Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх провізорівСкачати 86.45 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір86.45 Kb.
#38490
Пляка Л. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативних здібностей майбутніх провізорів / Л. В. Пляка, А.А. Котвіцька // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. / Редкол.: В. С. Афанасенко та ін. – Харків: ХУПС, 2008. –Вип.2(31) – С.165-169

УДК 159.9

Котвіцька А.А.

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Пляка Л.В.

cтарший викладач кафедри педагогіки та психології

Національний фармацевтичний університет

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВS0CIALY-PSYHOLOGICAL TRAINING AS A WAY OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF THE FUTURE PHARMACISTS

Постановка проблеми. У сучасний період однією з нових форм організації освіти є використання нових навчальних технологій, заснованих на ефективному засвоєнні та розвитку знань, особистісних якостей і навиків, моделей поведінки, розширенні творчих можливостей. Саме такою технологією є тренінг.

Тренінг або соціально-психологічний тренінг являє собою навчальну технологію, орієнтовану на використанні активних методів групової роботи. Психологічний тренінг дозволяє ефективно вирішувати завдання, пов`язані з розвитком навичок спілкування, керування власними емоційними станами, самопізнання і самосприйняття.

Спілкування і взаємодія з людьми складають основний зміст роботи фармацевтів і провізорів. Фармацевтичний працівник повинен вміти і мати бажання спілкуватися з покупцями. Адже поради пацієнтам по лікуванню – це одна з складових аптечного сервісу. Невисокий рiвень навичок дiлового спiлкування негативним чином впливає на ефективнiсть професiйної дiяльностi працівників фармацевтичної галузі. Усе це потребує застосування спеціального інструментарію, який допоміг би забезпечити як загальну, так і спеціальну підготовку провізорів до успішного професійного спілкування.

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасна психолого-педагогічна наука виробила значну кількість теоретико-практичних аспектів психологічного тренінгу, описаних у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених-дослідників, зокрема: Л.Ф.Анн, Н.Н.Васильєва, Н.Н.Єжова, Л.М.Журавська, Т.В.Зайцева, В.С. Лозниця, Н.Л.Коломинський, Л.А.Петровська, Н.В.Самоукіна, Л.Д.Столяренко та ін. Незважаючи на фундаментальні дослідження в цій галузі, незначна увага приділяється дослідженню соціально-психологічного тренінгу, як засобу розвитку психологічної готовності майбутніх провізорів до професійної комунікативної діяльності.

Мета статті – визначити зміст і особливості соціально-психологічного тренінгу як навчальної технології у підготовці майбутніх провізорів до професійної комунікативної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Упродовж XX століття тренінг, як засіб адаптації людини до професійної діяльності, перепрограмування поведінки та діяльності людини, отримав широке визнання і впровадження у різні сфери людської діяльності. В сучасних умовах тренінги повинні стати одним з провідних засобів професійного навчання, які спрямовані на формування і розвиток особистої і професійної компетенції.

Термін "тренінг"(з англ. train, training) має низку значень: навчання, виховання, тренування, дресирування. Існує багато визначень цього поняття. Ю. Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, спрямованих на розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності [1, 10]. Тренінг визначається і як засіб перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини. Сьогодні існує декілька видів тренінгу: тренінг партнерського спілкування, тренінг сенситивності та тренінг креативності, що пов'язані з психогімнастичними вправами, які націлені на формування та розвиток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування [3, 10].

Метод соціально-психологічного тренінгу запропонував у 70-х роках минулого століття М. Форверг, який працював у Лейпцигському та Йенському університетах. Засобами тренінгу виступали рольові ігри з елементами драматизації, що створювали умови для ефективного формування комунікативних навичок.

Соціально-психологічний тренінг – галузь практичної психології, орієнтована на використання активних методів групової психологічної роботи з метою розвитку компетентності в спілкуванні [ 2, 15 ]. Визначення соціально-психологічного тренінгу, як активного навчання шляхом набуття життєвого досвіду, моделюємого в груповій взаємодії людей, розглядав А.Герцов.

Столяренко Л.Д. стверджує, що соціально-психологічний тренінг розвиває вміння підтримувати спілкування, психологічно стимулювати активність партнера; максимально використовувати соціально-психологічні характеристики комунікативної ситуації для реалізації своєї стратегічної лінії; прогнозувати можливі шляхи розвитку комунікативної ситуації, в рамках якої розгортається спілкування; психологічно налаштовуватись на емоційний тон партнерів по спілкуванню [4 (1214), 635]. Практичні можливості психології взагалі дозволяють покращити практику спілкування, а застосування соціально-психологічного тренінгу спрямоване передусім на розвиток особистості, формування ефективних комунікативних умінь, засвоєння навичок як ділового спілкування провізорів, так і неформального, формування впевненості в собі та зниження тривожності у спілкуванні, стійку мотивацію до саморозвитку.

Успішність проведення тренінгу і навчання залежать від багатьох факторів. Одна з найважливіших умов ефективності тренінгу - прагнення учасника до самовдосконалення, активності, відкритості, бажання оптимізувати власну психологічну компетентність.

Соціально-психологічний тренінг має дві фази - діагностичну та корекційну. Під час діагностичної фази тренінгу виконуються такі завдання:


  • пізнання своїх особистісних якостей, комунікативних особливостей, рефлексія   власного   спілкування   та поведінки;

  • інформації про сприймання кожного учасника тренінгу як особистості,   його вміння спілкуватися з людьми.

Під час корекційної фази соціально-психологічного тренінгу відбувається виправлення недоліків кожного учасника, окреслюються шляхи удосконалення психологічної компетентності, вироблення у них певних якостей, що закріпляють його статус у системі міжособистісних стосунків сприяє професійному зростанню, розвитку його психологічної і життєвої компетентності, а саме:

  • уміння розумітися в людях: здатність швидко і правильно оцінити їхні психологічні особли­вості, сильні та слабкі сторони; розуміти їхні настрої, думки, почуття;

  • морально-комунікативні: доброзичливість, по­вага до інших, емпатія, уміння помічати в людях позитивне, справедливість, такт, доступність, комунікабельність та ін.

Діяльність провізора належить до професій типу «людина-людина», тому її ефективність багато в чому залежить від рівня розвитку здібностей до пізнання поведінки інших людей, розуміння своїх переваг та недоліків у спілкуванні. Спілкування провізора передбачає вміння використовувати різноманітні засоби й методи впливу на клієнта, адекватно сприймати і розуміти його, налагоджувати ефективну взаємодію. Тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал майбутнього працівника фармацевтичної галузі: рівень та обсяг його професійної комунікативної компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень.

В Національному фармацевтичному університеті працює психологічна служба, до спектру послуг якої входить проведення семінарів-тренінгів соціально-психологічної та особистісної спрямованості для студентів, аспірантів та викладачів НФаУ. З метою формування комунікативної компетентності, розвитку емпатії, уважності, свідомості і самодослідження для корекції та попередження емоційних порушень на основі внутрішніх та поведінкових змін, нами розроблені тренінгові заняття за темами «Самосвідомість та підсвідомість у самопізнанні та спілкуванні», «Ефективна взаємодія у спілкуванні», «Впевненість у собі», «Конфлікти і шляхи їх вирішення» які передбачають формування вмінь та навичок, налагодження комунікативних контактів з іншими людьми, зокрема: колегами, лікарями, хворими, відвідувачами аптек; уміння точно висловлювати свої думки, ефективно долати перешкоди, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, запобігати і долати перепони у взаєморозумінні; навчитися пізнавати себе та інших, аналізувати та створювати свій імідж; вміти створювати позитивні емоційні установки в процесі спілкування.

Соціально-психологічний тренінг, як правило, проводиться в групах з 6-12 осіб й базується за основним принципом – добровільність, тому дотримання його в процесі формування групи є обов`язковим. В процесі групової взаємодії між учасниками відбувається визнання особистісних якостей кожного, складаються партнерські взаємовідносини, взаємоповага і взаєморозуміння, що також сприяє отриманню учасником навичок взаємодії при спілкуванні, сприйманні та розумінні партнерів. Набуття навичок і досвіду відбувається завдяки активній участі всіх членів групи і кожного зокрема й базується за принципом активності, який передбачає не засвоєння готових знань та прийомів, а самостійне відпрацювання найефективніших навичок спілкування.

В процесі тренінгу використовуються ігрові методи, групові дискусії, аналіз конкретних ситуацій, рольові ігри, вербальні та невербальні техніки, які направлені на розвиток соціальної перцепції, засвоєння теоретичних знань у безпосередньому їх відпрацюванні на практиці.

В сучасних умовах розвитку суспільства майстерність спілкування, знання психологічних особливостей та застосування психологічних методів доволі необхідні фахівцям, робота яких передбачає постійні контакти типу «людина-людина».

Враховуючи вимоги часу та у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація”, студенти НФаУ вивчають дисципліну „Психологія спілкування”, метою якої є формування професійних комунікативних навичок майбутніх провізорів, вивчення основних підходів до розуміння сутності процесу спілкування.Практичне застосування соціально-психологічного тренінгу, як форми навчання, дає можливість сттверджувати, що в процесі підготовки майбутніх провізорів до професійної комунікативної діяльності формуються навички не тільки глибокого самопізнання, пізнання інших людей, оводіння інструментарієм проникнення у приховані мотиви, але й випробування та відпрацювання їх під впливом отриманої інформації.

Висновки. Важливою умовою розвитку комунікативних здібностей майбутніх провізорів є активізація навчально-пізнавальної діяльності. Це забезпечується за допомогою соціально-психологічного тренінгу, який створює комфортні умови для співпраці викладачів і студентів. Застосування соціально-психологічного тренінгу на семінарських та практичних заняттях з курсу «Психологія спілкування» дає змогу майбутнім провізорам практично відтворити комунікативні вміння, в цікавій і доступній формі оволодівати  знаннями, необхідними для розвитку  професійних комунікативних здібностей. Тому соціально-психологічний тренінг можна вважати новою технологією у навчальному процесі, яка адаптує майбутніх провізорів до професійної комунікативної діяльності.

Резюме. Соціально-психологічний тренінг як вид активного навчання може бути застосований в підготовці фахівців фармацевтичної галузі. Він спрямований на підвищення психологічної культури спілкування, яка є одним з компонентів професійної дільності провізорів.

Ключові слова: тренінг, соціально-психологічний тренінг.

Резюме. Социально-психологический тренинг как вид активного обучения может применяться в подготовке специалистов фармацевтической отрасли. Он направлен на повышение психологической культуры общения, которая является одним из компонентов профессиональной деятельности провизора.

Ключевые слова: тренинг, социально-психологический тренинг.

Summary. Socially-psychological training as a kind of active training can be applied in preparation of experts of pharmaceutical branch. It is directed on increase of psychological culture of dialogue which is one of components of professional work of the pharmacist.

Keywords: training, socially-psychological training.
ЛІТЕРАТУРА:

  1. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обу­чение / Емельянов Ю.Н. - Л., 1985. - 342 с.

  2. Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Журавська Л.М. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 312с.

  3. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. - СПБ., 1999.-256 с.

  4. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Столяренко Л.Д. – Ростов н/Д.: Издательство «Фенкикс», 1997г. – 736с
Скачати 86.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка