Спеціаліст анотації нормативних дисциплін гп1 інтелектуальна власністьСкачати 120.83 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір120.83 Kb.
СПЕЦІАЛІСТ
АНОТАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
ГП1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета: формування у студентів знання щодо місця права інтелектуальної власності в системі права України, забезпечення авторських і суміжних прав.

Зміст курсу: поняття авторського права і суміжних прав, система захисту права інтелектуальної власності в Україні; конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції; захист права інтелектуальної власності; право інтелектуальної власності в системі права України; патентна інформація і документація; економіка інтелектуальної власності; оцінка прав інтелектуальної власності; розпорядження правами інтелектуальної власності; маркетинг інтелектуальної власності; набуття прав на об‘єкти права промислової власності.
ГП2 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Мета: формування у студентів елементів техногенно-екологічного світогляду щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Зміст курсу: Поняття Цивільного захисту України; характеристика осередків забруднення та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; порядок дій формувань ЦЗ і населення в НС; методика прогнозування можливої радіаційної, хімічної, біологічної, інженерної і пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС; основа стійкості роботи об’єктів господарювання в НС; основа організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках забруднення і ураження.
ГП3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Мета: підготовка фахівців, які повинні мати достатній обсяг теоретичних знань в галузі охорони праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні задачі щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, зменшення або повна нейтралізації дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж та вибухів з одночасним забезпеченням максимальної продуктивності праці.

Зміст курсу: суть поняття, мета, підсистема та структурна схема побудови СУОПГ; обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОПГ; роль, права, функціональних обов'язків кожного працівника в СУОП підприємства, галузі; участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП; класів робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкість та напруженості трудового процесу; фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості трудового процесу; основні напрями попередження виробничого травматизму; фактори пожежної небезпеки і причин пожеж на галузевих об'єктах.
ПФ1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета дисципліни: оволодіти знаннями про цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій.

Зміст дисципліни: державне управління – системне суспільне явище; цілі та функціональна структура державного управління; сутність і зміст управлінської діяльності; конституційні засади побудови структур державної влади в Україні; центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації в системі державного управління; Зв’язки з громадськістю в системі державного управління; керівник в органах державної влади та управління.
ПФ2 МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета: формування знань про міжнародні вимоги до аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації та сформувати уміння й навички аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації, яка міститься в іншомовних інформаційних джерелах, з використанням сучасних інформаційних технологій та медіаосвітніх підходів; піднести

Зміст курсу: завдання та форми міжнародної інформаційної діяльності, методи її проведення; законодавча база проведення МІД; місце МІД в системі інформаційного менеджменту; зміст МІД як складової інформаційної компетенції документознавця та його фахової діяльності; функцій іноземних мов у здійсненні МІД; мовні особливості оформлення результатів наукової обробки документної інформації іноземною мовою; види, методи та етапи здійснення аналітико-синтетичної обробки документної інформації в міжнародній практиці; можливості глобалізованих засобів масової інформації та комунікації як інформаційного ресурсу міжнародної інформаційної діяльності; вимоги до змісту та оформлення міжнародних договорів; вимоги до змісту та оформлення документації з діловодства та особового складу в міжнародних компаніях.
ПП1 ВИДАВНИЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування у студентів знань для виробничої, організаційної, керівної, практичної та наукової діяльності в галузі розробки та експлуатації засобів видавничих систем.

Зміст курсу: основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів видавничої технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення текстів та графіків засобами інформаційних видавничих систем; методи машинного аналізу природньомовних текстів на морфологічному та семантичному рівнях; принципи дії, методи проектування інформаційного та програмного забезпечення видавничих систем; шляхи створення та розрахунку автоматизованих систем оброблення графіків та текстових шаблонів; методи та правила створення презентаційних проектів систем оброблення інформації у видавничих системах.
ПП2 ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Мета: ознайомлення студентів із сутністю, принципами, нормативно-етичними засадами паблік рілейшнз як сфери комунікативно-інформаційної діяльності.

Зміст курсу: історія розвитку паблік рілейшнз (ПР); сутність і принципи ПР; спільні та відмінні ознаки ПР та інших сфер діяльності (журналістики, реклами, пропаганди); нормативно-правові та етичні засади ПР діяльності; методи визначення цільової аудиторії та формування каналів зв’язку з нею, психологічних аспектів роботи з цільовою аудиторією; особливості співпраці зі ЗМІ; види та етапи розробки ПР-кампанії; методи лобіювання та способи використання ПР у лобістських цілях; особливості використання зв’язків з громадськістю у політичній сфері; окремі принципи формування іміджу публічних осіб; роль ПР у забезпеченні ефективної роботи фірми (організації), у системі менеджменту та маркетингу; основи корпоративного іміджу та ролі зв’язків з громадськістю у його формуванні; зв’язки з громадськістю у промисловості та комерційній діяльності; окремі прийоми псевдотехнологій (чорні паблік рілейшнз); окремі способи маніпулювання інформацією та громадською думкою.
ПП3 РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ

Мета: за допомогою загальних і конкретних норм редагування, операцій контролю й виправлення сформувати навички і вміння редагувати тексти.


Зміст курсу: поняття мовних стилів, норм літературної мови; історія розвитку й сутності редагування; окремі галузі та аспекти редагування;

загальні й конкретні норми редагування; структура текстової й нетекстової частини оригіналу (видання); лінгвістична структура оригіналу (видання); методика й техніка вичитки тексту, класифікація методів виправлення; помилки та їх види, коректурні знаків; різні типи видань; алгоритмічні приписи, необхідні для редагування різних типів видань.


ПП4 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування знань для виробничої, організаційної, керівної, практичної та наукової діяльності в галузі розробки та експлуатації засобів апаратного (на структурно-функціональному рівні) та програмного забезпечення для оброблення даних у мовній формі.

Зміст курсу: основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів сучасної інтелектуальної технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення інтелектуальними системами зовнішньої інформації у вигляді текстів на природній мові; області використання процедур машинного оброблення природної мови; методи машинного аналізу українських текстів на фонетичному, морфологічному та семантичному рівнях; принципи дії, методи проектування алгоритмічного та програмного забезпечення обчислювальної техніки та систем автоматизованого оброблення інформації на природній мові; шляхи створення та розрахунку автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові; методи та правила створення експлуатаційних проектів автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові.
АНОТАЦІЇ ВАРІАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
ПП5 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань у сфері адміністративного менеджменту в світлі розбудови держави з ринковими відносинами.

Зміст курсу: предмет та завдання АМ; класифікація функцій та методів АМ; комунікативні процеси в організаціях; управлінські процеси всередині організації; організація та управління підприємствами різних форм власності, об’єднання підприємств; влада та лідерство; проектування, створення і розвиток організацій
ПП6 ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Мета: надання майбутнім спеціалістам розуміння основних сучасних методів ведення бізнесу за допомогою засобів Internet, надбання досвіду по розробці та використанню різноманітних систем електронної комерції і галузей їх застосування.

Зміст курсу: суть поняття «Електронна комерція» (далі - ЕК); задачі побудови систем ЕК; методи створення систем ЕК; основні методи ведення бізнесу у Internet; методи та способи оптимізації процесів ЕК; стандартні засоби створення систем ЕК; засоби грошових оплат через Internet; основні методи захисту інформації у системах ЕК.
ПП7 ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: формування навичок проведення науково-дослідної роботи з документознавства та інформаційної діяльності із використанням сучасних інформаційних технологій та презентації результатів дослідження.

Зміст курсу: суть значення та характеристика наукової інформації; джерела наукової інформації; основні види наукової інформації; особливості наукової комунікації; інформаційні потоки; інформаційні послуги та інформаційні продукти в науковій діяльності; аналітико-синтетична обробка наукової інформації; текстотворення; інформаційний дизайн; презентації наукової інформації за допомогою інформаційних технологій; методика проведення дослідження.
ПП8 ДИЗАЙН ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань, умінь та навичок розробки, впровадження та вдосконалення дизайну інформаційних ресурсів в процесі здійснення інформаційної діяльності.

Зміст курсу: процес організації, планування, створення і роботи над дизайном інформаційних ресурсів; принципи створення дизайну інформаційних ресурсів; методи та способи підбору інформації для її розміщення на інформаційних ресурсах, в т.ч. в мережі Інтернет; методи обробки графічної та текстової інформації для інформаційних ресурсів.
ПП9 КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ.

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з контент-менеджменту під час роботи в глобальній мережі Інтернет, освоєння і застосування на практиці технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності

Зміст курсу: поняття Інтернет-сайту; принципи наповнення інформацією Інтернет-сайтів; методи та способів підбору інформації для її розміщення на Інтернет-сайті; методи обробки графічної та текстової інформації для її розміщення на сайті; можливості ефективного застосування контент-менеджменту на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.
ПП10 МЕНЕДЖМЕНТ ВЕБ-САЙТУ.

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з менеджменту веб-сайту під час роботи в глобальній мережі Інтернет, освоєння і застосування на практиці технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності дає змогу розширити коло функціональних обов'язків для майбутніх фахівців даної галузі, грамотно приймати рішення в системі управління.

Зміст курсу: поняття менеджменту веб-сайту; процеси організації, планування, створення і подальшого обслуговування сайтів; принципи наповнення сайтів інформацією; методи та способи підбору інформації для її розміщення на Інтернет-сайтах; методи обробки графічної та текстової інформації для її розміщення на сайті.
ПП11 МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з управління проектами під час здійснення інформаційної діяльності, освоєння і застосування на практиці технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності

Зміст курсу: поняття менеджменту проектів; процеси організації, планування, створення і подальшого обслуговування проектів; принципи наповнення проектів інформацією; методи та способи підбору інформації для її розміщення на проектах, в т.ч. в мережі Інтернет; методи обробки графічної та текстової інформації для її використання при створенні, управлінні та подальшому вдосконаленні проекту.
ПП 12 РЕКЛАМА

Мета: з’ясувати поняття реклами як одного з основних елементів маркетингових комунікацій, вивчити типи, види та форми реклами, познайомитись з творчими підходами у рекламуванні комерційної продукції, некомерційної інформації та інформаційної продукції.

Зміст курсу: поняття реклами; апарат реклами; основні типи реклами та їх характерні відмінності; специфіка передачі суспільно значущої інформації за допомогою реклами; особливості розробки рекламної кампанії; принципи копірайтингу; переваги та недоліки різних каналів розповсюдження реклами; методи оцінки ефективності кампанії;
ПП 13. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань про суть, наукові засади державного управління, інформаційної діяльності у державному управлінні, узагальнити знання і навички з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у державному управлінні.

Зміст курсу: державне управління та місцеве самоврядування. - поняття і наукові засади; апарат державного управління; понятійно-термінологічна характеристика організації діяльності; інформація в державному управлінні; концепція створення інформаційних систем у державному управлінні; автоматизована інформаційно-аналітична система міністерства фінансів України; автоматизована система Державного казначейства України; інформаційно-аналітична система державної податкової служби України; інформаційна система Національного банку України; інформаційно-обчислювальна система органів державної статистики; інформаційні системи державних юридичних органів; концепція державної інформаційної політики.
ПП14 ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Мета: формування у студентів знання про коло проблем, які складають суть, наукові засади та галузі політичної сфери, основні види інформаційної діяльності у політичній сфері, узагальнити знання і навички з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у політичній сфері.

Зміст курсу: предмет, зміст та завдання, основні методи і функції інформаційної діяльності в політичній галузі; особливості, характерні інформаційній діяльності в політичній галузі; основні законодавчі акти, які регулюють механізм інформаційної діяльності в політичній галузі; інформаційно-комунікативні процеси в організаціях; стадії та закономірності розвитку систем автоматизованого оброблення інформації, сучасні тенденції їх дальшого вдосконалення; концепцію державної інформаційної політики.
ПП15 ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знання про суть, наукові засади та галузі соціальної сфери, основні види інформаційної діяльності у соціальній сфері, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у соціальній сфері.

Зміст курсу: предмет, зміст та завдання, основні методи і функції інформаційної діяльності в соціальній сфері; особливості, характерні інформаційній діяльності в соціальній сфері; основні законодавчі акти, які регулюють механізм інформаційної діяльності в галузі культури, освіти, охороні здоров’я та матеріально-побутовому комплексі; інформаційно-комунікативні процеси в організаціях соціальної сфери; стадії та закономірності розвитку систем автоматизованого оброблення інформації, сучасні тенденції їх подальшого вдосконалення; основні принципи створення інформаційних систем у соціальній сфері; концепцію державної інформаційної політики.
ПП16 ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знань про суть управління у фінансово-економічній сфері та інформаційної діяльності у даній галузі людської діяльності, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше дисциплін так званого «інформаційного циклу» для застосування в інформаційній діяльності на підприємствах, в установах і організаціях.

Зміст курсу: фінансово-економічна сфера людської діяльності, поняття та основні засади; інформаційна економіка, перехід до інформаційного суспільства; інформація у фінансово-економічній сфері; застосування технологій «електронна комерція» на підприємствах, в установах і організаціях; автоматизовані інформаційно-аналітичні системи органів державної влади, які здійснюють регулювання фінансово-економічної сфери; концепція державної інформаційної політики
ПП17 ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знань про суть управління у правовій сфері та інформаційну діяльність у даній галузі людської діяльності, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше дисциплін так званого «інформаційного циклу» для застосування в інформаційній діяльності на підприємствах, в установах і організаціях.

Зміст курсу: поняття та предмет інформаційної діяльності у правовій сфері; методи та засоби інформаційної діяльності; соціальна зумовленість інформаційної діяльності та базисної ролі процесів інформатизації суспільства; логіка та взаємозв’язок всіх категорій і систем інформаційної діяльності; економічні, правові, етичні та психологічні аспекти інформаційної діяльності як сфери професійної діяльності; складові організації інформаційної діяльності в суспільстві.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка