується необхідність створення системи тарифів на житлово-комунальні послуги, що дозволила б враховувати основні фактори, якi впливають на її величину. Розглянуто досвід щодо утримання та експлуатації житла в США, Японії, країнах Західної i Східної Європи, СНД. Оплата за квартиру і надані житлово-комунальні послуги в умовах нестабільної економіки повинна регулюватися державою, забезпечуючи визначене співвідношення між доходами квартиронаймачів і розмірами плати за надані послуги. Її підвищення повинне компенсуватися збільшенням заробітної плати. З метою реалізації даного положення треба проводити моніторинг платоспроможної можливостiРис. 2. Внутрішньовиробниче планування на основі стратегії підприємства


населення на житлово-комунальні послуги.

Пропонується методика розрахунку платоспроможності населення на житлово-комунальні послуги, основу якої складає єдиний методичний підхід у розрахунках величин субсидій, удосконалення системи прогнозування чисельності населення, що вимагає субсидій, і визначення необхідних фінансових коштів.

Прискорення реформування житлово-комунального господарства може бути здійснено тільки при підтримці держави. Передбачається удосконалювання фінансового механізму в галузі на основі сполучення бюджетного фінансування з розвитком платних послуг; розширення прав суб'єктів, якi господарюють, у вирішенні питань фінансово-господарської діяльності; стимулювання зацікавленості працівників у результатах праці, підвищення якості послуг. Урбанізація підвищує потреби сільських поселень в експлуатаційних витратах у комунальній сфері. У цих умовах повинна зростати роль регіональних бюджетів.

В И С Н О В К И

Проведене дослідження дозволило зробити ряд нових висновків, підтвердити деякі з наявних і запропонувати практичні заходи щодо удосконалювання організації управління підприємствами комунального господарства. Відповідно до поставленої мети і задач основні результати роботи полягають у такому:

1. На основі дослідження особливостей житлово-комунального господарства як галузі соціальної сфери, що розвивається в умовах ринкових перетворень, уточнено визначення комунального підприємства. Замість використання ознак галузевої приналежності запропоновано виходити з ознак видів діяльності: створення соціальних зручностей, виробництво, ремонт, транспортування, збереження продуктів, які здійснюються в інтересах територіального співтовариства і знаходяться в його повній чи переважній власності. За цими ознаками до комунальних підприємств віднесено: житлове господарство, водопостачання, водовідведення, газопостачання, теплопостачання, електропостачання, транспортне обслуговування населення, озеленення населених пунктів, ремонт мостів, доріг, готелю, лазні й пральні, ритуальні послуги. Сформульовано визначення "сільський регіон" як територіальне утворення, матеріальною основою якого є виробництво сільськогосподарської продукції та матеріальних послуг, а специфічною особливістю  його виробнича, соціальна, економічна комплексність.

2. На основі ретроспективного аналізу розвитку економіки країни і функціонування суб'єкта, який господарює, розкрито механізм управління цим багатогалузевим комплексом, що містить у собі взаємозалежні, але досить автономні підприємства, раціональне управління якими повинно базуватися на врахуваннi виробничих задач у галузевому й територіальному розрізах. Це дозволить поліпшити структуру підгалузей ЖКГ, усунути відомчі та місницькі тенденції, підвищити збалансованість розвитку житлово-комунального комплексу з умовами і факторами розвитку регіону.

3. Аналіз економічної ситуації в житлово-комунальному комплексі, розвитку сільської соціальної інфраструктури, досвіду країн з ринковою економікою і СНД дозволив у науково-методичному плані визначити основні напрямки реформування та удосконалення управління підприємствами комунального господарства при переході до ринку: переорієнтація діяльності на принципах самофінансування і комерційного розрахунку, пошук додаткових джерел фінансування, вирішення питань неплатежів, прискорена передача відомчих об'єктів у комунальну власність, зміцнення законодавчої бази, посилення ролі приватизації та формування ринку комунальних послуг, вирішення питання податку на землю і нерухомість, страхування квартир. Монопольне положення житлово-комунальних організацій в умовах ринкових відносин можна подолати шляхом оголошення конкурсів на обслуговування житлового фонду, тобто розробки й реалізації програми приватного змісту житла, введення системи державної житлової інспекції, що здійснює державний контроль за використанням і збереженням житлового фонду

незалежно від його приналежності та форм власності.

4. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах, що являє собою систему технологічного, організаційного, економічного і соціального блоків. Цей механізм повинен відповідати вимогам адаптивності, ритмічності, безперервності, наступності та прямоточностi у процесі організації системи управління.

5. Сформульовано п'ять груп факторів, що визначають рівень розвитку й ефективність ведення комунального господарства на селі: техніко-технологічні, організаційно-господарські, загальноекономічні та соціально-економічні. Відповідно до цього організаційно-економічний рівень представлений структурними елементами: організаційно-технічним, організаційно-господарськими й економіко-господарськими.

6. На основі міжнародного досвіду муніципалізації соціальних об'єктів, вивчення законодавчих документів, практичних висновків щодо приймання об'єктів "Облсількомунгоспом" розроблено порядок прийому і методику розрахунку суми дотацій на передані об'єкти.

7. Обгрунтовано необхідність дворівневої системи управління, що відповідає вимогам ринкової економіки, поєднання галузевих і територіальних методів управління, запропоновано принципово нові схеми управління сільським житлово-комунальним комплексом на основі створення спеціального органу виробничого управління.

8. На основі аналізу розвитку системи планування в умовах ринку сформульовано мету і завдання фінансового планування ЖКГ, в основу якого покладено схеми розвитку і розміщення основних галузей, демографічні прогнози регіонів, науково обґрунтовані нормативи.

9. Запропоновано схему взаємозв'язків стратегії та планування, на підставі чого досягається з'єднання довгострокового, середньо­строкового (тактичного) і оперативного планування, маркетингу, фінансового планування, розробки бізнес-планів.

10.  Розроблено методику моніторингу платоспроможності населення на

житлово-комунальні послуги, що базується на єдиному методичному підході до розрахунків обсягів субсидій, удосконаленні системи прогнозування доходів населення і визначенні необхідних фінансових засобів.Список опублікованих автором праць з теми дисертації

1. Косматенко Н.Л. Социальная сфера села в контексте программы "Донецкая область-2010" // Материалы регион. научн.-практ. конф. "Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года". - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1999. - С.139-144.

2. Косматенко Н.Л. Особенности управления предприятиями коммунального хозяйства в сельской местности // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – Т.2. - С.199-209.

3. Косматенко Н.Л. Реформирование управления предприятиями коммунального хозяйства // Социально-экономические аспекты промышленной политики. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - С.68-82.

4. Косматенко Н.Л. Внедрение принципов коммерческого расчета в коммунальной службе села // Регион, город, предприятие в условиях переходной экономики. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. - С.94-102.

5. Косматенко Н.Л. Социально-экономические факторы формирования экономического механизма управления коммунальным хозяйством на селе // Економіка промисловості. - 2001. - №1(11). - С.131-142.

6. Рассуждай Л.Н., Косматенко Н.Л. Управление предприятиями коммунального хозяйства. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. - 80 с.

(Личный вклад автора: раскрыты особенности управления предприятиями коммунального хозяйства в сельской местности. Разработаны основные принципы коммерческого расчета в эксплуатационной деятельности ЖКХ).

7. Косматенко Н.Л. Совершенствование организационной структуры управления коммунальным хозяйством на селе // Социально-экономические аспекты промышленной политики. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. –

С.354-366.

8. Косматенко Н.Л. Стратегическое планирование развития коммунального хозяйства в сельских поселениях // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – Т.2. - С.94-103.

9. Косматенко Н.Л. Экономическое обоснование передачи объектов социальной инфраструктуры в коммунальную собственность // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ МОН Україны, 2001. – Вип.6. – С.308-320.

10. Косматенко Н.Л. Основные направления совершенствования

управления коммунальной службой на селе // Теорія та практика управління у трансформаційний період. – Донецьк: IЕП НАН України, 2001. – Т.2. – С.232-235.

11. Косматенко Н.Л. Проблемы дальнейшего функционирования предприятий ЖКХ на селе в условиях становления рыночных отношений в Украине // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. – Харьков: ХГАГХ, 2003. – С.53-59.

12. Косматенко Н.Л. Пути реформирования ЖКХ в сельских регионах // Коммунальное хозяйство городов. – К.: «Технiка», 2004. – С.231-237.А Н Н О Т А Ц И Я

Косматенко Н.Л. Организация регионального управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в аграрном секторе. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – Размещение производительных сил и региональная экономика.  - Институт экономики промышленности НАН

Украины, Донецк, 2004.

Диссертационная работа посвящена разработке теоретических, методических и практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма управления коммунальным

хозяйством в сельской местности. Проведено исследование управления многоотраслевым комплексом жилищно-коммунального хозяйства, развивающимся в условиях рыночных преобразований, предложены организационно-экономический механизм функционирования коммунальных предприятий сельского хозяйства как системы технологического, организационного, экономического и социального блоков; принципиально новые схемы управления сельским жилищно-коммунальным комплексом; разработана концепция финансового и стратегического планирования на основе соединения долгосрочного, среднесрочного и оперативного планирования, разработки бизнес-планов. Предложены методические рекомендации по передаче объектов социальной сферы в коммунальную собственность и расчету дотаций на передаваемые объекты, по мониторингу платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги; привлечению внебюджетных средств; повышению роли региональных бюджетов.

Основные результаты диссертационной работы внедрены в органах управления экономическим развитием Донецкой области и Донецкого облселькоммунхоза.

Ключевые слова: организация управления, экономический механизм, дотации, коммунальное хозяйство, реформирование, платежеспособность, стратегическое планирование, коммерческий расчет, источники финансирования.А Н О Т А Ц І Я

Косматенко М.Л. Органiзацiя регiонального управлiння пiдприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторi. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил та регіональна

економіка. - Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2004.

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних, методичних і

практичних рекомендацій з удосконалювання організаційно-економічного механізму управління комунальним господарством у сільській місцевості. Проведено дослідження управління багатогалузевим комплексом житлово-комунального господарства, що розвивається в умовах ринкових перетворень, запропоновано організаційно-економічний механізм функціонування комунальних підприємств сільського господарства як системи технологічного, організаційного, економічного і соціального блоків; принципово нові схеми управлiння сільським житлово-комунальним комплексом; розроблено концепцію фінансового і стратегічного планування на основі з'єднання довгострокового, середньострокового й оперативного планування, розробки бізнес-планів. Запропоновано методичні рекомендації з передачі об'єктів соціальної сфери в комунальну власність і розрахунку дотацій на передані об'єкти; з моніторингу платоспроможності населення на житлово-комунальні послуги; залучення позабюджетних засобів; підвищення ролі регіональних бюджетів.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в органах управління економічним розвитком Донецької області та Донецького облсількомунгоспу.

Ключові слова: організація управління, економiчний механізм, дотації, комунальне господарство, реформування, платоспроможність, стратегічне планування, комерційний розрахунок, джерела фінансування.S U M M A R Y

Kosmatenko N.L. Organization of regional management to the enterprises of public utilities in agricultural sector. - Manuscript.

The thesis for a Candidate's degree of Economic Sciences in speciality 08.10.01 – Regional economy and Organization of Production.  - The Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk, 2004.

The thesis is devoted to elaboration of theoretical, methodical and practical recommendations on improvement of mechanism for management of municipal services in a countryside. The author has conducted the research into management of a diversified complex of the housing and municipal services that develops under conditions of market transformation. He also has suggested the organizational and economic mechanism underlying the rural municipal services activity viewed as the system of technological, organizational, economic and social blocks as well as a new scheme of management of rural housing and municipal complex. The author has developed the concept of financial and strategic planning based on combination of long-term, medium-term and operative planning and on development of business-plans. The methodical recommendations are suggested to transfer social objects into communal property and to calculate a subsidy for objects transfered. The recommendations are meant also to monitor the ability of people to pay housing and communal services, to attract out-of-budget funds, to raise the role of regional budgets.

The major results of the thesis have been introduced in administration bodies for management of regional development in the Donetsk region and the Donetsk rural municipal services.

Key words: organization of management, mechanism, subsidies, municipal services, reforming, ability to pay, strategic planning, business accounting, funding sources.


____________________________________________________________

Підп. до друку Формат 60х90/24.

Обл.-вид. арк. 1,0.Тираж 100 прим. Зам. № Безкоштовно.

Інститут економіки промисловості НАН України.83048, Донецьк, вул. Університетська, 77.

Ротапринт ІЕП НАН України.
Каталог: 254
254 -> Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях
254 -> Педагогічний досвід учителя з основ економіки знз №297 м. Києва Думанської Ірини Іванівни Усе життя є навчання, І кожен
254 -> Козацька Україна
254 -> Сценарій шкільного свята
254 -> Про проведення «Математичного марафону»
254 -> Касалап Анатолій Миколайович Чугуїв 2012 І. Характеристика й виховна задача

Скачати 375.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал