Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатикиСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4
Запорізька школа № 72

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням хімії та біології

ТВОРЧА РОБОТА

ТЕМА: Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатики

Виконала:

Учитель інформатики ІІ категорії

Тернова Алла Сергіївна

Запоріжжя-2012

Соціально-економічне виховання учнів на уроках інформатики

ЗМІСТ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………………………….…3

ГЛАВА 1. Теорія і методика соціально-економічного виховання школярів…………………………6

1.1. Принципи виховного процесу………………………………………………………………………………………..…6

1.1.1 Основні принципи виховання………………………………………………………………………….…7

1.1.2 Національні принципи виховання……………………………………………………………………11

1.2 Зміст та завдання соціального виховання………………………………………………………………………12

1.3 Основні напрями виховання……………………………………………………………………………………………12

1.4 Економічне виховання…………………………………………………………………………………………………….14

ГЛАВА 2. Оптимізація учбово-виховної діяльності в умовах комп’ютерізації…………………...16

2.1 Основні фактори комп’ютерізації в освіті……………………………………………………………………….16

2.2 Проблеми комп’ютерізації……………………………………………………………………………………………..16

2.3 Оптимальні шляхи та методи використання комп’ютерної техніки……………………………..17

2.3.1 Словесні методи……………………………………………………………………………………………….18

2.3.2 Наочно-ілюстративні методи……………………………………………………………………………19

2.3.3 Діяльно-практичні методи………………………………………………………………………………..20

ГЛАВА 3 . Практична робота на уроках інформатики, як з’єднувальна ланка між теорією та практикою……………………………………………………………………………………………………………………….…21

ГЛАВА 4. План-конспект уроку з економічного виховання у 11 класі………………………………...23

ГЛАВА 5. Досліджування формування та оцінювання соціально-економічних компетентностей у підлітків…………………………………………………………..………………………………………27
5.1 Результати анкетування ………………………………………………………………………………………………….29

5.2 Методичні рекомендації………………………………………………………………………………………………….39


ЗАКЛЮЧЕННЯ…………………………………………………………………………………………………………………………40

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ……………………………………………………………………42

ВСТУП

«Если вы будете работать для настоящего,

то ваша работа выйдет ничтожной;

надо работать, имея в виду только будущее»
Антон Чехов

Для України, яка впродовж своєї історії перебувала в центрі геополітичних інтересів кількох наддержав, зовнішньополітичний вибір має не тільки внутрішню, а й міжнародну вагу. Стратегічна мета нашої країни полягає в інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Зовнішня та внутрішня політика України обумовлюється національними інтересами - становлення України як стабільної демократичної держави, повноправного члена Європейського Союзу. При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед державою.

Україна хронічно відстає від більшості країн Європи майже за усіма соціально-економічними критеріями, залишається на узбіччі світових інноваційних систем, що гальмує подальший соціально-економічний і політичний розвиток. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні вимагає розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, забезпечення якісної підготовки управлінських рішень щодо сім’ї, дітей, молоді, забезпечення освіти, гендерної рівності, збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління й надання соціальної допомоги.

Сучасна інноваційна економіка вимагає відповідного підходу до вирішення проблем кадрового забезпечення, що вимагає комплексного розвитку людського ресурсу. Державним пріоритетом має стати розвиток людини, формування для неї найбільш комфортного середовища проживання. Основним адресатом такого підходу є молодь. Вона становить основу тієї частини людського ресурсу, яку ще можна вдосконалювати, яка найменш обтяжена стереотипами, а тому здатна до динамічної реакції на виклики середовища.

В державі повинен бути стрижень державної молодіжної політики, який пронизує всі її структури. Мають бути встановлені по-перше, визначені на загальнодержавному рівні основні цілі, завдання, напрями державної політики («Основні напрями державної молодіжної політики»); по-друге – гарантовані в цілому рівні права і можливості для молоді (Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики України»1992р., Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»1993р. і «Про молодіжні і громадські організації»1998р.)

В Україні за останні роки відбулися суттєві економічні та соціальні зміни. В цих умовах виникла потреба нових підходів до підготовки активної людини, що вміє думати, здатної по творчому підходити до розв’язування задач, яка вміє раціонально використовувати свій час та проектувати своє майбутнє, здатної до співробітництва в умовах глобалізації. Інтелект і творчий потенціал людини перетворюється в головний фактор економічного зростання та національної конкурентоздатності. Молоде покоління повинно зрозуміти, що без стійкого переконання саме у самостійному забезпеченні свого кращого, більш цивілізованого буття, без особистої відповідальності кожного члена суспільства за долю незалежної, суверенної України, а, значить, и свою, швидких, кардинальних змін не відбудеться. Час потребує нових підходів формування у підлітків життєво-прагматичного, економічного мислення, вимагає змін у всіх сферах суспільства, в тому числі – освітній.

На моє переконання, однією з основних ланок цього складного та надзвичайно важливого виховного процесу є середня і старша школи. Ще на початку своєї роботи вчителем інформатики в мене виникла думка про впровадження на уроках практичних робіт з вирішенням економічних задач. Я вважаю, що соціально-економічна освіта в 9-11 класах повинна забезпечити поглиблене засвоєння комплексу економічних категорій і законів, набуття досвіду роботи зі спеціальною економічною літературою, навичок робити обґрунтовані висновки, досвіду планування подальшого життя: освіти, праці, кар’єри, наукової діяльності. Інструментом для виконання цієї педагогічної задачі являються комп’ютерні технічні засоби та стандартні прикладні програми.Мета творчої роботи: підвищити ефективність уроків-практикумів в соціально-економічному вихованні учнів старших класів на уроках інформатики.

Обєкт дослідження: соціальне та економічне виховання.

Предмет: формування соціально-економічного мислення в учнях старших класів через практичну діяльність.

Завдання дослідження:

 • опрацювати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

 • описати зміст і завдання соціально-економічного виховання учнів;

 • визначити шляхи розвитку соціально-економічних компетенцій учнів;

 • висунути пропозиції щодо покращення соціально-економічного виховання учнів.

 • надати аналіз проблемам комп’ютерізації у школі;

 • розглянути питання про ефективність використання комп’ютерної техніки в педагогічній практиці;

 • описати зміст практичних робіт на уроках інформатики.


Методи дослідження:

 • аналіз літературних джерел;

 • вивчення передового педагогічного досвіду;

 • спостереження;

 • бесіда;

 • анкетування;

 • аналіз та теоретичне узагальнення.

Моя робота присвячена дослідженню соціально-економічному вихованню учнів старшої ланки на уроках інформатики в умовах проведення практичних робіт. На основі узагальнень, отриманих внаслідок аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, досвіду видатних та практикуючих вчителів, власного досвіду роботи, підготовлено рекомендації з питань проведення практичних робіт з використанням ПК та ефективного набуття соціально-економічних знань підлітками старшого віку, які будуть корисними для подальшої роботи вчителів інформатики та викладачам предмету Основ здоров’я.Аналіз основних досліджень та публікацій.

Перші аспекти педагогічних основ економічного виховання були закладені Н.К. Крупською ще в 1931-1933 рр., коли радянська школа була на етапі становлення. У своїй праці “Коллективная работа учительства”. Н.К. Крупська розробила аспекти майбутнього економічного виховання учнів. Вона вважала, що школа має навчити дітей ставити перед собою певну виробничу мету, спершу просту, поточну, а потім більш складну і перспективну. Надія Костянтинівна вважала, що школа має навчити обговорювати, точно визначати найбільш економні і швидкі шляхи до виконання поставленої мети, зважувати засоби виконання і свої сили, у тому числі, а потім точно, чітко і швидко виконувати взяту на себе роботу.  Чим чіткіший план роботи, тим більше шансів на успіх.

Формування потреб особистості А.С. Макаренко розглядав з соціально-економічної точки зору. Потреба для радянського громадянина є стимул розвитку особистості: “Потреба у нас є рідною сестрою обов’язку, зобов’язання, здібностей, це прояв інтересів не споживача суспільних благ, а діяча соціалістичного суспільства, створювача цих благ”. У своїх статтях він також звертає увагу на необхідність виховання таких якостей, як бережливість, чіткість, оперативність, діловитість тощо.

Проблема соціально-економічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах знайшла певне відображення і в працях В.А. Сухомлинського, який говорив: «Учение становится трудом только при том условии, когда в нем есть важнейшие признаки всякого труда - цель, усилия, результаты» та К.Д. Ушинського «Трудове виховання в сучасній школі - це педагогічна діяльність, спрямована на формування в учнів готовності до праці в умовах ринку». Ю.К. Васильєв у своїй праці “Економічна освіта і виховання учнів” зазначав, що головна мета економічного виховання полягає у формування в учнів: економічних знань і вмінь, направленості, специфічних якостей; для підготовки учнів до економічної діяльності.

В.А. Сухомлинський також постійно дбав про виховання в дітях бережливого відношення  до навколишнього середовища. Він розглядав працю з різних аспектів. Сутність економічного виховання він виразив наступними словами: “Мистецтво виховання полягає в тому, щоб виховували не лише людські відносини,  не лише приклад і слово старших, не лише традиції, що бережно зберігаються в колективі, але й матеріальні та духовні цінності. Виховання середовищем, обставинами, створеними самими ж учнями, речами, які збагачують духовне  життя колективу, -- це на наш огляд, одна із найтонших сфер педагогічного процесу”.

Шаталов В.Ф. у своїй книзі «Эксперимент продолжается» пише: «То, что сегодня ребенок делает с помощью взрослых, завтра он сумеет сделать самостоятельно. Таким образом, зона ближнего развития поможет определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его развития, учитывающее не только уже достигнутое в процессе развития, но и находящееся в процессе созревания».ГЛАВА 1. Теорія і методика соціально-економічного виховання школярів.

«Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, воспитывайте силы, которыми он должен управлять. Постоянно упражняйте его тело; делайте его здоровым и сильным; пусть он работает, действует, бегает, кричит; пусть всегда находится в движении; пусть будет он человеком по силе, и вскоре он станет им по разуму… Если мы хотим извратить этот порядок, то произведем скороспелые плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и которые не замедлят испортиться: у нас будут юные ученые и старые дети»
Жан-Жак Руссо

На мою думку, виховання в школі є головним чинником підготовки особистості до життя, що задовольняє високим вимогам у ринковому середовищі. Цьому сприяє організована педагогічна діяльність, яка спрямована на формування багатосторонньо розвинутої особистості. Культура людини поєднує в собі розвинуті фізичні, розумові здібності, високий рівень освіти та кваліфікації, зростання матеріальних та духовних потреб, потреба до творчої праці та покращення її умов.

Слід відмітити праці В.Г. Афанасьєва, Г.Н.Волкова, В.А. Дмитренко С.Н. Єрьомина, А.В. Зельмана та інших, в яких освіта аналізується, як система, що має внутрішню будову та володіє органічною цілістністю, де розкривається соціальна природа освіти, аналізується місце освіти в системі суспільних взаємовідношень. З розвитком суспільства функції освіти розширилися із становлення капіталістичної соціально-економічної формації відбулося становлення освіти як поліфункціонального інституту із такими функціями: політична, економічна, екологічна, соціальна, духовна. Сьогодні в розвинутих країнах домінують політична та економічна функції освіти.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка