«Соціальна екологія. Людина та навколишнє середовище.»Дата конвертації26.04.2016
Розмір90 Kb.


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»______________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

д.м.н., професор Л.І.Власик
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів


Тема: « Соціальна екологія. Людина та навколишнє середовище.»
(6 годин)
Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

асистент Іфтода О.М.ЧЕРНІВЦІ-2006

1. Актуальність теми. Сучасне суспільство наблизилось до важливого етапу, коли необхідний перехід від епохи доекологічної до епохи екологічної. Існування нашої цивилізації, її подальша доля цілковито залежать від того, наскільки і як скоро стануть «екологічними» на ші свідомість, поведінка, культура. Це може увінчатись успіхом лише за умови найширших екологічних виховання та освіти з новими підходами, на базі нової системи освіти, що потребує активного долучення до соціально-екологічних знань. Тому вивчення даної теми є актуальним і необхідним для студентів будь-якої спеціальності.

2. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:

 1. основні напрямки наукових екологічних розробок;

 1. принципи охорони навколишнього середовища;

 1. основні правила та закони соціальної екології.

 1. Студент повинен вміти:

 1. визначати складові екологічних блоків сучасної екології

 1. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти
Попередні дисципліниОснови екологічних знань (шкільний курс)

 1. Основні галузі екології.

 1. Правові основи природокористу-вання

Оперувати термінами:

біоекологія, геоекологія, техноекологія, соціоекологія
 1. Зміст теми.

Екологія - відносно молода наука. Ще не так давно нею цікавилося невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угрупувань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.

Структура сучасної екології нараховує близько 90 напрямів і піднапрямів, розділів і підрозділів, які сформувалися впродовж останніх десятиліть в усіх галузях людської діяльності, де йдуть процеси екологізації. Умовно всі напрями обєднані в чотири блоки - загальну екологію, геоекологію, техноекологію та соціоекологію.

Важливо зазначити, що кожен із напрямів екологічних наук має свою специфіку, своє коло вирішуваних екологічних питань, свої методи й масштаби досліджень, контролю та менеджементу, але завдання в усіх одне: визначити характер і обсяги забруднень довкілля, повзаних з конкретним видом діяльності людини, ступінь їх небезпечності, можливості нейтралізації, шляхи екологізації виробництва, підвищення ефективності охорони природи, економії та відтворення природних ресурсів.

Екологічні блоки

І. Загальна екологія: 1. біоекологія - основа всієї сучасної екології; її головна частина - екологія природних біологічних систем (аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія), інша складова - еволюційна екологія;

 1. екологія людини (біолого-медичні аспекти);

 1. екологія тварин;

 1. екологія рослин;

 1. екологія грибів;

 1. екологія мікроорганізмів;

 1. еколгія клітин і тканин;

 1. еволюційна екологія;

 1. рекреаційна екологія та заповідна справа;

 1. біосферологія.

ІІ. Геоекологія:

 вивчає специфіку взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних географічних зонах, на суші і в океані, втундрі, тайзі і тропіках, у горах і пустелях тощо;

 дає екологічну характеристику різних географічних регіонів, областей, районів, ландшафтів;

 розглядає екологічні наслідки ендо- і екзогенних геологічних процесів, видобутку корисних копалин;

 займається екологічним картографуванням.

Екологічні аспекти: 1. атмосфери;

 1. гідросфери;

 1. літосфери;

 1. геоаномальних зон;

 1. ландшафтна екологія;

 1. геоінформаційні системи і екологія;

 1. екологія і видобування корисних копалин;

 1. екологічна картографія.

ІІІ. Техноекологія:

 найбільший за обсягом блок прикладних екологічних напрямів, повзаних з такими обєктами людської діяльності як енергетика, промисловість, транспорт, військова справа, сільське господарство, космос;

 займається вивченням обсягів механізмів і наслідків впливів на довкілля та здоров людини різних галузей і обєктів діяльності, особливостей використання ними природних ресурсів;

 розробляє регламентації природокористування і технічних засобів охорони природи;

 вивчає проблеми утилізації відходів виробництва та відтворення зруйнованих екосистем;

 займається екологізацією.

Екологічні аспекти:


 1. військової діяльності;

 1. енергетики;

 1. транспорту;

 1. промисловості;

 1. сільського господарства (агроекологія);

 1. космічної діяльності;

 1. екологічна техніка;

 1. екологічна стандартизація;

 1. урбоекологія.

 1. Соціоекологія:

 розділ сучасної екології, де вивчається специфічна роль людини в довкіллі; шляхи оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою;

 займається формуванням екологічної свідомості, екологічної культури;

 розробляє принципи екологічного менеджменту, контролю і бізнесу;

 займається соціально-екологічним моніторингом.

Екологічні аспекти:


 1. екологічна освіта;

 1. екологічна культура;

 1. екологічне право;

 1. етнічна екологія;

 1. екологія і демографія;

 1. екологія і релігія;

 1. екологічна психологія;

 1. екологічний менеджмент;

 1. екологічний бізнес.

Важливо зазначити, що розплановані екологічні дослідження мають завершуватися узагальненням усієї екологічної інформації, отриманої в усіх блоках, для розроблення і реалазації планів та програм раціонального природокористування на локальному, регіональному і глобальному рівнях, створення наукових засад економіки природокористування, а також для формування регіональної і національної екологічної політики, визначення тактики і стратегії еколого-безпечного розвитку людства.

Серед принципів охорони навколишнього середовища виділяють три основних напрями, що вимагають екологічного розвязання: 1. Охорона середовища життя на Землі.

 2. Охорона середовища життя людини.

 3. Охорона антропогенного середовища.

Розвиток продуктивних сил, зростанню обсягів природокористування й темпів забруднення довкілля за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоровя працездатного населення, зниження продуктивності праці - все це зумовлює формування економіки природокористування. Провідним принципом природокористування в наш час стає еколого-економічний, за якого критерій ефективності господарювання формулюється так: одержання максимальних матеріальних благ з мінімальними витратами і мінімальними порушеннями природного середовища.

В наш час стикаються екологічні та економічні інтереси, і, на жаль, здебільшого перемагають економічні: вирубуванню лісів віддають перевагу над їх використанням для рекреації - розвиткові туристичного бізнесу - над збереженням рідкісного ландшафту... При цьому здійснити порівняльну економічну оцінку різних природних ресурсів нині та у віддаленому майбутньому буває досить важко.

Нині розроблено кілька підходів до визначення економічної цінності природних ресурсів і послуг. Найбільш комплексний підхід грунтується на загальній економічній вартості, до якої входять вартості зруйнування природи, її відновлення та охорони.

В Україні контроль за станом природного середовища й виконанням природоохоронних актів здійснюють Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерство охорони здоровя, Державний комітет з гідрометеорології, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, система Державних санітарно-епідеміологічних станцій та ін. У 1989 році опубліковано міжнародний документ «Правові принципи охорони навколишнього середовища і сталого розвитку», підготовлений на завдання ООН спеціальною Комісією міжнародної групи експертів-юристів. Він являє собою звіт правових принципів охорони довкілля та сталого розвитку людства. Україна є державою, яка підписала понад 70 міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод, повязаних з охороною довкілля.

Природоохоронні заходи мають не тільки економічний ефект, а й соціальний.

Правила і закони соціальної еоклогії


 1. правило соціально-екологічної рівноваги:

суспільство розвивається доти і стільки, доки й скільки зберігає рівновагу між своїм тиском на середовище та відновленням цього середовища - природним і штучним;

 1. правило соціально-екологічного заміщення:

переходи до більш екстенсивних і технологічних типів господарювання стають причиною еоклогічних криз, які в свою чергу, провокують кризи соціально-економічні, що переходять у політичні;

 1. закон соціально-екологічної необоротності:

розвиток людства не може рухатися від пізніших фаз до початкових;

 1. закон ноосфери В.І.Вернадського:

в тому значенні, що коли людство не почне розумно регулювати свої чисельність і тиск на природу, зважаючи на її закони, то вид Homo sapiens зникне.

В історії багато прикладів того, як в окремих регіонах ресурсно-екологічна криза переростала в соціально-економічну й політичну. Нині людство стоїть на порозі чергової кризи, та вже не регіональної, а глобальної ресурсно-екологічної.

Для людей настав час управляти не природою, а собою, совїми потребами, звичками, правилами поведінки. У такій ситуації особливого значення набувають екологічні виховання й освіта людей.


 1. Рекомендована література:

 1. Кучерявий В.П. Екологія.-Лбвів: Світ, 2001.-С.8-12, 457-463, 474-477.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань.-К.:Либідь, 2000.-С.210-120.

 3. Царик Л.П. Основи екологічних знань. -Т.: Тернопіль, 1994.-С.143-148.

 4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Наврацький В.М. Основи екології. - К.: Лібра, 2002.-С.10-24, 163-179.

 1. Матеріали для самоконтролю.

 1. Питання для самоконтролю:

 1. Основні наукові проблеми еоклогічного розвитку.

 2. Особливості окремих блоків сучасної екології:

 1. загальна екологія;

 1. геоекологія;

 1. техноекологія;

 1. соціоекологія.

 1. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

 2. Поняття про соціоекологію, її еоклогічні аспекти.

 3. Правила та закони соціальної екології.

 1. Тести для самоконтролю:

А. До якого екологічного блоку відносяться агроекологія?

а) геоекологія;

б) загальна екологія;

в) соціоекологія;

г) техноекологія

Б. Екологічні проблеми сучасності можна розвязати завдяки:

а) розвитку й комютеризації усіх сфер діяльності людини;

б) зменшення забруднень атмосфери;

в) зменшення забруднень води і продуктів харчування;

г) кардинальній зміні свідомості й ставлення людей до природи.

Правильні відповіді під літерою - г.5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

 1. Біолого-медичні аспекти екології людини.

 2. Екологічні аспекти етнічної екології.

 3. Екологія і релігія.

 4. Екологічна психологія.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка