Ústav slavistiky становлення української лінгвістичної термінологіїСторінка12/12
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.29 Mb.
#10466
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

8Використані джерела


 1. ČEJKA, Mirek. Česká lexikologie a lexikografie. 1. vyd. Brno: MU – Filosofická fakulta, 1992. 53 s. ISBN 80-210-0393-6

 2. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky. 3. vyd.dopl. Praha: Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 80-246-0154-0

 3. DOSTÁL, J. Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných slovnících a encyklopediích. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech. Dodatky. 1.vyd. Olomouc: Votobia, 2003. S. 57. ISBN 80-7198-531-7

 4. GAZDOŠOVÁ, Oxana. Do poblemy stvorennja Čes'ko-ukrajins'koho jurydyčnoho slovnyka ta perekladu jurydyčnoji terminolohiji [rukopis]. Oxana Gazdošová. 2005. 95 s. Vedoucí diplomové práce doc. Halyna Myronova, CSc.

 5. HORECKÝ, Ján, RÁCOVÁ, Anna. Slovník jazykovedných termínov. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979. 203 s.

 6. JELÍNEK, Milan. Odborná terminologie a jazyková kultura. In Národní knihovna, 14, 2003, č. 4.

 7. KOBR, Jaroslav. Slovník lingvistických (jazykovědných) termínů. Praha: Linx a spol. 115 s. ISBN 80-86194-14-0

 8. KUBA, Ludvík. Základní jazykovědné pojmy. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, 1986. 312 s.

 9. LEŠKA, O. – SAVICKÝ, N. – ŠIŠKOVÁ, R. Mluvnice současné ukrajinštiny. 1.vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2001. 240 s. Nová řada, sv. 9. ISBN 80-85494-60-4

 10. LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 113 s. ISBN 80-7067-965-4

 11. MALIŠ, Otakar – MACHOVÁ, Svatava. Současný český jazyk: Nauka o tvoření slov. Lexikografie. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1992. 144 s. ISBN 80-7066-631-5

 12. MAN, Oldřich. Rusko-český slovník lingvistické terminologie. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 312 s.

 13. MICHÁLIKOVÁ, Jitka. Do pytannja pro formuvannja jurydyčnoji terminolohiji ukrajins'koji movy [rukopis] : (na materiali kryminal'noho kodeksu Ukrajiny). Jitka Micháliková. 2005. 97 s. Vedoucí diplomové práce doc. Halyna Myronova, CSc.

 14. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: Paseka, 2002. 995 s., [32] s. obr. příl, il. 25. díl. ISBN 8071854395

 15. Slovník slovanské lingvistické terminologie 1 = Словарь славянской лингвистической терминологии = Dictionary of slavonic linguistic termiology. Vědecký redaktor Alois Jedlička. Vyd. 1. Praha: Academia, 1977. 592 str.

 16. Slovník slovanské lingvistické terminologie 2 = Словарь славянской лингвистической терминологии = Dictionary of slavonic linguistic termiology /Abecední soupisy termínů = Алфавитные списки терминов = Alphabetical lists of terms. Vědecký redaktor Alois Jedlička. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 500 str.

 17. SOCHOR, Karel. Příručka o českém odborném názvosloví. 1.vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955. 66 str. 1. ГАНИЧ, Д.І., ОЛІЙНИК І.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ: Вища школа, 1985. 360 с.

 2. ГОРЕЦЬКИЙ, П.Й. Історія української лексикографії. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. 241 с.

 3. Етимологічний словник української мови. Том 1 – 5. Редактори В. Є. Дубко, Л. М. Марченко. Київ: НАНУ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, 1982 – 2006. ISBN 966-00-0785-X(5)

 4. ЄРМОЛЕНКО, С. Я. - БИБИК, С. П. - ТОДОР, О. Г.Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За редакцією С.Я.Єрмоленко. Довідкове видання. Київ: Либідь, 2001. 221 с. ISBN 966-06-0177-8

 5. ІВЧЕНКО, Анатолій. Орфографічний словник української мови. Харків: Фоліо, 2003. 527 с. ISBN 966-03-2094-9.

 6. КАРПЕНКО, Ю. О. Вступ до мовознавства. 2-ге перероб., доповн. вид. Київ-Одеса: Либідь, 1991. 280 с. ISBN 5-11-00213-7

 7. КОВАЛЬ, А.П. Науковий стиль сучасної української мови : структура наукового тексту. Київ: Видавництво Київського університету, 1970. 304 с.

 8. КОРОТЕВИЧ, Є. В. – РОДЗЕВИЧ, Н.С. Словник лінгвічтичних термінів. Київ: Видавництво АН УРСР, 1937.

 9. ЛИТОВЧЕНКО, В. М. Словник – мінімум лінгвістичних термінів. Вінниця, Віниицький державний національнийй університет, 2000.

 10. МАТВІЯС, І. Г. Курс сучасної української літературної мови: Морфологія. Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1962. 163 с.

 11. НІМЧУК, Василь. Мовознавство на Україні в XIV – XVII ст.[online]. [цит. 2009-06-29] < http://izbornyk.org.ua/>

 12. СЕЛІВАНОВА, О.О.: Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с. ISBN 966-8791-00-2

 13. Словник синонімів української мови в двох томах: T.1 А-Н. А. А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С. І. Головащук та інші. Київ: Наукова думка, 1999. 1026 с. ISBN 966-00-0422-2(1)

 14. Словник синонімів української мови в двох томах: T. 2 О-Я. А. А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С. І. Головащук та інші. Київ: Наукова думка, 2000. 953 с. ISBN 966-00-0423-0(2)

 15. Словник української мови XVІ – першої половини XVІІ ст.: Випуск 1 А. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1994. 151 с. ISBN 5-7702-0954-2

 16. Словник української мови XVІ – першої половини XVІІ ст.: Випуск 2 Б-Богуславецъ. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1994. 151 с. ISBN 5-7702-0521-0

 17. Словник української мови XVІ – першої половини XVІІ ст.: Випуск 3 Б-В. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. 251 с. ISBN 5-7702-1034-6

 18. СТИШОВ, О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). 2-ге переробл.вид. Київ: ПУГАЧ, 2005. 387 с. ISBN 966-8359-04-6

 19. Сучасна українська мова. За редакцією О.Д. Пономарева. 3-е перероб. вид. Київ: Либідь, 2005. 486 с. ISBN 966-06-0375-4

 20. Українська мова: Енциклопедія. Редактори В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та інші. Київ: Українська енциклопедія, 2000. 752 с.: іл. ISBN 966-7492-07-9

 21. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. ПОТЕБНІ НАН України, Ін-т мови НАН України. Київ: Наукова Думка, 2008. 288 с. ISBN 978-966-00-0955-0

 22. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології. О.Антоненко, Н.Лобур, О.Паламарчук, Г.Стрельчук, М.Шевченко. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. 198 с. ISBN 978-966-613-667-4


Інші джерела:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Лексикографія

http://uk.wikipedia.org/wiki/пуризм

http://uk.wikipedia.org/wiki/Термінологія

http://uk.wikipedia.org/wiki/Мовознавство

http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk453/TK_wisnyk453_ponomariw.htm

www.rozum.org.ua

www.mova.info

www.slovnyk.net

www.ukrreferat.com

www.franko.lviv.ua

Д о д а т о к
Чесько-український словник лінгвістичних термінів

А – Д


Чеський термін

Український термін

А
abeceda

алфавіт / азбука / абетка

abecední slovník

алфавітний словник

ablativ

аблатив

ablativní význam

viz odlukový význam

ablaut / kmenostup / střída

аблаут / апофонія

abreviace / zkracování

абревіація

abreviatura / zkratka

абревіатура

absolutiv

абсолютив

abstraktní substantivum / abstraktum

viz podstatné jméno abstraktní

adaptace

адаптація

adaptované slovo (pravopisně přizpůsobené)

адаптоване слово

adaptovaný pravopis přejatých slov

адаптований правопис

adekvátnost

адекватність

adessiv

адесив

adiční pravidlo / přidávací pravidlo

правило додавання

adjektiva možnosti

прикметник із значенням можливості

adjektiva vlastnosti

якісні прикметники

adjektivizace

ад'єктивація

adjektní číslovka

прикметниковий (ад'єктивний) числівник

adjektivní deklinace (skloňování)

прикметникове відмінювання

adjektivní jednočlenná věta

прикметникове односкладне речення

adjektivní přívlastek

прикметникове означення

adjektivní zájmeno

прикметниковий (ад'єктивний) займенник

adjektivum / přídavné jméno

прикметник / ад'єктив

adjektivum numerální

порядковий прикметник / (відчислівниковий прикметник)

adjektivum podobnostní

прикметники подібності

adjektivum přivlastňovací / posesívní adjektivum / posesivum

присвійний прикметник

adjektivum složené

складний прикметник

ajektivum účelové / přídavné jméno účelové

прикметник зі значенням призначення

adjektivum verbální / přídavné jméno slovesné

прикметник з ознакою дії

adjektivum vztahové / přídavné jméno vztahové

відносний прикметник

adjunkce / přimykání

прилягання

administrativní styl

адміністративний стиль

adnominální

приіменний / адномінальний

adnominální pád

приіменний / адномінальний відмінок

adresát / příjemce

адресат / реципієнт

adstrát

адстрат

adverbiale / příslovečné určení

обставина

adverbializace

адвербіалізація

adverbiální

прислівниковий / адвербіальний

adverbiální / příslovečná číslovka

прислівниковий / адвербіальний числівник

adverbiální / příslovečná funkce

функція обставини

adverbiální jednočlenná věta

прислівникове односкладне речення

adverbiální / příslovečné kompozitum

означально-прислівниковий композит

adverbiální / příslovečná vedlejší věta

обставинне (підрядне) речення

adverbiální / příslovečný výraz

прислівниковий зворот

adverbiální / příslovečné zájmeno

прислівниковий / адвербіальний займенник

adverbium / příslovce

прислівник

adverbium causae / příslovce příčiny

прислівник причини

adverbium loci / příslovce místa

прислівник місця

adverbium mensuare / příslovce míry

прислівник міри

adverbium modi / příslovce způsobu

прислівник способу дії

adverbium okolnostní

обставинний прислівник

adverbium pronominální / zájmenné příslovce

займенниковий прислівник

adverbium temporis / příslovce času

прислівник часу

adverbium vztahové / relační

реляційний прислівник

adverbium vztažné / relativní

відносний / релятивний прислівник

afix

афікс

afixace

aфіксація

afixální derivace

афіксальна деривація

afixoid

афіксоїд

aforismus

афоризм

afrikáta

viz polosykavá souhláska

agens / původce děje

діяч / суб'єкт дії

akání

aкання

akcent / přízvuk

наголос

akcentologie

акцентологія

akcentuace / přizvukování

акцентуація / наголошування

akronymie

акронімія

aktivum / slovesný rod činný

активний стан дієслова / актив

aktuální prézens

актуальний теперішній час / актуальний презенс

akustický

акустичний

akut

акут

akutová intonace / ražená intonace

акутова інтонація

akutová metatonie

акутова метатонія

akutový, akutovost

високотональний / висока тональність

akuzativ

viz čtvrtý pád

alfabeta

грецька абетка

alofón

варіант фонеми / алофон

alolex

алолексема / алолекс

alomorf

варіант морфеми / аломорф

alomorfismus

аломорфізм

alternace

альтернація / чергування звуків

alveodentála /alveodentální souhláska

альвеолярно-зубний / альвеодентальний приголосний

alveolára / alveolární souhláska / dásňová souhláska

альвеолярний приголосний

alveoli (lat.) / alveoly

viz dásně

alveopalatály

альвеоло-палатальний приголосний

amplifikace

ампліфікація / обрамлення

amplituda

амплітуда

anafora

анафора / єдинопочаток

anakolut / vyšinutí z větné konstrukce

анаколуф

analogická změna / analogie

аналогія

analýza

аналіз

analýza syntaktická / analýza věty

аналіз речення

anastrofa

анастрофа

andronym

андронім

anomie

аномія

antepozice

препозиція

antepréteritum / pluskvamperfektum / předminulý čas

давноминулий час / плюсквамперфект

antiteze

антитеза / протиставлення

antonymum

антонім

antropocentrismus

антропоцентризм

antropomorfizace

viz personifikace

antroponomastika

антропоніміка / антропономастика

antroponymum / osobní jméno

антропонім / особова власна назва

aorist

аорист

aorist asigmatický

аорист сигматичний

aorist sigmatický

аорист асигматичний

apelativum / obecné jméno

viz podstatné jméno obecné

apelová funkce

заклична функція

apelová / vybízecí / výzvová věta

спонукальне речення

apikála / apikální souhláska

апікальний приголосний

apokopa / odsouvání hlásky

апокопа / втрата кінцевого звука

apostrof

апостроф

apostrofa

апострофа / звертання

apozice / přístavek

прикладка /апозиція

argot

арго

argotické slovo / argotismus

арготизм

argument

аргумент

archaické zabarvení

архаїчне забарвлення / історичний колорит

archaismus / archaický prostředek

архаїзм / засіб мовної архаїзації

archaizace řeči

архаїзація мови

archetyp

архетип / прототип / протоформа

archifoném

архіфонема

archilexém

архілексема

archisémém

архісема

artikulace

артикуляція

artikulační orgány (ústrojí)

артикуляційні органи / органи артикуляції

asibilace

асибіляція

asibiláta

viz polosykavá souhláska

asimilace / spodoba

асиміляція / уподібнення

asimilace progresivní / postupná asimilace

прогресивна асиміляція

asimilace regresivní

регресивна асиміляція

asociace

aсоціація

asonance

aсонанс

aspirace / přídech

придих

aspiráta / aspirovaná souhláska

аспірований (придиховий) приголосний

asyndetický

асиндетичний

asyndeton

асиндетон / безсполучниковий зв'язок

atematické sloveso

атематичне дієслово / нетематичне дієслово

atribut

viz přívlastek

atribut kongruentní / atribut shodný

viz shodný přívlastek

atribut nekongruentní

viz neshodný přívlastek

augmentativa / augmentativní adjektiva

аугментативи / згрубілі прикметники

augmentativa / augmentativní substantiva

аугментативи / збільшувальні (згрубілі) іменники

automatický překlad

машинний / автоматичний переклад

autor /podavatel

автор

autorský plurál / pluralis modestiae

авторська множина

autorský slovník

словник мови письменника

autosémantikum / autosémantické slovo

viz plnovýznamové slovo

azbuka

азбука / кириличне письмо

B


balkanismus

балканізм

balkanistika

балканістика

baltistika

балтійське мовознавство / балтистика

barbarismus

варваризм

barva hlasu

viz témbr hlasu, tónu, šumu

barva samohlásky

тембр / забарвлення голосного

básnická metafora

поетична метафора

básnická metonymie

поетична метонімія

básnická synekdocha

поетична синекдоха

básnické slovo / poetismus

поетичне слово / поетизм

básnický prostředek

засіб поетичної мови / поетичний засіб / поетизм

bělorusismus

білорусизм

bělorusistika

білоруське мовознавство / білорусистика

běloruština

білоруська мова

bezpodmětná věta

viz bezsubjektová věta

bezprostřední složka

безпосередній складник

bezpředložkový pád / prostý pád

безприйменниковий відмінок

běžné slovo

загальновживане слово

běžně mluvený jazyk

жива розмовна мова / розмовно-побутова мова

bilabiála / bilabiální souhláska

viz obouretná souhláska

bilingvismus / dvojjazyčnost

двомовність / білінгвізм

binarita / binárnost / binární vztahy

бінарність

binární překlad

бінарний переклад

bohatství slovníku

багатство словника

bohemismus

богемизм / чехізм

bohemistika

чеське мовознавство / богемістика

boková souhláska

viz laterála

bronchi (lat.) / bronchy

viz průdušky

brusičství

viz purismus

budoucí čas / futurum

майбутній час

bulharismus

болгаризм

bulharistka

болгарське мовознавство / болгаристика

bulharština

болгарська мова


C


casus

viz pád

casus absolutus

viz pád absolutní

casus obliquus

viz pád nepřímý

casus rectus

viz pád přímý

cézura

viz předěl

cikánština

viz romština

cíl děje

viz patiens

cílová věta

шукане речення

cílový genitiv, dativ

родовий, давальний відмінок мети

cílový jazyk

мова - відповідник /цільова мова

cílový význam

цільове значення / значення мети

církevní slavismus

церковнослов'янізм

cirkumflex

циркумфлекс

cirkumflexová intonace

циркумфлексова інтонація

cirkumflexová metatonie

циркумфлексова метатонія

citátové slovo

цитоване слово / слово – цитата

citoslovce / interjekce

вигук

citoslovce náladové

емоційний (афективний) вигук

citoslovce volní

наказовий (волюнтативний) вигук / вигук волевиявлення

citoslovce zvukomalebné

звуконаслідувальний (ономатопоетичний) вигук

citoslovečná /interjekční jednočlenná věta

viz jednočlenná věta interjekční

citová částice

емоційна / емоційно-експресивна частка

citové zabarvení

емоційне забарвлення

citově zabarvené slovo

емоційне / емоційно-забарвлене слово

citovost

емоціональність / емоційність

cizí slovo

запозичене слово

cyrilice

кирилиця / кириличне письмоČ


čárka

чарка / кома

čas / tempus

(граматичний) час

čas budoucí / futurum

майбутній час

čas minulý

минулий час

čas přítomný

теперішній час

časová spojka

часовий сполучник

časová věta

часове підрядне речення / (підрядне) речення часу

časování / konjugace

дієвідмінювання

část složeniny / člen složeniny / komponent složeniny

компонент / складова частина складного слова

částečná asimilace

часткова асиміляція

částečné homonymum

частковий омонім / омоформа

částečné synonymum

частковий синонім

částečný překlad

частковий переклад

částečný zápor

часткове заперечення / частковозаперечне речення

částice / partikule

частка

částice modální

модальна частка

částice nesamostatná

несамостійна частка

částice samostatná

cамостійна частка

částice zdůrazňovací

підсилювальна частка

čelist

щелепа

čeština

чеська мова

četnost / frekvence

частотність / частота

činitelská jména / nomen agentis

назви діячів

činná konstrukce

активна конструкція

činnostní / akční sloveso

viz akční sloveso

činný rod

viz aktivum

číselné adjektivum

порядковий прикметник / ( відчислівниковий прикметник)

číselné / numerální adverbium

числовий прислівник

číselné substantivum

viz numerální substantivum

číselné zájmeno

viz zájmeno numerální

číslovka / numerace

числівниковий займенник

číslovka druhová

viz druhová číslovka

číslovka násobná

viz násobná číslovka

číslovka neurčitá

viz neurčitá číslovka

číslovka podílná

viz podílná číslovka

číslovka řadová

viz řadová číslovka

číslovka určitá

viz určitá číslovka

číslovka základní

viz základní číslovka

číslovková deklinace / číslovkové skloňování

числівникове відмінювання

číslovkový výraz

складений числівник

článkování

артикуляція

člen složeniny

viz část složeniny

člen syntagmatu

член словосполучення

členění na větné úseky (mluvní takty) / frázování

членування речення на такти / інтонаційне членування

členský zápor

причленне заперечення

čtenář

читач

čtení

читання

čtvrtý pád / akuzativ

знахідний відмінок / акузатив


D
dásně / alveolae

альвеоли / ясна

dásňová souhláska

viz alveolára

dativ

viz třetí pád

dativ etický / dativ sdílnosti

давальний етичний (неповнозначний) відмінок

dativ prospěchový / dativus commodi

давальний відмінок вигоди

dativ přívlastkový

означальний давальний вімінок

dativ sdílnosti

давальний етичний (неповнозначний) відмінок

dativus absolutus / absolutní dativ

давальний самостійний

dativus incommodi

давальний відмінок невигоди

dativus respectus / dativ zřetelový

давальний відмінок обмеження

dativus separativus / odlukový dativ

давальний відмінок відокремлення

deadjektivum / deadjektivale

відприкметникове слово / деад'єктив

deadverbiale

відприслівникове слово / деадвербіале

definiční výklad

визначення / дефініція

děj

дія / процес

dějiny jazyka

історія мови

dějové jméno / nomen actionis

назви дій

dějový popis

опис дії

deklinace

viz skloňování

deklinační typ

відміна

delabializace

делабіалізація

délka

довгота

deminutivum 1 / deminutivní adjektiva / zdrobnělá adjektiva

демінутивні (здрібнілі) прикметники

deminutivum 2 / deminutivní substantiva /
zdrobnělá substantiva


демінутиви / зменшувальні (здрібнілі) іменники

demonstrativum / demonstrativní adverbium

вказівний прислівник

demonstrativum / demonstrativní zájmeno

вказівний займенник

denazalizace

деназалізація

denominace

називання

denominativum

деномінатив / відіменне слово

dentála / dentální souhláska / zubnice / zubní souhláska

зубний (дентальний) приголосний

depalatalizace

депалаталізація

depalatalizovaná souhláska

депалаталізований (стверділий) приголосний

depreciativní slovo / depreciativum

зневажливе слово / депреціатив

derivace

viz odvozování slov

derivát / derivované slovo

viz odvozené slovo

deskriptivní lingvistika / deskriptivní mluvnice

viz lingvistika deskriptivní

deskriptivní metoda

описовий (дескриптивний) метод

desubstantivum / desubstantivale

десубстантив / відіменникове слово

detenze / rekurze / zrušení

рекурсія / відступ

determinace / určování / determinační vztah

детермінативне відношення / детермінація

dětská řeč

дитяча мова

dětské slovo

дитяче слово

deverbativum

віддієслівне слово / девербатив

diachronní mluvnice / diachronní gramatika

viz lingvistika diachronní

diachronie

діахронія

diakritické / rozlišovací znaménko

діакритичний знак

diakritický pravopis

графіка із застосуванням діакритичних знаків / діакритичний правопис

diakritika

пунктуація

dialekt

viz nářečí

dialektismus

діалектизм / діалектне слово

dialektografie

діалектографія

dialektologie

діалектологія

dialog

діалог

diferenciace

диференціація

diferenční slovník

диференційний словник

diftong

дифтонг, viz dvojhláska

diftongoid

несправжній дифтонг

diglosie

диглосія

disimilace / rozlišování

дисиміляція / розподібнення

disimilace na dálku / distantní disimilace

дистантна дисиміляція / дисиміляція на відстані

disfemismus

дисфемізм

diglosie

диглосі́я

dysgrafie

дисгра́фія

distinkce

відмінність

distinktivní funkce

дистинктивна функція

distinktivní rys (vlastnost)

viz rozlišující příznak

distribuce / rozdělení / rozložení

дистрибуція / розподіл

divis

viz spojovník

dlouhá hláska

довгий звук

dlouhá samohláska

довгий голосний

dlouhý klesavý přízvuk

довгий спадний наголос

dlouhý stoupavý přízvuk

довгий висхідний наголос

dloužení hlásky

подовження звука

dodatečné / aditivní připojení

приєднання

dodatečné připojený větný člen

приєднаний член речення

dokonavost / perfektivnost

доконаність / перфективність

dokumentace

документація

dolní čelist / mandibula

нижня щелепа

dolní ret

нижня губа

domácká substantiva / hypokoristikon

пестливі (гіпокористичні) іменники

domácké jméno

viz hypokoristikon

doplňovací otázka

часткове / з'ясовуюче питання

doplňovací (určovací) věta

приєднальне підрядне речення

dorozumívací (komunikativní) funkce

комунікативна функція

dorzála / dorzální souhláska

дорсальний приголосний

doslovný překlad

калькування

dramatika

драма

druhy slov

viz slovní druh

druh slovesného děje

спосіб дієслівної дії

druhá osoba

друга особа

druhotný význam slova / varianta

варіант

druhová číslovka / numerale speciale

видовий числівник

druhý pád / genitiv

родовий відмінок / генетив

druhý stupeň / komparativ

вищий (перший) ступінь

duál / dvojné číslo

двоїна

dubleta

viz dvojtvar

durativum / durativní sloveso / trvací sloveso

дієслово тривалої дії / дуративне дієслово

důraz

логічний наголос

důsledková (konkluzívní) spojka

наслідковий сполучник

důvodová (příčinná, kauzální) spojka hypotaktická

причинний /причиновий (гіпотактичний) сполучник

důvodová (příčinná, kauzální) spojka parataktická

причиновий (паратактичний) сполучник

důvodová věta / kauzální věta / příčinná věta

підрядне речення причини / причинове підрядне речення

dvojčlenná věta

двоскладне речення

dvojčlenná věta nominální (jmenná)

viz nominální dvojčlenná věta

dvojčlenná věta verbální (slovesná)

viz slovesná dvojčlenná věta

dvojhláska / diftong

дифтонг

dvojjazyčnost

viz bilingvismus

dvojné číslo

viz duál

dvojslabičné (dvouslabičné) slovo

двоскладове слово

dvojtečka

двокрапка

dvojtvar / dubleta / varianta normy

дублетна / парелельна форма

dvojznačný

двозначний

dvoustupňová teorie

двоступенева теорія

dýchací orgány (ústrojí)

дихальні органи / дихальний апарат

dýchání / respirace

дихання

dynamika

динаміка
1 Лексикографія. [online] [актуалізація 2009-06-27] [цит.2009-06-25]< http://uk.wikipedia.org/wiki/Лексикографія>

2 DOSTÁL, J. Termín a jeho definice ve výkladových, terminologických a naučných slovnících a encyklopediích. Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech a oborech. Dodatky. 1.vyd. Olomouc: Votobia, 2003. Str. 57.

3 Произвольники – списки лексичних варіантів до словенських слів, що були складені при перекладах церковних книг.

4 ГОРЕЦЬКИЙ, П. М. Історія української лексикографії. 1.вид. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. Стор.35.

5 Відповідно до розподілу в енциклопедії Українська мова.

6 Українська мова: Енциклопедія. Редактори В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та інші. Київ: Українська енциклопедія, 2000. C. 629.

7 Документознавча термінологія. [online] [цит. 2009-07-04] <revolution.allbest.ru/languages/00081833.html>

8 КОВАЛЬ, А.П. Науковий стиль сучасної української мови : структура наукового тексту. Київ: Видавництво Київського університету, 1970. Стор. 212.

9 КОВАЛЬ, А.П. Науковий стиль сучасної української мови : структура наукового тексту. Київ: Видавництво Київського університету, 1970. Стор. 220.

10 Розподіл здійснено за Příručka o českém odborném názvosloví.

11 Українська мова: Енциклопедія. Редактори В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та інші. Київ: Українська енциклопедія, 2000. С.231.

12 Українське термінознавство. Львів: Світ, 1994. С. 143.

13 Термінологія [online]. [Актуалізація 2009-05-29] [ цит. 2009-07-06]

14 Розвиток української термінографії [online]. [цит. 2009-07-03] < http://referaty.com.ua/ukr/details/8926/4/>

15 КОВАЛЬ, А.П. Науковий стиль сучасної української мови : структура наукового тексту. Київ: Видавництво Київського університету, 1970. Стор. 214.

16 СРСР – Союз Радянських Соціалистичних Республік

17 Українська мова: Енциклопедія. Редактори В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та інші. Київ: Українська енциклопедія, 2000. C. 334.

18 Ближче: http://izbornyk.org.ua/nimchuk/nim16.htm

19 Висновки [online] [цит. 2009-07-07]

20 Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових шкіл [online]. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 34. — Частина 2. — Львів, 2004. — С. 3-11. [цит. 2009-07-06] < http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/v34_2.php>

21 Розподілено за Сучасна українська мова: підручник (Київ, 2005).

22 Процентуальні підсумки стосуються загальної кількості запозичених термінів, яка представлена 290 лексичними одиницями.


Каталог: 145360 -> ff m


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка