Складова позитивного


VI. Планування роботи кабінетуСторінка3/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
#411
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


VI. Планування роботи кабінету

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. Його складають, як правило, на рік, і роздають конкретні завдання усім вчителям. План обговорюється на засідання методоб’єднання і затверджується директором закладу. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:


1.Навчально-методична робота

Тут необхідно спланувати роботу зі створення такої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмованими педа­гогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальні програми для мультимедіа); підбір методичних статей; розробки уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури, розробка і своєчасне оновлення те­матичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, пла­катів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчаль­но-методичного комплексу в кабі­неті.


2. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету

Цей розділ передбачає придбання технічних та сучасних електронних педагогічних засобів навчання, ре­монт ТЗН, оформлення стендів, ви­готовлення демонстраційних моде­лей, таблиць, плакатів, діаграм. Ви­готовлення слайдів, діафільмів, кодопозитивів, проводити відеозйомки різних матеріалів; попов­нення кабінету навчальною, довід­ковою і методичною літературою.


3. Позакласна робота з учнями

Передбачає такі заходи: проведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факуль­тативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; проведення конкурсів; випуск стіннівок, інфор­маційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.


4. Бібліографічна робота

Рекомендується спланувати роботу зі створення, систематизації та поповнення карток кабінету (наочних посібників, технічних і програмованих педагогічних засобів навчання,} методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).


У плані роботи кабінету не­обхідно передбачити:

— здійснення заходів, спрямо­ваних на вдосконалення організа­ційно-педагогічних умов функціо­нування кабінету, підвищення якості знань учнів;

— здійснення міжпредметних зв'язків, ефективного використан­ня традиційних і сучасних засобів навчання на уроках і в позаурочній роботі;

проведення позакласних і факультативних занять;

— вивчення і запровадження в практику роботи передового педа­гогічного досвіду щодо комплекс­ного використання засобів навчан­ня, якими обладнано кабінет;

— проведення консультацій для вчителів та учнів;

— підвищення фахової кваліфікації;

— організація самостійної ро­боти учнів:

— проведення конкурсів на­вчально-виховного призначення та організації виставок учнівських розробок;

— виявлення потреб та попов­нення кабінету навчальною літера­турою, засобами навчання й об­ладнанням;

— виготовлення навчально-на­очних посібників;

— розробки засобів навчання.

При кабінеті створюється актив учнів, який до­помагає в обладнанні кабінету, бере активну участь у гуртковій роботі.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

кабінету іноземної мови на 20___/20___н р.


№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відпо

відаль


ний за вико-нання

Від

міт-ки про виконан-ня1. Організаційна робота

1.1

Обрати Раду кабінету, розподілити обов'язки між членами Ради

До 01.09.20—1.2

Регулярно проводити засідання Ради кабінету

1 раз на місяць1.3

Скласти графік чергування вчителів та учнів у кабінеті

До 10.09.20—1.4

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету

Щоп'ятниці1.5

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

До 01.11.20_1.6

Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

До 01.09. 20_1.7

Провести роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання охорони праці та безпеки

життєдіяльності:

а) правила роботи в кабінеті;

б) правила пожежної безпеки;

в) права та обов'язки учнів;

г) єдині вимоги до учнівПротягом навчального року1.8

Скласти розклад роботи кабінету

До 10.09.20_1.9

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги

Протягом навчального року1.10

Оформити:

а) паспорт кабінету; .

б) акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

в) журнал адміністративно-громадською контролю;

г) куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності


До 10.09.20_2. Навчально-методична робота

2.1

Систематизувати і підібрати матеріали до тематичних папок:

а) Література в нашому житті (10—11 класи)

б) Мистецтво (10—11 класи)

в) Музика та її напрямки (10— 11 класи)

г) Танці. Історія виникнення, розвиток, види (10—11 класи)

д) Образотворче мистецтво (10—11 класи)

є) Архітектура (10—11 класи)

ж) Почуття та емоції (10—11 класи)

з) Канікули, Подорож літаком (10 клас)

й) У готелі. Сервіс (10 клас) к) Граматичний матеріал за темами програмиЖовтень 20_


Грудень 20_ Грудень 20_ Березень 20_
Березень 20_
Березень 20_
Березень 20_ Травень 20_
Травень 20_
Травень-20_2.2

Поповнити папки:

— Німецькомовні країни

— Письменники та їх твори

— УкраїнаТравень 20_2.3

Підготувати роздавальний матеріал (малюнки, ілюстрації, завдання):

житло (будинок, квартира, кімната) (2—7 класи); місто (визначні місця) (2—8 класи); види транспорту, подорожі

(2—8 класи); скільки країн, стільки звичаїв (2—9 класи);

світ навколо нас (2—6 класи); шкільне життя (5 клас)Протягом навчального року2.4

Роздавальний матеріал у схемах і таблицях для 2—11 класів (граматичні теми)

Протягом навчального року2.5

Скласти тематичні кросворди, ребуси


2.6

Скласти тестові завдання різних рівнів (2—11 класи) за програмою

Протягом навчального року2.7

Скласти контрольні роботи

(2 -І 1 класи) за програмоюГрудень 2О_2.8

Підібрати тренувальні матеріали, завдання до олімпіад І, II, ІІІ турів

Постійно2.9

Продовжити роботу з апробації електронних засобів навчального призначення

Протягом навчального року2.10

Оформити постійно діючий стенд «На допомогу учням»

Вересень 20_2.11

Постійно поповнювати папку нормативними документами з питань роботи кабінету

Протягом навчального року2.12

Спланувати і провести уроки за обраними методичними темами

Протягом

навчального року

2.13

Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів методоб’єднання

Протягом

навчального року

2.14

Поповнити тематичні папки:

—- Моніторинг навчальних досягнень учнів з предмета;

— Нормативні документи


Грудень 20_ Грудень 20_2.15

Скласти алгоритми вивчення німецької мови: виконання завдань різних видів і рівнів

Вересень 20_2.16

Скласти тематику творчих робіт 2—11 класів

Вересень 20_2.17

Підібрати збірку методичних статей з методики викладання німецької мови


2.18

Організувати в кабінеті методичний куточок

Вересень2.19

Спланувати і провести уроки відкритої думки:

«Світ грошей»;

«Книжки та їх автори»;

«Їжа, страви, магазин»;

«Урок домашнього читання»

Жовтень


Листопад

Грудень


Січень2.20

3 метою забезпечення «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» організувати виставку «Кращі зошити і словники учнів»

Листопад 20—
3. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету

3.1

Скласти заявку на придбання ксероксу

До О1.1О.2О—3.2

Встановити стаціонарний мультимедійний проектор

Грудень 20_3.3

Оформити інформацію. Граматичний матеріал. Країнознавчий матеріал. Лексичний матеріал

Вересень 20_3.4

Поповнити кабінет екранно-звуковими посібниками

Протягом навчального року3.5

Оформити передплату на періодичну пресу з іноземних мов

Вересень 20_3.6

Поповнити кабінет граматичними і лексичними таблицями

Жовтень 20—3.7

Організувати гурток виготовлення наочних посібників (схеми, таблиці, картки)

Вересень 200_3.8

Організувати виготовлення наочних посібників силами гуртківців

Протягом семестру3.9

Поповнити бібліографічний фонд кабінету довідковою літературою

Протягом семестру4. Позакласна робота

4.1

Організувати проведення педагогічних консультацій для учнів 2-11 класів

Жовтень 20—4.2

Організувати і спланувати роботу гуртків:

а) Драматичний гурток німецькою мовою;

б) Театр німецькою мовою;

в) Німецька у піснях

г) «Злагода»

в) Німецька сторінка «Шкільного водограю»15.09.20—4.3

Організувати роботу ініціативної групи учнів 5-11 класів з метою оформлення і розмноження навчально-методичних матеріалів

Протягом року4.4

Організувати і провести для 8— 11 класів олімпіади з німецької мови. Для цього:

- з метою підготовки до олімпіади для кожного класу розробити тренувальні завдання;

- проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади


Вересень— листопад4.5

Працювати над тематикою творчих робіт з іноземних мов

для участі учнів у МАНДо 01.10. 20_4.6

Організувати проведення співбесід, консультацій, індивідуальних та групових співбесід з метою надання допомоги в науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми

Грудень 200_4.7

Організувати та провести лінгвістичний марафон

До 20.03.20_4.8

Організувати та провести конкурс «Фестиваль закордонних держав»

Квітень 20_4.9

Провести свято «У королівстві краси»

Листопад 20_4.10

Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки

Жовтень 20_ Травень 20_5. Інформаційно-бібліографічна робота

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з проблем методики викладання іноземних мов, педагогіки і психології: статистичним методом; бібліографічним методом

Жовтень 20_ Грудень 20_5.2

Поповнити бібліографічний каталог новими надходженнями до бібліотеки

Протягом навчального року5.3

Скласти короткі анотації на літературу з німецької мови, яка надійшла до бібліотеки

До 29.09.20_5.4

Організувати книжкову виставку:

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови;

Діючі підручники і посібники у 20— / 20— н. р.


Жовтень 20_5.5

Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки школи і кабінету

Жовтень 20_5.6

Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу

Вересень 20_5.7

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм

Вересень 20_5.8

Підтримувати:

зв'язок із бібліотекою школи, села та міста;

зв'язок зі спонсорами5.9

Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

Протягом семестру5.10

Створити картотеки: періодичних видань;

— технічних засобів навчання;

— з актуальних питань, необхідних для засвоєння навчальної програми;

— навчальної літератури;

— методичної літератури;

— довідкової літератури;

— навчально-наочних посібників;

— навчально-наочних посібників;

— екранно-звукових посібників

Грудень 20_ Вересень 20

Жовтень 20_

Жовтень 20_ Листопад 20_


Листопад 20_ Жовтень 20—5.11

Провести акцію «Подаруй книгу школі!»

Квітень 20—Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка