Складання структурно-логічних схем лекційСкачати 91.55 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір91.55 Kb.
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про особливості побудови освітньо-виховного процесу у вищій школі. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання альтернативно-тестових та творчих завдань, відповідь на запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.

В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:


 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Законспектувати першоджерела:

- Кремінь В.Г. Методологічно і науково забезпечити розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність АПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. // Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Андрущенко В. Інтеграція цінностей:педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика хартія Університетів // Вища освіта України. - 2013. - № 1.

- Терепищий С. Філсофсько-освітній зміст поняття «стандартизація вищої освіти». // Вища освіта України.- 2009. -№ 3.

- Ріктор Т. Технології пошуку і відбору управлінської еліти держави.// Персонал.- 2008. -№ 2.

- Носков В.І. Гуманізація навчального процесу.// Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 7.

- Максименко С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі.// Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Ануфрієва Н. Імідж викладача ВНЗ у контексті проблем педагогічного спілкування.// Персонал. - 2008. - № 3-4.

- Куліненко Л. Педагогічна практика: компетентнісний підхід // Вища освіта України. - 2013. - № 1.

- Кокун О.М. Здоровий спосіб життя та навчальна успішність студентів.// Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 6.

- Пилипенко Н.М. Мотиваційні механізми адаптації особистості сучасного студента до навчальних змін.// Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 8.

- Корніяка О.М. Емпіричне вивчення культури спілкування як структурного компонента психологічної готовності студента до педагогічної діяльності.// Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 10.

- Кремінь В. Феномен інновацій. // Вища освіта України.- 2009. -№ 4.

- Загірняк М.В., Сергієнко С.А. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань. // Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Здіорук С.І. Духовно-моральні чинники забезпечення здорового образу життя молоді.// Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 12.

- Гуржій А.М., Волнський В.П., Ткачова Л.П. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів.// Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.3. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни.

4. Підготувати мультимедійні презентації по кожної теми навчальної дисципліни.
Альтернативно-тестові завдання:

 1. Порівняйте визначення предмету педагогіки вищої школи сформульованого М.М. Фіцулою і С.С. Вітвицькою.

 2. Проаналізуйте основні компоненти педагогічного професіоналізму викладача вищого навчального закладу.

 3. Проаналізуйте взаємозв’язок понять «педагогічна культура» і «педагогічна майстерність».

 4. Розкрийте особливості змісту методичної роботи у ВНЗ.

 5. Проаналізуйте зміст і структуру робочої навчальної програми.

 6. Проаналізуйте зміст і структуру інстуктивно-методичних комплесів.

 7. Порівняйте зміст і структуру навчального та тематичного планів.

 8. Проаналізуйте розклад навчальних занять в магістратурі на півріччя.

 9. Якими правами як студент ви користуєтесь найчастіше?

 10. Визначіть мету та завдання студентського самоврядування.

 11. В якій частині Закону України «Про вищу освіту» йде мова про студентство?

 12. В чому специфіка виховання студентів у вищому навчальному закладі?

 13. Яким чином пов’язані між собою закономірності і принципи виховання у вищій школі?

 14. Порівняйте особливості навчання в середній загальноосвітній школі і вищому навчальному закладі.

 15. В якій частині Закону України «Про вищу освіту» йде мова про зміст освіти у ВНЗ?

 16. Порівняйте методи навчання у вищому навчальному закладі та середній загальноосвітній школі.

 17. За якими критеріями (принципами) відбувається класифікація методів навчання у вищій школі?

 18. Яку роль відіграють засоби навчання в організації навчального процесу у вищій школі?

 19. В яких нормативних документах визначаються методи і форми організації навчального процесу у ВНЗ?

 20. Порівняйте методи навчання у вищому навчальному закладі та середній загальноосвітній школі.

 21. За якими критеріями (принципами) відбувається класифікація методів навчання у вищій школі?

 22. Поясніть в чому специфіка контролю та оцінювання знань в умовах кредитно-модульної технології навчання?


Творчі завдання:

 1. Враховуючи вимоги до особистості викладача ВНЗ розробити перспективну модель викладача ВНЗ найближчого майбутнього.

 2. Пригадайте власний досвід адаптації до навчання у вищому навчальному закладі.

 3. Складіть перелік виховних заходів за заданим напрямком виховання.

 4. Підготуйте методичну розробку проведення виховної бесіди на актуальну тему за напрямком правового виховання студентів. Підготуйтесь до її проведення.

 5. Підготуйте план-схему виховної роботи з академічною групою.

 6. Розробіть план особистого самовдосконалення на найближчий рік (мета, мотив, шляхи і методи досягнення і т.п.)


Запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки:

 1. Розкрийте зміст методологічних категорій ПВШ за С.С. Вітвицькою.

 2. Розкрийте зміст процесуалних категорій ПВШ за С.С. Вітвицькою.

 3. Розкрийте зміст суттєвих категорій ПВШ за С.С. Вітвицькою.

 4. Дайте характеристику студентству як соціальній групі.

 5. Розкрийте зміст самовиховання майбутнього викладача.

 6. Розкрийте суть багаторівневості поняття виховання в сучасній педагогіці.

 7. Розкрийте зміст мети національного виховання і шляхи його реалізації у вищому навчальному закладі.

 8. Назвіть і дайте коротку характеристику основним напрямам виховання студентів у вищому навчальному закладі.

 9. Розкрийте сутність навчання у ВНЗ.

 10. Назвіть і проаналізуйте основні категорії дидактики вищої школи.

 11. Розкрийте зміст закономірностей та принципів навчання у вищому навчальному закладі.

 12. Назвіть методи та форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

 13. Назвіть методи та форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

 14. Розкрийте сутність поняття «контролю та оцінки знань, умінь та навичок знань».

 15. Дайте загальну характеристику поняттям «контроль» і «оцінювання» знань, умінь і навичок студентів у ВНЗ.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка