Спеціальність 03010201 “психологія”Скачати 175.82 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір175.82 Kb.

Спеціальність 8.03010201 “ПСИХОЛОГІЯ”Галузь знань: 0301 “Соціально-політичні науки”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: магістр

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: психолог, викладач ВНЗ

Узагальнений об’єкт діяльності: психологічні аспекти діяльності та

поведінки людиниПерша вища освіта на базі: спеціаліста - психолога

Термін підготовки: 1 (один) рік

Форма навчання: денна
В Університеті “Україна” підготовка за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістр з психології здійснюється протягом одного року на базі освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст з психології на денній формі навчання, або протягом 2 років на базі підготовки бакалавра чи спеціаліста іншого напряму на денній формі навчання.

Підготовка складається з циклів гуманітарних і соціально - економічних дисциплін, природничо - наукової, професійної та практичної підготовки.Магістр з психології має ґрунтовно володіти базовими психологічними дисциплінами та знаннями окремих галузей психологічної науки, вільно користуватися категорійно - понятійним апаратом психології та сучасними методами психологічного дослідження, використовувати математичні методи аналізу та обробки експериментальних і психодіагностичних даних із використанням комп'ютерної техніки. Магістр з психології повинен ефективно володіти методами надання практичної психологічної допомоги, вміти здійснювати завершений цикл надання психологічної допомоги, глибоко опанувавши навички ефективного спілкування, просвітницької, корекційної, консультативної, викладацької та виховної роботи.
Психолог повинен знати:

 • закономірності та принципи загальної психології;

 • сучасну методологію і методи психології;

 • історію розвитку психології та її галузей;

 • основні науково - теоретичні напрями психологічної науки;

 • основні філософсько - гуманітарні ідеї;

 • медико - психологічні поняття;

 • сучасні підходи до побудови науково - психологічного дослідження.


Психолог повинен уміти:

 • моделювати;

 • планувати;

 • ефективно виконувати та аналізувати власну професійну діяльність;

 • самостійно обирати теоретичний напрямок власної професійної діяльності;

 • аналізувати, порівнювати ефективність різних течій і шкіл психології.
Психолог повинен проводити:

 • наукові дослідження в галузі психології;

 • консультативну;

 • діагностичну;

 • розвивальну;

 • корекційно - реабілітаційну роботу в галузі психологічної служби різних структур (шкільні, виробничі, комерційні, громадські тощо).


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Економічна психологія

81

8,3%

Психології

2

Етнополітичні процеси в Україні

81

8,3%

Психології

3

Життєвий світ особистості

81

8,3%

Психології

4

Психологія залежностей*

81

8,3%

Клінічної психології

5

Психологія тероризму*

81

8,3%

Клінічної психології

6

Психологія творчості

81

8,3%

Клінічної психології

7

Психотехнології у політиці

81

8,3%

Психології

8

Соціальні та політичні конфлікти

81

8,3%

Психології

9

Вища школа та Болонський процес**

54

5,6%

Теорії та історії держави і права

10

Психологічні основи педагогічного спілкування**

Психології

11

Інформаційні технології в психології

54

5,6%

Соціальної роботи

12

Основи психолінгвістики та психосемантики

54

5,6%

Психології

13

Основи суїцидології**

54

5,6%

Клінічної психології

14

Психологія та психотерапія термінальних станів**

Клінічної психології

15

Соціально - психологічне забезпечення професійної діяльності

54

5,6%

Психології

16

Психологія сексуальності

54

5,6%

Клінічної психології
Всього

972

100,0%
* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студентаДержавна атестація випускників

Державна атестація магістра з психології здійснюється Державною екзаменаційною комісією на основі аналізу успішності, оцінки якості вирішення випускниками професійних та соціально - професійних задач, які ставилися в дипломній роботі, на державному екзамені, при проходженні практики. Атестації підлягають студенти - випускники, які виконали в повному обсязі план навчальної підготовки, включаючи проходження педагогічної практики.


Педагогічна практика

Метою педагогічної практики студентів є формування вміння забезпечувати навчально - методичний супровід викладання психологічних дисципліни у закладах освіти, використовувати традиційні та інноваційні технології у викладанні психології.

Основні завдання практики:

 • закріплення і практичне використання теоретичних знань;

 • розвиток вміння і звички планувати, аналізувати, передбачати результативність власної діяльності, а також роботи своїх колег;

 • формування навичок повно, доказово та аргументовано викладати результати своєї праці.

Під час проведення практики студент повинен закріпити сформовані навички у таких видах діяльності:

 • оволодіти сучасними психодіагностичними методами дослідження та комп’ютерними технологіями аналізу й обробки результатів дослідження;

 • розробити та провести психодіагностичне обстеження відповідно до теми дипломної роботи;

 • провести ділові ігри, спеціалізовані тренінги (щодо практичної частини дипломної роботи);

 • підвищувати психологічну культуру членів колективу.

Під час проведення практики студент повинен виявити уміння в таких видах діяльності:

 • застосовувати на практиці теоретичні знання щодо проведення психологічного дослідження;

 • розробляти та проводити психодіагностичні обстеження за допомогою сучасного комп’ютерного обладнання;

 • розробляти та проводити ділові ігри та тренінги (спеціалізовані чи корекційні);

 • аналізувати результати своєї праці;

 • обробляти та оформляти результати дослідження.


Вимоги до Державної атестації випускників

Нормативна форма Державної атестації: поєднання захисту дипломної роботи та складання комплексного державного екзамену зі спеціальності.

За результатами перевірки відповідності знань студентів вимогам кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студенту - випускнику кваліфікації “психолог, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ)” та видає диплом державного зразка. Цей диплом є юридичним документом, який дозволяє фахівцю зайняти первинну посаду у відповідності з номенклатурою посад.


Складові та загальний зміст комплексного державного екзамену

Комплексний державний екзамен, що передбачає виконання атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної підготовки випускників.

Комплексний державний екзамен складається з двох частин:

1) перевірка теоретичних знань, що формують уміння, зазначені у стандарті вищої освіти освітньо - кваліфікаційної характеристики підготовки магістра з напряму "Психологія", з комплексу дисциплін циклу природничо - наукової, професійної та практичної підготовки: • теоретико - методологічні проблеми психології;

 • сучасні проблеми психодіагностики;

 • життєвий світ особистості;

2) розв'язання практичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з дисциплін циклу природничо - наукової, професійної та практичної підготовки:

 • етнопсихологія;

 • психологія творчості;

 • психологія організацій;

 • методика викладання у вищій школі;

 • методика та організація наукових досліджень.

Організація комплексного державного екзамену включає такі технологічні етапи:

 • підготовка білетів та практичних завдань державного екзамену;

 • проведення усного екзамену;

 • оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо - професійної підготовки студентів відповідно до критеріїв оцінки знань, умінь та навичок.

ВНЗ ВМУРоЛ „Україна" забезпечує дотримання правил проведення комплексного державного екзамену:

 • уніфікація умов проведення вимірювань та методики обробки результатів оцінювання теоретичних знань і практичних умінь;

 • інформаційна та психологічна підготовка студентів до екзамену;

 • зв'язок внутрішньоуніверситетського поточного педагогічного контролю з державною атестацією фахівців;

 • дотримання вимог секретності при розмноженні екзаменаційних білетів, їх зберіганні та використанні.


Вимоги до теоретичних завдань

Засобом діагностики рівня теоретичних знань випускників є усні відповіді.

Система теоретичних питань з циклу природничо - наукової, професійної та практичної підготовки сформована шляхом експертної оцінки кожного питання, які визначені в освітньо - професійній програмі підготовки магістра.

Система базових теоретичних питань наведена у програмі державного екзамену, розробленій на основі освітньо - професійної програми підготовки магістра.

Кількість теоретичних питань визначена у відповідності до виділених кредитів для вивчення певної дисципліни:


Теоретико - методологічні проблеми психології

20

Сучасні проблеми психодіагностики

20

Життєвий світ особистості

20

Всього:

60

Екзаменаційний білет з державного екзамену включає 2 теоретичних питання.

Кількість екзаменаційних білетів на академічну групу складає не менше 30 штук.


Вимоги до комплекту практичних завдань

Практична задача за змістом однієї з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки моделює умови, з якими може зустрітися випускник у практичній діяльності, імітуючи етапи процесу підготовки, прийняття і реалізації завдання з інформаційної діяльності.

Структура задач:


 • характеристика вихідних умов та обмежень;

 • інформаційне забезпечення;

 • вимога оформлення результатів відповідним документом.

Кожна задача доповнюється зразком.

Кількість варіантів практичних задач складає 30, у тому числі:
Етнопсихологія

6

Психологія творчості

6

Психологія організацій

6

Методика викладання у вищій школі

6

Методика та організація наукових досліджень

6

Всього

30

Екзаменаційний білет з державного екзамену включає одне практичне завдання.
Процедура проведення державного екзамену

Комплексний державний екзамен проводиться усно.

При проведенні екзамену усно використовуються проштамповані стандартні листи паперу А4 зі штампами. На екзамені кожний студент групи отримує 6 проштампованих листів. На першому листі кожний студент повинен дати заголовок "Комплексний державний екзамен магістра" та зазначити власні реквізити (група, прізвище, ініціали), дату проведення екзамену, номер білета, в кінці відповіді на білет студент ставить підпис.

Державна екзаменаційна комісія відкриває конверт із екзаменаційними білетами і кожний студент самостійно бере один білет, вказуючи його номер. Секретар ДЕК записує номер білету у протокол Державної екзаменаційної комісії.


Вимоги до дипломної роботи

Дипломна робота з психології виконується, як правило, тільки студентами психологічної спеціальності. Ця форма підсумкової атестації студентів за весь період навчання має як навчальну, так і оцінювальну функцію. При роботі над проектом студент повинен виявити уміння, вже освоєні ним при виконанні курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та дипломної роботи спеціаліста.

Тема магістерської роботи і план виконання можуть бути запропоновані науковим керівником на основі тематики, розробленої та затвердженої кафедрою психології, а також самим студентом із обґрунтуванням доцільності. Вона повинна бути спрямована на вирішення актуальної дослідницької, прикладної або практичної задачі в галузі наукової або практичної психології.

Після затвердження теми разом із науковим керівником студент складає завдання на виконання дипломної роботи. Воно підписується студентом, науковим керівником і затверджується завідувачем кафедрою.

План виконання дипломної роботи передбачає докладний аналіз літератури з проблематики, а також емпіричне дослідження або практичну психологічну діяльність на вибірці, що забезпечує достатню обґрунтованість результатів, і використання методик, що підтверджують доказовість висновків. Доцільно виконувати проект протягом 5 - го і 6 - го курсів навчання таким чином, щоб дипломна робота на п'ятому курсі створила достатній науковий доробок, дозволила провести пілотажне дослідження.

Як правило, тема магістерської роботи продовжує дослідження, проведені у процесі написання курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та дипломної роботи спеціаліста.


Етапи та оформлення дипломної роботи

Оскільки виконання дипломної роботи являє собою психологічне дослідження, воно включає ряд необхідних етапів:

Визначення теми і первинна постановка проблеми.

Пошук і аналіз літератури по досліджуваній проблемі.

Постановка мети, задач дослідження, формулювання гіпотез.

Планування дослідження, вибір методів і методик.

Проведення дослідження, збір емпіричних даних.

Первинний аналіз даних, їх математична обробка і представлення.

Обговорення й інтерпретація результатів.

Формулювання висновків і узагальнень.

На кожному етапі дослідником вирішуються свої задачі, що вимагають відповідних умінь. Ними повинен опанувати студент при виконанні дипломної роботи.

Технічне оформлення здійснюється за загальноприйнятими принципами: дипломну роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.


Рекомендована структура дипломної роботи

1.Титульна сторінка. 1. Зміст дипломної роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

 2. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення добраної теми, мета й основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура дипломної роботи, визначаються джерела інформації.

 3. Основна частина, що складається з двох - п'яти основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на підрозділи і за змістом повинні відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись меті та завданням, бути органічно пов'язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

 4. Висновки з викладом прогнозу діяльності об'єкта досліджень у перспективі.

 5. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожен додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в дипломній роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують літерами за алфавітом (наприклад: "Додаток А"). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

 6. Перелік використаної літератури

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.
Вимоги до технічного оформлення дипломної роботи

Дипломна робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297). Обсяг дипломної роботи без переліку використаних літературних джерел та додатків має бути не меншим 100 сторінок і не повинен перевищувати 120 - 130 сторінок, надрукованих через два інтервали (60 знаків у рядку, враховуючи проміжки між словами; підрядкові зноски друкують через один інтервал).

Текстова частина має бути одного кольору (бажано чорного) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила або туші.

Аркуш дипломної роботи повинен мати поля: ліве - 2,5 мм, верхнє - 2,0, праве - 1,0, нижнє - 2,0 мм.

Текст дипломної роботи може ілюструватись кресленнями, схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Всі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання, їх наводять одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у переліку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31 - 48], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.


Захист дипломної роботи

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК).

Графік і послідовність захистів складається й обнародується заздалегідь. Для виступу, протягом якого доповідаються основні положення роботи, характеризується актуальність теми, теоретичні і методологічні положення дослідження, його методи і результати, висновки і можливості практичного застосування, надається 10 - 15 хвилин (конкретні вимоги визначає кафедра). Особливу увагу необхідно зосередити на власних розробках і положеннях, що виносяться на захист. Уміння правильно вибрати найбільш важливу інформацію, розподілити за часом її представлення служить істотним критерієм при оцінці роботи членами екзаменаційної комісії.

Для наочності і переконливості захисту основних положень роботи студентові рекомендується використовувати ілюстративний матеріал, що представляє основні графічні і цифрові дані, отримані в ході дослідження. Це можуть бути малюнки на прозорій плівці, що проектуються на екран, або роздруківки таблиць і малюнків у кількості, достатній для членів екзаменаційної комісії і слухачів, що є присутніми на захисті.

Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії і всіх присутніх на захисті. При відповідях він повинен виявити компетентність у проблемі, володіння матеріалом роботи, що враховують члени комісії.

Далі оголошується відгук наукового керівника і зачитується рецензія на роботу, підготовлена компетентним фахівцем. Науковий керівник і рецензент мають право особисто виступити на захисті.

Після цього студентові надається слово для відповідей на зауваження, що містяться в рецензії і виступах слухачів, які присутні на захисті.

Після закінчення захисту всіх студентів члени ДЕК на закритому засіданні обговорюють результати захисту робіт, оцінюють їх із урахуванням якості підготовленої роботи і процесу захисту.

Списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт, подаються до Державної екзаменаційної комісії деканатом. Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту магістерських робіт подаються такі документи: зведена відомість про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки; відгук наукового керівника роботи; рецензія (рецензії) на роботу спеціалістів відповідної кваліфікації.

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її практичне застосування тощо.

Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з відгуком наукового керівника і зовнішніми рецензіями, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальної програми і на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менш як половини її складу за обов'язкової присутності голови комісії та наукового керівника роботи.

На підставі зовнішньої рецензії, відгуку наукового керівника та результатів захисту роботи Державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення стосовно кожного студента щодо оцінки роботи та присвоєння кваліфікації магістра.Студенти, які не захистили дипломну роботу магістра, не мають права на отримання диплома.
Присвоєння кваліфікації випускникам

За результатами захисту дипломної роботи та успішної здачі комплексного державного екзамену Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння випускнику кваліфікації "магістр з психології" і видачу диплому державного зразка.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка