Становлення і розвиток корекційної педагогіки як наукиСкачати 89.97 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір89.97 Kb.
Міністерство освіти і науки

Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Навчально – методична карта заняття № 2
спеціальності та назва: 5.02020401 Музичне мистецтво
Дисципліна: Основи корекційної педагогіки
Тема: Становлення і розвиток корекційної педагогіки як науки.


Тип заняття Лекція________________________________________________
Мета заняття: ознайомити студентів із історією становлення і розвитку корекційно-педагогічної діяльності в різні епохи.

* Роздатковий матеріал: опорні схеми .

* ТЗН ____________________________________________________________
Література
Базова

 1. Синьов В.М., Коберник Г.М. «Основи дефектології: навчальний посібник» -К.: Вища школа 1994

 2. Липа В.А. «Основи корекційної педагогіки: навчальний посібник»- Слав’янськ 2000

 3. Подласый И.П. курс лекцій по коррекционной педагогике – М.- 2003

Допоміжна
 1. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред.. В.І.Бондаря – Луганськ -2003

 2. Гонеев А.Д. «Основы коррекционной педагогики» Учебное пособие для студентов пед..ВУЗов – М.- 2004

 3. Никуленко Т.Г. «Коррекционная педагогика» учебник – М.- 2006

 4. Педагогіка: Навч. пос. / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – 2-е вид., випр. і доп. – Вінниця: «Книга-Вега», 2003. – 416 с.Тема: Становлення і розвиток корекційної педагогіки як науки.

Мета заняття: ознайомити студентів із історією становлення і розвитку корекційно-педагогічної діяльності в різні епохи.

ПЛАН

 1. Історія розвитку корекційної педагогіки у Західній Європі. Особливості ставлення до особистості з психофізичними вадами у епоху античності, середньовіччя, відродження.

 2. Становлення вітчизняної дефектологічної науки.

Тези до змісту лекції:

Історичний досвід дефектологічної науки та корекційно-педагогічної практики, ставлення людей до дітей з обмеженими можливостями в різні епохи, делікатністість, тактовність до психічних або фізичних недоліків дітей.Питання та завдання для самостійної роботи:

 1. Теоретичне обґрунтування корекційної діяльності в роботах Л.С.Виготського, Г. Костюка, М. Монтессорі, Катерини Костянтинівни Грачової, Марія Семенівна Певзнер, Всеволода Петровича Кащенка.
  1. Історія розвитку корекційної педагогіки у Західній Європі. Особливості ставлення до особистості з психофізичними вадами у епоху античності, середньовіччя, відродження.

Історія становлення людського суспільства свідчить, що на ранніх етапах свого розвитку, в силу нерозвиненості продуктивних сил, низького рівня культури, моральних і духовних цінностей, ставлення до людей з психофізичними вадами було нетерпимим.

В епоху античності в ряді держав (Спарта) у окремих людських спільнот, які сповідують культ сили, витривалості, культ людського тіла, всякі відхилення у фізичному розвитку, потворність і інші аномалії у дітей вважалося небажаними.

Перші згадки про людей з грубими фізичними та розумовими порушеннями містяться в законодавчих документах античного світу. З точки зору закону, влади і суспільства в цілому, особи з вираженими дефектами не рахувалися повноцінними громадянами і прирівнювалися у статусі до рабів і тваринам. Діти, що народилися з грубими вадами, приречені на смерть. Закон, сформульований Аристотелем в його «Політиці», говорить: «Нехай у силі буде той закон, що жодного каліки-дитину годувати не слід».

Істотно змінюється погляд на людей з відхиленнями в розвитку і на їх положення в суспільстві лише з поширенням у більшості країн Європи християнської релігії. Можна спостерігати як відбувається становлення і розвиток конфесійних теоретичних підходів до проблеми допомоги через осмислення найважливіших християнських догматів про милосердя. Праці мислителів церкви мали великий вплив на формування суспільної свідомості в питаннях допомоги, підтримки та піклування. Факти милосердного ставлення до «убогих» представляли своєрідний громадський благодійний інститут, де на практиці реалізовувалися ідеї допомоги нужденним, але водночас у суспільстві зростало і число релігійних упереджень і забобонних побоювань.

Середньовічне західноєвропейське законодавство, дотримуючись традицій Римського Права, не визнає інвалідів дієздатними, світський і церковний закони, народні традиції єдині щодо до «неповноцінного меншості» як до знедоленим, «іншим» людям і бачить своїм завданням огорожу суспільства від їх присутності. У цих умовах, незалежно від стану, інваліди стають ізгоями суспільства. Їхня доля - просити милостиню, в якій за релігійними канонами суспільство не тільки не відмовляє, але й зобов'язує державі і окремому громадянину. Соціальні потрясіння, війни, хрестові походи, епідемії сприяли збільшенню кількості людей, які потребують постійної громадської підтримки.

Початком першого рефлексії держави на присутність в суспільстві людей з вираженими дефектами і розумінням необхідності піклуватися про них можна вважати відкриття першого притулків - «притулків» для сліпих (1198 - Баварія, 1225 - Франція). Звичайно, основна маса потребують перебувала поза суспільної опіки.

Гуманісти епохи Відродження відіграли позитивну роль і в зміні ставлення суспільства до людині, яка має фізичні та розумові відхилення. Вперше висловлюється думка про те, що призначення суспільства полягає не стільки в подачі милостині, організації притулків для калік і хворих, скільки в можливості дати їм елементарну освіту і виховати в них «моральність» і «благочестя».

«Чи можна, - пише Я.А. Коменський, - долучити до утворення глухих, сліпих і відсталих дітей, яким органічний недолік заважає сприймати світ? Відповідь: з людського освіти не виключається нічого, крім хіба що нечеловека ».

Наслідком соціального замовлення представників знаті, які мають дітей з сенсорними порушеннями, з'явилися спроби індивідуального навчання глухих (1578 в Іспанії, 1648 р. у Англії) і сліпих (1670 у Франції).

Поворот в державній політиці та суспільній свідомості, обумовлений становленням нового, більш гуманного і демократичного погляду на цивільні права осіб з відхиленнями у розвитку, був підготовлений ідеями французьких просвітителів (Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер, Ш. Монтеск'є, Д. Дідро) і прийнятої в 1793 р. французьким Конвентом «Декларацією прав людини».

Нова законодавча політика сприяла розвитку суспільної думки в галузі соціальної допомоги. Осмислення людини як позачасового і культурно-історичного феномена приводить до поняття права людини і рівності всіх людей. На цій ідеологічній базі з'являються гуманістичні вчення Геллерта, Клопстока, Гердера та інших мислителів, які впливають на прояв основних напрямів суспільної допомоги та які остаточно сформуються в XX столітті. Вперше визначено суб'єкт допомоги, його правові та діяльні повноваження, а також окреслено коло проблем, які потребують втручання з боку держави.

В Англії перші спецшколи для розумово відсталих дітей були відкриті в 1892 р. в Лондоні і Лейчестері. А в 1899 р. в Англії був прийнятий закон про навчання розумово відсталих дітей. Цей закон надавав право громадам самим вирішувати питання про введення у себе навчання для розумово відсталих. Якщо громада була згодна навчати цих дітей, то держава виділяла для цих цілей кошти і встановлювало наступну регламентацію організації спеціального навчання розумово відсталих дітей:

1) навчати розумово відсталих до 16 років;

2) відбирати дітей у спецшколи через шкільну комісію;

3) надати право батькам вимагати від шкільної комісії обстежити дитину, якщо у них виникають сумніви в його повноцінності;

4) батьків, які відмовляються посилати на обстеження дитини, викликаного шкільної комісією, піддавати штрафу;

5) шкільні комісії зобов'язані періодично переосвідетельствовать дитини з метою повернення його в нормальну школу;

6) такого переогляду можуть зажадати і батьки, але не частіше одного разу на

півріччя.

У 1913 р. англійський парламент прийняв спеціальний акт про розумової дефективности - «Закон про подальші поліпшення в справі піклування про недоумкуватих та інших розумово дефективних особах і про деякі поправки до Закону про душевнохворих». Цей закон був прийнятий після 10-річної підготовки, і його по праву можна назвати самим повним і ретельно обробленим офіційним державним актом про недоумкуватих в державах першої чверті XX в. Стосується він головним чином глибоко відсталих. 

 За цим законом розумова дефективність визначалася як затримане або неповний розвиток розуму, що виникло до 18-річного віку внаслідок спадкових причин або хвороб і травм. 

 Цей закон встановлював чотири категорії розумово дефективних: 

 1. Ідіоти - особи, у яких вроджені або придбані в ранньому віці розумові дефекти настільки сильні, що вони не можуть захистити себе від звичайної фізичної небезпеки. 

 2. Імбецили - особи з вродженою чи з'явилася в ранньому віці розумовою недостатністю, яка хоча і не доходить до ступеня ідіотії, але все ж настільки значна, що вони не здатні і не можуть бути навчені управлінню собою або своїми справами. 

 3. Недоумкуваті особи - це особи, чия розумова недостатність не доходить до ступеня імбецильності, але все ж виражена настільки, що вони потребують догляду, нагляд і контроль для захисту їх власних або чужих інтересів. Ці діти не здатні до навчання у звичайній школі. 

 4. Морально дефективні - це особи, чия розумова неповноцінність ускладнюється агресивністю або злочинними нахилами. Ці особи потребують догляду, нагляд і контроль для безпеки оточуючих. 

Кожна західноєвропейська країна пройшла свій шлях розвитку зазначених напрямків, створення національної системи спеціальної освіти.

В XIX столітті все більше визнання завойовує гуманістична концепція користі, згідно з якою діти з порушеннями розвитку отримавши спеціальну освіту, не тільки не будуть тягарем суспільству, а й стануть його корисними соціально активними членами.  1. Становлення вітчизняної дефектологічної науки.

У слов’янських державах на з різними видами порушень дивились як на «божих людей», тому їм надавали ореол святості.

На ранніх етапах розвитку Київської держави виникло чисто національне явище - суспільне визнання «убогих дітей». Широкі кола населення, які керуються мелосердністтю, здійснювали допомогу приютам, богадільням.

Одним з перших офіційних документів на Русі був затверджений у 996 р. київським князем Володимиром Святославичем «Устав православної церкви», який забов’язував церкву турбуватися про убогих, бідних, юродивих.

Перші державні прюти, виховні будинки, в яких жили, виховувались та підготовлювалися до пасивної праці діти з різними видами порушень виникли спочатку в Київській Русі, а потім і Московській державі.

На Русі тільки в царювання Катерини II вперше здійснився задум про створення будинків для душевнохворих. У 1775 р. вона видає «Указ про заснування Наказів громадського піклування». Згідно з цим Указом у Росії створюється ряд закладів для догляду за інвалідами, сиротами, душевнохворими. Наказом громадського піклування доручалося піклування і нагляд за народними школами, сирітськими будинками, лікарнями, богадельнями, будинками невиліковних хворих і божевільних.

У витоків вітчизняної дефектології стояв Всеволод Петрович Кащенко (1870-1943) відомий педагог, лікар, талановитий організатор наукових досліджень у галузі дефектології (К.П.). У 1909 р. він заснував у Москві школу-санаторій для дефективних дітей, яка переросла в НДІ дефектології АПН (1943г.), а потім у Інститут корекційної педагогіки РАО. Його книга В«Педагогічна корекціяВ» видана в 20-ті роки ХХ століття, є і в даний час практичним керівництвом у корекційної педагогіки.

Величезний внесок у розвиток корекційної педагогіки вніс Лев Семенович Виготський (1896-1934) видатний учений, психолог. Він розробив теорію психічного розвитку, яка лягла в основу досліджень аномального дитинства. Встановлення єдності психологічних закономірностей розвитку дитини в нормі та патології дозволили йому обгрунтувати загальну теорію розвитку особистості аномальної дитини. Навчання Л.С. Виготського про компенсаторних можливостях людського організму, про складній структурі дефекту, про динамічній взаємодії біологічного і соціального в ньому, про зони актуального і найближчого розвитку і багато інших, набагато років вперед визначили шляхи розвитку вітчизняної корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Історія російської дефектологической теорії та практики тісно пов'язана з ім'ям Катерини Костянтинівни Грачової (1866-1934), яка стояла біля витоків створення нових в Росії установ для розумово відсталих дітей, вона видала перші керівництва по роботі відсталими дітьми. Справи навчання, розвитку та виховання таких дітей вона віддала майже сорок років свого життя.Проблемі диференціації навчання аномальних дітей та виділення серед них невстигаючих учнів масової школи із затримкою психічного розвитку присвячені наукові дослідження Тетяни Олександрівни Власової.

Марія Семенівна Певзнер (1901-1991) розробила класифікацію олігофренії за показниками недорозвинення пізнавальної діяльності, за ступенем рухливості і врівноваженості процесів гальмування і збудження.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка