Ústav slavistiky становлення української лінгвістичної термінологіїСторінка1/12
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.29 Mb.
#10466
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ÚSTAV SLAVISTIKY

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

2009 Bc. Monika Kryslová

MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ÚSTAV SLAVISTIKY

Становлення української лінгвістичної термінології

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

vypracovala: Bc. Monika Kryslová

zadala: doc. Halyna Myronova, CSc.

Brno 2009Prohlášení:

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem diplomovou práci napsala samostatně a že jsem všechny prameny uvedla v seznamu použité literatury.


V Brně 12. 8. 2009 Monika Kryslová

Poděkování:

Touto cestou bych ráda poděkovala doc. Halyně Myronové CSs. za odborné vedení mé diplomové práce a podnětné rady, které mi poskytla.


Зміст стор.

1 Передмова 6

2 Лексикографія. Типологія словників. Розвиток української лексикографії. 10

2.1 Лексикографія 10

2.2 Типологія словників 10

2.3 Розвиток української лексикограії 12

2.4 Формування української лексикографії – підсумки 20

223 Термін. Термінологія. Розвиток української термінології. 23

3.1 Термін 23

3.1.1 Типологія термінів 24

3.1.2 Формування термінів 25

3.2 Термінологія 28

3.3 Термінологічна система української мови, її розвиток та формування 29

3.3.1 Розвиток української термінології 29

3.3.2 Формування української термінології 334 Лінгвістика. Українська лінвістика. Українська лінгвістична термінологія 35

4.1 Лінгвістика 35

4.1.1 Розподіл лінгвістики як наукової дисципліни 35

4.2 Українське мовознавство та лінгвістична термінологія 365 Спеціальна частина 40

5.1 Система українських лінгвістичних термінів 40

5.2 Синтаксична будова українських лінгвістичних термінів 41

5.3 Способи утворення українських лінгвістичних термінів 41

5.3.1 Морфологічний спосіб утворення похідних слів 42

5.3.2 Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення 48

5.3.3 Складання слів у термінологічні словосполучення 48

5.3.4 Калькування 50

5.3.5 Запозичення термінів з інших мов 50

5.4 Етимологія українських лінгвістичних термінів 51

5.4.1 Слова праслов’янського, старослов’янського та українського походження 52

5.4.2 Слова латинського та грецького походження 53

5.4.3 Слова, запозичені із західноєвропейських мов 55

5.4.4 Терміни, запозичені з інших мов світу 55

5.4.5 Проблема утворення похідних слів від іншомовних термінів 56

5.4.6 Проблема запозичення термінів з інших мов 57

5.5 Системні явища в українській лінгвістичній термінології 58

5.5.1 Випадки синонімії в українській лінгвістичній термінології 59

5.5.2 Випадки паронімії в українській лінгвістичній термінології 60

5.5.3 Випадки полісемії та омонімії в українській лінгвістичній термінології 62

5.5.4 Випадки антонімії в українській лінгвістичній термінології 62

5.6 Створення чесько-українського словника лінгвістичних термінів 646 Висновки 67

7 ZÁVĚR 70

8 Використані джерела 73


1Передмова


Мова – основний засіб людського спілкування та живий організм, система якого перебуває у постійному русі. Із формуванням мови пов’язано також виникнення наукових дисциплін, які займаються окремими сферами функціонування мови. Неподільною частиною кожної наукової галузі є також її термінологія. В ній відображається функціонування мови на різних етапах її формування, історичний розвиток держави, вплив інших мов тощо. Якщо говоримо про Україну та її національну мову – це формування дуже довге та різноманітне. Українська мова функціонувала як підрядний діалект інших мов, причому не тільки протягом панування царської Росії та пізніше СРСР, але ще набагато раніше, від ХVІ століття, коли Україна увіходила до складу Польсько-литовської держави. Довголітній розвиток України як держави відтворений також у національній мові. Тут можемо знайти значну кількість русизмів, полонізмів, але також германізмів. Нова українська літературна мова на народній основі, формуючись упродовж століть, народилася, однак, остаточно лише на зламі ХVІІІ й ХІХ ст., а про повну мовну самостійність можна говорити лише від початку 90-х років ХХ ст. Слід зазначити, що на початку ХХ століття з’являються перші мовні норми, а разом із ними виникає потреба стандартизації української термінології та створення термінологічних словників. кінець ХХ століття поставив перед молодою самостійною державою завдання укладення нових перекладних термінологічних словників.

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що досі не існує монографічної розробки про становлення української лінгвістичної термінології. Уперше в загальному мовознавстві предметом дослідження виступає також порівняльне вивчення української та чеської лінгвістичної термінології.Тема дипломної роботи була вибрана у зв’язку із актуальністю даної проблеми: за сучасної доби не здійснено детального аналізу української лінгвістичної термінології та її різноаспектного осмислення.

Метою дипломної роботи є всебічне теоретичне та практичне дослідження самостійно зібраного матеріалу, на закладі чого буде сформовано чесько-український словник лінгвістичних термінів.

Основними завданнями теоретичної частини дипломної роботи є:  1. Характеристика основних понять, які використовуються в представленій дипломній роботі ( лексикографія, типологія словників, термін, термінологія, лінгвістика)

  2. аналіз розвитку української лексикографії

  3. Дослідження історії українського мовознавства та лінгвістичної термінології

Основними завданнями практичної частини дипломної роботи є:

  1. збір щонайбільшої кількості чеських лінгвістичних термінів й наступне додання до них українських відповідників

  2. Аналіз української лінгвістичної термінології з позиції

a) синтаксичної будови досліджуваних термінів

б) способів утворення українських лінгвістичних термінів

в) з’ясування джерел походження аналізованих термінів

г) виявлення системних явищ у лінгвістичній термінології

ґ) статистичного аналізу, доданого до окремих розділів


  1. Створення чесько-українського словника лінгвістичної термінології

Основні використані джерела – чеські й українські словники та енциклопедії лінгвістичних термінів, а також чесько-російські або багатомовні словники лінгвістичних термінів, інші мовознавчі словники та посібники.

Значну кількість термінів, внесених у словник, було запозичено із праці Slovník slovanské lingvistické terminologie. З українських лінгвістичних робіт для укладання словника були використані докладні мовознавчі термінологічні роботи, зокрема, Сучасна лінгвістика – термінологічна енциклопедія (О. О. Селіванова, 2006), Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології (Львів, 2009) та Українська мова. Енциклопедія (Київ, 2000), Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (Київ, 2001). Що стосується практичної частини роботи, то тут ми користувалися дослідженням чеських й українських вчених: Е. Лотко, А. Єдлічка, О. Селіванова, С. Єрмоленко, О. Стишов та інші.

Більшість українського матеріалу, з яким ми працювали, походить із фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та бібліотеки Київського національного університету, котрі ми відвідували протягом навчальної практики у 2008 р.

Методи дослідженняв роботі були використані елементи описового, порівняльного, типологічного та статистичного методів.

Обсяг та структура роботи

Дипломна робота складається з Передмови (с. 7 - 9); теоретичної частини (с. 10 - 39), розділами якої є Лексикографія. Типологія словників. Розвиток української лексикографії, Термін. Термінологія. Розвиток української термінології та Лінгвістика. Українська лінвістика. Українська лінгвістична термінологія.

Розділи практичної частини (с. 40 - 66) названі – Система українських лінгвістичних термінів, Синтаксична будова українських лінгвістичних термінів, Способи утворення українських лінгвістичних термінів, Етимологія українських лінгвістичних термінів, Системні явища в українській лінгвістичній термінології та Створення чесько-українського словника лінгвістичних термінів.

Додатком до дипломної роботи є зразок майбутнього Чесько-українського словника лінгвістичних термінів (с. 77 - 90).Каталог: 145360 -> ff m


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка