Соціальну роль гурткової роботи в суспільстві важно переоцінити. У наш час формування всебічно розвиненої особистості неможливе без технічної творчості. Як наголошував ССкачати 99.14 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір99.14 Kb.
Ковбаса С.М.

Doshinskiy1991@gmail.com
Розвиток технічних здібностей учнів у процесі гурткової роботи
Соціальну роль гурткової роботи в суспільстві важно переоцінити. У наш час формування всебічно розвиненої особистості неможливе без технічної творчості. Як наголошував С.Ніколаєнко: позашкільна освіта – є важливою ланкою у вихованні та розвитку дитини, вона доступна кожному і забезпечує вільний творчий, інтелектуальний і духовний розвиток особистості, також при цьому відволікаючи молодь від негативних зовнішніх впливів. До проблеми підростаючого покоління в системі позашкільної освіти зверталися ще в своїх працях та пошуках видатні вчені-педагоги (К.Ушинський, А.Макаренко, С.Русова, В.Сухомлинський, С.Шацький, П.Бланський та інші).

Технічна творчість – вид діяльності учнів, результатом якої є технічний об’єкт, що має ознаки корисності і суб’єктивної (для учнів) новизни; розвиває інтерес до техніки і явищ природи, сприяє формуванню мотивації до навчання [6].

Успіх передбачуваної суб’єктивної новизни викликає потужний емоційний підйом. Успіх «окрилює», викликаючи радість пізнання. Емоційний підйом може бути настільки великий, що будь-яка «чорнова» робота, котра перешкоджає здійсненню творчої ідеї, долається легко і навіть з натхненням, інтересом.

Тому у формуванні майбутніх техніків, конструкторів, інженерів велике значення мають технічні гуртки, серед яких важливе місце займають гуртки технічного моделювання, конструювання моделей автомобілів.

Цифри, які зараз відображають технічну діяльність людей:

- з досліджень і розробок, що проводяться в даний час в країні, впроваджується тільки 0,5%;

- від 60% до 80% розробок в різних сферах дублюють один одного;

- тільки один з 30 працюючих є автором раціоналізаторської пропозиції [4].

Гурток – основна традиційна форма реалізації змісту позашкільної освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності, так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальних програм [8].

Розвиток творчого мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, прагнення до пошуків досліджень - одна з важливих проблем оптимізації навчання і комплексного підходу до навчально-виховної роботи, до використання у навчально-виховному процесі різних форм, позакласних заходів, зокрема гуртків.

Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів. Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає учням працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця , допомогти йому самовизначитись. Характерною особистістю гурткової роботи є те, що вона не регламентується обов'язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини.

В.Гаврилюк у своїй статті «Формування творчої активності

вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності», описував дослідження аспектів формування творчої активності вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів у процесі їх пошукової та науково-дослідницької діяльності [7].

Н.Колесника у статті «Організація художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти» представила аналіз організації художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти [8].

Запровадження технічної творчості, як одної із форми трудової підготовки учнів, розглядали такі науковці як В.Алексєєв, В.Аридін, П.Андріанов, І.Волощук, А.Дубов, Е.Зеєр, В.Качнев, В.Путілін, І.Смагін, Р.Сеульський, Ю.Столяров, В.Розумовський та інші. На основі педагогічних досліджень та проведеної експериментальної роботи у загальноосвітніх школах автори розкрили можливість запровадження елементів технічної творчості на уроках трудового навчання, як один із засобів розвитку їх творчо-технічних здібностей. Практичне застосування технічної творчості учнів у навчальному процесі довело, що вони на порядок випереджали своїх однолітків у швидкості мислення, прийнятті креативного варіанту відповіді, виявляли причино наслідкові дії та інше.

Психологічний аспект можливостей розвитку творчо-технічних здібностей учнів в основній школі досліджували Ю.Гільбух, С.Максименко, В.Моляко, З.Петрясинський та інші. На основі зроблених ними досліджень та проведених експериментів в школах та позашкільних закладах автори доводять, що розвиток творчо-технічних здібностей в учнях, можливий і є реальним. Більш того, експериментальна база їх досліджень доводить, що учні, які займалися технічною творчістю мають більш розвинуте мислення, відзначаються нетривіальним вирішенням складних технічних задач та розвинутою уявою [9].

Педагогічні основи розвитку творчих здібностей учнів молодших класів досліджував І.Волощук, який виявив, що навіть у цьому віці в учнях можливо і потрібно розвивати творчі здібності, які є ефективним результатом пропедевтичної підготовки шляхом формування структурних складових потенціалу творчої особистості з наступним залученням до розв’язання творчих задач наукового, технічного, організаційного та художнього характеру [1].

Конструювання – це процес створення конструкцій, у яких передбачається взаємне розташування частин та елементів, способи їх з’єднання. Успішності конструктивно-технічної діяльності сприяє практична спрямованість розуму дитини, просторова уява, розвинена технічна спостережливість, раціональний підхід до розв'язання завдань [6].

З допомогою конструктивно-технічних здібностей у подальшому діти успішно засвоюють такі шкільні предмети, як креслення, геометрія, фізика, хімія, де необхідно уявляти сутність процесу, будову механізмів та ін.

Визначаючи художньо-технічну творчість як діяльність, у процесі якої створюються матеріальні й духовні цінності засобами образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, трудового навчання, дизайн-освіти; в учнів формуються художні й технічні знання, уміння, навички у різних видах діяльності.

Здібності людей поділяють на види передусім за змістом і характером діяльності, в якій вони виявляються. Розрізняють загальні й спеціальні здібності. Під спеціальними здібностями розуміють такі, що явно виявляються в окремих спеціальних галузях діяльності (наприклад, сценічній, музичній, спортивній, конструкторській тощо).

Важливу роль у житті людини відіграють здібності до практичної діяльності. До цієї категорії зараховують організаторські і конструкторсько-технічні здібності.

Технічні – це такі взаємопов’язані здібності, що проявляються незалежно один від одного: до розуміння техніки, оволодіння нею, виготовлення технічних виробів, технічного винахідництва [9].

Заняття, спрямовані на розвиток технічних здібностей можна проводити у формі гри. Для цього потрібно використовувати ігри типів: творчі, розвиваючі, які при всій своїй різноманітності виходять із загальної ідеї й мають характерне творче спрямування.

До таких ігор висуваються певні вимоги, зокрема:

- кожна гра охоплює низку завдань;

- завдання ставлять дитині в різній формі і в такий спосіб знайомлять її з різними способами передачі інформації;

- завдання розташовують в порядку зростання складності;

- завдання мають дуже широкий діапазон труднощів, тому ігри можуть викликати зацікавленість протягом багатьох років;

- поступове зростання труднощів завдань сприяє розвитку творчих здібностей учнів;

- для ефективного розвитку творчих здібностей у дітей необхідно дотримуватись таких умов:


 • розвиток здібностей потрібно починати із самого раннього віку;

 • завдання-сходи створюють умови, що випереджають розвиток здібностей;

 • творчі ігри повинні бути різноманітні за своїм змістом, щоб створювати атмосферу вільної й радісної творчості.

У процесі організації навчання, спрямованого на розвиток творчих здібностей, велике значення надається загально-дидактичним принципам, таким як: науковість, систематичність, послідовність, доступність, наочність, активність, міцність, індивідуальний підхід.

На основі узагальнення різних методичних матеріалів склався певний алгоритм з розвитку в учнів творчого ставлення до будь-якої виконуваної роботи, інтересу до обраної професії .

Починаючи з перших занять слід виховувати в учнів інтерес до творчої діяльності. Для цього необхідно розкривати учням творчі аспекти виконання ними різних технологічних операцій, постійно вселяючи віру у власні творчі сили. Тільки за таких умов учні діятимуть активно і самостійно.

Рекомендується на заняттях гуртка показувати учням нові прийоми виконання технологічних операцій, пояснювати, що по можливості їх можна удосконалювати; намагатися збудити в них інтерес до пошуку більш раціональних прийомів роботи [2].

Слід розробляти такі завдання які повинні створювати умови для застосування набутих знань і досвіду; спроможні створювати проблемну ситуацію яку потрібно вирішити у процесі їх розв’язання.

Активізація творчої діяльності учнів може досягатися шляхом створення своєрідних «ситуацій ускладнення», пов'язаних із внесенням до завдання елементів новизни, зокрема полягають вони в тому, що вчитель часто свідомо змінює звичну для учнів будову конструкції. 10-15 хвилин заняття проводити з використанням методу «мозкового штурму» і аналізу індивідуальних розробок завдань учнів.

Отже, вироблене в учнів творче ставлення до праці дозволяє сприймати будь-яку доручену їм роботу як об'єкт творчості. Все це прискорює їх адаптацію до обраної професії, а визнання результатів творчої праці стимулює ще більшу захопленість.

Система позашкільного виховання й освіти, що охоплює науково-технічні й виробничі колективи, художньо-технічні товариства, клуби юних техніків, малі академії наук, дитячі творчі об’єднання створює можливості для забезпечення кожній дитині цілеспрямовану й повноцінну організацію вільного часу, всебічний розвиток власних здібностей, отримання додаткових знань і оволодіння професійними уміннями.Основним принципом виховання майбутнього покоління є збереження надбань минулого та гармонійне доповнення сучасними ефективними підходами та методами.
Використана література:

 1. Адамів Г.С. Пізнай себе / Адамів Г.С., Парасюк І.А – Броди.: 2003.
 2. Бєлошицький О. Технічна творчість на уроці праці як перспективна форма трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи / Бєлошицький О. // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць. – Умань, 2010.

 3. Биковська О.В. Програми з позашкільної освіти: науково-технічний напрям /Биковська О.В. Лихота С.О. та ін.. – К. : Грамота, 2007. – 360 с.


 4. Бодров А.А. Развитие творческих способностей личности на занятиях кружка технического творчества [Ел. джерело] http://ap47.ru/p85

 5. Ботюк О.Ф. Передумови розвитку здібностей школярів до

технічної творчості / Ботюк О.Ф. – К.: 1996.

 1. Брагин В.П. Техническое творчество / Брагин В.П, Булгатов Н.П. – М.: Молодая гвардія, 1956. – 528 с.

 2. Гаврилюк В. Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності / Гаврилюк В. // Вісник Житомирського державного університету, 2011.

 3. Колесник Н. Є. Організація художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти / Колесник Н.Є. // Вісник Житомирського державного університету, 2005.

 4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / Максименко С.Д. Соловієнко В.О. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка