Спеціальні сфери консультування мета курсуСкачати 106.59 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір106.59 Kb.
СПЕЦІАЛЬНІ СФЕРИ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Мета курсу: ознайомити студентів з актуальними напрямками роботи психолога-консультанта на сучасному етапі та передумовами їх виокремлення у спеціальні галузі; сприяти виробленню власного бачення свого місця у професійному консультуванні; поглиблювати професійну мотивацію та готовність до надання психологічної допомоги у практичних сферах життєдіяльності;

Студенти повинні знати:базові поняття курсу психоконсультування та психотерапії, етичні принципи надання психологічної допомоги у специфічних сферах консультування (консультування психосоматичних, немотивованих, невротичних, агресивних, залежних, кризових клієнтів тощо); знати авторів наукових шкіл у роботі з окремими категоріями клієнтів; мати уявлення про профілактику професійного вигорання у роботі з «важкими» клієнтами;

Студенти повинні уміти: використовувати індивідуальні та групові методи консультування у роботі з клієнтами; доцільно застосовувати класичні та відносно нові інтегративні технології у роботі з кризовими клієнтами, робити висновки щодо наявності невротичних тенденцій та особистісних зрушень; орієнтуватись у виборі напрямку роботи (виду консультативної допомоги) з людиною, котра звернулась за психологічною допомогою; працювати за психологічним запитом, укладати професійні контракти у процесі консультативної роботи.

СПЕЦІАЛЬНІ СФЕРИ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЗМІСТ

Модуль 1. Методологія надання консультативної психологічної допомоги

Тема 1.Етичні засади та принципи консультативної допомоги

Тема 2 Характеристика різних типів клієнтів

Тема 3.Теоретичні підходи у консультативній практиці


Модуль 2 Практика роботи психолога- консультанта

Тема 4. Консультування несамостійних, тривожних та вороже налаштованих клієнтів

Тема 5. Консультування клієнтів з невротичними розладами

Тема 6.Консультування психосоматичних клієнтів

Тема 7. Консультування залежних клієнтів
Модуль 3. Інтегративні тенденції у консультуванні кризових клієнтів

Тема 8. Консультування клієнтів у стані горя та втрати

Тема 9. Консультування клієнтів з ознаками ПТСР

Тема 10. Консультування клієнтів з суїцидальною поведінкоюТеми рефератів
1. Психологічне консультування як професійна діяльність.

2. Психологічні вимоги до психолога-консультанта і психотерапевта.

3. Процес психологічного консультування.

4 . Основні напрями консультативної психології.

5. Психологічне консультування з проблем управління.

6. Психологічне консультування з питань ринку та підприємництва.

7. Психологічне консультування у рекламі.

8. Проблеми психологічного консультування у сфері освіти.

9. Консультування з проблем вибору професії.

10. Консультування з проблем сім’ї.

11. Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків.

12. Особливості психологічного консультування у політиці.

13. Психологічна експертиза.

14. Особливості консультування у руслі психоаналізу.

15. Особливості консультування у руслі когнітивної психології.

16. Особливості консультування у парадигмі гештальттерапії.

17. Консультування у руслі гуманістичної психології.

18. Особливості консультування у руслі біхевіористського напряму у психології.

19. Застосування найновіших напрямів психологічної науки у процесі психологічного консультування.

20. Структура та зміст психологічного консультативного процесу.

21. Технологія першої консультативної зустрічі.

22. Захисні механізми психіки та робота із ними у процесі психологічного консультування.

23. Застосування візуальної психодіагностики у процесі психологічного консультування.

24. Консультування у руслі теорії А. Адлера.

25. Особливості консультування у руслі теорії К. Хорні.

26. Особливості консультування у руслі когнітивної теорії А. Бека.

27. Індивідуальні методи психологічного консультування.

28. Групові методи психологічного консультування.

29. Внесок З. Фрейда у психологічну теорію консультування.

30. Принципи психологічного консультування.ПИТАННЯ

для самоконтролю


1. Предмет і завдання психологічного консультування.

2. Принцип конструктивності у психологічному консультуванні.

3. Основні напрями психологічного консультування.

4 . Характеристика консультативного процесу у руслі психоаналізу.

5. Форми психологічного консультування.

6. Характеристика захисних механізмів особистості у психоаналітичному напрямі.

7. Основні принципи психологічного консультування.

8. Характеристика консультативного процесу у руслі біхевіоризму.

9. Психологічні вимоги до особистості психолога-консультанта.

10. Техніки консультування у біхевіоризмі.

11. Зміст професійної компетентності психолога-консультанта.

12. Основні прийоми надання психологічної допомоги у психоаналізі.

13. Основні етапи процесу психологічного консультування.

14. Концепція біхевіоризму та психологічне консультування.

15. Технологія першої консультативної зустрічі.

16. Характеристика консультативного процесу у руслі когнітивізму.

17.Особистісна та професійна готовність психолога до психологічного консультування.

18. Характеристика консультативного процесу у руслі гештальттерапії.

19. Критерії оцінки діяльності практичного психолога.

20. Когнітивне консультування А. Бека.

21. Проблеми психологічної діагностики у рамках процесу психологічного консультування.

22. АВСD — терапія А. Елліса.

23. Основні завдання психологічного консультування.

24. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса.

25. Основні сфери застосування процесу психологічного консультування та їх особливості.

26. Основні поняття психоаналізу З. Фрейда.

27. Застосування принципу конфіденційності у процесі психологіч-

ного консультування.

28. Основні поняття індивідуальної психології А. Адлера.

29. Принцип неманіпулятивності психологічного консультування.

30. Поняття про “тріаду К. Роджерса” у психологічному консульту-

ванні.


31. Принцип професіоналізму у процесі психологічного консульту-

вання.


32. Консультативний процес і психотехніка психодинамічного на-

пряму.


33. Принцип детермінізму у психологічному консультуванні.

34. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні.

35. Принцип нестандартного підходу у психологічному консульту-

ванні.


36. Клієнт-центрований підхід у консультуванні К. Роджерса.

37. Принцип неманіпулятивного підходу у психологічному консуль-

туванні.

38. Психологічне консультування з проблем управління.

39. Принцип недирективності у психологічному консультуванні.

40. Психологічне консультування з проблем менеджменту.

41. Принцип орієнтації на установки клієнта.

42. Психологічне консультування з проблем ринку та підприємниц-

тва.

43. Принцип уникнення надмірної оригінальності у психологічномуконсультуванні.

44 . Психологічне консультування у сфері освіти.

45. Принцип підтримки мотивації тривалої роботи у рамках психо-

логічного консультування.

46. Психологічне консультування з проблем сім’ї та шлюбу.

47. Принцип нейтральності консультанта.

48. Психологічне консультування у політиці.

49. Принцип безоцінкового прийняття клієнта у психологічному

консультуванні.

50. Психологічне консультування з проблем добору кадрів.

51. Принцип критичного ставлення психолога-консультанта до своїх

можливостей.

52. Участь психолога у процесі підготовки реклами.

53. Принцип орієнтації клієнта на вирішення власних проблем.

54. Основні напрями консультативної роботи психолога-практика в

навчальних закладах.

55. Принцип добровільності у психологічному консультуванні.

56. Основні завдання психологічного консультування з проблем

сім’ї та шлюбу.

57. Принцип комплексного підходу у психологічному консульту-

ванні.

58. Психологічне консультування у сфері реклами.59. Принцип співробітництва у психологічному консультуванні.

60. Поширені помилки консультанта-початківцяСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. — Брест,1993.

2. Абрамова Г. С. Практическая психология. — М., 1997.

3. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М.:Прогресс, 1995. — 296 с.

4 . Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники: Пер с англ. —

М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в

игры. — СПб.: Лениздат, 1992.

6. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практи-

ка. — К.: Укртехпресс, 1997. — 215 с.

7. Бродли Б. Т. Рекомендации начинающему практику в центриро-

ванной на клиенте терапии / Под ред. А. М. Дружинина. — К.,

1997.

8. Бурлачук Л. Ф., Грабская И. А., Кочарян А. С. Основы психотера-пии. — К., 1999.

9. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психоди-

агностике. — СПб., 2001.

10. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консульти-

рование: ситуационные задачи. — К.: Выща шк., 1996.

11. Гірник А. М. Тренінг комунікативних умінь / За ред. Н. Л. Коло-

мінського. — К., 1995.

12. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологи-

ческого консультирования. — К.: Наук. думка, 1995.

13. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотех-

ники: Учеб. пособие. — М., 1999.

14. Вачков И. В. Введение в тренинговые технологии. — М., 1998.

15. Введение в практическую социальную психологию / Под ред.

Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. — М.: Смысл,

1996.

16. Гештальттерапия: Теория и практика. — М., 2000.17. Глэддинг С. Психологическое консультирование. — СПб.: Питер,

2002.


18. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. — Л., 1985.

19. Зубалий Н. П., Левочкина А. М. Основы психотерапии: Учеб. по-

собие. — К.: МАУП, 2001. — 158 с.

20. Карпова Г. О. Зміст професійної діяльності керівників

рай(міськ)центрів психологічної служби / За ред. Н. Л. Коло-

мінського. — К., 1995.

21. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. — К.:

МАУП, 1996.

22. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-

психологічний аспект): Монографія. — К.: МАУП, 2000.

23. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.,

1999.


24. Макшанов С. И. Психология тренинга. — СПб., 1997.

25. Маслоу А. Психология бытия. — М.: Ваклер, 1997. — 304 с.

26. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. — М.:

Класс, 1994. — 133 с.

27. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. —

СПб.: Питер, 2001.

28. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ.

вузов. — М.: ТЦ “Сфера”, 2000.

29. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. по-

сіб. / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та

ін.; За наук. ред. Л. М. Карамушки. — К.: МАУП, 2002.

30. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха

Фромма. — М.: Юристъ, 1995. — 624 с.

31. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дуброви-

ной. — М.: Просвещение, 1996.

32. Роджерс К. С. Взгляд на психотерапию: Становление человека. —

М.: Прогресс, 1994. — 4 80 с.

33. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные

группы: теория и практика. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.

34. Сидоренко Е. В. Психодраматический и недирективный подход к

групповой работе с людьми: Метод. описания и коммент. — СПб.,

1992.


35. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. — СПб.:

Речь, 2002.

36. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент:

взгляд клинициста. — М.: Класс, 1997.

37. Управленческое консультирование: В 2 т. / Под ред. М. Кубра. —

М.: Интерэкспорт, 1992.

38. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психоте-

рапия. — М., 1992.

39. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. — М.: Наука, 1991. —

456 с.


40. Фрейд З. Психология бессознательного. — М.: Просвещение,

1989. — 44 8 с.

41. Фромм Э. Бегство от свободы. — М.: Прогресс, 1995. — 312 с.

42. Фромм Э. Душа человека. — М.: Республика, 1992. — 4 15 с.

43. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. — СПб.:

Евразия, 1998. — 526 с.

44 . Щёкин Г. В. Как эффективно управлять людьми. — К.: МАУП,

1999.


45. Эйдемиллер А. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии:

Метод. пособие. — М.: Фолиум, 1996.

46. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. — Л.:

Медицина, 1990.

47. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Психология и психотерапия

семьи. — СПб., 1999.

4 8. Экономическая психология / Под ред. И. В. Андреевой. — СПб.:

Питер, 2000

49. Юнг К. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее тео-

рия и практика. — К.: СИНТО, 1995. — 228 с.Додаткова

50. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультирова-

нию. — Екатеринбург: Деловая кн.; М., 1995.

51. Алешина Ю. Е. Семейное и индивидуальное психологическое

консультирование. — М.: РИЦК, 1993.

52. Байярд Р. Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток: Практ. руко-

водство для отчаявшихся родителей. — М.: Просвещение, 1991.

53. Бурменская В. Г., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-пси-

хологическое консультирование: Проблемы психологического

развития детей. — М.: Изд-во МГУ, 1990.

54. Вопросы практической психодиагностики и психологического

консультирования в вузе. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

55. Захаров А. И. Как преодолеть страхи у детей. — М.: Педагогика, 1986.

56. Захаров А. И. Как преодолеть отклонения в поведении ребен-

ка. — М.: Просвещение, 1986.

57. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. —

Л.: Медицина, 1983.

58. Непридуманные истории: Из жизни психологов и их клиентов. —

М.: Генезис, 2007.

59. Обозов Н. Н. Психологическое консультирование: Метод. посо-

бие. — СПб., 1993.

60. Раттер М. Помощь трудным детям. — М.: Прогресс, 1987.

61. Сатир В. Как строить себя и свою семью. — М.: Педагогика-

Пресс, 1992.

62. Стариков И. Психоанализ избирательной кампании: как не про-

играть на выборах. — Николаев: Возможности Киммерии, 2004.

63. Шнейдер Л. Б. Основы консультативной психологии: Учеб. пособие. — М., 2005.

64. Эберлейн Г. Страхи здоровых детей: Пер. с нем. — М.: Знание,1981.

65. Экономическая психология. — СПб.: Питер, 2000.

66. Ялом И. Дар психотерапии. — М.: Эксмо, 2005.67. Ялом И. Шопенгауэр как лекарство. — М.: Эксмо, 2006.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка