Соки фруктові та овочеві. Визначення співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13С/12C) в м’якоті фруктових соків. Метод масспектрометріїСкачати 228.83 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір228.83 Kb.


ДСТУ ENV 13070:1998

(Проект, перша редакція)НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Соки фруктові та овочеві.

Визначення співвідношення стійкого вуглецевого

ізотопу (13С/12C) в м’якоті фруктових соків.
Метод масспектрометрії

(ДСТУ ENV 13070:1998, IDT)

(Видання офіційне)

Київ


Держспоживстандарт України

201__


1 ВНЕСЕНО: ТК-154 «Соки та соковмісні продукти», Одеська національна
академія харчових технологій

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Верхівкер Я.Г., професор, доктор техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від __________ №______з_____
3. Національний стандарт відповідає ENV 13070:1998 Fruit and vegetable juices – Determination of stable carbon isotope ratio (13C/12C) in the pulp of fruit juices –Method using isotope ratio mass spectrometry

(Соки фруктові та овочеві. Визначення співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13С/12C) в м’якоті фруктових соків. Метод масспектрометрії)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)


Зміст

Передмова …...........................................................................................................

1 Сфера застосування.............................................................................................

2 Нормативні посилання ........................................................................................

3 Символи ...............................................................................................................

4 Принцип................................................................................................................

5 Реагенти.................................................................................................................


6 Апаратура..............................................................................................................
7 Процедура.............................................................................................................
8 Розрахунок............................................................................................................
9 Точність.................................................................................................................
10 Звіт про випробування.......................................................................................
Додаток А (довідковий) Бібліографія ..................................................................
Додаток Б (довідковий) Статистичні результати міжлабораторних тестів .....


4

5

55

5

66

6

78

8

910


Передмова
Цей європейський Prestandard був підготовлений Технічним комітетом
CEN/TC 174 «Фруктові та овочеві соки – Методи аналізу», секретаріат якого знаходиться у AFNOR.

Відповідно до CEN/CENELEC внутрішнього розпорядку, національні організації зі стандартизації нижчезазначених країн зобов’язані оголосити про це європейський Prestandard: Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Сполучене Королівство.1 СФЕРА застосування

Цей європейський Prestandard встановлює метод визначення співвідношення стабільних ізотопів вуглецю в м’якоті фруктових соків. При визначенні цього параметра корисно, в якості внутрішнього стандарту для порівняння з вмістом Вуглецю 13, значення (δ 13C), які отримані для цукру.2 Нормативні посилання

Цей європейський Prestandard містить датовані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях у тексті та публікаціях, перерахованих нижче. Для датованих посилань наступні поправки або перегляди будь-яких публікацій дійсні для цього Prestandard тільки при внесенні до нього змін або перегляді.

Для посилань застосовується останнє видання публікації.

EN ISO 3696:1995

Water for analytical laboratory use – Specification and test
methods (вода для аналітичного лабораторного використання – Вимоги та методи випробувань)

ISO 5725:1986

Precision of test methods – Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests (точності методів випробувань – визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу випробування міжлабораторних випробувань)

ENV 12140:1996

Fruit and vegetables juices – Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) of sugars from fruit juices – Method using isotope ratio mass spectrometry (Соки фруктові та овочеві – Визначення співвідношення стабільних ізотопів вуглецю
(13C/12C) у цукрі з фруктових соків – Метод з використанням ізотопної масспектрометрії)

3 Символи

Для цілей цього стандарту застосовуються такі символи:

(13C/12C) – ізотопне співвідношення Вуглецю 13 до 12 для розглянутого зразка;

δ13C – вуглець 13 (13С) вміст виражається в частинах на тисячу (0/00);

g – прискорення сили тяжіння на поверхні Землі (9,81 м/с2).

4 Принцип

Вуглець, що міститься в м’якоті, кількісно спалюється у вуглекислий газ. Співвідношення двох стабільних ізотопів вуглецю (13С і 12С) вимірюється за допомогою мас спектрометра ізотопних відносин. Це значення можна порівняти зі значенням, отриманим для цукру (визначається за допомогою ENV 12140). Якщо є занадто велика різниця між кількістю в м’якоті та цукрі, то це може означати додавання цукру на основі C4 таких рослин, як цукрова тростина або кукурудза.


5 Реагенти

Використовувати тільки реагенти визнаного аналітичного класу і тільки воду відповідно до, принаймні, третього ступеня з EN ISO 3696:1995.5.1 Гідроксид кальцію

5.2 Сірчана кислота 95 % до 97 % (м/м)

5.3 Ацетон

6 Апаратура

Звичайне лабораторне обладнання і, зокрема, таке:6.1 Ізотопний мас спектрометр, з можливістю визначення вмісту 13С у природному газі СО2 з точністю до 0,05 % або краще у вигляді відносного
δ значення (див. 8) (один вимірювальний цикл із десяти періодів інтеграції).

Мас спектрометр, як правило, має бути оснащений потрійним колектором одночасного обліку в масові числа 44, 45 і 46. Мас спектрометр має бути встановлений або з подвійною системою на вході, для вимірювання поперемінно невідомого зразка і стандарту, або використовувати он-лайн систему, яка спалює зразок в елементарному аналізаторі (6.2), після чого газ хроматографічного розділення продуктів згорання потрапляє на визначення ізотопного складу за допомогою масспектрометрії. Перший спосіб забезпечує високу точність визначення варіацій ізотопного складу в межах природної кількості. Проте, правильний результат можна отримати за допомогою он-лайн способу, передбаченим другим шляхом використання.6.2 Апарат для спалювання (елементарний аналізатор), в якому можна кількісно перетворити весь вуглець зразка в діоксид вуглецю (СО2), і який здатний конвертувати всі оксиди азоту, що утворюються в процесі окислення, в газоподібний азот, і видалення всіх інших продуктів згорання, зокрема води, від CО2.

6.3 Центрифуга, яка здатна виробляти відцентрове прискорення до 1400 g на базі центрифужної труби (6.4).

Примітка: частоту обертання, щоб дати правильне відцентрове прискорення, можна розрахувати за формулою:

а = 11,18 ∙ r · (n/1000)2, (1)

де: a – відцентрове прискорення;

r – радіус центрифуги в сантиметрах, вимірюється від середньої точки (осі центрифуги) у нижній частині труби центрифуги, коли колихання зупинено;

n – частота обертання на хвилину.6.4 Центрифужна труба, обсягом 50 мл

7 Процедура

7.1 Підготовка тестового зразка: 50 мл фруктового соку (свіжого або відновленого) центрифугують при 1400 g протягом 10 хвилин, щоб відокремити зважені тверді речовини (целюлозу). Для видалення залишків цукру центрифугат тричі промивають водою. Для цього осад ресуспендірують у 40 мл води і перемішують протягом 5 хв. Суспензія знову центрифугується і вода видаляється. До осаду додається вода і процес повторюється. Осад втретє промивається водою.

Після цієї третьої промивки водою м’якоть ресуспендірують у 40 мл ацетону для вилучення будь-якого ліпідного матеріалу. Після перемішування в ацетоні суспензію центрифугують, як зазначено вище, і м’якоть відокремлюють від розчинника. Свіжий осад відділяють від ацетону, і процес повторюється ще два рази. Для отримання достовірних результатів важливо, щоб вода і ацетон для промивки були використані повністю. Це гарантує, що всі залишки цукрових і ліпідних матеріалів будуть видалені. Якщо осад неправильно промити, ліпідний матеріал викличе значні негативні зміни у вмісті δ 13C в осаді.

М’якоть після миття, як описано вище, остаточно висушують під вакуумом, що дає білий/сірий колір твердої речовини, яка може бути легко гомогенізована.

7.2 Спалювання м’якоті

Спалювання зразків виконують з використанням процедур, наведених у


п. 7.1, які використовують процедуру для цукрів, наведену в ENV 12140:1996.

Слід проявляти обережність, щоб гарантувати, що кількісне скорочення всіх оксидів азоту утворюється з азотовмісних сполук у м’якоті на стадії спалювання. Якщо це не досягається, закис азоту буде присутнім у вуглекислому газі і це буде сприяти збільшенню маси 46 іону. Це призведе до неправильної корекції для кисню 17 і дасть занадто низький рівень вуглецю 13 у вмісті м’якоті.

Примітка: підходящі системи мікроспалювання є у продажу.

7.3 Визначення

Співвідношення ізотопів 13C/12C у вуглекислому газі, отриманому при спалюванні м’якоті, як описано у розділі 7.2, визначається за допомогою ізотопних співвідношень мас спектрометром (6.1). Визначення співвідношення для ізотопів виду 132/122 виконується для відповідної інтенсивності.8 Розрахунок

На додаток до масової чисельності (0/00 атомів), широко використовується так звана дельта (δ), яка також використовується як альтернатива системи одиниць для позначення вмісту ізотопу. Дельта значення використовується виключно для позначення змін (на третьому знаку після коми) природного ізотопу. Визначення δ13C – значення відносної різниці на тисячу між 13Сі12С співвідношенням зразка відношення стандарту PDB (Pee Dee Belemnite standard South Carolina – USA). Це визнане значення вмісту карбонату кальцію з ізотопним відношенням (13С/12С)PDВ = 0,0112372 емісії CО2. Ця величина є точкою відліку загальної міжнародної шкали PDB для δ13C та виражається в промілі (0/00) і розраховується за такою формулою:. (2)

Відповідний вторинний стандарт для рутинного використання цього методу є NBS 22, отриманий від Міжнародного агентства з атомної енергії (IAEA1) Відень), за яким значення δ13C – 29,80 0/00 порівняно з PDB.

__________________________

1)International Atomic Energy Agency, P.O. Box 100 A-1400 Wien - Austria.

9 Точність

Детальна інформація про міжлабораторні випробування на точність методу наведена в додатку Б. Значення, які отримані у міжлабораторних випробуваннях, не можуть бути застосовані для аналізу концентрації діапазонів та матриць, крім зазначених у додатку Б.9.1 Повторюваність

Абсолютна різниця між двома одиночними результатами, знайденими на ідентичному аналізованому матеріалі одним оператором, використовуючи той же апарат в найкоротше можливий проміжок часу, не повинна перевищити межу повторюваності r не більш, ніж у 5 % випадків.

Значення:

— Апельсиновий сік………………………………………

r = 0,32 0/00

— Апельсиновий сік з додаванням цукру………………

r = 0,31 0/00

— Сік грейпфрутів……………………………………….

r = 0,26 0/00

— Сік грейпфрутів з додаванням цукру…………………

r = 0,45 0/00

— Ананасовий сік…………………………………………

r = 0,42 0/00

— Ананасовий сік з додаванням цукру…………………

r = 0,46 0/00

9.2 Відтворюваність

Абсолютна різниця між двома окремими результатами тесту на ідентичних матеріалах, про які повідомили дві лабораторії, перевищують межу відтворюваності R не більш, ніж у 5 % випадків.

Значення:

— Апельсиновий сік………………………………………

R = 1,03 0/00;

— Апельсиновий сік з додаванням цукру………………

R = 0,92 0/00;

— Сік грейпфрутів………………………………………

R = 0,78 0/00;

— Сік грейпфрутів з додаванням цукру…………………

R = 2,35 0/00;

— Ананасовий сік…………………………………………

R = 3,00 0/00;

— Ананасовий сік з додаванням цукру…………………

R = 2,08 0/00

10 Звіт про випробування

Протокол випробувань повинен містити такі дані:

— всі відомості, необхідні для ідентифікації зразка (тип зразка, походження зразка, позначення);

— посилання на цей європейський стандарт;

— дата і тип процедури відбору зразків (якщо відомо);

— дату отримання;

— дату проведення випробування;

— результати випробувань і одиниці, в яких вони були виражені;

— особливі ознаки, які спостерігалися під час випробувань;

— усі операції, не вказані в методі, розглядаються як додаткові або які могли б вплинути на результати.Додаток А

(довідковий)

Бібліографія
H.Craig, Geochim. Cosmochim. Acta, (1957) 133.

G. Hut. Consulttants1 Group Meeting on Stable Isotope Reference Samples for Geochimical and Hydrological Investigations, IAEA, Wien, 16-18. September 1985, IAEA-Bericht, April 1987 (Консультативна Групова Нарада за зразками стабільних ізотопів для геохімічних та гідрологічних дослідження. МАГАТЕ. Відень. 16-18 вересня 1985 року , доповідь МАГАТЕ. Квітень 1987)

A.Rossmann, J.Koziet, G.J.Martin, M.J.Dennis. Determination of the carbon-13 content of sugars and pulp from fruit juices by isotope ratio mass spectrometry (Internal Reference Method). A European interlaboratory comparison. Analytica Chimica Acta (1997) 340, 21-29. [Визначення вмісту вуглецю-13 у цукрах та м’якоті фруктових та овочевих соків (внутрішній референтний метод)].

Додаток Б

(довідковий)Статистичні результати міжлабораторних тестів
Відповідно до ISO 5725:1986, такі параметри були визначені у міжлабораторних випробуваннях (літературу, що відноситься до методу, див. Додаток А).

Тест був проведений Робочою Групою 1 «Ізотопи» в CEN/TC 174.

Рік міжлабораторних тестів 1995
Кількість лабораторій 19
Кількість зразків 6

Таблиця Б.1Зразок

A

B

C

D

E

F

Кількість лабораторій, яка залишилась після усунення помилок
Кількість помилок (лабораторій)

17

2


16

3


16

3


17

2


18

0


17

2


Середнє значення () (0/00)

-25.98

-25,92

-24,92

-24,93

-11,47

-11,36

Повторюваність (стандартне відхилення) (Sr) (0/00)
Повторюваність (відносне стандартне відхилення) (RSDr) (0/00)

0,12

0,46


0,11

0,42


0,09

0,36


0.16

0,64


0,15

1,31


0,17

1,50


Межа повторюваності (r) (0 /00)

0,32

0,31

0,26

0,45

0,42

0,46

Відтворюваність (стандартне

відхилення) (Sr) (0/00)

Відтворюваність (відносне стандартне відхилення) (RSDr) (0/00)


0,37

1,42


0,33

1,27


0,28

1,12


0,84

3,37


1.07

9,33


0,74

6,51


Межа відтворюваності (R) (0/00)

1,03

0,92

0,78

2,35

3,00

2,08

Примітка: не залежно від г, R і .
Типи зразків:
A

– апельсиновий сік;B

– апельсиновий сік з додаванням цукру;C

– сік грейпфрута;D

– сік грейпфрута з додаванням цукру;E

– ананасовий сік;F

– ананасовий сік з додаванням цукру.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка