Складова позитивногоСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Відділ освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

Старокостянтинівський районний методичний кабінетОльга Галіцька

Алла Березовська


СУЧАСНИЙ КАБІНЕТ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ –

СКЛАДОВА ПОЗИТИВНОГО

ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ


С У П У Т Н И К

завідувача кабінету

м.Старокостянтинів, 2011

Упорядники:

Галіцька Ольга Іванівна, вчитель німецької мови

Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області

Березовська Алла Михайлівна, методист районного

методичного кабінету відділу освіти

Старокостянтинівської райдержадміністрації

Рецензент

Березовська Алла Михайлівна, методист районного

методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністраціїСхвалено на засіданні ради РМК відділу освіти

Старокостянтинівської райдержадміністрації

(протокол №1 від 12.01.2011 р.)
Галіцька О.І., Березовська А.М.

Сучасний кабінет іноземної мови — складова позитивного

іміджу вчителя. — Старокостянтинівський РМК. — 2011.— 77 с.
Успішність роботи учителя іноземної мови значною мірою залежить від організації діяльності навчального кабінету.

У збірнику упорядковано методичні матеріали, які регулюють роботу всіх учасників навчально-виховного процесу у кабінеті іноземної мови, а також методичні рекомендації щодо планування й організації усіх напрямків його діяльності: оформлення, систематизації навчального матеріалу, науково-методичної та позакласної роботи.

Рекомендовано завідувачам кабінетів іноземної мови, керівникам навчальних закладів та методичних об’єднань, методистам.

© О.І.Галіцька, А.М.Березовська

Старокостянтинівський РМК, 2011

І. Кабінет іноземної мови —

творча лабораторія вчителя

Навчальний кабінет і його основні завдання
Сучасна школа покликана освою­вати нові організаційні форми навчально-виховного процесу, які б сприяли:

• швидкому і активному засвоєнню учнями необ­хідної наукової інформації;

• створенню оптимальних умов для навчально-пізнавальної діяльності;

• вихованню духовності особистості.

Ефективність навчання залежить від багатьох ком­понентів: майстерності вчителя, методів навчання, забезпеченості уроку технічними засобами навчання, змісту програм, навчального обладнання, засобів уп­равління навчальним процесом.

Навчання предмета буде успішним, якщо в учи­теля є можливість пояснювати новий матеріал, ви­користовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимально комплексне використання всіх засобів навчального обладнання, що зосереджене в кабінеті, допомагає вчителю досягти високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.

У сучасній науково-педагогічній літературі даєть­ся таке визначення навчального кабінету — це єдина, органічно зв'язана система навчального обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена від­повідно до вимог наукової організації праці вчителя й учня, яка забезпечує високий рівень викладання предмета.

Кабінет іноземної мови має функціонувати як навчально-методичний центр і лабораторія, що відчувають значні можливості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, бути одним із засобів виховного впливу на підростаюче покоління, проводити роботу відповідно до державних виховних і освітніх завдань в організаційній єдності з усією діяльністю освітнього закладу.

Головним завданням кабінету іноземної мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково-пошукової роботи учнів, учителів, узагальнення і поширення надбань педагогічного досвіду.

Кабінет іноземної мови відповідно до покладених на нього завдань:

• організовує підвищення науко­во-методичного рівня вчителів, учнів, приділяючи особливу увагу вчителям, які ведуть фа­культативні заняття, гуртки, лекторії тощо;

• забезпечує використання вчи­телями сучасних педагогічних засобів навчання (мультимедій­них проекторів, інтерактивних дошок, електронних педагогіч­них засобів навчального при­значення);

• проводить семінари, практику­ми, лекції, групові та індиві­дуальні консультації;

• надає допомогу керівникам (ак­тиву) дитячих об'єднань, гуртків тощо в організації позакласної роботи;

• спрямовує роботу учнівських об'єднань (гуртків) на поглиб­лення знань про культурно-іс­торичний цілях розвитку ук­раїнського народу і народів, мо­ви яких вивчаються; проводить за проханням учи­телів і учнів екскурсійні огляди, лекторії тощо; надає методичну допомогу тим, хто підвищує свій теоретико-практичний рівень шляхом са­моосвіти;

• організовує роботу пошукових груп та узагальнює їх досвід;

• поширює кращий педагогічний досвід роботи через семінари-практикуми, огляди-виставки пошукових матеріалів, виступи-звіти творчих об'єднань і колективів, огляди-читання, конференції, місцеве радіомовлення, пресу тощо;

• спільно з відповідними органа­ми управління закладу, учнів­ського самоврядування координує роботу з пропаганди знань серед дітей і учнівської молоді.

Для чіткої організації роботи кабі­нету іноземної мови про­водяться такі види організаторської роботи:

• здійснюється психолого-педагогічне дослідження у педагогіч­ному та учнівському колективах шляхом бесід, спостережень, анкетування, тестування з метою виявлення лідерів, можливостей, нахилів, здібностей, ін­тересів, спрямувань;

• надаються необхідні рекоменда­ції щодо ґрунтовного впрова­дження у навчально-виховний процес сучасних технологій навчання та виховання, прово­дяться практичні заняття, бесіди з учителями-предметниками, класними керівниками; розподіляються обов'язки серед активу кабінету згідно з можли­востями і бажаннями..

• створюються ініціативні групи, до складу яких входять учителі, уч­ні, батьки, представники гро­мадськості; їх складом проводяться консультації, даються рекомен­дації, здійснюється контроль;

• створюються умови для відчуття ра­дості від добрих справ, для згуртування учнівського колективу;

• плануються конкретні заходи, а саме: екскурсії, концерти, свя­та, вечори, конференції, вистав­ки, зустрічі, лекції та ін.;

• формується всебічно розвинену соціально активну особистість, що керується загальнолюдськи­ми (честь, людська гідність, совість, повага, любов) і куль­турно-національними ціннос­тями (працелюбність, волелюб­ність, доброзичливість, добро, творчість тощо).

В основі організації роботи кабінету іноземної мови лежать такі основні принципи, як системність, наступ­ність, безперервність, інтегрованість, творча співпраця.

Наявність добре обладнаного на­вчального кабінету сприяє забезпе­ченню високого рівня викладання іноземної мови, підвищенню ефек­тивності праці вчителя та учня, рів­ня навчальних досягнень учнів; прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету сприяє комплексному використанню видів навчального обладн­ання. А використання сучасних педагогічних засобів навчання розкриває великі можливості, суть яких полягає в наступному:

— можливості організації вчителів і учнів на науковій основі (здій­снення наукової організації пра­ці);

— якісному і раціональному вико­ристанні сучасних педагогічних засобів навчання разом з тради­ційною наочністю;

— активізації пізнавальної діяль­ності учнів (у засвоєнні навчального матеріалу бере участь біль­ше аналізаторів — слухових, зо­рових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум уч­нів, але і на їх емоції;

— створенні широких можливостей для самостійної роботи учнів ;

— підвищенні інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, учить застосовувати їх на прак­тиці, формує вміння робити ар­гументовані висновки, а отже розвиває наукове мислення;

— забезпеченні міжпредметних зв'язків.
ІІ. Комплексне методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

Комплексне методичне забезпечення — це сукуп­ність нормативних, організаційних і методичних до­кументів.


Комплексне методичне забезпечення предмета
1. Основна навчально-методична документація

1.1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

1.2. Концепція мовної освіти.

1.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

1.4. Навчальна програма з предмета.

1.5. Методичні рекомендації щодо вивчення на­вчального предмета.

1.6. Календарно-тематичний план.

1.7. Поурочні плани.

1.8. Матеріали для вимірювання стандартів мовної освіти:

а) контрольні роботи;

б) тести для самостійної роботи і контролю знань;

в) тематичні завдання;

г) матеріали державної підсумкової атестації. Тексти тренувальних вправ і завдань до ДПА;

ґ) матеріали для проведення моніторингових досліджень якості освіти.

1.9. Матеріали для підготовки до ЗНО.

1.10. Матеріали перспективного педагогічного до­свіду.

1.11. Методичні розробки вчителів.

1.12. Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів.

1.13. Перелік навчально-наочної та довідкової лі­тератури, навчально-наочних та екранно-звукових по­сібників, технічних засобів навчання.
2. Загальні питання роботи кабінету

2.1. Положення про навчальний кабінет.

2.2. Звіт про роботу кабінету.

2.3. План перспективного розвитку кабінету.

2.4. План роботи кабінету на поточний навчаль­ний рік.

2.5. Орієнтовний перелік типового обладнання кабінету.

2.6. Правила техніки безпеки.

2.7. Книга матеріальних цінностей кабінету.

2.8. Інвентарна книга

2.9. Розклад роботи кабінету.

2.10. Копії заявок на придбання ТЗН, на виконан­ня робіт у кабінеті.

2.11. Література з питань організації та обладнан­ня кабінету.

2.12. Паспорт кабінету.
3. Матеріали позакласної роботи

3.1. Графіки додаткових занять, консультацій, гур­тків, факультативів, курсів за вибором.

3.2. План роботи гуртка.

3.3. Журнал обліку роботи гуртка.

3.4. Матеріали для проведення позакласної робо­ти (сценарії вечорів, дискусій, КВК, зустрічей, кон­курсів).

3.5. Матеріали олімпіад.

3.6. Профорієнтаційні матеріали.

3.7. Тематика творчих робіт, рефератів, доповідей.

3.8. Матеріали краєзнавчого характеру.

Комплексне методичне забезпечення методичного об’єднання
1. Планова та звітна документація

1.1. Перелік нормативно-правових документів.

1.2. Плани роботи методич­ного об'єднання.

1.3. Плани роботи кабінетів.

1.4. Матеріали відкритих заходів мето­дичного об'єднання.

1.5. Книга взаємовідвідувань уроків.

1.6. Звіти про роботу мето­дичного об'єднання.

1.7. Графік додаткових занять і консультацій, гур­тків, курсів за вибором, факультативів.

1.8. План проведення відкритих уроків.

1.9. Графіки контролю за ходом навчального про­цесу.

1.10.Матеріали для вимірювання стандартів ос­ віти.

1.11.Моніторингові дослідження якості освіти.


2. Технічна творчість та дослідницька робота

2.1. Плани роботи гуртків, курсів за вибором, фа­культативів.

2.2. Орієнтовна тематика творчих робіт, рефератів.

2.3. Перелік рекомендованих наочних посібників.

2.4. Перелік рекомендованих тем для написання методичних розробок учителями методич­ного об'єднання.

Зареєстровано Затверджено

в Мін'юсті України Наказ Міносвіти і науки України 20.07.04 № 601

09.09 04 №1121/9720

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
1. Загальні положення

Положення про навчальні кабінети (далі — кабінет) розроблено відповідно до Закону України «Про за­льну середню освіту» та інших законодавчих актів України.

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети, що існують і створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов'язковим для їх організації в загальноосвітніх навчальних закладах (далі — заклади) незалежно від типу та форми власності.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.
2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів

2.1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24.

2.2. Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов для:

• організації індивідуального та диференційованого навчання;

• реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

• забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;

• організації роботи гуртків та факультативів;

• проведення засідань шкільних методичних об'єднань;

• індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

2.3. Перед початком навчального року проводить огляд кабінетів з метою визначення стану готовності до проведення занять

2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01), та ДБН В.2 2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»
3. Типи навчальних кабінетів

3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає;

• визначення предметної специфіки;


 • розміщення кабінетів:

• оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів.

3.2. У закладах можуть створюватись такі типи навчальних кабінетів:

• кабінети з окремих предметів;

• комбіновані кабінети з декількох споріднених предметів - класна кімната з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного забезпечення для декількох предметів.

3.3. У закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біології, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні, актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу.

Лабораторні приміщення повинні мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір'я школи.

3.4. Переважно у початкових школах і загальноосвітніх навчальних закладах з малою наповнюваністю класів можуть створюватися комбіновані кабінети для викладання споріднених предметів.

Найбільш доцільним є поєднання предметів, що належать до однієї освітньої галузі, мають споріднене обладнання, наприклад хімії та біології, фізики й аст­рономії, біології і природознавства, правознавства та історії, мови й літератури тощо,

3.5 Майстерні для проведення занять з технічних та обслуговуючих видів праці і комбіновані кабінети розміщують на першому поверсі, як правило, ізольовано від інших основних приміщень, і вони повинні мати окремий вихід на шкільне подвір'я.

3.6. У загальноосвітніх навчальних закладах з допрофесійним або професійним навчанням обладнується кабінет з відповідних навчальних дисциплін (за умови, що школа не обслуговується міжшкільним на навчально-виробничим комбінатом)

3.7. Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху, актові — не вище третього згідно з ДБН В 2.2-3-97 п. З. 8.

3.8. Для дотримання безпечності руху учнів під час перерв, розміщення кабінетів (якщо у школі існує кабінетна система) на поверхах здійснюється шляхом поєднання на одному поверсі (в одному блоці або секції. Класні кімнати для учнів 1 -х класів слід розміщува­ти не вище другого поверху, а 2—4-х — не вище тре­тього згідно з ДБН В 2.2-3-97 п. 3.29.

3.9. Розташування кабінетів може змінюватись від­повідно до зміни спеціалізації навчального закладу, співвідношення класів та кількості учнів у них чи з ін­ших причин.
4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів

4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінетах {класних кімнатах) та майстернях має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

У класних кімнатах та кабінетах початкової, основ­ної і старшої школи встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) двомісні учнівські столи та стільці учнів­ські, в кабінетах хімії, фізики та біології — спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги {трьох розмірів за 4, 5, 6-ростовими групами).

Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів до 115 см (1 -ша група) — лінія оран­жевого кольору, 115—130 см

(2-га група) — фіолетово­го, 130—145 см (3-тя група) — жовтого, 146—160 см (4-та група) — червоного, 161—175 см (5-та група) — зеленого і більше 175 см (6-та група) — блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стан­дартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї гру­пи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5 2 008-01).

У кожному кабінеті (класній кімнаті) слід передба­чити наявність меблів двох-трьох розмірів з перева­гою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів. У класних кімнатах повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка для визначення учням необ­хідного розміру меблів (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01). 4.3 Робочі місця вчителів фізики, хімії, біології та трудового навчання монтуються на підвищенні, обладнуються демонстраційним столом (у кабінетах хімії та біології з препараторською частиною — висотою 75см). Тумби стола оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання інструментів, хімічного посуду, мікропрепаратів і приладів, що використовуються для проведення дослідів. До демонстраційної частини стола (висотою 90см) підводять електричний струм, воду і каналізацію. Робочі площі столів повинні бути покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних та термічних пошкоджень, хімічних реактивів У кабінеті хімії та біології робоче місце вчителя доцільно обладнати витяжною шафою з вільним доступом до неї. У кабінеті хімії необхідно обладнати демонстраційний стіл витяжною шафою (розміром 64 х 85 х 250 см) К під том 45°. додатковим місцевим освітленням, підведенням гарячої та холодної проточної води відповідно і вимог ДСанПін 5.5.2.008-01.

4.4. Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв'язаних електричних пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 127 В або 220 В) та однофазного (від 5 В до 250 В), постійного струму з напругою від 0 до 100 В. У лаборантській встановлюється центральний щиток, від якого подається однофазний і трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і регуля­тором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою). До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний електричний струм (до 42В).

4.5. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах залежно від специфі­ки предмета може бути:

• розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі словами, літерами, складами, реченнями, цифрами та лічильним матеріалом тощо — для початкових класів;

• нанесено контурну карту України або півкуль — для кабінету географії;

• нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфічного письма —для початкової школи;

• накреслено графічну сітку для побудови графіків — у кабінетах математики і фізики.

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо)

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомо­гою спеціальних фломастерів.

Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінетах галузі технологій і математики розміщують демон­страційні креслярські інструменти

4.6. Лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладнуються: витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів та лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами для збереження хімічних реактивів, рукомийником, столом для підготовки дослідів, приладів і навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, столом із пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та дистилятором, які монтуються на стіні.

4.7. Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, розташовується окремо залежно від розміру, виду і матеріалу (пластмаса, скло, метал), з якого він виготовлений.

Посуд для збереження реактивів повинен мати ети­кетки з чітким і яскравим написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реактивів повинні замикатися.

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються за­лежно від їх властивостей (гігроскопічні реактиви, лег­кі, горючі і органічні речовини, кислоти).

На посуді з отруйними речовинами має бути ети­кетка з написом «Отрута», з горючими — етикетка з написом червоного кольору та знаком оклику — «Вогненебезпечно!».

4.8. Місця зберігання засобів навчання нумерують і позначаються назвами на етикетках, що заносять до інвентарної книги

4.9. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (додаток 1).

4.10. Матеріальні об'єкти (предмети) і матеріали, витрачаються в процесі роботи (хімреактиви, міндобрива тощо), заносяться до матеріальної книги (додаток 2).

4.11. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України

4.12. Кабінети і майстерні мають бути забезпечені: аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги:

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

4.13. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ Б. 01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним Наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 3.98 № 348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами та доповненнями)
5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

5.1 Навчально-методичне забезпечення кабінетів дається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків

5.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті (класній кімнаті), лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення

5.3. У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

5.4. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях трудового навчання, обслуговуючої праці має бути інструкція і журнали ввідного та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

5.5. Додатково кабінети можуть бути оснащені: • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

 • фаховими журналами;

 • інформаційними збірниками Міністерства освіти;

 • бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

 • інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень фізичного практикуму тощо;

 • краєзнавчими матеріалами;

 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання


6. Оформлення навчальних кабінетів

6.1 На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет фізики», «Кабінет хімії», «Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання» тощо

Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бу­ти цифрове позначення та літера класу, за якою закріпле­ний даний клас початкової школи, наприклад «1-А клас»;

6.2. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

6.3 До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

• державна символіка;

• інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті,

• портрети видатних учених, письменників, композиторів;

• таблиці сталих величин, основних формул,

• еволюція органічного світу та його класифікація,

• таблиця періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва,

електрохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот;

• системи вимірювання фізичних одиниць;

• політична карта світу, політико-адміністративна карта України, фізична карта України тощо.

6.4. У класних кімнатах початкової школи необхідно розмістити:

• правила пожежної безпеки та дорожнього руху:

• класний куточок, де записано права і обов'язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя колективу класу.

6.5. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колекції, муляжі тощо.

6.6. До експозицій змінного характеру належать:

• виставка кращих робіт учнів,

• матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

• додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій країні та за її межами;

• матеріали краєзнавчого характеру,

• результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

• результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

6.7. Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.

6.8. Навчальні кабінети загальноосвітнього на­вчального закладу повинні бути забезпечені настінни­ми термометрами або психрометрами.
7. Керівництво навчальним кабінетом

7.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей,

7.3. До обов'язків завідувача кабінету належать:

• складання перспективного плану оснащення кабінету;

• забезпечення умов для проведення уроків,

• сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

• систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

• забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

• систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

• керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 04.2001 за № 303/5494.

7.5. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) — з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

Відповідно до Положення про піклувальну раду за­гальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 р. № 45 і зареєст­рованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 р, за № 146/5337, і в межах, що належать до компетенції піклувальної ради, робота і матеріально-технічне осна­щення навчальних кабінетів контролюються і спрямовуються піклувальною радою загальноосвітнього на­вчального закладу.

7.6. За згодою директора (заступника директора) закладу приміщення кабінетів можуть використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

7.7. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних посібників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів тощо.

7.8. До обов'язків лаборанта належать:

• систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і навичок із забезпечення викладання навчального предмета;

• забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти повітря і порядку розміщення засобів навчання і шкільного обладнання;

• сприяння справності навчального обладнання;

• збереження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги;

• утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпечення безпеки під час виконання учнями лабораторних і практичних робіт, фізичного практикуму;

• дотримання вимог правил пожежної безпеки;

• допомога вчителю в організації проведення демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт, позаурочної роботи з навчального предмета;

• щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотримання вимог з техніки безпеки під час закриття кранів для води, вимикання струму на розподільному щиті, освітлення, нагрівальних приладів, миття лабораторного посуду тощо.
Перший заступник директора

Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти Я.П.Корнієнко
Форма інвентарної книги


№з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість та вартість

Час і причина списанняФорма матеріальної книги


№з/п

Назва реактиву, матеріалу

Специфіка реактиву (чистота,

концентрація)Одиниці вимірювання

Наявність (за роками)
Пам’ятка

з підготовки кабінету іноземної мови до огляду


з/п


Перелік документів

Відмітка про наявністьПлан роботи кабінету

ХДержавна символіка


Державні нормативні документи


Інструкція з ТБ в кабінеті


Журнал інструктажу ТБ


Аптечка, термометр


Портрети, таблиці, карти, змінна експозиція


Класний куточок


Посібники та обладнання (5.1, 5.5) систематизовані зг. п. 5.2, 4.7


Методичні матеріали


Розробки уроків


Позакласні заходи


Розробки контрольних робіт


Роздавальний матеріал


Ілюстративний матеріал


Контрольні роботи учнів поточного року


Матеріали олімпіад, конкурсів


Картотека літератури


Методична література


Науково-популярна література


Художня література


Підручники


Довідково-енциклопедична література


Фахова преса


Матеріали перспективного педагогічного досвіду


Краєзнавчі матеріали


Тематична картотека посібників зг. п. 5.3


Інвентарна книга зг. п.4.8


Санітарний стан


Естетичність оформлення


Вимоги до кабінету зг. п.4.3
ІІІ. Вимоги до кабінету іноземної мови та необхідна документація

До сучасного кабінету іноземної мови висуваються такі вимоги:
1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали.

Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки.

2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.

3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методич­них матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще використовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.

4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об'єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмета.

5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.

6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.

7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.

9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним матеріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.

10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов'язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.

11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).

12. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.

13. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефератів тощо.
У кабінеті іноземної мови мають бути:


 • спеціальна лінгафонна апаратура, тобто лінгафонний кабінет (лабораторія). Наявність такої лабораторії свідчить про найбільш сприятливі умови для засвоєння учнями мовного і мовленнєвого матеріалу, розвитку комунікативних умінь і навичок; Таким чином, кабінет іноземної мови — це

 1. 2

Навчальний кабінет, не обладнаний лінгафонною апаратурою

Навчальний кабінет, обладнаний лінгафонною апаратурою — лінгафонна лабораторія

• мовна (лінгафонна) лабораторія, оснащена лінгафонним обладнанням аудіоактивного типу ЯЛ-24 М, ЯЛ-20 (тобто з можливістю прослуховування відповідних навчальних матеріалів);

• діапроектор типу «Свитязь-М» з кварцево-галогенною лампою або «Теленг-500»;

• «Лєти 60-М», «Лектор-600»;

• традиційні кінопроектори (бажано мати су­часну відеоапаратуру, телевізор зі супутниковою антеною, музичний центр, магнітофо­ни, касети, набір навушників);

• комплект навчально-методичних посібників для вчителя і учнів, словники, довідники, роз­мовники;

• фонд саморобних посібників (папки з дидактичними розробками до програмових навчальних тем, різноманітний роздатковий, ігровий матеріал), необхідні інструктивно-методичні документи та рекомендації, чинну програму.

• добірки і картотеки навчального обладнання, наочності, індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атеста­цій за рівнями, тестові завдання, лінгвокраї­нознавчий матеріал, картотека з вивчення ППД;

• інструменти і матеріали для ремонту та виго­товлення посібників;

• спеціально підібраний книжковий фонд (книжки для позакласного читання, газети і журнали іноземною мовою, довідники з гра­матики, лексики, фразеології, добірка журна­лу «Іноземні мови», література з питань ди­дактики, психології і психолінгвістики);

• набір географічних карт тих країн, мова яких вивчається;

• аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраїнознавчого матеріалу;

• тематичні стенди;

• папка з відповідною технічною документа­цією та правилами техніки безпеки за наяв­ності лінгафонної апаратури та інших ТЗН;

• класна дошка з роликовим пристосуванням на зразок «Географ» для демонстрування картин, таблиць (метало-пластикова, маг­нітна).

Кабінет іноземної мови у початковій школі по­винен відповідати віковим та психологічним особ­ливостям дітей.


Вимоги до робочого місця вчителя
Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від уміння вчителя підготувати своє власне робоче місце. З фізіологічної точки зору правильно організоване робоче місце вчителя — це найкраща можливість використо­вувати свої фізичні дані під час роботи без перевантаження. З психологічної точки зору науково організоване робоче місце — це один із факторів зовнішнього середови­ща, який створює позитив під час роботи, підвищує настрій і працездатність. З педа­гогічної точки зору правильно організоване робоче місце за будь-яких рівних умов, є фактором виховання і розвитку. З точки зору економіки праці оптимальна організація робочого місця забезпечує ефективне використання не тільки робочого часу, а й сил і коштів.

У кожному кабінеті робоче місце вчителя обладнується робочим столом. В іде­альному варіанті вчительський стіл обладнується пультом управління, який дозволяє вчителеві, не покидаючи свого робочого місця, вмикати й вимикати світло в класі, відкривати й закривати штори, за допомогою дистанційного приладу керувати робо­тою хоча б частини теле-відеоапаратури.

Для зручності під час роботи на вчительському столі необхідно мати:

- розклад дзвінків уроків;

- розклад зайнятості кабінету;

-розклад зайнятості кабінету в позаурочний час та під час канікул;

- папку з інструкціями щодо охорони праці.

Найважливішим джерелом навчальної інформації в кабінеті залишається клас­на дошка. Вона розміщується перед учнівськими столами на стіні таким чином, щоб світло падало зліва. Дошка повинна мати панель, яка б закривала раніше написаний вчителем текст, а також кріплення для демонстрацій таблиць, карт, картин. Над дош­кою кріпиться екран, що вільно згортається.


Контроль за станом кабінету іноземної мови
Дата перевірки:

Мета перевірки:


Критерії оцінювання

Оцінка в балах

Наявність паспорта кабінету
Наявність розкладу роботи кабінету
План розвитку кабінету
Наявність методичних посібників для вчителя, предметних журналів, газет
Наявність сучасних навчально-методичних комплектів, дидактичних матеріалів
Словники, книжки для позакласного читання
Наявність таблиць, їх систематизація й збереження
Забезпечення ТЗН, тематика аудіо-відеоматеріалів
Санітарно-гігієнічний стан
Збереження шкільних меблів
Наявність документів із техніки безпеки
Наявність матеріалів із тематичного оцінювання
Національна символіка в кабінеті
Естетичне оформлення кабінету


Вимоги до робочого місця учнів
Робочі місця учнів обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці, техніки безпеки, естетично-гігієнічних вимог. Так, робочі місця в кабінеті іноземної мови мо­жуть бути як двомісними, так і одномісними. Одномісні виготовляються за індивідуальним про­ектом.
Контроль за робочим місцем вчителя й учнів


з/п

Критерії оцінювання

Оцінка в балах

1

Забезпечення згідно з діючими програмами навчальною, мето­дичною, довідковою літературою
2

Наочні посібники
3

Дидактичний, роздавальний матеріал
4

Впорядкування літератури, посібників, дидактичного матеріалу до розділів програм
5

Оформлення тематичних картотек
6

Аудіовізуальні засоби, їх упорядкування
7

ТЗН, технічний стан використання8

Матеріали для позакласної роботи
9

Тематичні виставки
10

Матеріали для роботи з обдарованими дітьми (підготовка до олімпіад, екзаменів)
11

Стендовий матеріал, доцільність, естетика
12

Саморобні навчальні посібники, роздавальний матеріал
13

Збереження меблів
14

Робоче місце вчителя
15

Робоче місце учнів (закріплене)
16

Санітарно-гігієнічний стан, озеленення

Примітка: оцінювання кабінетів проводиться за 12-бальною системою.
Висновки: ————————————————————————
Відповідальний за контроль —————————(Підпис)


ІV. Розміщення і зберігання навчального обладнання та підготовка його до використання на уроках

Навчальне обладнання, посібники зберігаються в кабінеті за розділами програми і по класах з урахуванням потреби у використанні.

Таблиці зберігаються в спеціальних шафах-ящиках. Усе майно кабінету записується до інвентарної книги встановленого зразка.
Оснащення кабінету
Кабінет має бути оснащений:

• комплектом навчального обладнання з фаху кабінету і комплектом навчально-методич­них посібників для вчителів;

• комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;

• тематичною картотекою навчального обладнання;

• картотекою аудіовізуальних засобів, відеотекою, картотекою навчальних комп'ютерних програм;

• бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, збірниками задач, журналами, необхідними в навчально-виховній роботі з предмета;

• картотекою дидактичних матеріалів;

• картотекою завдань для здійснення індивідуального підходу до навчання, організації са­мостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт;

• інструкцією з техніки безпеки ;

• приладами і посібниками, виготовленими учнями;

• інструментами і матеріалами для виготовлен­ня посібників;

• протипожежним інвентарем, аптечкою;

• інвентарною книгою.
Місце навчально-наочних посібників

та учнівських робіт у кабінеті
У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, зразків письмових робіт, книг, проектів тощо.

Представляються портрети видатних учених, поетів, письменників, першовідкривачів, історич­них діячів залежно від теми згідно програми, а також до­відкові матеріали про них.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, по­сібники та моделі, виготовлені учнями, стінні газе­ти, поради з підготовки до контрольних робіт, підсумкової державної атестацій, ЗНО, олімпіад, конкурсів тощо.


V. Організація роботи кабінету

та керівництво ним
Роботою кабінету керує завідувач, якого при­значає директор з числа досвідчених учителів школи.

Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнання кабінету.Вивіска навчального кабінету
№ кабінету

Назва кабінету

Завідувач кабінету, категорія, звання

Функціональні обов’язки
Вчитель, класовод, класний керівник, вихователь, завідувач кабінету:

1. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентаря.

2. Розробляє необхідні заходи щодо виконання діючих правил та інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки.

3. Розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці для навчальних виробничих майстерень, кабінетів, лабораторій, навчальних господарств, спортивних залів відповідно до типових інструкцій.

4. Забороняє використання обладнання, не передбаченого типовими переліками, в тому числі нестандартного, саморобного. яке встановлене в цехах без дозволу служби охорони праці.

5. Здійснює навчання та інструктаж з охорони праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами , з обов’язковим вивченням вимог стандартів безпеки праці. Проводить ввідний інструктаж учнів з обов’язковою реєстрацією в журналі, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий. поточний інструктажі — в журналі виробничого навчання, відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

6. Несе особисту відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

7. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.

8. Інструктує вихованців та учнів під час проведення позакласних заходів. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів і вихованців.

Посадова інструкція вчителя
1. Загальні положення

1.1. Під час розробки Інструкції враховано ре­комендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і на­уки України. Ця інструкція є типовою, її дія поши­рюється на всіх учителів .

1.2. Учитель призначається або звільняється з посади директором закладу .

1.3. Учитель повинен мати вищу або середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Учитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора гімназії з навчально-вихов­ної роботи.

1.5. Учителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завіду­вача кабінету).

1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конс­титуцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органами управління освіти всіх рівнів з питань осві­ти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами гімназії (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директо­ра, цією інструкцією), трудовим договором (конт­рактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.


2. Функції

Основними напрямками діяльності вчителя є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формуван­ня в них загальної культури, свідомого вибору про­фесії та готовності до праці в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
3. Посадові обов’язки

Учитель виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з ура­хуванням специфіки навчального предмета, прово­дить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального на­вантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті освітні програми відповідно до навчального плану, власного поуроч­ного плану і розкладу занять; використовує різно­манітні прийоми, методи і засоби навчання.

3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який від­повідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.4. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забез­печує охорону життя та здоров'я учнів під час на­вчального процесу.

3.5. Оперативно повідомляє керівників закладу про кожен нещасний випадок, організовує заходи щодо надання першої долікарської допомоги.

3.6. Вносить пропозиції про покращення й оз­доровлення умов проведення навчального проце­су, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрацію про всі недоліки в забезпеченні на­вчального процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність учнів.

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпе­ки праці та безпеки життєдіяльності під час навчаль­них занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.8. Організовує вивчення учнями правил охоро­ни праці та безпеки життєдіяльності.

3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкцій) з охорони праці та безпеки життєдіяль­ності.

3.10. Веде в установленому порядку класну до­кументацію, здійснює поточний контроль відві­дувань і успішності учнів за прийнятою в закладі схемою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації звітні дані.

3.11. Бере участь у встановленому порядку в під­сумковій атестації учнів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на занят­тя представників адміністрації гімназії з метою контролю й оцінки своєї діяльності.

3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учи­телів згідно з розпорядженням заступника директо­ра з навчально-виховної роботи.

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутріш­нього трудового розпорядку, інших локальних пра­вових актів закладу.

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16. Готується до проведення занять, система­тично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності предметної кафедри та інших формах методичної роботи, які прийняті в закладі .

3.17. Бере участь в роботі педагогічної ради і нарадах, які проводяться адміністрацією закладу .

3.18. Чергує згідно з графіком чергу­вань на перервах між заняттями, а також за 30 хв. до початку і протягом ЗО хв. після закінчення занять.

3.19. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.20. Періодично проходить медичне обстеження.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, побуті, громадських місцях, які відповіда­ють соціальному статусу вчителя.

3.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:

1) організовує поповнення кабінету обладнан­ням, приладами та іншими матеріалами, несе матеріальну відповідальність за збереження цінностей (крім меблів) на підставі відповідних документів, за­безпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;

2) розробляє і періодично переглядає (не менш 1 разу на 5 років) інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, подає їх на затвердження ди­ректору;

3) комплектує обладнання навчального кабі­нету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наоч­ною агітацією з питань забезпечення безпеки жит­тєдіяльності;

4) проводить чи організовує проведення іншими педагогами інструктажу з охорони праці та безпе­ки життєдіяльності учнів з обов'язковою реєстра­цією в класному журналі чи журналі визначеного зразка;

5) не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників закладу з повідомленням про це заступника дирек­тора з навчально-виховної роботи;

6) вносить пропозиції щодо покращення умов праці й навчання для внесення їх в угоду з охорони праці.


4. Права

Учитель має право:

4.1. Брати участь в управлінні закладу в поряд­ку, передбаченому Статутом,

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Ознайомитися зі скаргами та іншими доку­ментами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з пору­шенням норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (служ­бового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методи навчання і виховання, навчальні посібники та матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільних засадах на від­повідну кваліфікаційну категорію й одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, пе­редбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку закладу.
5. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

1) реалізацію не в повному обсязі навчальних програм згідно з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

2) життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

3) порушення прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконан­ня без поважних причин Статуту і Правил внут­рішнього трудового розпорядку закладу, законних розпоряджень директора та інших локальних нор­мативних актів, посадових обов'язків, встановле­них цією Інструкцією, учитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади згідно з трудовим зако­нодавством і Законом України «Про освіту». Звіль­нення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4. За нанесені закладу чи учасникам навчаль­ного процесу збитки у зв'язку з виконанням (неви­конанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, ви­значених трудовим і/чи цивільним законодавством.


6. Взаємовідносини (обов'язки за посадою)

Учитель:


6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження згідно з розкла­дом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

6.2. У період канікул, які не співпадають з від­пусткою, залучається адміністрацією гімназії до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора закладу.

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасо­во відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості за­міни).

6.4. Замінюється на період тимчасової відсут­ності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викла­данні предмета в цьому класі.

6.5. Одержує від адміністрації закладу матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними доку­ментами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками навчального закладуАкт-дозвіл

на проведення занять в кабінеті

іноземної мови
Ми, що нижче підписались, комісія у складі

директора школи —

завуча —

голови профспілкового комітету —

завгоспа школи —

завідувача кабінетом —

склали акт в тому, що:

1. В кабінеті іноземної мови для учнів організовані місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії.

2. Завідувач кабінетом пройшла навчання і перевірку знань з безпечної організації роботи в кабінеті іноземної мови.

3. Електрообладнання відповідає нормам безпечної експлуатації.

Підписи:

Голова комісії —————————— (підпис)

Члени комісії —————————— (підпис)

—————————— (підпис)

—————————— (підпис)

—————————— (підпис)

дата складання акту “01” вересня 20.. р.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка