Соціальна робота з різними категоріями клієнтівСторінка14/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.35 Mb.
#453
ТипКнига
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

РЕЗЮМЕ
Соціальна робота з клієнтами різного віку ґрунтується на феноменології вікової структури населення й на проблематиці вікової типології соціальної роботи. Наявність численних підходів до класифікації віку і численність їх типологій є наслідком багатозначності самого феномена "вік", коли численні науки, що вивчають цей феномен, ще не виробили інтегративного уявлення про нього. У рамках цього підручника автори переважно використовували таку логіку:

на кожному віковому етапі перед людиною постає ряд проблем (завдань), від сприятливого чи несприятливого вирішення яких залежить її особиста "доля ";

віковий підхід у соціальній роботі повинен будуватися так, щоб забезпечити умови сприятливого вирішення цих завдань на кожному етапі життєдіяльності людини відповідно до норм цивілізованого суспільства;

можна виділити три групи завдань кожного віку: природньо-культурні, соціально-культурні, соціально-психологічні;

вирішення зазначених завдань здійснюється відповідно і на підставі технологій і методик різного рівня, а також на підставі типологій клієнтів з позицій груп ризику чи проблемних груп, з урахуванням відповідних принципів і парадигм соціальної роботи.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Дайте сутнісну характеристику поняття "вікова структура населення".

2. Чим викликана наявність, в теорії й практиці соціальної роботи множинності класифікацій віків? Наведіть приклади таких класифікацій з короткою їхньою характеристикою.

3. Коротко охарактеризуйте три групи соціально-вікових завдань: а) дитинства; б) молодості; в) зрілого віку; г) літнього і старечого віку.

4. У чому полягає особливості соціальної роботи з дітьми?

5. Дайте коротку характеристику організації соціальної роботи з дітьми на основі фактора "ризику".

6. Розробіть програму соціальної роботи з дитиною однієї із конкретних проблемних груп.

7. Розкрийте соціально-психологічні особливості дитячої девіації і криміногенності.

8. Розробіть типологію девіантно-кримінальної поведінки дитини.

9. Висловіть своє ставлення до явища "графіті" серед дітей у сучасному світі й обґрунтуйте його.

10. Коротко охарактеризуйте феномен дитячих "фобій" і його вплив на практику соціальної роботи з дітьми.

11. Зв'яжіть проблему віктимності в рамках девіантної поведінки й психології особистості дитини з проблемою соціальної роботи з ним.

12. Коротко охарактеризуйте процес педагогічної реабілітації в соціальній роботі з дітьми девіантно-кримінальної поведінки.

13. Наведіть приклади конкретних технологій діяльності соціального працівника, орієнтованих на роботу з дітьми девіантно-кримінальної поведінки.

14. Спираючись на індивідуально-професійний досвід, розробіть приклад конкретної технології соціальної роботи з дитиною девіантно-кримінальної поведінки.

15. Проаріалізуйте систему соціально-педагогічної роботи з дітьми девіантно-кримінальної поведінки, що склалася в Україні.

16. Проаналізуйте ефективність соціальної роботи з молоддю в Україні, виходячи з власного життєвого й професійного досвіду на основі відповідних критеріїв, розроблених у теорії й практиці соціальної роботи.

17. Дайте коротку характеристику соціально-проблемного "молодіжного поля" і висловіть індивідуально-професійне ставлення до нього.

18. Охарактеризуйте основні напрямки соціального захисту молоді.

19. Охарактеризуйте основні принципи соціального захисту молоді.

20. Наведіть конкретні приклади соціальної роботи в Україні з молоддю.

21. На основі свого професійного досвіду складіть конкретну програму роботи з молоддю, що має креативну спрямованість.

22. Дайте коротку характеристику особливостей людей зрілого віку.

23. У чому полягає сутність соціально-психологічного базису соціальної роботи з людьми зрілого віку.

24. Розробіть зразкову програму самомоніторингу для осіб середнього віку.

25. Розробіть програму "самопосилення" для конкретної особи зрілого віку.

26. Розробіть на основі загальної технології індивідуальної соціальної роботи конкретну технологію індивідуальної соціальної допомоги конкретному клієнту з галузі визначеної групи ризику (проблемної групи).

27. Дайте коротку характеристику особливостей вікової структури населення "літнього віку" і соціальної роботи з нею.

28. Співвіднесіть основні проблеми соціальної психології (проблему соціальних впливів, проблему власного Я і т.ін.) із проблемами соціальної роботи з людьми зрілого і літнього віку.

29. У чому полягає теорія біосоціальної сутності старіння й старості? Виділіть у цій теорії "раціональне зерно" для практики соціальної діяльності із зазначеною категорією клієнтів.

30. У чому полягають основи теорії старіння населення з погляду соціально-демографічного процесу? Які умови основ соціальної роботи з літніми й старими людьми на базі зазначеної теорії?

31. Охарактеризуйте своєрідність медичних і соціально-психологічних проблем літнього і старечого віку й можливі моделі соціальної роботи в цей період.

32. Проаналізуйте проблему адаптації до старості й проблему соціальної роботи в цьому напрямку.

33. У чому полягає проблема обов'язків соціальної роботи з літніми і старими людьми?

34. Використовуючи методологічну технологію в галузі соціальної роботи, розробіть конкретну технологію роботи з визначеною групою клієнтів літнього і старечого віку.ЛІТЕРАТУРА
1. Введення у соціальну роботу: Навч. посібник. - К.: Фенікс, 2001.-288с.

2. Дементьева Н.Ф., Установа Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых людей. - Тюмень, 1995.

3. Діти "групи ризику": психологічні, соціальні та правові аспекти. - К.: Київська міська державна адміністрація. Служба у справах неповнолітніх, 2001. - 192с.

4. Доуэл М., Марш П Ориентированая на решение задачи социальная работа. - Амстердам - Киев, 1997. - 136с.

5. Зайцева З.Г., Трубавіна І.М. Комплексна програма центрів ССМ "Соціальна підтримка сім'ї" / Комплексні програми центрів ССМ. - К.: УДЦССМ, 2001. - С.5-16, 24-26.

6. Капська А.Й. та ін. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола; Заг. ред.: І.Звєрєвої та Г.Лактіонової. - К.: Наук, світ, 2001. -129с.

7. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Уч. пособ. для вузов. - М: Ту Сфере, при участии "Юрайт-М", 2001.-160с.

8. Коваль Л.Г., Зверева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. -392с.

9. Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. - Т.1. Основи родинних взаємовідносин. - Івано-Франківськ, 2002. -288с.

10. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника: Серия "Учебные пособия". - Ростов-н/Д: "Феникс", 2001.-320с.

11. Кравець В. Психологія сімейного життя: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1995. - 696с.

12. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М.: Академия, 2000. - 232с.

13. Луков В.А. Социальное проектирование. - М., 1998. -492с.

14. Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч. посібник. - К.: Академія праці і соціальних відносин, Християнский дитячий фонд. -2000.-51с.

15. Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. -СПб.: Питер, 1997. -688с.

16. Медико-социальная работа // Словарь-справочник по социальной работе. - М., 1997. - 368с.

17. Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Украины; Луганский, гос. пед. ун-т им. Тараса Шевченко; Авт.- сост.: С.Я.Харяешга» Н.С.Кратинов, А.Н.Чиж, В.А.Кратинова. - Луганск: Альма-матер, 2001. - 216с.

18. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Изд. центр "Академия", 1999.-184с.

19. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академический проект, 2001. - 416с.


  1. Настольная книга специалиста: социальная работа с пожилыми людьми / Под ред. Демидовой Т.Е. - М., 1995.

21. Олиференко Л.Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.Я.Олиференко,

Т.И.Шулъга, И.Ф.Дементьева. - М.: "Академия", 2002. -256с.

22. Летрынин А.Г., Печенюк A.M. Педагогическая реабилитация несовершеннолетних с девиантно-криминальным поведением: психолого-педагогическая и медико-социальная помощь: Учебно-метод. пособие. -М., 2001. -148с.

23. Попов С.Г. Социальный менеджмент: Учебное пособие. - М.: Изд-во "Ось-89", 2000. - 160с.

24. Психология социальной работы / О.Н.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; Под общей ред. М.А.Гулиной. - СПб.: Питер, 2002. - 352с.

25. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И.Холостовой. - М.: Юрист, 2000. - 424с.

26. Социальная защита молодежи: Вопросы теории и практики. - М.: Изд-во АСОПиР, 1994. - 174с.

27. Социальная работа / Под общ. ред. проф. В.И.Курбатова. - Ростов н/Д: "Феникс", 1999. - 576с.

28. Социальная работа: история, теория и практика: Науч., уч. - метод, пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области социальной педагогики, социальной работы / Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Ваховский Л.Ц., Кратияова В.А., Песоцкая О.П., Покладова В.В. В 2 ч. - 4.1. - Луганск: "Альма-матер", 2002. - 158с.

29. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: Аналітичний звіт щодо діяльності і центрів соціальних служб для молоді (Упорядники: Р.Г.Драпушко, С.В.Толстоухова, О.К.Шатохіна, Л.І.Шамрай. - К.: УДЦССМ. - 1999. - 140с. 30. Соціальні служби-родині: Розвиток нових підходів в Україні/ За ред. І.М.Григи, Т.В.Семигіної. - К., 2002. -128с.

31. Теория и методика социальной работы (Краткий курс). - М.: Изд-во "СОЮЗ", 1994. - 192 с.

32. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. проф. Е.И.Холостовой. - М.: Юриста, 2001. - 334с.

33. Тетерский СВ. Введение в социальную работу: Учеб. пособие. - М.: Академический проект, 2000. - 496с.

34. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. -И.: ИНФРА-М., 2001. -400с.

35. Технологии соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. -372 с.

36. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 240с.

37. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. -372 с.

38. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю: Навч. посібник. - К.: ДЦССМ, 2002.-132с.

39. Трубавіна І.М., Бугаєць Н.А. Методи вивчення сім'ї. -К.: УДЦССМ, 2001.-76с.

40. Харчев А.П. Брак и семья в СССР. - 2-е изд. - М.: Мысль, 1979.-367с.

41. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: Академия, 2002. - 272с.

42. Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа. -М.: Социально-технологический институт, 1999. - 242 с.

43. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2001. - 208с.

44. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд X. Методика работы детьми “группы риска”. 2-е изд., доп. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 128с.

45. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология: Учеб. пособие для студ. высш учеб заведений. - М.: "ВЛАДОС", 1999. - 224с.


Науково-навчально-методичний посібник


Сергій Якович Харченко

Микола Семенович Кратінов

Леонід Цезаревич Ваховський

Віра Олександрівна Кратінова

Ольга Петрівна Песоцька

Олена Леонідівна Караман


Соціальна робота з різними

категоріями клієнтів

Редактор О.Л. Караман

Коректор І.О. Ніколаєнко

Комп'ютерна верстка Я.І Юрків ,196

Видавництво ЛДПУ імені Тараса Шевченка

“Альма-матер”91011 ,Луганськ, вул. Оборонна, 2. Тел./ факс: 53-03-20, 53-73-74


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка