Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условияхСторінка1/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#1706
ТипСтатья
  1   2   3   4   5   6   7   8
SESJA PLENARNA

  1. Emergentyzm ewolucyjny a godność osoby ludzkiej

Ks. Abp. prof. dr hab. Józef Życiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ewolucyjną wizję rozwoju gatunku ludzkiego artykuł łączy z refleksją aksjologiczną i etyczną. Ukazuje ona nienaruszalną godność osoby ludzkiej w kontekście specyficznych dla homo sapiens uwarunkowań kulturowych.Słowa kluczowe: antropologia, emergentyzm, ewolucja, godność człowieka
Арх. Юзеф Жичиньски

Эволюционный эмергентизм и достоинство человеческой личности

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях.Ключевые слова: антропология, эмергентизм, эволюция, человеческое достоинство.

  1. Koncepcja informacji, masy i energii: w kierunku zintegrowanego podejścia

prof. dr hab. Adam Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Autor proponuje rozważyć możliwość koncepcyjnego zintegrowania pojęć informacja oraz energia na bazie rozwiniętych głównych wątków pragmatycznej koncepcji informacji K. Szaniawskiego (1974). Żeby zrealizować ten cel najpierw został ujęty ontologiczny i epistemologiczny status pojęcia energia w fizyce, a później w analogiczny sposób ujęto status pojęcia informacja w teorii informacji C Shannona i W. Weavera (1949) oraz w teorii decyzji w interpretacji K. Szaniawskiego (1974). Analiza ta wskazała, iż faktycznie koncepcja informacji oparta zarówno na teorii informacji (informacja selektywna), jak i na teorii decyzji (informacja pragmatyczna) – faktycznie nie korespondują z fizykalnymi realnościami określanymi za pomocą terminów: masa i energia. Aby przezwyciężyć ten dualizm pojęć autor proponuje przejście myślowej drogi, która ma swój początek w energetycznej koncepcji bytu Arystotelesa, a następnie wiedzie przez refleksję nad relacją terminów teoretycznych do obserwacyjnych zapoczątkowanej w swoim czasie przez R. Carnapa (1936) a kontynuowanej w latach 50 tych i 60-tych przez polskich logików, m.in. przez M. Przełęckiego (1961) – i doprowadza do konstatacji, iż masa będąc terminem teoretycznym w fizyce, denotuje potencjalną energię określonego obiektu materialnego. W tym więc kontekście energię proponuję rozumieć jako pojęcie elementarne fizyki, które może być przedmiotem obserwacji empirycznej. Rozumowania te prowadzą ostatecznie do przyjęcia równania informacji, gdzie informacja jest funkcją zmiennej stanu energetycznego masy, czyli przebycia przez tę masę określonej drogi w przestrzeni oraz drugiej zmiennej, którą jest bilans użyteczności uwzględniającej koszty realizacji tej drogi poprzez wybór określonego działania oraz korzyści związanych z aktualizacją energii w danym punkcie. Przedstawiona formuła równania została nazwana energetyczno-użytecznosciowym (energetyczno-decyzyjnym) równaniem informacji.

Słowa kluczowe: informacja, podejmowanie decyzji, masa, energia, terminy teoretyczne i obserwacyjne, energetyczno-decyzyjne równanie informacji
The concept of information, mass, and energy: Towards the integrative approach

The Author proposes to consider a possibility to integrate the concept information and energy on a base of a pragmatic conception of information formulated by K. Szaniawski (1974). In order to reach this goal, firstly, will be considered methodologically the concept of energy in physics, and then the concept of information in the theory of information and in the theory of decision, respectively. This analysis shows clearly that the concept of information based on the theory of information (selective information) and on the theory of decision (pragmatic information) does not correspond with the physical realities defined in terms of mass and energy. In order to cross out this conceptual dualism, there has been proposing to walk the mental path which starts from the Aristotelian energetic conception of being, and then leads through reflection on the relationship between the theoretical and empirical terms initiated by R. Carnap (1936) and then continuing by the Polish logiciana, among others by M. Przełęcki (1955, 1961), and finally allows to draw a conclusion that the mass as a theoretical concept in physics denotes a potential energy of the defined material object. In this context energy is understood as an elementary term in physics in a sense of the Carnap and Przełęcki’s reflections. This term can be the object of empirical observations. This reasoning leads finally into formulating the information equation where the information is a function of an energetic state of the mass (i.e. covered by this mass the defined distance in the space), and utility balance taking into account the costs of covering this distance by choosing the particular action, and the benefits connected with acualizing the potential energy through the mass in the given point of the space. The presented equation formula has been called as the energetic-utility (or energetic-decisional) equation of information.Key words: information, decision making, mass, energy, theoretical and empirical terms, energetic-decisional equation of information
Адам Беля

Концепция информации, массы и энергии: в сторону интегрального подхода

Автор предлагает рассмотреть возможность концептуальной инеграции терминов информация и энергия на основе прагматической концепции информации, сформулированной К. Шанявским (К. Szaniawski, 1974). Для достижения поставленной цели, во-первых, определен онтологический и эпистемологический статус понятия энергии в физике, затем аналогичным образом определен статус термина информации в теории информации К. Шеннона (C. Shannon) и В. Вивера (W. Weaver, 1949), а также в теории принятия решений в интерпритации К. Шанявского. Проведенный анализ ясно показывает, что концепция информации базируется одновременно на теории информации (селективная информация) и на теории принятия решений (прагматическая информация), фактически не связаных с физическими реальностями, определяемыми терминами масса и энергия. С целью преодоления концептуального дуализма, автор предлагает пройти путь, который начинается с энергической концепции бытия Аристотеля, а затем ведет через размышления об отношениях между теоретическими и эмпирическими понятиями, начатыми Р. Карнапом (R. Carnap, 1936) и затем продолженными в 50-х и 60-х годах польскими логиками, в том числе М. Пшелэнцким (М. Przełęcki, 1955, 1961), и наконец приходит к выводу, что масса, как теоретическое понятие в физике, обозначает потенциальную энергию определенного материального объекта. В этом контексте энергию предлагается рассматривать как элементарный термин в физике, который может быть объектом эмпирических наблюдений. Рассуждения приводят в конечном итоге к уравнению информации, где информация - функция переменной энергетического состояния массы, то есть прохождение массой определенного пути в пространстве и другой переменной - баланса полезности, принимающего во внимание затраты реализации этого пути через выбор определенного действия и пользы, связанной с обновлением энергии в данной точке пространства. Представленная формула уравнения была названа энерго-полезным уравнением информации.


Ключевые слова: информация, принятие решения, масса, энергия, теоретические и эмпирические термины, энерго-полезное уравнение информации

  1. Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Referat przedstawi podstawowe uwarunkowania egzystencjalne ludzkości w XXI wieku w jej obecnej strukturze suwerennych państw oraz nakreśli podstawowe kierunki zmian tej struktury, wynikające z procesów jej dostosowania do wymogów racjonalności egzystencjalnej.Słowa kluczowe: racjonalność egzystencjalna, struktura funkcjonalna ludzkości.
Existential rationality of the world in the 21st century

A paper will present the basic existential conditionalities of humanity in the 21st century in its present structure of nation-states and also will draw basic directions of changes of this structure, which arising up from the processes of its adaptation to the requirements of existential rationality.Keywords: existential rationality, functional structure of humanity.
Казимеж Альбин Клосиньски

Экзистенциальная рациональность мира в XXI веке

Статья представит основные условия экзистенции человечества в XXI веке в ее нынешней структуре суверенных государств, а также начертит основные направления изменений этой структуры, исходящие из процессов ее приспособления к требованиям экзистенциальной рациональности.Ключевые слова: экзистенциальная рациональность, функциональная структура человечества

  1. Антропософия и политическая антропология в современном мире

Академик, проф. д.филос.н. Панкова Людмила Николаевна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия)

Современные политические науки ищут категории, чтобы описать homo politicus и его роль в глобализирующемся мире. В период экономического спада и глобальных преобразований роль христианской антропологии и антропософии приобретает все более важное значение. В своей статье профессор Л.Н.ПАНКОВА из Московского государственного университета им. М. Ломоносова предпринимает попытку разграничить между homo sapiens, homo ludens и homo politicus в современных политических науках.Ключевые слова: Религия и культура, нравственные и политические ценности, религия и метафизика, экзистенциализм в современной антропософии, общество и община, политические науки, современная политическая антропология, философия нестабильности, динамические процессы в макропространстве, колебания и глобальное развитие, религия и культура, христианская этика.
Ludmila N.Pankova

The anthroposophy and political anthropology in a modern world

Modern political sciences are searching for categories to describe homo politicus and his role in a globalizing world. In the period of economic recession and global transformations the role of Christian anthropology and anthroposophy is growing enormously. In this article Dr. hab. (Philosophy), professor L.N.PANKOVA, from Lomonosov Moscow State University undertakes the attempt to differentiate between homo sapiens, homo ludens and homo politicus in modern political sciences.Keywords: Religion and culture, moral and political values, religion and metaphysics, existentialism in modern anthroposophy, society and community, political sciences, modern political anthropology, philosophy of non-stability, dynamic processes in macrospace, fluctuations and global evolution, religion and culture, Christian ethics, spiritual ecology.
Antropozofia oraz antropologia polityczna w świecie współczesnym

Współczesne nauki polityczne poszukują kategorii, które pozwoliłyby opisać homo politicus oraz jego rolę w świecie globalizacji. W okresie recesji gospodarczej oraz transformacji globalnej rola antropologii chrześcijańskiej oraz antropozofii nabiera coraz większe znaczenie. W swoim artykule autorka podejmuje próbę rozdzielenia pojęć homo sapiens, homo ludens oraz homo politicus we współczesnych naukach politycznych.Słowa kluczowe: religia i kultura, wartości moralne i polityczne, religia i metafizyka, egzystencjalizm we współczesnej antropozofii, społeczeństwo i społeczność, nauki polityczne, współczesna antropologia polityczna, filozofia niepewności, procesy dynamiczne w makro przestrzeni, wahania oraz rozwój globalny, religia i kultura, etyka chrześcijańska.

  1. Совесть и смысл – системы-холоны экзистенциальный и поведенческий (синергическая парадигма)

Проф. др физ.-мат. наук Юрий Анатольевич Белов (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина)

К.э.н. Александр Николаевич Ральчук (Совет по изучению производительных сил Украины Национальной академии наук Украины)

Дается синергетическая интерпретация совести и смысла, исходя из свойств объективирующих их систем-холонов и возможных горизонтов бытия.

Ключевые слова: система-холон, синергетика, совесть, смысл, самоорганизация, горизонт бытия.
Yurij A . Belov, Alexandr N. Ralchuk

Conscience and sense – holistic systems existential and behavioral (synergetic paradigm)

It provides synergetic interpretation of conscience and sense based on the properties of holistic systems and possible horizons of being.

Keywords: holistic system, synergetic, conscience, sense, self-organizing, life horizon.
Sumienie i sens – holistyczny system egzystencjalny i behawioralny (paradygmat synergiczny)

W artykule została przedstawiona synergiczna interpretacja sumienia i sensu na podstawie właściwości obiektywizujących ich systemów-całości oraz możliwych horyzontów bytowania.

Słowa kluczowe: system-całość, synergia, sumienie, sens, horyzont bytowania.

Teoria podejmowania decyzji


  1. Rough sets theory applications in decision-making problems

Boris A. Zhelezko, PhD (Belorussian State Economic University, Belarus)

Olga A. Siniavskaya, PhD (Belorussian State Economic University, Belarus)

In the article possibilities and restrictions of rough sets theory using in various classes of decision-making problems are considered. The basic concepts of rough sets theory are given; methods of calculation of the indicators used in rough sets theory are described. Examples of rough sets theory application for calculation of probability of events’ causes and consequences, estimations of results utility and decision-making support are described, including the examples of economic decision problems with a shortage of initial data. The principle of economic information discretization for its processing by means of rough sets theory methods is considered. Relation of rough sets theory with alternative decision-making theories and intellectual data analysis methods is shown.Keywords: decision-making theory, rough sets theory, information system, decision table, approximation, decision algorithm.
Борис Александрович Железко

Ольга Синявская

Применение теории приближенных множеств в задачах принятия решений

В статье рассмотрены возможности и ограничения применения теории приближенных (грубых) множеств в задачах принятия решений. Даны основные понятия теории приближенных множеств; описаны методы расчёта основных показателей используемых в данной теории. Приведены примеры использования теории приближенных множеств для вычисления вероятностей причин и следствий событий, оценки полезности результатов и поддержки принятия решений, включая задачи принятия решений в экономической сфере при недостатке исходных данных. Описан принцип дискретизации экономической информации с целью приведения ее к виду, удобному для обработки с помощью теории приближенных множеств. Показана взаимосвязь теории приближенных множеств с альтернативными теориями принятия решений и методами интеллектуального анализа данных.Ключевые слова: теория принятия решений, теория приближенных (грубых) множеств, информационная система, таблица решений, аппроксимация, алгоритм решения.
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w zadaniach decyzyjnych

W artykule zostały przedstawione możliwości zastosowania teorii zbiorów przybliżonych w zadaniach decyzyjnych. Zostały podane definicje pojęć teorii zbiorów przybliżonych; opisy metod obliczeń podstawowych wskaźników wykorzystywanych w owej teorii. Podano przykłady wykorzystania teorii zbiorów przybliżonych do obliczeń prawdopodobieństwa przyczyn oraz skutków wydarzeń, oceny użyteczności wyników oraz wsparcia decyzyjnego, włączając zadania podejmowania decyzji w sferze gospodarczej przy brakujących danych wyjściowych. Opisano zasadę dyskretyzacji informacji ekonomicznej w celu jej przekształcenia do postaci, która nadawałaby się do analizy za pomocą teorii zbiorów przybliżonych. Przedstawiono związek zachodzący między teorią zbiorów przybliżonych a alternatywnymi teoriami podejmowania decyzji oraz metodami inteligentnej analizy danych.Słowa kluczowe: teoria podejmowania decyzji, teoria zbiorów przybliżonych, system informacyjny, tabela decyzyjna, aproksymacja, algorytm decyzyjny.

  1. Polimorficzna analiza temporalnej struktury decyzji

Mgr Piotr Mamcarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Temporalności egzystencji nadaje sens decyzjom, które podejmujemy. Struktura czasowości jest specyficzna dla każdego bytu. Czas bowiem nie jest konstruktem obiektywnym. Jest dymensją osobową i niepowtarzalną. W teraźniejszości realizuje się esencja bytu podmiotowo-osobowego - Wolność. "Tu i teraz" pozwala odejść od poprzednio podjętych wyborów i kształtować drogę życia według świadomej woli. Na podstawie nierozstrzygniętych bądź źle dokonanych wyborów może dojść do traumatyzacji egzystencji, która zamyka drogę do świadomej interpretacji sytuacji decyzyjnej. Przyszłość jest natomiast przestrzenią w której rozchodzi się konsekwencja podjętej decyzji. Ponadto ten obszar jest celem wielu potrzeb i pragnień, które doprowadzają do okoliczności wyboru. Ważnym zagadnieniem przy omawianiu temporalności jest konsekwencja decyzji. Przenika ona bowiem wszystkie wymiary egzystencji i wprowadza zmiany w postawy oraz niejednokrotnie w system wartości bytu podmiotowo - osobowego. Zwraca się także uwagę na to, że odpowiedzialny wybór wiąże się z uwzględnieniem wszystkich elementów czasowości. Celem referatu jest analiza zależności istniejących pomiędzy poszczególnymi wymiarami temporalności, a sytuacją decyzyjną. Pod dyskusję poddane będą także związki pomiędzy decyzją a wymiarami podmiotowo - osobowymi takimi jak: wolność, odpowiedzialność, wartości.Słowa kluczowe: polimorficzność, egzystencja, temporalność, odpowiedzialność, sytuacja decyzyjna, wolność, wartości, trauma.
Polymorphical analysis of decision temporal structure

Temporality of existence gives sense to decisions we make. Time structure is specific for every being. Because time is not a objective construct. It is a personal and unique dimension. In present, time completes the essence of subjective - personal being – Freedom.“Here and now” allows us to let go of last decisions and to form a new life path followed by conscious will. Based on undecided or wrongly made choices, traumatisation of existence may happen, which closes the way to conscious interpretation of decisive situation. Future however is a dimension in which the consequence of decision breaks up. Besides this area is a purpose for many needs and dreams, which leads to many choice circumstances. An important issue, while talking about temporality, is the consequence of decision. It penetrates all dimensions of existence and it brings changes in attitude and also in value system of subjective- personal being. Is important to pay our attention to fact that responsible decision containes all elements of temporality. Purpose of this article is to analyze connections between an individual measurements of temporality and a decisive situations. A similarity between decision and subjective – personal dimensions such as: freedom, responsibility and values, will be discussed soon.Key words: polymorphism, existence, temporality, responsibility, decision situation, freedom, values, trauma
Петр Мамцаж

Полиморфический анализ темпоральной структуры принятия решения

Темпоральность экзистенции придает смысл решениям, которые мы принимаем. Структура времени специфична для каждой сущности. То есть, время не является объективным конструктом, но личным и неповторимым измерением. В настоящее время реализуется эссенция предметно-личностной сущности — свобода. «Здесь и сейчас» позволяет отойти от предварительно сделанного выбора и формировать жизненный путь в соответствии с осознанной волей. На основании несделанных выводов или плохо сделанного выбора можно придти к травмированной экзистенции, что перекрывает путь к осознанной интерпретации ситуации, по которой требуется принять решение. В то же время, будущее является пространством, в котором расходятся последствия принятого решения. Кроме того, такое пространство является целью многочисленных потребностей и устремлений, которые обуславливают обстоятельства выбора. Важным понятием при обсуждении темпоральности являются последствия принятия решения, так как они пронизывают все измерения экзистенции и вносят изменения в точку зрения и часто в систему ценностей предметно-личного существования. Также, обращается внимание на то, что ответственный выбор увязывается с учетом всех элементов времени. Целью реферата является проведение анализа зависимостей, имеющихся между отдельными измерениями темпоральности и ситуацией, по которой принимается решение. На обсуждение также выносятся связи, существующие между решением и измерениями предметно-личного существования, такими как: свобода, ответственность, ценности.Ключевые слова: полиморфичность, экзистенция, темпоральность, ответственность, ситуации, в которой требуется принятие решения, свобода, ценности, травма.

Racjonalność decyzji


  1. Физические основания становления разумности человека на Земле

Валерий Павлович Гальетов (Чебоксарский Политехнический Институт -филиал Московского Государственного Открытого Университета, Россия)

Проблема устойчивого развития обсуждается давно. Но существенных улучшений на планете не происходит.

Наиболее важная причина глобальных проблем - деградация механизма воспроизводства разумности. Разумность основана на "правильных решениях". Именно "правильные решения" привели к прогрессу человечества.

Взаимодействуя с Природой люди обучались пониманию ее законов. Правильные решения награждались Природой и помогали выживанию людей. Неправильные решения приводили к потерям времени, энергии, болезням и гибели людей. В результате на Земле происходил отбор не только сильных, но и все более разумных и эффективных людей.

Процесс урбанизации привел к отчуждению людей от Природы. Механизм "награды и наказания от Природы" перестал действовать. Подсистемы "наука" и "образование" были разработаны для воспроизводства новых поколений, способных действовать в согласии с законами Природы. Но отчуждение от Природы сделало и эти подсистемы мало эффективными. Новые поколения людей получают все больше знаний, но все меньше понимают Природу, общество и людей.

Решение проблемы устойчивого развития требует системного производства "правильных решений" в управлении и в образовании. Правильные решения должны быть разработаны в на основе строгих правил и удовлетворять законам Природы. Первый шаг к системной разработке правильных решений был сделан с появлением ТРИЗ.

ТРИЗ или Теория Решения Изобретательских Задач была создана Г.С.Альтшуллером и его коллегами. ТРИЗ основана на анализе наилучших решений человечества, а не спонтанной и интуитивной творческой силе индивидуумов или групп.

Ключевые слова: устойчивое развитие, разумность, мудрость, правильные решения
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка