Ústav slavistiky становлення української лінгвістичної термінологіїСторінка10/12
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.6Створення чесько-українського словника лінгвістичних термінів


На закінчення цієї роботи слід додати ще один розділ, який стосується розробленого чесько-українського словника лінгвістичних термінів. Тут коротко згадаємо основну інформацію про словник, тобто його мету та завдання, проблеми створення, джерела і т.д.

Укладання чесько-українського словника лінгвістичної термінологї зумовлено тим, що досі не існує жодний відповідний чесько-український перекладний словник (нещодавно, у 2009 р. вийшов Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології). Запланований і створюваний нами словник буде призначений не тільки українським та чеським мовознавцям, але ним зможуть користуватися студенти та широка громадськість. Головним призначенням словника буде домогти в ліпшій орієнтації в мовознавстві та його термінології.

Одним із завдань дипломної роботи є зібрати щонайбільшу кількість чеських лінгвістичних термінів та додати до них українські відповідники. Цей реєстр термінів потім стане базою для перекладного чесько-українського та українсько-чеського словника лінгвістичних термінів. Досі нагромаджено близько 5000 чеських термінів, але словничок ще не повний. Треба знайти адекватні українські терміни в існуючих мовознавчих посібниках, енциклопедіях або словниках. Якщо відповідні терміни не знайдемо, то спробуємо створити українські еквіваленти до чеських термінів, дотримуючись українських правил словотвору.

Основним джерелом, яким ми керувалися при укладання словника, був Slovník slovanské lingvistické terminologie 1,2 (за редакцією А. Єдлічки, 1977 - 79), який містить як українські, так і чеські терміни; тобто переважна більшість реєстрових слів походить з цього словника. З чеських джерел слід назвати також Slovník lingvistických termínů pro filology (Е. Лотко, 1999), Slovník lingvistických (jazykovědných) termínů (Й. Кобр) та Slovník jazykovedných termínov (Горецки, Рацова, 1979). Додавання українських термінів було здійснено на підставі українських мовознавчих джерел, з котрих найкориснішим вважаємо енциклопедію Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (О. О. Селіванова, 2006) та словнички Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (за редакцією С.Я. Єрмоленко, 2001) й Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології (вийшов у співпраці Львівського та Київського університетів, 2009).

Чеські реєстрові слова у словнику розміщені за абеткою та доповнені українським перекладом. Українські відповідники подаються у вихідній формі, тобто прості терміни, іменники та прикметники, наведені в називному відмінку, терміносполучення так само. Спосіб розміщення матеріалу демонструє наступна табличка.


Чеський термін

Український відповідник

shoda

skloňování /deklinaceузгодження

відмінювання / відмінаslovesný děj

дієслівна дія

slovní hříčka

каламбур / гра слів

souřadnost

spřežkový pravopisсурядність / паратаксис

графіка з застосуванням диграфів /

диграфічний правопис

Від позподілу термінів за окремими мовознавчими дисциплінами ми відмовились тому, що не всі потенційні користувачі будуть знати, до якої тематичної групи шуканий термін належить, і тому їм було б важко у словнику зорієнтуватися. Основною проблемою при укладанні словника виявились синонімічні ряди термінів. Щоб ми не повторювали декілька разів українські терміни, вони наведені тільки до найвживанішого чеського слова, у котрого потім стоять всі відповідні синоніми. Такі слова у словнику на місці українського перекладу мають позначку див. (чеською мовою viz), котра їх відсилає до основного слова. Чеські й українські синонімічні терміни розміщені у словничку в такий спосіб.
Чеський термін

Український термін

labializace / zaokrouhlení (rtů)

лабіалізація / огублення / заокруглення (губ)

zaokrouhlení rtů

viz labializace

lexikon 1 / slovní zásoba / slovník

slovní zásoba

slovník


лексика / словниковий склад / словник

viz lexikon 1

viz lexikon 1

Передбачається, що об’єм запланованого чесько-українського словника буде приблизно 100 сторінок, через те неможливо його цілий додати до дипломної роботи. Саме тому як додаток до дипломної роботи використовуємо тільки зразок розробленого словника, декілька сторінок перших літер абетки з найуживанішими термінами з мовознавства.


6Висновки


Представлена дипломна робота присвячена теоретичному та практичному аналізу матеріалу, котрий стосується української лінгвістичної термінологіі та був зібраний при укладанні майбутнього Чесько-українського словника лінгвістичних термінів. Дипломну роботу розподілено на дві основні частини – теоретичну та практичну.

Перший розділ теоретичної частини спрямований на пояснення основних понять лексикографії, розподіл словників та наведення прикладів до кожного їх типу. Тут також представлений детальніший підрозділ, який стосується розвитку української лексикографії від її початку аж до наших часів із зазначенням найвизначніших наукових розробок кожного етапу.

В наступному розділі ми зосередились на дефінуванні поняття термін. Було визначено головні риси та різновиди термінів, їх формування та фукціонування, коротко також розглянуто поняття термін та зроблено короткий огляд формування української термінології.

Останній розділ теоретичної частини, названий Лінгвістика. Українська лінвістика. Українська лінгвістична термінологія, дефінує термін лінгвістика, детальніше характерізує українську лінгвістику та її розвиток. Там же також побіжно розглянуто проблеми української лінгвістичної термінології.

Практична частина роботи спрямована на детальний аналіз української лінгвістичної термінології з різних аспектів. В першу чергу ми зосередились на синтаксичній будові лінгвістичних термінів та розподілили їх на прості/одночленні (речення, словотвір, анастрофа) та багаточленні (мовна система, іменний присудок, прикметник зі значенням призначення). Аналізом були підтверджені висновки мовознавців, що терміни-словосполучення складають приблизно 70 % будь-якої термінологічної системи.

Перший аналіз розглядав способи словотвору українських лінгвістичних термінів. Було з’ясовано, що з морфологічнх способів найбільш продуктивним є суфіксальний спосіб, який реалізується передусім в іменниках за допомогою віддієслівних суфіксів -ення, -/а/ння (протиставлення, порівняння) та відприкметникового суфіксу -ість (довільність, милозвучність). Продуктивними виявилися також суфікси, за допомогою яких пристосовуються іншомовні слова українській мові, як наприклад –ізацій-/-изацій-, -ій- (адвербіалізація, фонологія). Суфіксальний спосіб значно активний також в прикметниках, де продуктивними суфіксами слід визначити - (алфавітний, складний), -ичн-/-ічн- (енциклопедічний), -альн-/-іальн- (територіальний). Менше представлені префіксальний спосіб (приіменний, віддієслівний) та творення термінів складанням слів або основ у композити (одномовність). Зовсім непродуктивним виявився префіксально-суфіксальний спосіб.

Найпродуктивнішим з усіх способів творення термінів за сучасної доби вважається складання слів у термінологічні словосполучення, найчастіше об’єднанням двох слів: іменника з прикметником (односкладне речення, якісний прикметник). Дуже часто з’являються багаточленні композити, тобто три- або чотиричленні (прикметник із ознакою дії, аналітичне творення ступенів порівняння).

Другий аналіз був зосередженний на етимологію українських лінгвістичних термінів. Було, зокрема, з’ясовано, що в аналізованому масиві запозичення представлені 72,3 % загальної кількості простих термінів. Окремі терміни було розподілено на декілька груп за походженням. Найважливішим джерелом стали грецька та латинська мови, терміни яких творять приблизно 60 % аналізованих простих термінів. Слова, запозичені з латинської мови, найчастіше представлені термінами на позначення дії або властивості предмета (абвербіація, афіксація; модальність). Терміни грецького походження називають передусім одиниці мови та мовознавчі дефініції (граматика, етимологія; лексема, алофон). Значна кількість лінгвістичних термінів побудована на основах праслов’янських, слов’янських та українських коренів (слово, мова, наголос). Меншою кількістю термінів представлені запозичення слів із західноєвропейських мов (менталізм, каламбур, йотація). Крім безпосереднього запозичення слів з мов, цей процес здійснюється також опосередковано через інші мови. Так, наприклад з латинської мови потрапили в українську мову терміни через французьку або німецьку мови. Роль посередника в запозичуванні слів з грецької мови зіграла найчастіше латинська, французька або інші західноєвропейські мови. Слід зазначити, що більшість усіх запозичених термінів вживається у функції термінів-інтернаціоналізмів.

В останньому розділі ми займалися виявленням системних явищ в українській лінгвістичній термінології. Протягом опрацювання зібраного матеріалу було з’ясовано, що в лінгвістичній термінології значно розвинена синонімія. В нашій роботі ми зосередились на двох аспектах синонімії – синхронічному та діахронічному. На перший погляд, синоніми створюють терміни питомі та запозичені (іменник – субстантив). Другий розгляданий різновид синонімії був зосереджений на зіставленння застарілого та нового терміна (глосарій – словник).

Менш частим явищем виявилася в мовознавстві паронімія. В аналізованому матеріалі представлені однокореневі (мовний – мовленнєвий) та різнокореневі (граматичний – драматичний) пароніми. Крім наведених, ми зустріли також антонімічні пароніми (макродіалект – мікродіалект) та семантично різні пароніми (формант – формат). Що стосується явищ омонімії та полісемії, то вони в аналізованій вибірці не були виявлені.

У зв’язку з тим, що додатком до дипломної роботи є зразок майбутнього Чесько-українського словника лінгвістичних термінів, ми вирішили ввести ще одну частину, яка була спрямована на проблеми укладання словника. Тут була наведена основна інформація про словник, зазначені джерела, якими ми користувалися при укладанні та спосіб упорядкування термінів у словнику.

Представленний аналіз лінгвістичних термінів, на нашу думку, корисний не тільки для створення запланованого словника, але може стати у пригоді студентам-філологам для кращої орієнтації в лінгвістичній термінології.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка