Складання кандидатських іспитів загальні рекомендаціїСкачати 109.15 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір109.15 Kb.
#10339

Складання

кандидатських іспитівЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності.

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Кандидатські іспити з іноземної мови та спеціальності можна скласти за наявності затвердженої Вченою радою теми дисертації.

Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, погодженої з ВАК України та затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою і затверджується Вченою радою ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності й питання, пов’язані з напрямом дослідження здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу (додаток 1).

Бажаючі скласти кандидатські іспити повинні подати до відділу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів заяву про допуск до складання іспиту за встановленим зразком та реферат відповідно до вимог (додатки 2, 3, 4) за 30 днів до початку сесії.

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності подається за встановленою формою (додаток 5) список наукових праць, що опубліковані у наукових фахових виданнях (не менше двох) та ксерокопії публікацій (текст, титульна сторінка, зміст видання).

Допуск аспірантів (здобувачів) до складання кандидатського іспиту здійснюється за наказом директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України не пізніше ніж за місяць до проведення кандидатської сесії.

У разі неявки аспіранта (здобувача) на іспит з поважних причин він може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної або наступної сесії.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИКРІПЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ

З МЕТОЮ ОДНОРАЗОВОГО СКЛАДАННЯ

КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

Особи, які бажають прикріпитися з метою складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови і спеціальності в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, повинні мати вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів для прикріплення з метою складання кандидатських іспитів проводиться відповідно до графіку складання іспитів.
Перелік документів, які необхідно подати для прикріплення

з метою складання кандидатських іспитів:


 • заява за встановленим зразком про прикріплення до кафедри на ім’я директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України;

 • особова картка з обліку кадрів для державних службовців (особовий листок – для осіб, які не перебувають на державній службі);

 • три фотокартки.

Крім того, для складання кандидатського іспиту з іноземної мови та спеціальності подається витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.
Графік складання кандидатських іспитів у 2008 роціКандидатський

іспит

Термін складання кандидатського іспиту

Спеціальність


7–14 листопада

Філософія

17 – 28 листопада

Іноземна мова

1 – 12 грудня


За інформацією щодо складання кандидатських іспитів звертайтесь до відділу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

телефон для довідок: 63-73-65

Додаток 1

Подається в електронному та паперовому варіантах

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
___________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

аспіранта (здобувача) кафедри ________________________________________

__________________________________________________________________


Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Тема дисертаційної роботи:_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
Науковий керівник:

________________________________

________________________________

(науковий ступінь, вчене звання)


________________________________

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________

(підпис)


Програма затверджена на засіданні кафедри_______________________ __________________________________________________________________

від “___” _______________ 200__ р., протокол № ____.Завідувач кафедри __________________ _______________________________

(підпис) ( ініціали та прізвище)


На звороті сторінки подається перелік питань для складання кандидатського іспиту.

Перелік питань

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Подається 10–15 питань, які враховують останні досягнення в галузі науки державного управління, найновішу наукову літературу і пов’язані з напрямом дослідження аспіранта (здобувача).

 1. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 2. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 4. _______________________________________________________________________________________________________________________________.

 5. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 6. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 7. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 8. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 9. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 10. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 11. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 12. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 13. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 14. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

 15. ________________________________________________________________________________________________________________________________.

Додаткова програма затверджена Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України від “___” ____________ 200__ р.,


протокол № ____ .
Вчений секретар Вченої ради

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

к.політ.н., доцент ____________________ П.С. Кривоцюк

(підпис)Додаток 2

Зразок оформлення титулу

Одеський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління при Президентові України

Р Е Ф Е Р А Т


на тему:
до кандидатського іспиту зі спеціальності

25.00.02 – механізми державного управління

аспіранта з відривом від виробництва / без відриву без виробництва

кафедри ___________________________________________________(або здобувача наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

кафедри ___________________________________)

Василенка Василя ВасильовичаНауковий керівник –


_____________________________,

(ПІБ)

_________________________________

_________________________________

(науковий ступінь, вчене звання)

_______________________________(підпис)

Одеса – 2008


Додаток 3

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇТема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Для вибору теми реферату можна скористатися переліком тем рефератів, що подається у Програмі кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів. Викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук також надають консультації щодо формулювання теми і основних розділів реферату.

Реферат до кандидатського іспиту з філософії обов’язково повинен мати такі структурні елементи:


 • титул;

 • зміст;

 • вступ;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 • список використаних джерел.

Вступ – найважливіший елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів.

Виклад основного матеріалу повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її застосування у сферах наукових інтересів автора реферату.

У висновках повинно наводитися: резюме того, що викладено в основній частині реферату; висновки, які зроблені з викладу основного матеріалу.Список використаних джерел повинен вказувати на вивчені автором роботи, за якими може проводитися бесіда по змісту реферату. Список має включати в себе фундаментальні наукові праці й останні публікації з теми як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Використана література повинна знайти відображення в рефераті, проте не обов’язково шляхом прямого цитування. Кількість позицій у списку має становити від 25 джерел. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандартів (див. Бюлетень ВАК № 3 2008 р.).

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати не менше 24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Реферат необхідно подати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.

Зразок оформлення титулу

Одеський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління при Президентові України
Кафедра філософських та соціально-політичних наук


ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИР Е Ф Е Р А Т

до кандидатського іспиту з філософії

аспіранта з відривом від виробництва / без відриву без виробництва

кафедри ___________________________________________________


(або здобувача наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

кафедри ___________________________________)


Василенка Василя Васильовича
Одеса – 2008

Додаток 4


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИТема реферату з прочитаної іноземною мовою літератури має стосуватися теми дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).
Реферат повинен мати такі структурні елементи:

 1. Титул.

 2. Україномовний огляд 10-ти прочитаних іноземною мовою наукових праць, який оформляється відповідним чином та подається окремо на кожну працю (джерело) у такій послідовності:

  • бібліографічний опис джерела (статті, брошури, книги, internet-видання) іноземною мовою (виділяється жирним шрифтом і починається з нової сторінки);

  • анотація іноземною мовою (5–7 рядків, світлим курсивом);

  • виклад українською мовою змісту праці (2 сторінки на кожну працю).

 3. Список прочитаних джерел (мовою оригіналу). Бібліографічний опис у списку джерел має бути оформлений відповідно до вимог державного стандарту.

 4. Словник із 100 термінів, що стосуються проблематики дисертаційного дослідження (спочатку вказується термін іноземною мовою, потім через тире подається переклад українською мовою).

 5. Інформаційне повідомлення іноземною мовою про зміст дисертаційної роботи, що висвітлює: об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукову новизну, основні очікувані теоретичні та практичні результати роботи (2 сторінки).


Технічні вимоги до реферату. Реферат роздруковується на сторінках формату А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Зразок оформлення титулу

Одеський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління при Президентові України
Кафедра української та іноземних мов

Р Е Ф Е Р А Т

з прочитаної англійською мовою літератури

для кандидатського іспиту з англійської мови на тему:

Візова політика і державне управління в умовахрозширення ЄС: порівняльний аналіз”

Visa Policies and Public Administration in the Contextof EU Enlargement: Comparative Analysis”

(спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління)


аспіранта кафедри ________________________________

Євгененко Євгенії ЄвгеніївниНауковий керівник –


_____________________________,

(ПІБ)

_________________________________

_________________________________

(науковий ступінь, вчене звання)

_______________________________(підпис)


Викладач іноземної мови

_______________________________(підпис)

Одеса – 2008

Додаток 5

Список наукових та науково-методичних праць


(прізвище, ім'я та по батькові здобувача)
№ з/п

Назва*

Характер роботи (підготовка до друку, випуск

у світ)


Вихідні дані

Обсяг,

авторськіаркушіСпівавтори

1

2

3

4

5

6

1
2
3


*Мовою оригіналу публікації.

Здобувач _____________ __________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Завідувач кафедри _______________ ___________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Список завіряю


Вчений секретар _______________ П.С. Кривоцюк

(підпис)

Скачати 109.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка