Старокостянтинівська гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької областіСторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.4 Mb.
1   2   3   4   5
Тема І.

Вступ. Політична карта світу.
І рівень.

1. Що вивчає економічна і соціальна географія світу?

2. Назвіть методи вивчення населення і господарства.

3. Найбільшими центрами, які проводять економіко-географічні дослідження в Україні є:а) Київ;

б) Донецьк;

в) Львів;

г) Харків.4. Що таке територія?

5. Що таке морська економічна зона?

6. Перерахуйте назви країн «великої сімки».

7. Яка держава називається суверенною?

8. Які країни відносяться до країн централізовано керованої економіки?

9. За якою ознакою поділяють країни світу на аграрні, аграрно-індустріальні, індустріальні, постіндустріальні країни?

10. Які 5 типів країн виділяють за рівнем економічного розвитку, рівнем сформованості організаційно-управлінських структур, функціонально-галузевих структур?
ІІ рівень.

1. Назвіть українських вчених-географів зх. Іменами яких пов’язано становлення економічної і соціальної географії світу.

2. Частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічні положення називається…

3. За формою правління держави поділяються наа) …

б) …


в) …

4. Що таке держава?

5. Що таке колонія?

6. Перелічіть найістотніші ознаки суверенної держави.

7. На які підтипи поділяються країни, що розвиваються? (приклади – назви країн).

8. Які вам відомі події ХХ століття, що вплинули і впливають на формування політичної карти світу?
ІІІ рівень

1. Які характерні риси розвинутих країн вам відомі?

2. Чим пояснити велику кількість підтипів з-поміж країн, що розвиваються?

3. Яка роль Світового банку і Міжнародного валютного фонду?

4. Поясніть чому розпався Радянський Союз.

5. Які, на вашу думку, відбулися кількісні і якісні зміни на політичній карті світу останнім часом?

Кількісні зміни:


а) …

б) …


в) …

Якісні зміни:

а) …

б) …


в) …

6. Яку, на вашу думку, роль відіграють міжнародні організації в забезпеченні багатосторонніх відносин?
Тема 2.

Природні ресурси світу

І рівень.

1. Що таке «природні ресурси»?

2. Назвіть основні типи природних ресурсів.

3. Що розуміють під поняттям «вичерпні та невичерпні природні ресурси»? 4. Що таке відновлювальні природні ресурси та не відновлювальні?

5. Що таке мінеральні ресурси?

6. Що таке ресурси Світового океану? На які види вони поділяються?

7. Що таке рекреаційні ресурси?

8. Що розуміють під поняттям «кліматичні ресурси»?

9. Яке значення має для життя на Землі охорона і збереження водних ресурсів?

10. На які природні ресурси багата Україна і Хмельницька область?


ІІ рівень.

1. Дайте визначення «природні ресурси» і назвіть основні типи природних ресурсів.

2. Що розуміють під поняттям «вичерпні та невичерпні природні ресурси»? Наведіть приклади.

3. Що таке відновлювальні та не відновлювальні природні ресурси? Наведіть приклади.

4. На які групи поділяється мінеральна сировина? (Наведіть приклади).

5. Дайте визначення поняття «водні ресурси»?

6. Що таке ресурсозабезпеченість?

7. Які регіони світу водо забезпечені та водо дефіцитні?

8. Як на вашу думку, чи буде приречена країна на бідність, коли природних ресурсів в цій країні мало?
ІІІ рівень.

1. Що таке «світові природні ресурси»? Охарактеризуйте і наведіть приклади.

2. Які причини нерівномірного поділу мінеральних ресурсів на нашій планеті?

3. Охарактеризуйте значення рекреаційних ресурсів у господарській діяльності населення.

4. У багатьох регіонах Світового океану в сучасний період виникла загроза забруднення океанічних вод. Поясніть причини цього.

5. Назвіть регіони світу, де атмосфера найбільш забруднена. Як на вашу думку, що призвело до цього?

6. Розкрийте перспективи раціонального використання води і її відновлення.
Тема 3.

Населення світу.

І рівень.

1. Дайте коротку характеристику поняттю «населення».

2. Як називається наука, яка досліджує закономірності відтворення населення шляхом аналізу природного руху та змін статевовікової, шлюбної та сімейної структур?

3. Назвіть країни, з великою кількістю населення.

4. Які є два типи відтворення населення. Наведіть приклади.

5. Визначіть поняття «еміграція», «імміграція».

6. Назвіть 2-3 місця світу з найбільшою кількістю населення.

7. Назвіть найпоширеніші в світі релігії.

8. Що таке густота населення?

9. Що таке природний приріст населення? Як він визначається?

10. Дайте визначення поняття «економічно активного населення».
ІІ рівень.

1. Що таке географія населення світу?

2. Що таке природний приріст населення? Як він визначається?

3. Що розуміють під поняттям «демографічний вибух» та «депопуляція»?

4. Що таке міграція? Які види та форми міграції бувають?

5. Що таке трудові ресурси?

6. Чим відрізняється структура зайнятості країн різного типу?

7. Який віковий склад має населення світу?

8. Проілюструйте прикладами вплив історичних та природних умов на розвиток населення.
ІІІ рівень.

1. Які причини нерівномірного розміщення населення на нашій планеті?

2. Розкрийте причини швидкого росту населення в ХХ ст.. в порівнянні з іншими століттями.

3. Поясніть головні причини міграції населення.

4. Назвіть причини зростання міського населення. Наведіть приклади.

5. Які чинники, на вашу думку, впливають на статевовікову структуру населення?

6. Які основні причини, на вашу думку, труднощі з використанням жіночих трудових ресурсів у деяких країнах?

Тема 4.

Світове господарство.

І рівень.

1. Що таке «світове господарство»?

2. Що розуміють під поняттям «багатополюсний світ»?

3. Що є найвищою формою суспільного поділу праці?

4. В чому полягає міжнародний поділ праці?

5. Що таке науково-технічний прогрес?

6. Що таке науково-технічна революція?

7. Закінчіть фразу: «З точки зору галузевої структури світове господарство поділяється на…» (закінчіть речення).

8. Основними формами формування світового господарства є: … (допишіть відповідь).

9. Наведіть приклади міжнародної господарської спеціалізації окремих країн.

10. Що таке менеджмент?

ІІ рівень.

1. Що зв’язує господарство всіх країн світу в єдину господарську систему?

2. Дайте визначення «Світове господарство».

3. Що розуміють під терміном «багатополюсний світ»?

4. В епоху НТР серед галузей промисловості найбільш високим темпами розвиваються… (закінчіть речення відповіддю).

5. Утворення світового ринку – результат:

а) І світової війни;

б) розподілу колоніальної системи;

в) епохи великих географічних відкриттів.

6. Чому Японія посіяла місце лідера а АТР? (Азіатсько-Тихоокеанському регіоні).

7. Що таке маркетинг?

8. Які основні риси має сучасна науково-технічна революція?


ІІІ рівень.

1. Поясніть, чому економічним відносинам протипоказані політичні і соціальні бар’єри?

2. Як проявляється процес економічної інтеграції в Західній Європі?

3. Наведіть приклади міжнародної господарської спеціалізації окремих країн.

4. Від чого залежить ефективність міжнародних економічних відносин?

5. Як, на вашу думку, вплине НТР не географію промисловості світу?

6. Що таке транснаціональна корпорація? Наведіть приклади.
Тема 5.

Основні системи світового господарства.

І рівень.

1. З яких галузей складається світове господарство?

2. Яку галузеву структуру має поливно-енергетичний комплекс?

3. Назвіть головні джерела енергії.

4. Які галузі промисловості виробляють конструкційні матеріали?

5. Які нові конструкційні матеріали виробляються в наш час?

6. Яка галузь є основним виробником конструкційних матеріалів?

7. Які три галузі є «авангардною трійкою» в розвитку господарства?

8. Що є основою сільськогосподарського виробництва?

9. Що називають агровиробничою сферою?

10. З яких компонентів складається сучасна транспортна система?ІІ рівень.

1. Дайте визначення поняття «промисловість».

2. Назвіть країни, в яких є запаси вугілля, нафти і газу.

3. Які типи електростанцій виробляють електроенергію?

4. Назвіть два пояси лісової і деревообробної промисловості.

5. На яких трьох хлібних злаках тримається світове зернове господарство?

6. Чому транспорт вважається основою поділу праці?

7. Чому водний транспорт вважається найдешевшим?ІІІ рівень.

1. Дайте визначення поняття «промисловість», розкрийте його структуру.

2. Чому електроенергетика є однією із найважливіших галузей світового господарства?

3. Чому хімічна промисловість розвивається не в усіх країнах рівномірно?

4. За якими показниками характеризується зернове господарство і тваринництво?

5. Поясніть, від чого залежить ріст економіки країн СНД на сучасному етапі?

6. Чому міжнародна торгівля народилася в сиву давнину, але набула особливого розвитку в період капіталізму?
Тема 6.

Глобальні проблеми людства.

І рівень.

1. Чому проблеми людства називаються глобальними?

2. Назвіть основні глобальні проблеми людства.

3. В яких країнах зосереджена ядерна зброя?

4. Що таке екологія? Дати визначення цьому поняттю.

5. Поясніть поняття «екологічна криза».

6. Що таке «демографічні проблеми»?

7. Для яких країн характерний швидкий ріст населення?

8. Що називають «демографічний вибух»?

9. Чим пояснити, що в США, Канаді, Японії, Федеральній Республіці Німеччині, Франції, і ін. рівень доходів на душу населення високий?

10. Охарактеризуйте проблему збереження миру на Землі.
ІІ рівень.

1. Назвіть основні проблеми людства і чому вони називаються глобальними?

2. Назвіть регіони і країни, в яких продовжуються конфлікти військового характеру.

3. Які країни мають ядерну зброю?

4. Назвіть регіони нашої планети, в яких склалась напружена ситуація із забезпеченням населення продовольством.

5. Від чого залежать умови життєдіяльності людини?

6. Чи можна вважати, що «демографічний вибух» закінчився?

7. Які джерела енергії відносяться до альтернативних? Ії значення в рішенні екологічної проблеми.

8. Поясніть, чому навантаження на географічне середовище різко зросло саме в другій половині ХХ століття?
ІІІ рівень.

1. Які причини виникнення глобальних проблем людства?

2. Що таке «зелений пояс». Його значення.

3. Чи підтвердилась теорія Мальтуса останні два століття?

4. Які особливості мають демографічні проблеми в різних країнах?

5. Як, на вашу думку, які підстави є у людства забезпечення себе продовольством на іншими засобами життя?

6. Які показники беруть дол. Уваги під час розрахунків показників якості життя країн?


Тематичне оцінювання

навчальних досягнень учнів з тем:

"Кліматичні умови та ресурси"

"Внутрішні води".

(10 клас)

Варіант І

І рівень

1. Великі атмосферні вихорі з низьким тиском у центрі, що обертаються проти часової стрілки, називають:

а) антициклонами; б) циклонами.

2. Кременчуцьке водосховище збудовано на річці:

а) Дністер; б) Дніпро; в) Сіверський Донець.

3. Більша частина території України розташована:

а) у субтропічному кліматичному поясі;

б) у помірному кліматичному поясі.


ІІ рівень

 1. Укажіть назву річки, що зображена

на фрагменті карти. ________________

_________________________________ 1. Виберіть правильне твердження:

а) циклони приносять влітку опади і прохолоду, взимку – опади і відлиги;

б) на клімат України більшою мірою впливають повітряні маси, що переміщуються з Північного Льодовитого океану.

6. Виберіть з наведеного переліку головні кліматотвірні чинники,


а)радіаційний баланс; г) атмосферна циркуляція;

б) сонячна радіація; д) температура повітря;

в) коефіцієнт зволоження; є) кліматична картаІІІ рівень

7. За наведеними нижче даними побудуйте графік тижневого ходу температур і вкажіть пору (пори) року, якій відповідають ці показники.
День тижня

і, °С

Понеділок

+10

Вівторок

+12

Середа

+8

Четвер

+6

П'ятниця

+ 4

Субота

+3

Неділя

+1

Пора (пори) року: ________________________________________


8. Схарактеризуйте річку Південний Буг за типовим планом.
9. Визначте, на яких річках України споруджено такі водосховища: Київське, Печенізьке, Дністровське» Кременчуцьке, Канівське, і заповніть таблицю.


Дністер

Дніпро

Сіверський Донець
IV рівень

 1. Чи згодні ви з твердженням, що континентальність клімату України зростає у напрямку з пів­нічного заходу на південний схід? (Відповідь обґрунтуйте.)
 1. Які позитивні й негативні наслідки осушення боліт Полісся вам відомі? Відповідь складіть у формі таблиці.

12. Запропонуйте власну програму охорони і збереження річки (за вибором).


Варіант ІІ

I рівень
1. Великі атмосферні вихорі з високим тиском у центрі, що обертаються за часовою стрілкою, називають:

а) антициклонами; б) циклонами.


2. Найбільше прісне озеро України — це:

а) Синевір; б) Світязь; в) Ялпуг.


3. Континентальність клімату України зростає у напрямку:

а) з північного заходу на південний схід;

б) з півдня на північ.
II рівень


 1. Укажіть назву річки, що зображена на фрагменті карти. _____________

___________________________________


 1. Виберіть правильне твердження:

а) найбільша середньорічна кількість опадів спостерігається в Українських Карпатах та у Кримських горах;

б) унаслідок атмосферної циркуляції на територію України протягом року надходять циклони з Індійського океану.


6. Виберіть з наведеного переліку типів повітряних мас ті, що впливають на формування клімату України:

а) тропічні;

б) помірні;

в) антарктичні;

г) екваторіальні;

д) арктичні.Ш рівень

7. За наведеними нижче даними побудуйте графік тижневого ходу температур і вкажіть пору (пори) року, якій відповідають ці показники.
День тижня

і, °С

Понеділок

+21

Вівторок

+23

Середа

+25

Четвер

+20

П'ятниця

+19

Субота

+18

Неділя

+18

Пора (пори) року: ________________________________________


8. Схарактеризуйте річку Південний Буг за типовим планом.
9. Визначте, яке походження мають озерні улоговини таких озер України: Куяльник, Кагул, Хаджибей, Ялпуг, Шацькі озера, Синевір, і заповніть таблицю.


Дельтові

Лиманні

Карстові

Загатні


ІV рівень

 1. Чому найсухіші місця на території України (близько 400 мм опадів на рік) знаходяться на узбережжях морів?
 1. Які позитивні та негативні наслідки спорудження водопостачальних і зрошувальних каналів на території України вам відомі? Відповідь складіть у формі таблиці.
 1. Дайте господарську оцінку водних ресурсів України.

Варіант ІІІ
I рівень

 1. Різниця величин надходження і витрати тепла, зумовлена сонячною радіацією, називається:

а) радіаційним балансом; б) атмосферною циркуляцією.


 1. Найбільшою водною артерією "України є річка:

а) Дністер; б) Дніпро; в) Південний Буг.

3. Клімат Південного берега Криму:

а) субтропічного середземноморського типу;

б) помірно континентального типу.


II рівень


 1. Укажіть назву річки, що зображена на фрагменті карти. _______________

____________________________________


 1. Виберіть правильне твердження:

а) у західних і північних районах України спостерігаються суховії – сухі гарячі вітри;

б) снігові лавини характерні для вершин і хребтів Карпат та Головного пасма Кримських гір.


6. Виберіть з наведеного переліку назви несприятливих фізико-географічних явищ:

а) посухи;

б) сонячна радіація;

в) снігові лавини;

г) град;

д) зливові дощі;

є) атмосферна циркуляція;

є) радіаційний баланс.III рівень

7. За наведеними нижче даними побудуйте графік тижневого ходу температур і вкажіть пору (пори) року, якій відповідають ці показники.
День тижня

і, °С

Понеділок

-2

Вівторок

-4

Середа

-8

Четвер

-8

П'ятниця

-3

Субота

-1

Неділя

0

Пора (пори) року: ________________________________________


8. Схарактеризуйте річку Дніпро за типовим планом.
9. Визначте, до яких річок України впадають такі притоки: Оскіл, Інгулець, Лугань, Тетерів, Стрий, Кодима, Збруч, Савранка, і заповніть таблицю.


Дніпро

Дністер

Південний Буг

Сіверський Донець


ІV рівень

 1. Чому в Карпатах січневі та липневі ізотерми відрізняються від загального ходу ізотерм в Україні і мають кругоподібну форму?
 1. Схарактеризуйте позитивні та негативні наслідки створення водосховищ на річках України. Відповідь складіть у формі таблиці.
 1. Установіть зв’язок між кліматичними умовами та густотою річкової сітки України.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка