Соціально-культурні компетенціїСкачати 225.44 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір225.44 Kb.
#380
Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців

відповідного напряму підготовки (спеціальності).

Опис результатів навчання (компетенції):

- соціально-культурні;

- загальнонаукові (фундаментальні);

- професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення).

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ (Карпенко З.С.):

соціально-культурні компетенції: знати персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження психології; напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної психологічної науки в історичному вимірі, а також напрацювання прикарпатських наукових шкіл; світовий і міждисциплінарний контекст розвитку психологічної науки; пов’язувати практичну психологічну діяльність (консультування, соціально-психологічний тренінг, аутопсихотерапія) з теоретико-методологічними засадами психології.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати суть і структуру психологічних теорій; поняття і критерії наукової раціональності та її історичні форми; структуру і рівні методологічного знання; категоріальний лад сучасної психології; провідні тенденції розвитку психологічної науки; причини методологічних криз, їх ознаки та шляхи подолання; психологічні системи та інтегративні концепції психіки та особистості; принципи психологічних досліджень: детермінізму, системності, розвитку, суб’єктності та ін.; категоріально-поняттєве дерево психологічної науки; культурно-історичні і внутрішньонаукові (ідейно-концептуальні) детермінанти розвитку психології; критерії наукового психологічного знання та методи його здобування і валідизації; інтегративні науково-психологічні персонологічні теорії, методологічні принципи і труднощі міждисциплінарної комунікації; ідейно-раціоналістичні засади методологічного синтезу та відомі спроби його реалізації; ключові поняття, категорії та методи академічної та практичної психології; закономірності й тенденції розвитку психологічної науки в проекції на певні типи раціональності.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти психологічних досліджень; моделювати концептуальну основу і методичну базу конкретних психологічних досліджень; визначати внутрішні суперечності в логіці теоретичного знання, підбирати адекватний предмету дослідження психологічний інструментарій;

оперувати методологічними знаннями і застосовувати норми і правила добування і верифікації наукових фактів і закономірностей; володіти науковою рефлексією, застосовувати холістичний підхід до вивчення психологічних явищ; структурувати теоретико-методологічне знання, володіти навичками його графічного і образно-символічного моделювання; здійснювати мисленнєвий експеримент, проектувати власну дослідницько-інтелектуальну діяльність; знаходити емпіричні і психопрактичні аналогії прояву ключових психологічних закономірностей; оцінювати евристичну цінність і методологічну обґрунтованість сучасних наукових пошуків у психологічній царині; давати аргументовану оцінку відомим психологічним парадигмам, теоріям, концепціям, методологічним підходам; наводити приклади застосування й емпіричної дії вищенаведених конструктів; рефлексувати власну науково-пошукову діяльність у форматі магістерської дисертації.
АКСІОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

(Карпенко З.С.):

соціально-культурні компетенції: володіти техніками феноменологічного відцентрування, суб’єктно-ціннісної ампліфікації та смислової редукції при сприйманні та інтерпретації явищ суб’єктивної семантичної реальності; застосовувати холістичний суб’єктно-ціннісний підхід для інтерпретації інтенціонального змісту тих чи тих психічних феноменів; застосовувати здобуті знання для порівневого опису й посекторної інтерпретації аксіопсихічних феноменів повсякденного життя.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати гносеологічні джерела постання аксіологічної психології особистості як предмету новітніх персонологічних студій; культурно-історичне пояснення появи феномену аксіопсихіки й аксіогенезу особистості; психодинамічне тлумачення аксіопсихічних феноменів та персонального аксіогенезу; засоби і механізми культурно-феноменологічного конструювання аксіогенезу особистості; холістичну концепцію аксіопсихології особистості З.С. Карпенко; поняттєво-категоріальний апарат аксіологічної психології особистості; експлікувати психологічні механізми порівневої трансформації аксіопсихічних феноменів; висловлювати раціональні аргументи на користь розбудови проблемно-тематичного дерева аксіопсихології особистості.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: знати епістемологічний корпус аксіологічно-зорієнтованих персонологічних концепцій; основоположні теоретичні першоджерела, ідеї, релевантні для конструювання предмету аксіопсихології особистості; деякі відомі зарубіжні і вітчизняні версії аксіопсихологічної персонології в їх концептуальній і методичній складових частинах; сутнісний зміст ключових аксіопсихологічних понять задля реінтерпретації деяких ціннісно "нейтральних" психологічних фактів, механізмів, тенденцій і закономірностей; здійснювати теоретико-методологічний аналіз епістемологічних джерел аксіологічної психології особистості; конкретизувати культурно-історичний, психодинамічний і феноменологічно-рефлексивний модуси аксіопсихологічної персонології; здійснювати реінтерпретацію ціннісно "нейтральних" феноменів психіки в довільно вибраному інтенціональному локусі; визначати суб’єктно-ціннісний потенціал тих чи тих (аксіо)психологічних феноменів; здійснювати герменевтичну реконструкцію прикметних віх персонального аксіогенезу в інтерпретаційному форматі принципу інтегральної суб’єктності; знаходити невдалі, антиномічні синтези в концептуальних побудовах окремих персонологів, які артикулюють своє аксіологічне прочитання суб’єктивної реальності особи; висувати власні ідеї щодо поповнення прожективної бази

майбутніх аксіопсихологічних студій.
ГЕРМЕНЕВТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(Карпенко З.С.):

соціально-культурні компетенції: знати атрибути герменевтичного діалогу (відкритість, довіра, автентичність, доступність, експресивність, паритетність тощо); володіти прийомами налагодження діалогічної взаємодії у психотерапевтичному спілкуванні, веденні наукової дискусії тощо як запоруки ідентифікації та конструювання автентичних смислів; реалізувати діалогічний механізм сократичної бесіди (майєвтика) в інтересах наукової дискусії.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати історію виникнення і трансформацію предмета психологічної герменевтики; специфіку ідіографічного (гуманітарного, описового, телеологічного, суб’єктивного) підходу в його зіставленні з номотетичним (природничо-науковим, каузальним, об’єктивним, пояснювальним) підходом; аксіологічну концепцію персоногенезу й онтологічні координати розуміння у форматі принципу інтегральної суб’єктності; володіти поняттєво-категоріальним апаратом психологічної герменевтики; тлумачити герменевтичні одиниці (метафора, символ, міф) як носії суб’єктивного досвіду і культуральних матриць поведінки; розуміти співвідношення синтетичного (ірраціонального, образно-інтуїтивного) й аналітичного (раціонального, логічно-дискурсивного) шляхів пізнання суб’єктивної реальності; застосовувати герменевтичні процедури з “розпаковування” автентичного смислу та знаходження його метафоричних референтів.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: визначати сутнісні ознаки герменевтичних процедур і психологічних механізмів розуміння; застосовувати герменевтичні прийоми розуміння, інтерпретації, тлумачення до різноманітних “текстів” ціннісно-смислової свідомості особистості; інтерпретувати феномени індивідуальної свідомості і культуральні прояви соцієтальної психіки під кутом зору принципу інтегральної суб’єктності; встановлювати автентичний задум, ідентифікувати доглибний смисл наукових та художніх текстів; враховувати рамкові умови інтерпретації психічних феноменів у контексті відповідного персонологічного дискурсу; здійснити герменевтичну реконструкцію персонологічного дискурсу в заздалегідь обраному аксіологічному фокусі; використовувати імагінативно-телеологічний фокусінг з метою аксіопсихологічного проектування життєвого шляху особистості.ПСИХОТЕРАПІЯ

(Карпенко З.С., Сидорик Ю.Р.):

соціально-культурні компетенції: знати персональний внесок видатних учених в світоглядні, культуральні системи людства, світовий і міждисциплінарний контекст розвитку психологічної науки.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати суть і структуру психотерапевтичних теорій; поняття і критерії, які використовуються в різних напрямках психотерапії; провідні тенденції розвитку психотерапевтичних напрямків; психологічні системи та інтегративні концепції психіки та особистості, які використовуються в різних напрямках психотерапії.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції:

Орієнтуватись в правових та етичних аспектах надання психотерапевтичної допомоги в Україні та за кордоном, у вимогах до отримання психотерапевтичної освіти і підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном; планувати, проводити первинне інтерв'ю та обстеження пацієнта, який звертається за психотерапевтичною допомогою; орієнтуватись в показах до психотерапії (зважаючи на існуючі клінічні протоколи надання допомоги); висувати гіпотези щодо психодинаміки симптомів психічних розладів пацієнта; проводити психоедукацію; застосовувати базові психотерапевтичні техніки різних напрямів психотерапії.

ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ

(Сидорик Ю.Р.):

соціально-культурні компетенції: філософсько-психологічне розуміння походження розладів особистості, опозиційно-викличного розладу, асоціальної поведінки індивіда.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: методи дослідження ПТСР та супутніх розладів; методи дослідження діяльності мозку в осіб з ПТСР; функціонування ЦНС при дистресі та ПТСР; методи психотерапії, в межах яких емпірично встановлено ефективність при ПТСР.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: виокремлювати психологічні концепції, які слугують методологічною базою існуючих напрямків надання психологічної допомоги при ПТСР; аналізувати психологічні аспекти психотерапевтичних технік, які застосовують при ПТСР; виокремлювати закономірності та механізми засвоєння соціального та індивідуального досвіду, на які опираються існуючі напрямки психотравматерапії; здійснювати порівняльний психологічний аналіз психотерапевтичних концепцій, які застосовуються при ПТСР; володіти навиками постановки діагнозу ПТСР і ГСР; здійснювати планування можливих інтервенцій при ГСР і ПТСР.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

(Паркулаб О.Г.)
- соціально-культурні компетенції: проявляти емпатію й глибокий інтерес до людей, терпимість у спілкуванні з ними; толерантність до невизначеності; надавати первинну психологічну допомогу; продукувати інноваційні ідеї й конструктивну модель поведінки в рамках своєї і чужої культури; знати правила міжкультурної комунікації, ефективного спілкування і етичні норми поведінки; створювати умови для іншої людини, в яких вона переживатиме свої нові можливості в розв’язанні психологічних задач; розглядати теорію як відображення реальності; вміти свідомо керувати життєвими процесами;

- загальнонаукові (фундаментальні): розуміти сутність людської природи; використовувати різні концепції; знати теоретичні принципи сучасних психологічних напрямів; теоретико-методологічні засади і понятійно-термінологічний апарат дисципліни; суть, види і специфічні риси психологічного консультування, його універсальні цілі й завдання, етичні принципи; загальну структуру консультативного процесу; процедурні й психотехнічні аспекти психологічного консультування; методологічні інновації основних психотерапевтичних напрямів і шкіл; сучасні новітні тенденції розвитку консультативної психології;

- професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення): знати теорії психологічного консультування й психотерапії; професійні вимоги до консультанта, його рольові функції; морально-етичні принципи роботи психолога; самовизначитися у виборі теоретичної орієнтації; надавати психологічну допомогу клієнту в напрямку його особистісного розвитку і росту; структурувати процес консультування; проводити психологічне інтерв’ю; розробляти стратегію вирішення проблеми клієнта; застосовувати психотехнічні методи і прийоми відповідно до завдань кожної стадії консультування; описувати і аналізувати консультативний випадок; застосовувати психометричні методи в практиці психологічного консультування; оцінювати показники ефективності консультативної роботи; творчо підходити до вирішення навчальних консультативних ситуацій.

ПСИХОТЕРАПІЯ

(Климишин О.І.):

соціально-культурні компетенції: знати персональний внесок видатних учених в розвиток та становлення психотерапії як напряму надання психологічної допомоги особистості.-загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати відмінності між психологічною допомогою, психологічним консультуванням та психотерапією; характеристики психотерапії; етапи та джерела розвитку психотерапії; особливості отримання освіти в сфері психотерапії в Україні; напрямки психотерапії: психоаналіз, когнітивно-поведінкова терапія, гештальттерапія, клієнт-центрована терапія, екзистенційна терапія, транзакційний аналіз, психодрама, східні напрями психотерапії (Найкан-терапія, Моріта-терапія) тощо; мету та завдання кожного напряму психотерапії; основи та принципи організації психологічної взаємодії в різних напрямах психотерапії;показники ефективності діяльності психотерапевта; етичний кодекс практичного психолога України, вміти користуватись ним у своїй майбутній роботі;особливості профілактичної роботи в діяльності психотерапевта.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій; визначати типологію особистості; зрозуміти та оцінити проблеми цілеспрямованої та різнобічної психологічної допомоги, якої потребують люди; встановлювати рівень особистісної організації людини; використовувати в практичній діяльності здобуті знання та вміння.ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (Климишин О.І.):

соціально-культурні компетенції: знати стан розробки та основні здобутки вітчизняної психологічної науки в практикуванні психологічного тренінгу як комунікативного методу розвитку особистості учня.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати суть і структуру організації та роботи тренінгової групи, функціональну специфіку використання основних методів – бесіди, діалогу, дискусії, гри, психодрами, психомалюнку, методів тілесно-орієнтованої терапії, естететотерапії.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: вміння організовувати тематичні тренінгові групи, означувати основні завдання роботи тренінгових груп, складання тренінгових програм, володіння методами організації роботи тренінгових груп в умовах навчально-виховного процесу.ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

(Коропецька О. М.):

– соціально-культурні компетенції: знати персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і методів дослідження вікової психології; напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної вікової психології в історичному вимірі, а також напрацювання прикарпатських наукових шкіл; світовий і міждисциплінарний контекст розвитку дисципліни.

– загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати категоріальний апарат сучасної вікової психології; структуру і рівні методологічного знання; поняття і критерії вікової періодизації; суть і структуру психологічних теорій розвитку; провідні тенденції розвитку сучасної психологічної науки; соціальну ситуацію розвитку у кожен віковий період, психічні новоутворення, що виникають у кожен віковий період, причини вікових криз, їх ознаки та шляхи подолання.

– професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: визначати внутрішні суперечності в логіці розвитку людини та виявляти зміни у розвитку людини у кожен віковий період, підбирати адекватний психологічний інструментарій для виявлення особливостей психологічного та особистісного розвитку у різні вікові перводи; оперувати методологічними знаннями, володіти науковою рефлексією, проектувати власну дослідницько-інтелектуальну діяльність; давати аргументовану оцінку відомим психологічним парадигмам, теоріям, концепціям.ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Сметаняк В.І.):

соціально-культурні компетенції: здобути загальні уявлення про засвоєння соціокультурного досвіду, про навчання і виховання як фактори розвитку особистості.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: вміти визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня, визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання, визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток та учбово-пізнавальну активність, застосовувати базові методики психолого-педагогічних досліджень.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: зняти: основні поняття педагогічної психології, основні методи психолого-педагогічних досліджень, основні закономірності особистісного та інтелектуального розвитку індивіда під впливом навчання та виховання, механізми і закономірності навчання та виховання, психологічні аспекти освітньої діяльності, психологічні засади педагогічної та учбової діяльності, психологічні особливості учнів та педагогів, психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування.ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Сметаняк В.І.):

соціально-культурні компетенції: здобути загальні уявлення про засвоєння соціокультурного досвіду, про навчання і виховання як фактори розвитку особистості.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: вміти визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня, визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання, визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток та учбово-пізнавальну активність, застосовувати базові методики психолого-педагогічних досліджень.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: зняти: основні поняття педагогічної психології, основні методи психолого-педагогічних досліджень, основні закономірності особистісного та інтелектуального розвитку індивіда під впливом навчання та виховання, механізми і закономірності навчання та виховання, психологічні аспекти освітньої діяльності, психологічні засади педагогічної та учбової діяльності, психологічні особливості учнів та педагогів, психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування.


ДИСТАНЦІЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

(Мицько В.М.):
соціально-культурні компетенції: знати основні вимоги до особистості психолога-практика, етичні аспекти професійної діяльності практичного психолога, законодавчо-нормативні документи, регламентуючі діяльність практичних психологів в країні, мотивацію звернення клієнта за психологічною допомогою онлайн, офлайн, через листування, телефонне консультування.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати основні проблеми та завдання дистанційної психологічної допомоги, психологічного консультування як навчальної дисципліни та психологічної практики, понятійно-категоріальний апарат, враховуючи сучасну складність визначення та застосування категорій у психологічній науці і практиці, відмінності та специфіку дистанційного застосування відомих психологічних практик, існуючі погляди на аналіз проблем клієнта і на самого клієнта (об’єкта чи суб’єкта впливу/взаємодії), особливості підготовки практичних психологів до здійснення психологічного консультування, психологічної корекції, загальні та специфічні принципи здійснення дистанційної психологічної допомоги, проблеми методичного і методологічного характеру, що вирішуються в процесі наукового осмислення дистанційної психологічної допомоги, концептуальні положення різних напрямків психотерапії та ін. видів психологічних практик щодо прихованого значення симптомів психічних (поведінкових) та психосоматичних розладів, а також, відмінності у баченні клієнта та його утруднень.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: знати місце та роль дистанційного психологічного консультування в сучасній психологічній практиці, основні напрямки та школи психологічної практики, закономірності інтерактивних процесів у межах психологічної корекції, психологічного консультування і психотерапії, вимоги до професійної підготовки психологів, що надаватимуть психологічну допомогу дистанційно, особливості проведення консультативно-психотерапевтичних інтервенцій з дітьми та підлітками у роботі онлайн-психологів та телефонного консультування, закономірності використання психодіагностичних засобів у дистанційному психологічному консультуванні, вміти визначати місце, необхідність і міру застосування дистанційної психологічної роботи в межах власної психологічної практики, диференціювати психологічні запити, скарги від непсихологічних і неконструктивних, діагностувати реальну проблему клієнта, керуючись представленим само діагнозом, володіти навиками постановки психотерапевтичного діагнозу, застосовувати основні навички візуальної психодіагностики у роботі з клієнтом.
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Макарова Л.І.):

Педагогічна психологія – одна з професійно-орієнтованих, базових дисциплін підготовки фахівців для роботи в різних ланках і закладах системи освіти – у сфері дошкільної, шкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, середньої спеціальної та вищої освіти. Вагому роль відіграють знання у галузі педагогічної психології у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів.

соціально-культурні компетенції:


 • Аналізувати методологічні та культурно-історичні відмінності до вирішення основних проблем навчанняч, виховання та розвитку особистості на різних етапах онтогенезу; встановлювати зв’язки між історичним минулим розвитку педагогічної психології та її сьогоденням і перспективами розвитку;

 • Брати участь у дискусіях з проблем навчання, перспектив розвитку освіти, виховання громадянина та інших актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: • знати закономірності засвоєння знань, формування вмінь та навичок, закономірності розвитку інтелекту, здібностей, особистості;

 • вміти аналізувати психолого-педагогічні явища та факти;

 • формулювати гіпотези про причини недоліків навчання, учіння та виховання;

 • знати методи та основні типи психолого-педагогічних досліджень, володіти на рівні, достатньому для студентської наукової роботи теоретичними (вивчення літературних першоджерел, аналіз наявної наукової інформації, моделювання), емпіричними (спостереження та самоспостереження, опитування, тести, експеримент, соціометрія) та праксометричними методами (вивчення продуктів діяльності школярів);

 • порівнювати і аналізувати різні теоретико-методологічні концепції та підходи до основної проблеми педагогічної психології

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції:

 • знати методи, техніки, практики навчально-педагогічної діяльності, обґрунтовані психологічно

 • володіти психологічними механізми управління навчанням

 • знати індивідуально-психологічні фактори, що впливають на ефективність навчально-виховного процессу

 • визначати психолого-педагогічну проблему в умовах конкретної навчальної ситуації (шкільна дезадаптація, неготовність до школи, шкільна неуспішність, важковиховуваність тощо) та прогнозувати роль психолога у цій ситуації та можливості психологічної допомоги;

 • конструювати (проектувати) різні форми просвітницької та профілактичної роботи психолога у школі (урок психології, інтерактивна гра, розвивальне заняття, презентація тощо);

 • вміти користуватися методами педагогічної психології;

 • застосовувати методи теоретичного пізнання для аналізу психологічних феноменів, що існують в педагогічному процесі.

ОРТОБІОЗ ОСОБИСТОСТІ (ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я)

(Макарова Л.І.):

соціально-культурні компетенції: • знати персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження психології здоров’я; напрями і основні здобутки розвитку вітчизняної психології здоров’я в історичному вимірі; світовий і міждисциплінарний контекст розвитку ортобіотичної науки; пов’язувати практичну психологічно-оздоровчу діяльність (консультування, аутопсихотерапія) з теоретико-методологічними засадами психології здоров’я;

 • аналітично та критично оцінювати різноманітні програми досягнення здорового способу життя, складання подібних програм для груп населення різних вікових та соціальних категорій.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції:

 • використовувати існуючі та створювати нові методи та методичні прийоми вивчення особистості;

 • володіти поглибленими професійними знаннями для вирішення переважно прогностичних та евристичних задач у сфері освіти та охорони здоров’я на основі новітніх теоретичних підходів психології здоров’я;

 • виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції з метою надання психологічної допомоги особистості.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції:

 • консультувати клієнтів з проблем самовдосконалення, гармонізації особистості, способу та стилю життя, самооздоровлення психологічними методами;

 • пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку, брати участь у вирішенні проблем адаптації особистості до нових умов та режиму життєдіяльності.


ПРАКТИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ

(Макарова Л.І.):

соціально-культурні компетенції: • Знати сучасні тенденції розвитку психологічної служби в Україні та за кордоном;

 • закономірності й тенденції розвитку психологічної науки в проекції на систему освіти

 • Організаційно-методичні засади діяльності практичних психологів в закладах освіти різних типів;

 • Нормативно-правові засади діяльності психологів у школі;

 • Форми і методи взаємодії психолога з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу;

 • Вміти співставляти теоретичні, практичні і методичні аспекти діагностичної та корекційної роботи психологів.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції:

 • користуватися методами педагогічної психології

 • знати ключові поняття, категорії та методи практичної психології;

 • знати типи і причини відхилень у психічному та особистісному розвитку різних категорій дітей, підлітків, молоді, педагогічних кадрів та шляхи їх діагностики та корекції;

 • правильно з методичної точки зору проводити діагностичні процедури;

 • застосовувати методологічні принципи психології до практики психокорекційної допомоги дітям і підліткам.

. – професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції:

 • орієнтуватися у різних підходах та психотехніках діагностичної та корекційної роботи;

 • знати принципи та методи шкільної психодіагностики та психокорекції;

 • застосовувати принципи та методи шкільної психодіагностики та психокорекції;

 • Доцільно обирати корекційні методи і програми і правильно їх використовувати.;

 • Провести анкету, тест, індивідуальну та групову бесіду, спостереження, розвивальне заняття, елементи психогімнастики, психотренінгу, ігрової психокорекції.


ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ РОЗЛАДІВ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

(Когутяк Н.М.):

соціально-культурні компетенції: знати персональний внесок видатних учених в розкриття предмету і конструювання методів дослідження; розуміти діагностичні диференціації неврологічних та, зокрема, первазивного розладів розвитку, а також можливості психолога при спеціалізованій допомозі;

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати принципи, критерії та закономірності нормального психічного розвитку та типові особливості цього розвитку при розладах спектру аутизму, а також зміст основних етапів онтогенезу та дизонтогенезу психосоціального розвитку індивіда з РСА;

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: диференціювати чинники, що визначають етіологію РСА; володіти знаннями щодо теоретичних та концептуальних підходів до вивчення проблеми аутизму; розуміти прояви та причини соціально-емоційних та когнітивних дисфункцій, що характеризують розлади спектру аутизму; освоїти основні концепції психолого-педагогічного супроводу та терапевтичної допомоги сім'ї, що виховує дитину з РСА; оволодіти базовими особливостями співпраці спеціалістів із батьками аутистичних дітей; орієнтуватись в існуючих доказових напрямках і методах психокорекції розвитку дитини з РСА, як от TEACCH, ABA, Floortime, сенсорної інтеграції, щодо; у формі психоедукації пояснювати специфіку психологічних основ інклюзивного навчання для дітей з РСА.


ПРАКТИКУМ ІЗ ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(Когутяк Н.М.):

 • соціально-культурні компетенції: професійні вміння та навички дослідження динаміки психічного розвитку людини, здатність творчо аналізувати проблемні життєві ситуації з метою активізації мислення; обґрунтоване компонування новітніх досягнень психолого-педагогічної науки.

загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: знати суть і структуру психологічних теорій; механізми, критерії та закономірності засвоєння соціального досвіду в процесі навчання і виховання; специфіку виявлення психологічних основ діяльності вчителя, його професійних і особистісних якостей, стилів педагогічного спілкування; вміти фахово здійснювати оцінку психологічного розвитку людини на різних онтогенетичних етапах та диференціювати норму від атипії.

професійні (предметні, психолого-педагогічні, призначення) компетенції: виокремлювати психологічні концепції, які слугують методологічною базою існуючих напрямків надання психологічного супроводу щодо проблем вікового розвитку та научіння у закладах освіти; аналізувати психологічні аспекти втручань щодо оптимізації генезису; виокремлювати закономірності та механізми засвоєння соціального та індивідуального досвіду, на які опираються існуючі напрямки психології розвитку; здійснювати порівняльний психологічний аналіз нормативів раннього розвитку.
Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file -> %D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%A1 -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Скачати 225.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка